lagen.nu

Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:946
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

Allmänna bestämmelser

1 § Tolkar och översättare får auktoriseras enligt denna förordning. Auktorisationen får avse ett eller flera främmande språk och det svenska teckenspråket.

Frågor om auktorisation av tolkar och översättare ska prövas av Kammarkollegiet. Förordning (2016:180).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad translator.

Ansökan om auktorisation

3 § Ansökan om auktorisation eller bevis enligt 6 § skall göras skriftligen hos Kammarkollegiet.

För prövning av ansökan skall en avgift tas ut.

Bestämmelserna i 10--13 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i fråga om ansökningsavgiftens storlek m. m. Därvid skall avgiftsklass 4 tillämpas. Förordning (1994:1371).

Ändringar/Förarbeten (3)

Villkor för auktorisation

4 § För att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller översättare

  • 1. ha fyllt arton år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat,
  • 2. ha fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av Kammarkollegiet, och
  • 3. vara känd för redbarhet och även i övrigt vara lämplig som tolk eller översättare.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:180).

Ändringar/Förarbeten (7)

5 § Har upphävts genom förordning (2007:718).

6 § Efter särskild prövning och i den ordning som Kammarkollegiet bestämmer kan en auktoriserad tolk eller translator få bevis om speciell kompetens för tolkning eller översättning inom ett visst verksamhetsområde. Förordning (1994:413).

Lagrumshänvisningar hit (4)

7 § Om en auktoriserad tolk eller translator ansöker om förnyelse av en auktorisation eller ett bevis enligt 6 §, skall Kammarkollegiet pröva om det behövs något kunskapsprov.

Den som i mer än ringa omfattning varit verksam som tolk eller översättare eller i övrigt ägnat sig åt sådan språklig verksamhet som befäster kunskaperna i de språk som auktorisationen avser, behöver genomgå prov endast om det finns särskilda skäl. Förordning (1994:413).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:358, 1993:1129

7 a § Kammarkollegiet skall på begäran utfärda intyg om att auktorisation av tolkar och översättare inte har upphävts eller att varning inte har meddelats. Förordning (1996:29).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:29, 1994:2045

Giltighetstid för auktorisation

8 § En auktorisation eller ett bevis enligt 6 § gäller i fem år. Förordning (2015:535).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1986:358, 1994:413, 2015:535

Skyldigheter

9 § Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller translatorssed.

Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avböja att utföra ett uppdrag om det finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet. Förordning (1994:413).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:413

Tillsyn

10 § Kammarkollegiet skall utöva tillsyn över auktoriserade tolkars och translatorers verksamhet.

Kollegiet skall också pröva frågor om upphävande av auktorisation och varning enligt 14 och 15 §§. Förordning (1994:413).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:413

11 § I ärenden om auktorisation får Kammarkollegiet begära in yttranden från myndigheter eller organisationer. Förordning (1994:413).

12 § Hos Kammarkollegiet ska det föras ett register över auktoriserade tolkar och translatorer. Registret ska vara sökbart och tillgängligt för allmänheten. Förordning (2015:535).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:413, 2015:535

13 § En till kollegiet knuten rådgivande nämnd för tolk- och översättarfrågor ger råd och upplysningar till kollegiet när det prövar ärenden enligt denna förordning.

Upphävande av auktorisation

14 § Om en auktoriserad tolk eller translator uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller på något annat sätt förfar oredligt, skall Kammarkollegiet upphäva auktorisationen. Är omständigheterna mildrande, får kollegiet i stället meddela varning.

Om en auktoriserad tolk eller translator i andra fall åsidosätter sina plikter enligt denna förordning eller andra författningar, får varning meddelas. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen upphävas. Förordning (1994:413).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:413

15 § Auktorisationen ska upphävas för en auktoriserad tolk eller translator som har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller blivit underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat.

Auktoriserade tolkar och translatorer är skyldiga att genast anmäla sådana ändrade förhållanden till Kammarkollegiet. Förordning (2007:718).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

16 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad enligt denna förordning döms till böter.

Register över utbildade tolkar

16 a § Hos Kammarkollegiet ska det föras ett register över tolkar som inte är auktoriserade men som med godkänt resultat genomgått viss utbildning som är föremål för statlig tillsyn. Registret ska också omfatta dem som efter validering bedömts ha motsvarande kunskaper. Registret ska vara sökbart och tillgängligt för allmänheten.

Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om vilken utbildning eller vilka kunskaper en person ska ha för att få vara med i registret. Förordning (2015:535).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:535

Överklagande m.m.

17 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Kammarkollegiets beslut att avslå en ansökan om auktorisation eller bevis enligt 6 § får dock inte överklagas, om beslutet beror på att ett kunskapsprov enligt 4 § första stycket 2 inte har godkänts.

Kammarkollegiets eller en domstols beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Förordning (2018:946).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

18 § Auktoriserade translatorer är behöriga att bestyrka riktigheten av översättningar från eller till de språk som de är auktoriserade för. Förordning (1994:413).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:413

19 § Kammarkollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:413).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:413

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:613

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Förarbeten
Jfr prop. 1984/85:132, UbU 1984/85:23, rskr 1984/85:312
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:613
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  • 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1975:590) om godkännande av tolkar och auktorisation av översättare.
  • 3. Tolkar som är godkända och översättare som är auktoriserade vid ikraftträdandet skall anses som auktoriserade enligt denna förordning för den återstående tid som deras godkännande eller auktorisation gäller.
  • 4. I fråga om avgift avseende kunskapsprov under hösten 1985 gäller äldre bestämmelser.

Förordning (1986:358) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 15 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:358
Rubrik
Förordning (1986:358) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (1988:1224) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Omfattning
ändr. 3, 4, 15 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1224
Rubrik
Förordning (1988:1224) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (1993:1129) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Omfattning
ändr. 4, 7, 15 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1129
Rubrik
Förordning (1993:1129) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1993:1129
SFS-nummer
1993:1646

Förordning (1994:413) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Omfattning
nuvarande 5, 6, 7 §§ betecknas 6, 7, 5 §§;ändr. 1, 3-12, 14, 15, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14 §§;omtryck
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:413
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Överklagande av Kammarkollegiets beslut enligt 17 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall ske till kammarrätt.

Rubrik
Förordning (1994:413) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (1994:1371) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1371
Rubrik
Förordning (1994:1371) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (1994:2045) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Omfattning
ny 7 a §
Ikraft
1995-02-01
SFS-nummer
1994:2045
Rubrik
Förordning (1994:2045) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (1996:29) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förarbeten
EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171
Ikraft
1996-03-01
CELEX-nr
367L0043 495D0001
Omfattning
ändr. 7 a §
SFS-nummer
1996:29
Rubrik
Förordning (1996:29) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (1998:1159) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 17 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1159
Rubrik
Förordning (1998:1159) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2003:201) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:201
Rubrik
Förordning (2003:201) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2007:718) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
Ikraft
2007-10-20
CELEX-nr
32005L0036, 32006L0100
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1, 4, 15, 17 §§
SFS-nummer
2007:718
Rubrik
Förordning (2007:718) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2012:142) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:142
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har påbörjat tolkutbildning vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet före den 1 juli 2012. Vid tillämpningen av de äldre föreskrifterna ska tolkutbildning som har påbörjats vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och avslutats vid Stockholms universitet jämställas med tolkutbildning vid institutet.
Rubrik
Förordning (2012:142) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2015:535) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 12 §§;ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:535
Rubrik
Förordning (2015:535) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2016:180) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2005/36/EG
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:180
Rubrik
Förordning (2016:180) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2018:946) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:946
Rubrik
Förordning (2018:946) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation