lagen.nu

Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:82
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

Inledning

1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till landsting och andra för sjukvård m.m. Vad som i förordningen sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. Förordning (2010:1664).

Ändringar/Förarbeten (9)

2 § Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.

Det särskilda bidraget innefattar även ersättning

 • 1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering,
 • 2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338),
 • 3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,
 • 5. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,
 • 6. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,
 • 7. för avinstitutionalisering,
 • 8. för förebyggande hälsovård, och
 • 9. för hjälp åt funktionshindrade. Förordning (2011:1182).

2 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344).
2 b § Har upphävts genom förordning (1995:1344).
3 § Har upphävts genom förordning (2004:888).
4 § Har upphävts genom förordning (2004:888).
5 § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 a § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 b § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 c § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
6 d § Har upphävts genom förordning (1996:1537).
7 § Har upphävts genom förordning (2004:888).

Patientavgifter

8 § Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökande

 • 1. när han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys,
 • 2. för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman,
 • 3. för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2,
 • 4. för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, och
 • 5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman.

Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk.

Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet. Förordning (2010:1664).

Ändringar/Förarbeten (3)

9 § Ges läkarvård eller annan sjukvårdande behandling vid besök hos den försäkrade får en tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid samma sjukbesök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut. Förordning (1991:1647).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

10 § Uppkommer kostnader med anledning av att en patient har uteblivit från avtalat läkarbesök eller besök för annan sjukvårdande behandling får patientavgift ändå tas ut.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1986:864

11 § Patientavgift får inte tas ut

 • 1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök,
 • 2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5,
 • 3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken,
 • 4. för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:1664).

Ändringar/Förarbeten (7)

12 § Har betecknats 10 § genom förordning (1990:1395).

13 § Har upphävts genom förordning (1990:1395).

Övriga bestämmelser

14 § Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen. Förordning (2004:888).

Ändringar/Förarbeten (6)

14 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344).

15 § Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom sitt område. Förordning (2004:888).

Ändringar/Förarbeten (3)

16 § Landstinget ska på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 §. Även i övrigt ska landstinget vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket 1–5 och 9 § under samma tid. Förordning (2017:82).

Ändringar/Förarbeten (4)

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1994:1004).

Ändringar/Förarbeten (5)

18 § Har upphävts genom förordning (1994:1004).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:908

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:908

Förordning (1986:864) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förarbeten
Jfr prop. 1985/86:167, SfU 1986/87:1, rskr 1986/87:9
Omfattning
upph. 5, 6 §§;ändr. 1-4, 7-10, 13 §§;omtryck
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:864
Rubrik
Förordning (1986:864) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1987:1038) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förarbeten
Jfr prop. 1987/88:63
Omfattning
ändr. 2-4, 7, 9-11 §§;ny 5 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1038
Rubrik
Förordning (1987:1038) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1989:917) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
upph. rubr. närmast före 17 §;nuvarande 17 § betecknas 18 §;ändr. 2-5, 7-11, 14 §§;nya 6, 6 a, 17 §§;omtryck
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:917
Rubrik
Förordning (1989:917) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1990:1395) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
upph. 13 §;nuvarande 12 § betecknas 10 §;ändr. 1-6 a, 7-9, 11, 14, 16, 17 §§;nya 6 b-d §§;omtryck
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1395
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1990:1395) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1991:1647) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
ändr. 1-9, 17 §§;nya 2 a, 2 b, 14 a §§;omtryck
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1647
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1991:1647) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1992:1697) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:17, bet. 1992/93:SfU6, rskr 1992/93:141
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
upph. 2 b §;ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7 §§
SFS-nummer
1992:1697
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1992:1697) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1993:53) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:132
Ikraft
1993-03-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1993:53
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993. Äldre bestämmelser tillämpas på läkarvård som lämnats före den dagen.

Rubrik
Förordning (1993:53) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1993:1001) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1993-09-15
SFS-nummer
1993:1001
Rubrik
Förordning (1993:1001) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1993:1669) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6, c, 6 d §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1669
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraft- trädandet.

Rubrik
Förordning (1993:1669) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1994:1004) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
upph. 18 §;ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:1004
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1994:1004) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1994:2052) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 14 §§;ny 2 b §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:2052
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1994:2052) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (1995:431) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:431
Rubrik
Förordning (1995:431) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (1995:1053) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1995-10-01
SFS-nummer
1995:1053
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om undersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

Rubrik
Förordning (1995:1053) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (1995:1344) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
upph. 2 a, 2 b, 14 a §§: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 14 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1344
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1995:1344) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (1996:1537) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
upph. 5, 6, 6 a, 6 b, 6, c, 6 d §§;ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1537
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1996:1537) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (1997:1308) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 15 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1308
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1997:1308) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (1998:1381) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1381
Rubrik
Förordning (1998:1381) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (2000:1054) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1054
Rubrik
Förordning (2000:1054) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (2004:888) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 4, 7 §§;ändr. 2, 14, 15 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:888
Rubrik
Förordning (2004:888) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (2010:1664) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 8, 11 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1664
Rubrik
Förordning (2010:1664) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.

Förordning (2011:1182) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2011:1182
Rubrik
Förordning (2011:1182) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Förordning (2012:963) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:963
Rubrik
Förordning (2012:963) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Förordning (2017:82) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:82
Rubrik
Förordning (2017:82) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation