lagen.nu

Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:389
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01
1 § Har upphävts genom lag (1995:609).
2 § Har upphävts genom lag (1995:609).

Arbetsställenummer

3 § De arbetsgivare som stadigvarande bedriver sin verksamhet i flera lokaler (arbetsställen) skall av statistiska centralbyrån tilldelas ett arbetsställenummer för varje sådant arbetsställe.

Det åligger centralbyrån att varje år före november månads utgång underrätta berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer.

Uppgiftsskyldighet

4 § I 15 kap. 9 § och 26 kap. 19 b § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst eller per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. Lag (2017:389).

Ändringar/Förarbeten (5)

Anmaningar

5 § Om uppgift om arbetsställenummer inte lämnas inom den tid som gäller för avlämnande av kontrolluppgiften, får statistiska centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om sin skyldighet att lämna uppgift om arbetsställenummer.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Viten m. m.

6 § Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 5 §, får Statistiska centralbyrån förelägga den uppgiftsskyldige att göra detta vid vite.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor. Lag (2003:653).

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

8 § Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av Statistiska centralbyrån prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:797).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1997:1094, 2009:797
9 § Har upphävts genom lag (1995:609).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:533

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Prop. 1983/84:85, FiU 1983/84:35, rskr 1983/84:307
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:533
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och skall tillämpas första gången på de kontrolluppgifter som skall lämnas senast den 31 januari 1986.

Lag (1986:1340) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1340
Rubrik
Lag (1986:1340) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1990:392) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:392
Rubrik
Lag (1990:392) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1991:530) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:530
Rubrik
Lag (1991:530) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1995:609) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Prop. 1994/95:200, bet. 1994/95:FiU24, rskr. 1994/95:368
Omfattning
upph. 1, 2, 9 §§, rubr. närmast före 1, 9 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:609
Rubrik
Lag (1995:609) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1997:1094) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1094
Rubrik
Lag (1997:1094) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (1998:237) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Förarbeten
Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:237
Rubrik
Lag (1998:237) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (2001:1162) om ändring i lagen (1983:533) om arbetsställenummer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Omfattning
upph. 4 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1162
Rubrik
Lag (2001:1162) om ändring i lagen (1983:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (2003:653) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 6 §;ny 4 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:653
Rubrik
Lag (2003:653) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (2009:797) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:797
Rubrik
Lag (2009:797) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (2011:1319) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1319
Rubrik
Lag (2011:1319) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Lag (2017:389) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:389
Rubrik
Lag (2017:389) om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation