lagen.nu

Tandvårdslag (1985:125)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-03-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:685
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

Inledande bestämmelse

1 § Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan.

Mål för tandvården

2 § Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Krav på tandvården

3 § Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska

 • 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,
 • 2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
 • 3. vara lätt tillgänglig,
 • 4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
 • 5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.

Akuta fall ska behandlas med förtur.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2014:823).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 a § Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:823

3 b § Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

När patienten är ett barn ska även patientens vårdnadshavare få information enligt första stycket. Informationen får inte lämnas om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta. Lag (2014:823).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:823

3 c § Om kostnaden för tandvårdsbehandlingen av en patient ska ersättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om

 • 1. att tandvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 • 2. det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt 2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), och
 • 3. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen och om patientnämndernas verksamhet. Lag (2016:656).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:656

4 § Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. I 15 a § finns särskilda bestämmelser om avgifter.

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen.

Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad. Lag (2011:1188).

Rättsfall (1)

RÅ 2005 ref. 91: Föreskriften i 4 § förordningen om tandvårdstaxa om att tandvårdsersättning...

Ändringar/Förarbeten (5)

4 a § Där det bedrivs tandvårdsverksamhet skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1996:788).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:788

4 b § Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kostnaderna för den tandvård en patient tagit emot om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:656).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:656

Den landstingskommunala tandvården

Landstingskommunens ansvar

5 § Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som landstinget självt bedriver benämns i denna lag folktandvård.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ. Lag (2018:685).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 a § Landstinget ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tandvården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §. Lag (2010:1315).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1315, 1994:1751

6 § Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2013:409).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:346, 2013:409

7 § Folktandvården ska svara för

 • 1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,
 • 2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år, och
 • 3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som landstinget bedömer lämplig. Lag (2016:1301).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

8 § Landstinget skall planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. Landstinget skall se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Planeringen skall avse även den tandvård som erbjuds av annan än landstinget. Lag (1998:554).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:554

8 a § Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som

 • 1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 • 2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
  • a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
  • b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
  • c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Landstinget ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket.

Landstinget ska vidare se till att tandvård kan erbjudas

 • 1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och
 • 2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Lag (2017:34).

9 § I planeringen och utvecklingen av tandvården skall landstingskommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda.

10 § Landstingskommunerna skall samverka i tandvårdsfrågor som berör flera landstingskommuner.

Nämnder

11 § Ledningen av folktandvården ska utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2017:733).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:905, 2003:195, 2017:733
12 § Har upphävts genom lag (1991:905).

Personal

13 § I landstingen ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Lag (2013:1143).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1143, 1996:788

14 § Tandläkare under specialistutbildning enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) ska förordnas för viss tid.

Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, ska anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det. Lag (2010:663).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 § Har upphävts genom lag (2011:1188).

Avgifter

15 a § Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som landstinget bestämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

 • 1. vården ges, eller
 • 2. patienten uteblir från ett avtalat besök.

Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.

Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2017:34).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

Ersättning

15 b § För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar landstinget ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall räknas av från ersättningen. Lag (2003:1209).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1209

Uppgiftsskyldighet

15 c § Vårdgivaren ska, när det gäller tandvård enligt 8 a § andra stycket och tredje stycket 2, till Socialstyrelsen lämna uppgifter om patientens tandhälsa och om den tandvård som har utförts. Lag (2011:1188).

Gemensamma bestämmelser för all tandvård

Kvalitetssäkring

16 § Inom tandvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (1996:788).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:788

Ledningen av tandvården

16 a § Inom tandvården ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Lag (2010:663).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:663

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. uppsökande verksamhet enligt 8 a § första stycket,
 • 2. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i 8 a § tredje stycket och om tandvård i övrigt enligt 8 a §,
 • 3. undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser,
 • 4. vårdgivares uppgiftsskyldighet enligt 15 c §, och
 • 5. behörighet till och villkor för anställningar inom folktandvården. Lag (2011:1188).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:788, 2011:1188

18 § Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om tandvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1992:1421).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1421, 2011:1188

Ändringar och övergångsbestämmelser

1985:125

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1984/85:79, SoU 1984/85:12, rskr 1984/85:143
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:125
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986, då folktandvårdslagen (1973:457) skall upphöra att gälla.
 • 2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Lag (1986:1410) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1986/87:60, SoU 1986/87:12, rskr 1986/87:85
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1410
Rubrik
Lag (1986:1410) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1991:905) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Omfattning
upph. 12 §;ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:905
Rubrik
Lag (1991:905) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1991:949) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1990/91:138, 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:949
Rubrik
Lag (1991:949) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1991:1950) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1950
Rubrik
Lag (1991:1950) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1992:1383) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1383
Rubrik
Lag (1992:1383) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1992:1421) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1992:1421
Rubrik
Lag (1992:1421) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU20, rskr. 1993/94:370
Ikraft
1994-07-01
Omfattning
ändr. 7 §;nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
SFS-nummer
1994:743
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
 • 2. För tandvård som har givits före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1994:862) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1993/94:145, bet. 1993/94:SoU24, rskr. 1993/94:409
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:862
Rubrik
Lag (1994:862) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1994:1751) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1751
Rubrik
Lag (1994:1751) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1995:842) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 14 §
SFS-nummer
1995:842
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tandläkare med examen enligt bestämmelser som gällde före den 1 juli 1994 som fullgör allmäntjänstgöring.

Rubrik
Lag (1995:842) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1996:788) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Omfattning
upph. 13 §;ändr. 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §;ny 4 a §, rubr. närmast efter 15 a §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:788
Rubrik
Lag (1996:788) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1997:995) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Förarbeten
Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:995
Rubrik
Lag (1997:995) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1998:539) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:539
Rubrik
Lag (1998:539) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (1998:554) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 4, 8, 15 a §§;ny 8 a §
SFS-nummer
1998:554
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. För oralkirurgisk behandling och tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (1998:554) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2002:219) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:51, bet. 2001/02:SoU14, rskr. 2001/02:206
Omfattning
ändr. 4, 15 a §§
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:219
Rubrik
Lag (2002:219) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2003:195) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:195
Rubrik
Lag (2003:195) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2003:414) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:414
Rubrik
Lag (2003:414) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2003:1209) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 8 a §;ny 15 b §, rubr. närmast före 15 b §
SFS-nummer
2003:1209
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. För en tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Lag (2003:1209) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2004:814) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Omfattning
ändr. 4, 15 a §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:814
Rubrik
Lag (2004:814) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:175
Rubrik
Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2006:193) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:193
Rubrik
Lag (2006:193) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Omfattning
ändr. 3, 4, 15 a §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:149
Rubrik
Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2008:346) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:346
Rubrik
Lag (2008:346) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2010:246) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ikraft
2010-06-01
Omfattning
ändr. 15 a §
SFS-nummer
2010:246
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
 • 2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2010:246) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2010:663) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Omfattning
ändr. 14 §;ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:663
Rubrik
Lag (2010:663) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2010:1234) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1234
Rubrik
Lag (2010:1234) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2010:1315) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EUTL149/1971 s2
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32004R0883, 31971R1408
Omfattning
ändr. 5 a §
SFS-nummer
2010:1315
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Rubrik
Lag (2010:1315) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 18 §;ändr. 4, 8 a, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2011:1188
Rubrik
Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2013:409) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:409
Rubrik
Lag (2013:409) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2013:1143) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SOU2, rskr. 2013/14:130
Omfattning
ny 13 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1143
Rubrik
Lag (2013:1143) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2014:575) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:575
Rubrik
Lag (2014:575) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2014:823) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Omfattning
ändr. 3 §;nya 3 a, 3 b §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:823
Rubrik
Lag (2014:823) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2016:656) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Omfattning
nya 3 c, 4 b §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:656
Rubrik
Lag (2016:656) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2016:1299) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1299
Rubrik
Lag (2016:1299) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2016:1300) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2016:1300
Rubrik
Lag (2016:1300) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2016:1301) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2016:1301
Rubrik
Lag (2016:1301) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 8 a, 15 a §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:34
Rubrik
Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2017:733) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:733
Rubrik
Lag (2017:733) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:685
Rubrik
Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation