lagen.nu

Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1985-03-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:258
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-09-15

1 § Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen. Lag (2016:258).

Rättsfall (1)

NJA 1988 s. 99: Det förhållandet att en statens fordran på skatt var avskriven har ej ansetts...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (19)

2 § Om någon har rätt till ett belopp som avses i 1 § och om det allmänna mot denna person har en fordran, som är registrerad för indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall från beloppet räknas av så mycket som kan gå till betalning av fordringen, om inte något annat följer av vad som nedan sägs. Med det allmännas fordran avses också förrättningskostnader i målet enligt 17 kap. 1 § utsökningsbalken. Endast vad som överstiger det allmännas fordran får betalas ut. Lag (2006:702).

Rättsfall (4)

NJA 1988 s. 99: Det förhållandet att en statens fordran på skatt var avskriven har ej ansetts...
NJA 1994 s. 231: Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdeskatteskuld...
NJA 2002 s. 668: En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna vid tillämpning av 2...
NJA 2006 s. 592: Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (6)

3 § Fråga om avräkning prövas av Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:702).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1372, 2001:189, 2006:702

4 § En myndighet som har att utbetala ett belopp som avses i 1 § skall undersöka om det allmänna har någon sådan fordran som avses i 2 §. Undersökning får dock underlåtas, om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för detta.

Visar en undersökning att det allmänna har en sådan fordran som avses i 2 §, skall kronofogdemyndigheten beredas tillfälle att göra avräkning. Detta behövs dock inte om anstånd med betalning av fordringen beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse.

5 § Kronofogdemyndigheten får underlåta avräkning

 • 1. om anstånd med betalningen av det allmännas fordran beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse,
 • 2. om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för detta eller
 • 3. om det i annat fall föreligger särskilda skäl att avstå från avräkning.

6 § Avräkning får inte göras till betalning av en fordran som är preskriberad.

7 § Till den mot vilken det allmänna har en fordran som avses i 2 § skall kronofogdemyndigheten sända underrättelse om att avräkning för betalning av fordringen efter viss angiven dag kan komma att göras från sådana belopp som avses i 1 §. Ett beslut om avräkning får inte meddelas innan den angivna dagen löpt ut.

Underrättelse behövs inte, om den mot vilken det allmänna har sin fordran saknar för kronofogdemyndigheten känd adress.

8 § Om beslut som kronofogdemyndigheten meddelar enligt denna lag skall myndigheten sända underrättelse till den som beslutet gäller.

9 § Den omständigheten att ett beslut om avräkning meddelats utan att bestämmelserna i 7 § första stycket iakttagits är inte grund för att upphäva beslutet.

10 § Finner Kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort belopp, ska Kronofogdemyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen ska få tillbaka ett belopp ska även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom Kronofogdemyndigheten till handa till och med den månad då beloppet utbetalas. Räntan beräknas enligt samma räntesats som gäller för beräkning av intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor ska inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av Kronofogdemyndigheten. Lag (2011:1321).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:186, 2011:1321

11 § Kronofogdemyndighetens beslut får inte överklagas i den del det innebär att avräkning inte skall ske. I övrigt tillämpas i fråga om kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag bestämmelserna om överklagande av utmätning i allmänhet, om inte annat följer av 12 §.

I mål som avses i första stycket förs det allmännas talan av Skatteverket. Lag (2003:690).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:519, 2003:690

12 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag gäller utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft. Tingsrättens och hovrättens beslut gäller först sedan det har vunnit laga kraft. Lag (1993:519).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:519

13 § Bestämmelserna i 10 § andra och tredje styckena skall tillämpas på belopp, som överförts till kronofogdemyndigheten men på grund av beslut av kronofogdemyndigheten i andra fall än som avses i 10 § första stycket eller av en domstol inte skall tas i anspråk genom avräkning. Lag (1993:519).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:519

14 § Skall ett avräknat belopp enligt beslut av kronofogdemyndigheten eller en domstol inte tas i anspråk genom avräkning, skall den som fått sin fordran helt eller delvis betald genom avräkningen överföra beloppet till kronofogdemyndigheten. Lag (1993:519).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:519

15 § Kan för betalning av en i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas, registrerad fordran avräkning från belopp som avses i 1 § göras både enligt denna lag och enligt annan författning, skall denna lag tillämpas.

Kan en myndighet enligt annan författning göra avräkning från belopp, som avses i 1 §, för betalning av en fordran, som inte är registrerad i utsöknings- och indrivningsdatabasen, får myndigheten göra avräkningen utan hinder av att förutsättningar föreligger för avräkning enligt denna lag. (2006:702).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1372, 2001:189, 2006:702

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:146

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1984/85:108, SkU 1984/85:40, rskr 1984/85:179
Ikraft
1985-09-01
SFS-nummer
1985:146
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Har det allmännas fordran registrerats i utsökningsregistret före lagens ikraftträdande, skall med underrättelse som avses i 7 § första stycket jämställas av kronofogdemyndigheten utsänd anmaning att betala fordringen.

Lag (1987:1196) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1196
Rubrik
Lag (1987:1196) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1991:598
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 såvitt avser ändringen i 1 § första stycket 9 och den 1 januari 1993 såvitt avser ändringen i 1 § första stycket 10.

Rubrik
Lag (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1992:1187) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1187
Rubrik
Lag (1992:1187) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1992:1188) om ändring i lagen (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1992/93:96, bet. 1992/93:SkU9, rskr 1992/93:66
Omfattning
ändr. 1 § i 1991:598, ikrafttr.best. till 1991:598
SFS-nummer
1992:1188
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 såvitt avser ändringen i 1 § första stycket 9 och den 1 januari 1993 såvitt avser ändringarna i 1 § första stycket 10 och tredje stycket. Den nya bestämmelsen i tredje stycket tillämpas i fråga om återbetalning eller utbetalning i annat fall som sker efter ikraftträdandet av det stycket.

Rubrik
Lag (1992:1188) om ändring i lagen (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1993:485) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr 1992/93:336
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:485
Rubrik
Lag (1993:485) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1993:519) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 11, 12, 13, 14 §§
SFS-nummer
1993:519
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1993:519) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1993:909) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1993:909
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om fordringar som har registrerats i utsökningsregistret före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1993:909) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1994:216) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:216
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:216) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1994:1780) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1994:1780
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1994:1780) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1995:1372) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:56, bet. 1995/96:SkU14, rskr. 1995/96:73
Omfattning
ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1372
Rubrik
Lag (1995:1372) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1996:686) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1996:686
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre föreskrifter gäller forfarande i fråga om avräkning vid återbetalning eller annan utbetalning av skatter och avgifter enligt

Rubrik
Lag (1996:686) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1996:953) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:953
Rubrik
Lag (1996:953) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1996:1348
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före utgången av år 1997. Lag (1997:549).

Rubrik
Lag (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1997:549) om ändring i lagen (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 1 §, ikrafttr.best. i 1996:1348
SFS-nummer
1997:549
Rubrik
Lag (1997:549) om ändring i lagen (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (1998:513) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:513
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 1 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.

Rubrik
Lag (1998:513) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2000:186) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2000:186
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:186) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2000:473) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:473
Rubrik
Lag (2000:473) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2000:1433) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2000:1433
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Den äldre bestämmelsen i 1 § första stycket 4 gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (1994:1550).
 • 3. Den äldre bestämmelsen i 1 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2000:1433) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2001:189) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:189
Rubrik
Lag (2001:189) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2002:409) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2002:409
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:409) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2003:690) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:690
Rubrik
Lag (2003:690) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2004:1082) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1082
Rubrik
Lag (2004:1082) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2006:702) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:702
Rubrik
Lag (2006:702) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2007:469) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:469
Rubrik
Lag (2007:469) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2008:1414) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:54, bet. 2008/09:SkU15, rskr. 2008/09:111
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1414
Rubrik
Lag (2008:1414) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2011:1321) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
SFS-nummer
2011:1321
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestämmelser i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen (1997:483) gäller 1 § i sin äldre lydelse.
 • 3. Bestämmelserna om ränta i 10 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).
Rubrik
Lag (2011:1321) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Lag (2016:258) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2016:258
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (2000:1281).
Rubrik
Lag (2016:258) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation