lagen.nu

Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:63
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller i fråga om skatt enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Beteckningar i förordningen har samma innebörd som i den lagen.

2 § Det som föreskrivs om dagboken över inskrivningsärenden i denna förordning ska i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 19 kap. 3 § jordabalken i stället avse ärenderegistret enligt 19 kap. 8 § samma balk. Förordning (2011:63).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:63, 2005:158
3 § Har upphävts genom förordning (2005:158).

Fastställande av skatt m.m.

4 § Det fastställda skattebeloppet antecknas på expeditionen i ärendet eller på annan handling som tillhandahålls ingivaren i ärendet.

Om både skatt och expeditionsavgift tas ut i ett ärende anges även summan av beloppen. Förordning (1994:602).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:307, 1994:602

5 § I dagboken över inskrivningsärenden antecknas det värde som ligger till grund för fastställande av stämpelskatten och den fastställda skattens belopp.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning fastställer skatten till ett annat belopp, antecknas detta i dagboken.

Om en inskrivningsmyndighets beslut i ett skatteärende överklagas, antecknas i dagboken den dag då överklagandet kommer in. Fastställer en domstol skatten till ett annat belopp än inskrivningsmyndigheten, antecknas detta i dagboken. Förordning (2008:172).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:158, 2008:172

Återvinning m.m.

6 § Inskrivningsmyndigheten skall föra en särskild förteckning i två exemplar över ärenden om återvinning av stämpelskatt. Ärendena tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. För varje ärende hänvisas i förteckningen till det ärende i vilket skatten har fastställts.

I förteckningen antecknas beslut i återvinningsärenden med angivande av dagen för besluten. Innebär ett beslut bifall till en ansökning, skall detta antecknas tillsammans med beloppet. Skälen för beslutet anges genom hänvisning till lagrum som har tillämpats. Innebär beslutet att ansökningen avslås, skall beslutet sättas upp särskilt. Avskrift av ett sådant avslagsbeslut skall genast sändas till sökanden i rekommenderat brev. I förteckningen hänvisas till det särskilt uppsatta beslutet.

När ett återvinningsärende har avgjorts, skall den som fattat beslutet bestyrka införingarna i förteckningen med sitt namn. Förordning (2005:158).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:158

6 a § Vid bifall till en ansökan om återvinning skall beslutet anmärkas i dagboken vid det ärende som ansökningen avser.

Har inskrivningsmyndigheten efter omprövning bifallit en ansökan om återvinning, skall omprövningsbeslutet också anmärkas i dagboken. Förordning (2005:158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:158

7 § I fråga om aktbildning och utgallring i återvinningsärenden tillämpas 8-11 och 37-38 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Förordning (1996:275).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:275

Underrättelser m.m.

8 § Betalas inte fastställd skatt inom tre veckor från den dag då expedition i ärendet har tillhandahållits, ska den skattskyldige skriftligen erinras om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning eller en domstol efter överklagande fastställer skatt till högre belopp än som tidigare har beräknats, ska inskrivningsmyndigheten eller domstolen genast underrätta den skattskyldige om den tid inom vilken den tillkommande skatten ska betalas och i vilken ordning detta ska ske. Förordning (2008:172).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:158, 2008:172

9 § Inskrivningsmyndigheten ska i en särskild förteckning anteckna när en underrättelse enligt 8 § skickas. Domstolen ska göra en motsvarande anteckning på dagboksbladet i ärendet. Förordning (2008:172).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:172

10 § Om domstolen fastställer skatten till annat belopp än vad inskrivningsmyndigheten har beslutat, ska en kopia av beslutet genast sändas till inskrivningsmyndigheten.

Om beslutet avser skatt som Lantmäteriet är ansvarig uppbördsmyndighet för, ska domstolen också sända en kopia till Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:158, 2008:172, 2008:700

11 § När skatt återbetalas ska detta om möjligt antecknas på den handling som upptar beslutet om skatten.

Om återbetalningen görs av Lantmäteriet, ska Lantmäteriet underrätta inskrivningsmyndigheten när återbetalningen har skett. Förordning (2008:700).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:158, 2008:700

Indrivning

11 a § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1248).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1248

Tillsyn över skattens fastställande

12 § Den granskningsmyndighet som avses i 41 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter är kammarkollegiet.

13 § Inskrivningsmyndigheten skall för varje månad, och före utgången av nästföljande månad, till kammarkollegiet sända ett exemplar av förteckningen över återvinningsärenden enligt 6 §. Till förteckningen skall fogas akterna i de ärenden som redovisas i förteckningen.

Om insändande av dagbok över inskrivningsärenden gäller särskilda bestämmelser.

14 § När granskningen av de handlingar som anges i 13 § första stycket har avslutats, skall kammarkollegiet återställa akterna till inskrivningsmyndigheten.

Granskningen av alla under ett år avlämnade dagböcker och förteckningar med tillhörande handlingar bör vara avslutad före utgången av följande år.

Avskrivning

15 § Har upphävts genom förordning (2008:172).

16 § Om den skatt som har fastställts av inskrivningsmyndigheten inte har kunnat tas ut, får Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter avskriva beloppet i sina respektive räkenskaper. Förordning (2008:700).

Ändringar/Förarbeten (4)

Uppbörd av stämpelskatt vid Lantmäteriet m.m.

17 § Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighetsregistrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får trots bestämmelserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar än pantbrev även innan skatten har betalats.

Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Lantmäteriet får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut pantbrev innan skatten har betalats, om Lantmäteriet och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.

Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i Riksbanken.

Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska Lantmäteriet omedelbart göra framställning om indrivning. Förordning (2008:780).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (11)

18 § Inbetalning av tillkommande skattebelopp enligt 31 § andra stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska göras till Lantmäteriet. Detsamma gäller om dröjsmålsavgift ska tas ut enligt 34 § första stycket samma lag.

Om skatt ska återbetalas enligt 40 § första stycket lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, görs återbetalningen av Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Uppbörd av stämpelskatt vid Bolagsverket m.m.

18 a § En inskrivningsmyndighet som avses i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, trots bestämmelserna i 33 § samma lag, lämna ut andra handlingar än företagsinteckningsbrev även innan skatten har betalats.

Inskrivningsmyndigheten beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Inskrivningsmyndigheten får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut företagsinteckningsbrev innan skatten har betalats, om myndigheten och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro. Förordning (2008:1083).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1083

Särskilda bestämmelser

19 § Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av stämpelskatt hos inskrivningsmyndighet meddelas av, var och en för sitt verksamhetsområde, Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Föreskrifter till 17 och 18 §§ meddelas av Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

Ändringar/Förarbeten (6)

20 § Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, var och en för sitt område, meddela föreskrifter i fråga om befrielse från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift enligt 34 § andra stycket samma lag. Förordning (2008:700).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:406

Departement
Finansdepartementet S1
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:406

Förordning (1989:122) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1989-05-01
SFS-nummer
1989:122
Rubrik
Förordning (1989:122) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1992:307) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 4, 17 §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:307
Rubrik
Förordning (1992:307) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1992:1077) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Jfr prop. 1991/92:93, bet. 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 18, 20 §§
SFS-nummer
1992:1077
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1992:1077) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1993:1248) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Omfattning
nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1248
Rubrik
Förordning (1993:1248) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1994:602) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 4, 17 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:602
Rubrik
Förordning (1994:602) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1995:1441) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 17, 18 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1441
Rubrik
Förordning (1995:1441) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (1996:275) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:275
Rubrik
Förordning (1996:275) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2000:319) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:319
Rubrik
Förordning (2000:319) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2001:346) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 16, 19, 20 §§
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:346
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 såvitt gäller den inskrivningsmyndighet som anges i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och i övrigt den 1 december 2001.

Rubrik
Förordning (2001:346) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2002:1055) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17, 19 §§
Ikraft
2003-02-01
SFS-nummer
2002:1055
Rubrik
Förordning (2002:1055) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2004:564) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 16, 19 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:564
Rubrik
Förordning (2004:564) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2005:158) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §;ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20 §§;ny 6 a §
Ikraft
2005-05-01
SFS-nummer
2005:158
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stämpelskatt som meddelats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:158) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2006:1098) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1098
Rubrik
Förordning (2006:1098) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2008:172) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 15 §;ändr. 5, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20 §§, rubr. närmast före tidigare 15 §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:172
Rubrik
Förordning (2008:172) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2008:700) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:700
Rubrik
Förordning (2008:700) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2008:780) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:780
Rubrik
Förordning (2008:780) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2008:1083) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2008:1083
Rubrik
Förordning (2008:1083) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Förordning (2011:63) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:63
Rubrik
Förordning (2011:63) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation