lagen.nu

Mönstringsförordning (1984:831)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1984-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1539
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.

För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller inte mönstringslagen. Om personalen ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller säkerhetsorganisation gäller dock 18–21 §§ mönstringslagen.

Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

Mönstringslagen gäller inte för de isnavigatörer som avses i 4 kap. 8 b § fjärde stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2018:751).

Ändringar/Förarbeten (5)

1 a § 22 och 23 §§ mönstringslagen (1983:929) ska tillämpas även på sjömän som har ett svenskt person- eller samordningsnummer och som tjänstgör på utländska handelsfartyg som har en bruttodräktighet om 20 eller mer. Förordning (2018:1539).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1539

2 § Transportstyrelsen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i mönstringslagen (1983:929) för fartyg med särskild verksamhetsinriktning. Därvid får föreskrivas särskilda villkor. Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

3 § När ett medgivande lämnas enligt 4 § mönstringslagen (1983:929) får undantag inte göras från kravet i 5 § 2 och 7 § samma lag. Transportstyrelsen får dock i enskilda fall godta att sjömannen innehar annat läkarintyg än som avses i 18 § mönstringslagen. Förordning (2008:1148).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

3 a § Om Transportstyrelsen vid utfärdande av ett behörighetsbevis enligt 1 kap. 5 § första stycket förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal har godtagit ett utländskt dokument eller intyg enligt 2 kap. 1 § andra stycket samma förordning, får detta användas för kontroll enligt 9 § mönstringslagen (1983:929) även om formuläret inte är svenskt. Det utländska dokumentet eller intyget får inte användas efter angiven giltighetstid och inte heller senare än vad som följer av 19 § mönstringslagen.

Transportstyrelsen skall förse ett sådant dokument eller intyg med bevis om hur det får användas. Förordning (2008:1148).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Vid tillfällig tjänstgöring enligt 3 kap. 14 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) gäller inte kravet i 5 § 3 mönstringslagen (1983:929). Förordning (2003:447).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:601, 2003:447

5 § Transportstyrelsen får föreskriva att utländsk sjöfartsbok för utländsk sjöman får godtas som sjöfartsbok enligt mönstringslagen (1983:929).

I den mån en utlänning enligt 3 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg befrias från skyldigheten att ha anställningstillstånd gäller inte kravet på innehav av sjöfartsbok.

Transportstyrelsen får föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från kravet på innehav av sjöfartsbok. Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:552, 2008:1148

6 § Transportstyrelsen får godkänna andra sätt för rapportering till sjömansregistret än som anges i 10 § första stycket mönstringslagen (1983:929). Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

7 § Transportstyrelsen meddelar föreskrifter för hur sjömansrullan skall föras. Tjänstgöringsbeskeden skall samlas i en pärm som Transportstyrelsen tillhandahåller.

Transportstyrelsen får, om det behövs av särskilda skäl, föreskriva eller i enskilda fall medge att sjömansrullan får föras och förvaras i land. Därvid får föreskrivas särskilda villkor. Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

8 § Bestämmelserna i 15 § sjömanslagen (1973:282) om tjänstgöringsbesked skall tillämpas på de sjömän som avses i 2 § första stycket samma lag och som omfattas av mönstringslagen (1983:929).

Transportstyrelsen får föreskriva och i enskilda fall besluta att bestämmelserna i 15 § sjömanslagen om tjänstgöringsbesked skall tillämpas på sjömän på sådana utländska handelsfartyg som avses i 1 § första stycket mönstringslagen.

Transportstyrelsen får medge undantag från bestämmelserna i 15 § sjömanslagen angående tjänstgöringsbesked om det kan ske utan att sådana bestämmelser i mönstringslagen om rapportering till sjömansregistret och om sjömansrulla som är tillämpliga för fartyget åsidosätts. Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

9 § Transportstyrelsen fastställer formulär för sjöfartsboken. Skilda formulär skall användas för svenska och utländska sjömän.

Sjöfartsbok utfärdas av Transportstyrelsen. Sjöfartsbok kan också utfärdas av svensk utlandsmyndighet som regeringen förordnat därtill.

Sjöfartsbok utlämnas av

  • a) den myndighet som utfärdat sjöfartsboken,
  • b) passmyndighet eller
  • c) annan myndighet som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

10 § En sjöfartsbok för svensk sjöman utgör en sådan identitetshandling som avses i ILO-konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän, 1958 (nr 108).

11 § Vid tjänstgöring ombord skall sjöfartsboken och det läkarintyg som avses i 18 § mönstringslagen (1983:929) förvaras på fartyget.

12 § Tillsyn över efterlevnaden av mönstringslagen (1983:929) och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av samma lag utövas av Transportstyrelsen och, utom riket, även av svenska utlandsmyndigheter som regeringen har förordnat att utöva sådan tillsyn. Förordning (2008:1148).

13 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av mönstringslagen (1983:929) och denna förordning. Föreskrifter om utlämnande av sjöfartsbok av passmyndighet inom riket får meddelas efter samråd med Polismyndigheten. Föreskrifter som rör förhållanden utom riket får meddelas efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Förordning (2014:1251).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1148, 2014:1251

14 § När Transportstyrelsen handlägger ärenden enligt mönstringslagen (1983:929) eller enligt denna förordning skall styrelsen, om det är fråga om ett ärende av större vikt eller principiellt intresse, bereda berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda tillfälle att avge yttrande. Förordning (2008:1148).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1148

15 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt mönstringslagen (1983:929) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1585).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1585, 1992:357

16 § Transportstyrelsen ska lämna ut de uppgifter som avses i 23 a § mönstringslagen (1983:929) elektroniskt eller på engelska om den som begär ut uppgifterna önskar det. Förordning (2014:451).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:451

17 § Vid sökning av uppgifter ur sjömansregistret genom direktåtkomst enligt 23 b § mönstringslagen (1983:929) får endast födelsedatum och löpnummer på det dokument vars uppgifter ska kontrolleras användas som sökbegrepp. Förordning (2014:451).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:451

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:831

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:831

Förordning (1988:601) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:601
Rubrik
Förordning (1988:601) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (1989:552) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:552
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när befrielse från skyldigheten att ha anställningstillstånd beviljats enligt kungörelsen (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg.

Rubrik
Förordning (1989:552) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (1992:357) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Omfattning
ny 15 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:357
Rubrik
Förordning (1992:357) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (1994:1456) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1456
Rubrik
Förordning (1994:1456) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (1998:967) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
1998-08-01
SFS-nummer
1998:967
Rubrik
Förordning (1998:967) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (2003:447) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2003-07-21
SFS-nummer
2003:447
Rubrik
Förordning (2003:447) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (2007:119) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2007-04-17
SFS-nummer
2007:119
Rubrik
Förordning (2007:119) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

Förordning (2007:239) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 a §
Ikraft
2007-06-15
SFS-nummer
2007:239
Rubrik
Förordning (2007:239) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2008:1148) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1148
Rubrik
Förordning (2008:1148) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2010:128) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:128
Rubrik
Förordning (2010:128) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2010:1585) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1585
Rubrik
Förordning (2010:1585) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2011:275) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2011:275
Rubrik
Förordning (2011:275) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2014:451) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2008/106/EG
Omfattning
nya 16, 17 §§
Ikraft
2014-07-03
SFS-nummer
2014:451
Rubrik
Förordning (2014:451) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2014:1251) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1251
Rubrik
Förordning (2014:1251) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2018:751) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:751
Rubrik
Förordning (2018:751) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förordning (2018:1539) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 1 a §
Ikraft
2018-09-17
SFS-nummer
2018:1539
Rubrik
Förordning (2018:1539) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation