lagen.nu

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:469
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

 • 1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara,
 • 2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,
 • 3. träskyddsmedel, och
 • 4. ättika. Lag (1998:1677).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:617, 1998:1677, 1998:824

2 § Skatt ska betalas med 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Lag (2015:469).

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1318).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:617, 2002:408, 2011:1318

4 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 • 1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,
 • 2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (2006:593).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:617, 1999:1252, 2006:593

5 § Skyldighet att betala skatt inträder för

 • 1. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när
  • a) ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,
  • b) ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,
  • c) den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar bekämpningsmedel som då ingår i den skattskyldiges lager,
 • 2. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige. Lag (2006:593).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:617, 2002:408, 2006:593

6 § Har upphävts genom lag (1994:1706)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1706
7 § Har upphävts genom lag (2002:408).

8 § En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana bekämpningsmedel

 • 1. som har förts ut ur landet,
 • 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,
 • 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp. Lag (2002:408).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:617, 2002:408

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:410

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 1983/84:176, SkU 1983/84:47, rskr 1983/84:383
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:410

Lag (1988:638) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Förarbeten
Prop. 1987/88:128, JoU 1987/88:24, rskr 1987/88:374
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:638
Rubrik
Lag (1988:638) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Lag (1993:484) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Förarbeten
Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:484
Rubrik
Lag (1993:484) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Lag (1994:1706) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Förarbeten
Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126
Omfattning
upph. 6 §;ändr. 2 §
Ikraft
1994-11-03
SFS-nummer
1994:1706
Rubrik
Lag (1994:1706) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Lag (1995:617) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Förarbeten
Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§;omtryck
SFS-nummer
1995:617
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1995:617) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Lag (1998:824) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:824
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (1998:1677).

Rubrik
Lag (1998:824) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (1998:1677) om ändring i lagen (1998:824) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Omfattning
ändr. 1 § i 1998:824;ny övergångsbest. till 1998:824
SFS-nummer
1998:1677
Rubrik
Lag (1998:1677) om ändring i lagen (1998:824) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (1999:1252) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1999:1252
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1999:1252) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (2002:408) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 3, 5, 8 §§
SFS-nummer
2002:408
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:408) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (2003:806) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2003:806
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2003:806) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (2006:593) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
2006:593
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2006:593) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (2011:1318) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1318
Rubrik
Lag (2011:1318) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (2015:469) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ikraft
2015-08-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2015:469
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2015:469) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation