lagen.nu

Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1280
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller frågor om faderskap till barn i internationella förhållanden.

I lagen finns också bestämmelser om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken i internationella förhållanden.

I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden i stället för 7–10 b §§. Lag (2018:1280).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:444, 2018:1280

Faderskap omedelbart på grund av lag

2 § En man som är eller har varit gift med ett barns mor skall anses som barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick hemvist eller, om inte någon skall anses som barnets far enligt den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Fick barnet vid födelsen hemvist i Sverige, skall frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Fastställelse och hävande av faderskap

3 § Ett faderskap kan fastställas genom bekräftelse av faderskapet under medverkan av en svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda faderskapet enligt 2 kap. 1 eller 9 § föräldrabalken.

I fråga om fastställelse av faderskap enligt första stycket tillämpas svensk lag.

Har bekräftelsen lämnats utomlands, skall den även om detta inte följer av andra stycket anses giltig till formen, om den uppfyller formföreskrifterna i den främmande statens lag. Lag (1990:1528).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1528

3 a § Ett faderskap kan också fastställas genom bekräftelse av faderskapet under medverkan av en svensk socialnämnd om

 • 1. barnet har sin hemvist utomlands,
 • 2. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,
 • 3. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och
 • 4. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Ett ärende enligt första stycket handläggs av socialnämnden i den kommun där mannen är folkbokförd.

I fråga om fastställande av faderskap enligt första stycket tillämpas svensk lag. Lag (2018:1280).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1280

4 § Mål om faderskap får tas upp av svensk domstol om

 • 1. barnet har sin hemvist i Sverige,
 • 2. talan förs mot en man som har sin hemvist i Sverige eller mot flera män som alla har sin hemvist här, eller
 • 3. det i andra fall med hänsyn till barnets, moderns eller mannens anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i landet.

Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de omständigheter som grundar svensk domstols behörighet enligt första stycket, upphör inte domstolens behörighet.

I 5 a § finns ytterligare en bestämmelse om svensk domstols behörighet. Lag (2018:1280).

Rättsfall (1)

NJA 1988 s. 105: Särskilda skäl har ansetts ej föreligga för svensk domsrätt i mål där talan om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1280

5 § En talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller om hävande av ett faderskap som gäller enligt 2 § ska prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans.

En talan om fastställande av faderskap för ett barn som har sin hemvist utomlands ska dock alltid prövas enligt svensk lag om

 • 1. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,
 • 2. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och
 • 3. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Frågan om huruvida ett faderskap som gäller enligt 2 § ska anses hävt genom en fastställelse av att en annan man är barnets far bedöms enligt samma lag som har tillämpats vid fastställelsen. Lag (2018:1280).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1280

5 a § Om det har väckts en talan som enligt 5 § andra stycket alltid ska prövas enligt svensk lag, får, om en annan man ska anses som barnets far enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken, en talan om hävande av faderskapet för den mannen tas upp i svensk domstol. Målen ska i så fall handläggas i samma rättegång. Även talan om hävande av faderskapet ska prövas enligt svensk lag.

Målet om hävande av faderskap ska avskrivas om målet om fastställande av faderskap avslutas genom ett beslut om avvisning eller avskrivning.

Om både talan om hävande av faderskap och talan om fastställande av faderskap bifalls och den förstnämnda frågan överklagas, ska den högre rätten pröva också den andra frågan, även om den frågan inte har överklagats. Lag (2018:1280).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1280

5 b § I fall som avses i 5 § andra stycket och 5 a § första stycket får barnets talan föras av socialnämnden i den kommun där mannen som fastställelsen avser är folkbokförd. Lag (2018:1280).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1280

6 § Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse, skall en talan vid svensk domstol om ogiltigförklaring av bekräftelsen prövas enligt den eller de lagar som bestämmer fastställelsens giltighet här i landet. En ogiltigförklaring får dock alltid meddelas med stöd av svensk lag, om talan grundas på att den som har lämnat bekräftelsen inte är far barnet. Lag (1990:1528).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1528

Fastställelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken

6 a § Ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken kan fastställas genom bekräftelse av föräldraskapet under medverkan av svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda föräldraskapet enligt 2 kap. 8 a eller 9 § föräldrabalken.

Det som sägs i 4 § om mål om faderskap tillämpas också i fråga om mål om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Svensk lag tillämpas vid fastställelse och vid ogiltigförklaring av en bekräftelse av sådant föräldraskap som avses i 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:444).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:444

Giltigheten av utländska faderskapsavgöranden m. m.

7 § Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap har fastställts eller hävts och som har vunnit laga kraft gäller i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den främmande staten.

Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige,

 • 1. om svaranden, i fall där han eller hon inte har gått i svaromål, inte har fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna svara i saken eller om svaranden annars inte har fått rimliga möjligheter att föra sin talan i den utländska rättegången,
 • 2. om avgörandet strider mot en svensk dom,
 • 3. om avgörandet strider mot ett här i landet giltigt utländskt avgörande i en rättegång som började tidigare än den andra utländska rättegången,
 • 4. om avgörandet strider mot en här i landet giltig fastställelse av faderskap i annan form än genom domstolsavgörande och den fastställelsen har skett innan den utländska rättegången började,
 • 5. om en rättegång om faderskapet pågår i Sverige, eller
 • 6. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet som har börjat tidigare än den andra utländska rättegången och som kan antas leda till ett här i landet giltigt avgörande.

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 181: Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en...

Lagrumshänvisningar hit (3)

8 § En utländsk fastställelse av faderskap genom bekräftelse gäller i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har lämnat bekräftelse hade hemvist eller i en stat där någon av dem var medborgare.

Bekräftelsen skall även om det inte följer av första stycket anses giltig till formen, om den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där bekräftelsen lämnades.

Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige

 • 1. om den strider mot ett här i landet giltigt avgörande i en rättegång som började innan fastställelsen skedde,
 • 2. om den strider mot en tidigare, här i landet giltig fastställelse av faderskap i annan form än genom domstolsavgörande,
 • 3. om det i Sverige pågår en rättegång om faderskapet som har börjat innan fastställelsen skedde,
 • 4. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet som har börjat innan fastställelsen skedde och som kan antas leda till ett här i landet giltigt avgörande, eller
 • 5. om bekräftelsen är uppenbart oriktig. Lag (1990:1528).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1528

9 § Frågan om ett avgörande som avses i 7 § gäller i Sverige kan prövas av tingsrätt efter en ansökan av någon som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en annan svensk myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov begära en sådan prövning av tingsrätten.

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:925).

10 § Väcks vid en svensk domstol talan om faderskapet till ett barn men pågår redan en rättegång om faderskapet utomlands, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på ett avgörande i den utländska rättegången som har vunnit laga kraft, om det kan antas att detta avgörande blir giltigt här i landet. Talan får dock prövas, om det finns särskilda skäl.

Pågår den utländska rättegången i Schweiz, skall i fall som avses i 7 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz den bestämmelsen i stället tillämpas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 a § Om det pågår en rättegång om faderskapet till ett barn utomlands, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet. Lag (2018:1280).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:444, 2018:1280

10 b § Det som sägs i 7, 8, 10 och 10 a §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2018:1280).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1280

Gemensamma bestämmelser

11 § Om prövningen av en fråga enligt denna lag beror på någons hemvist eller medborgarskap vid en viss tidpunkt och han eller hon då är avliden, avgörs frågan med hänsyn till förhållandena vid tiden för dödsfallet.

Om prövningen av en fråga beror på barnets hemvist eller medborgarskap vid en viss tidpunkt och är barnet då ännu inte fött, är i stället moderns hemvist eller medborgarskap vid den tidpunkten avgörande.

12 § En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas och ett avgörande av en utländsk domstol eller en utländsk fastställelse av faderskap genom bekräftelse gäller inte i Sverige, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa bestämmelsen eller att erkänna avgörandet eller fastställelsen. Lag (1990:1528).

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 181: Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1528

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:367

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1984/85:124, LU 1984/85:38, rskr 1984/85:324
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:367
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
 • 2. Vad som föreskrivs i 5 § andra stycket gäller även om fastställelsen av den andre mannens faderskap har skett före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 7 och 8 §§ tillämpas även på ett domstolsavgörande som har meddelats före ikraftträdandet och på en fastställelse som dessförinnan har skett genom erkännande. Hade avgörandet eller fastställelsen giltighet i Sverige vid ikraftträdandet, gäller avgörandet eller fastställelsen fortfarande. Ett avgörande eller en fastställelse, som strider mot en annan dom eller fastställelse i annan form som gällde här vid ikraftträdandet, har inte giltighet här i landet.

Lag (1990:1528) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Förarbeten
Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Omfattning
ändr. 3, 6, 8, 12 §§
Ikraft
1991-03-01
SFS-nummer
1990:1528
Rubrik
Lag (1990:1528) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Lag (2005:444) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Omfattning
ändr. 1 §;nya 6 a §, 10 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:444
Rubrik
Lag (2005:444) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Lag (2014:925) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ikraft
2015-01-10
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
2014:925
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:925) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Lag (2018:1280) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368
Omfattning
nuvarande 10 a § betecknas 10 b §;ändr. 1, 4, 5 §§, den nya 10 b §;nya 3 a, 5 a, 5 b, 10 a §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1280
Rubrik
Lag (2018:1280) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation