lagen.nu

Lag (1985:206) om viten

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1985-04-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:629
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2--6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en.

Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Allmänna bestämmelser om viten finns även i brottsbalken och bötesverkställighetslagen (1979:189).

Rättsfall (2)

NJA 1990 s. 338: Vitesförbud enligt 15 § 2 st firmalagen för juridisk person att använda visst...
RÅ 2006 ref. 40: Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhet inom...

Vitesföreläggande

2 § Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet.

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.

Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Rättsfall (26)

HFD 2016 ref. 46: Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara för...
MÖD 2002:28: Utrivningsföreläggande avseende brygga-----Länsstyrelsen hade förelagt en...
MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk person...
MÖD 2003:87: Utdömande av vite ----- Länsstyrelsen förelade en verksamhetsutövare att vid...
MÖD 2004:41: Föreläggande enligt miljöbalken-----På grund av klagomål från grannar vilkas...
MÖD 2005:58: Utdömande av vite-----Miljööverdomstolen har efter överklagande ogillat en...
MÖD 2006:2: Föreläggande att ta bort delar av brygga-----Vitesföreläggande att bortskaffa...
MÖD 2007:7: Ansökan om utdömande av vite-----En fastighetsägare ansågs inte vara rätt...
MÖD 2008:12: Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd en fastighetsägare vid vite om 40...
MÖD 2013:10: Utdömande av vite ----- Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt 2 §...
MÖD 2015:37: Utdömande av vite-----En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett...
MÖD 2015:37: Utdömande av vite-----En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett...
MÖD 2017:18: Rivningsföreläggande m.m.----- En kommunal nämnd har vid vite förelagt en...
MÖD 2017:61: Utdömande av vite ----- Samhällsbyggnadsnämnden hade förelagt en...
MÖD 2017:66: Föreläggande att söka tillstånd för vattenverksamhet ----- I ett tillsynsärende...
NJA 1990 s. 338: Vitesförbud enligt 15 § 2 st firmalagen för juridisk person att använda visst...
NJA 1994 s. 130: I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än...
NJA 2015 s. 512: Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har...
RÅ 1995 ref. 40: Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren...
RÅ 1996 ref. 18: Med stöd av bestämmelser i arbetsmiljölagen har Yrkesinspektionen vid vite av...
RÅ 1996 ref. 94: Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett...
RÅ 2002 ref. 39: Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesförelägganden, har...
RÅ 2006 ref. 27: En konkursgäldenär har förelagts vid vite att vidta åtgärder beträffande...
RH 2012:30: Ombud i ett tvistemål har ansetts behörigt att för sina huvudmäns räkning motta...
RH 2017:25: Informationsföreläggande enligt 53 c § upphovsrättslagen. Hovrätten har vid en...
RH 2018:32: Fråga om ett interimistiskt vitesförbud enligt lagen (2018:558) om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Vitesbelopp

3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Rättsfall (10)

AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag...
HFD 2016 ref. 46: Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara för...
MD 2011:14: En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning,...
MD 2012:13: Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande krav på...
MÖD 2003:39: Utdömande av vite-----En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 000 kr...
MÖD 2003:61: Föreläggande vid vite att avbryta byggnadsarbeten på ett förråd avsett för...
MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät...
NJA 1991 s. 200: Med åberopande av en konkurrensklausul i en träffad överenskommelse yrkade A...
RÅ 1995 ref. 40: Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren...
RÅ 2002 ref. 39: Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesförelägganden, har...

Löpande vite

4 § Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

Rättsfall (3)

MÖD 2007:36: Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd hade...
MÖD 2008:19: Utdömande av vite ----- Talan om utdömande av löpande vite om 20 000 kr per...
MÖD 2008:8: Utdömande av vite ----- Enligt begränsningsregeln i 9 § andra stycket...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Föreläggande att lämna viss uppgift

5 § Har en myndighet befogenhet att vid vite förelägga eller förbjuda ägaren eller innehavaren av viss egendom att vidta en åtgärd med egendomen, får myndigheten också förelägga denne att, om hans rättsställning upphör, lämna myndigheten uppgift om den nye ägarens eller innehavarens namn och adress. Även ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Utdömande av vite m.m.

6 § Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm på ansökan av Justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat föreläggandet. Lag (2010:11).

Rättsfall (6)

MÖD 2015:20: Utdömande av vite-----Länsstyrelsen beslutade den 11 juli 2013 att förelägga...
RÅ 1996 ref. 21: Fråga om möjligheten att utdöma vite enligt plan- och bygglagen
RÅ 2000 ref. 57: Enligt 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten skall en ansökan om...
RÅ 2002 ref. 39: Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesförelägganden, har...
RÅ 2006 ref. 40: Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhet inom...
RH 1997:35: Överförmyndare har ansetts behörig att föra talan hos tingsrätt om utdömande av...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1997:1096, 1998:591, 2010:11

7 § Tingsrätt prövar frågor om utdömande av viten,

  • 1. om vitet riktar sig till var och en,
  • 2. om vitet avser säkerställande av ett enskilt anspråk,
  • 3. om i något annat fall än som förut har angetts tingsrätten själv eller, efter talan mot rättens beslut, högre rätt har förelagt vitet.

Rättsfall (1)

RH 2006:42: En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite använda...

8 § När allmän domstol prövar frågor om utdömande av viten efter särskild talan, skall målet i tillämpliga delar handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken som mål om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet.

Rättsfall (5)

RH 1994:60: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrättens...
RH 1994:61: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts dom...
RH 1997:35: Överförmyndare har ansetts behörig att föra talan hos tingsrätt om utdömande av...
RH 2004:22: Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläggande...
RH 2006:42: En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite använda...

Lagrumshänvisningar hit (2)

9 § Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, skall vitet inte dömas ut. Finns det särskilda skäl till det, får vitet jämkas.

Föreligger i mål om utdömande av vite som avses i 4 § andra stycket flera överträdelser av föreskriften till samtidig bedömning, får ej på en gång utdömas högre belopp än som har angetts i föreläggandet. När ett beslut i ett sådant mål har vunnit laga kraft, får vite inte dömas ut för sådana överträdelser av föreskriften som har gjorts innan målet väcktes.

Vite bortfaller, om talan om att det skall dömas ut inte har delgetts adressaten inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom.

Rättsfall (26)

MÖD 2003:39: Utdömande av vite-----En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 000 kr...
MÖD 2007:36: Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd hade...
MÖD 2007:41: Utdömande av vite ----- En företagare hade inte givit in miljörapporten för...
MÖD 2008:12: Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd en fastighetsägare vid vite om 40...
MÖD 2008:19: Utdömande av vite ----- Talan om utdömande av löpande vite om 20 000 kr per...
MÖD 2008:31: Utdömande av vite ----- Miljööverdomstolen fann att det förelåg särskilda skäl...
MÖD 2008:8: Utdömande av vite ----- Enligt begränsningsregeln i 9 § andra stycket...
MÖD 2017:61: Utdömande av vite ----- Samhällsbyggnadsnämnden hade förelagt en...
MÖD 2018:9: Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att...
NJA 1990 s. 228: Sedan tilltalad förelagts vid vite att personligen inställa sig till...
NJA 1991 s. 643: En tilltalad förelades vid vite att inställa sig till huvudförhandling men...
NJA 1992 s. 194: Fråga om ändamålet med vite förelagt av kronofogdemyndighet har förfallit.
NJA 1992 s. 613: En tilltalad förelades vid vite att inställa sig till huvudförhandling men...
NJA 2000 s. 709: En ung studerande har vid vite av 2 000 kr kallats att höras som vittne i ett...
NJA 2004 s. 624: Vite på grund av överträdelse av ett av tingsrätt meddelat interimistiskt...
NJA 2015 s. 512: Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har...
NJA 2017 s. 780: l mål om utdömande av vite ska rätten, inom ramen för sin materiella prövning,...
RÅ 1996 ref. 18: Med stöd av bestämmelser i arbetsmiljölagen har Yrkesinspektionen vid vite av...
RÅ 1996 ref. 21: Fråga om möjligheten att utdöma vite enligt plan- och bygglagen
RÅ 1996 ref. 94: Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett...
RÅ 2002 ref. 39: Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesförelägganden, har...
RH 1996:145: Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesföreläggandet...
RH 2004:22: Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläggande...
RH 2006:42: En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite använda...
RH 2008:42: Vittne uteblev och hördes vid en senare, sedan tidigare inplanerad...
RH 2016:66: I mål om utdömande av vite har det inte ansetts föreligga hinder mot att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Biträde av Polismyndigheten

10 § En myndighet som enligt 6 § ska föra talan vid domstol i mål om utdömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita biträde av Polismyndigheten. Lag (2014:629).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:629

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:206

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:206
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. Vad som föreskrivs i 6 § gäller dock ej i fråga om vite som har förelagts före ikraftträdandet.

Lag (1997:1096) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Förarbeten
Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1096
Rubrik
Lag (1997:1096) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Lag (1998:591) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:226, 1997/98:276
Ikraft
1998-10-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1998:591
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1998:591) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Lag (2010:11) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2010:11
Rubrik
Lag (2010:11) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Lag (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:629
Rubrik
Lag (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation