lagen.nu

Förordning (1985:68) om begränsningsfond

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1985-02-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:168
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § En ansökan om upprättande av begränsningsfond enligt 9 kap. 7 § sjölagen (1994:1009) skall utöver vad som anges i 12 kap. 3 § andra stycket samma lag innehålla uppgift om

  • 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, och
  • 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6 sjölagen.

Sökanden skall till rätten ge in handlingar som styrker den uppgift om fartygets dräktighet som anges i första stycket. Förordning (1995:168).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:168

2 § Av en kungörelse som har utfärdats enligt 12 kap. 5 § sjölagen (1994:1009) skall framgå om begränsningsfonden har upprättats genom att kontanta medel har betalts eller genom att säkerhet har ställts. Förordning (1995:168).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:168

3 § Penningbelopp som har betalts in till eller säkerhet som har ställts hos rätten för att ingå i en begränsningsfond eller som utgör tilläggsbelopp enligt 12 kap. 4 § andra stycket sjölagen 1994:1009) skall av rätten sändas till länsstyrelsen i det län där rätten har sitt kansli. Länsstyrelsen skall för rättens räkning ha hand om medel eller säkerhet som har sänts till den.

Sådant penningbelopp som har sänts till länsstyrelsen skall bokföras under ett särskilt konto. På kontot skall redovisas alla in- och utbetalningar av fondens medel.

Beloppet skall göras räntebärande genom insättning på bankräkning. Om inte uppsägningstidens längd eller andra särskilda skäl föranleder annat, skall sådan bankräkning användas som ger högsta gällande inlåningsränta. För varje begränsningsfond skall användas ett särskilt bankkonto. På detta får inte sättas in andra medel än sådana som ingår i begränsningsfonden eller som utgör tilläggsbelopp till fonden. Förordning (1995:168).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:168

4 § Den som genom dom har tillerkänts ersättning för en fordran som har gjorts gällande mot begränsningsfonden skall ge in en avskrift av domen till den domstol där fonden har upprättats.

5 § Har förvaltare förordnats i ett fondärende skall rätten fastställa ersättning till denne i begränsningsmålet eller, om fondärendet har återkallats, i beslutet om avskrivning av ärendet.

När domen i ett begränsningsmål eller beslutet om avskrivning av ett fondärende har vunnit laga kraft skall en avskrift av domen eller beslutet sändas till länsstyrelsen.

6 § När domen i ett begränsningsmål har vunnit laga kraft skall länsstyrelsen, om fonden har upprättats genom inbetalning av kontanta medel, betala ut dessa i enlighet med vad som har bestämts i domen. Återstoden av fondbeloppet och vad som återstår av tilläggsbelopp enligt 12 kap. 4 § andra stycket sjölagen (1994:1009) skall betalas tillbaka till den som har upprättat fonden. Om fonden har upprättats genom att säkerhet har ställts, skall denna friges när det har visats att betalning har skett i enlighet med vad som har bestämts i domen.

Upplöses fonden skall länsstyrelsen, sedan förvaltaren har fått ersättning, betala tillbaka fondbeloppet och vad som återstår av tilläggsbeloppet till den som har upprättat fonden. Om fonden har upprättats genom att säkerhet har ställts, skall denna friges när det har visats att ersättning till förvaltaren har betalts. Förordning (1995:168).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:68

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
1985-04-01
SFS-nummer
1985:68

Förordning (1995:168) om ändring i förordningen (1985:68) om begränsningsfond

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1995:168
Rubrik
Förordning (1995:168) om ändring i förordningen (1985:68) om begränsningsfond
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation