lagen.nu

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering).

Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.

Rättsfall (5)

NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid...
RH 1996:78: I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren...
RH 1998:78: Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vid...
RH 2009:31: Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på...
RH 2010:51: Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Med fordon avses i denna lag

  • 1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
  • 2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
  • 3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2001:566).

Rättsfall (2)

NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid...
RH 1996:78: I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:566

3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

Rättsfall (5)

NJA 2001 s. 430: Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid...
NJA 2017 s 669: Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt...
RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...
RH 2009:31: Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på...
RH 2016:23: Ett fordon har stått uppställt på ett parkeringsområde....

Lagrumshänvisningar hit (3)

4 § Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av kommunen eller för skilda slag av överträdelser, får den kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift som har fastställts för det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägde rum. Lag (1986:377).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1986:377

5 § En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en betalningsuppmaning enligt 8 § första stycket utställdes till dess att en ny får utställas.

Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

6 § Gör markägaren anspråk på kontrollavgift för en olovlig parkering har han inte rätt att för samma parkering också ta ut parkeringsavgift som inte betalats.

7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.

Med fordonets ägare avses

  • 1. den som vid tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 2 § första stycket eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,
  • 2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 2 § första stycket 3, den som vid samma tid innehade licensen. Lag (1988:1181).

Rättsfall (3)

NJA 2015 s. 98: Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som...
RH 2008:32: En bil tillhörig ett företag har uppställts i strid med gällande...
RH 2010:51: Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1181

8 § Vill markägaren ta ut kontrollavgift skall han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet.

Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas.

Rättsfall (3)

NJA 2013 s. 711: Parkeringsmål. Har en betalningsuppmaning ställts ut, eller en...
RÅ 1994 ref. 34: Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat...
RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

9 § Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde.

Talan skall väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum.

Rättsfall (1)

NJA 2003 s. 458: Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för...

10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.

Rättsfall (4)

NJA 2015 s. 98: Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som...
RH 1998:78: Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vid...
RH 2010:51: Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på...
RH 2012:10: Nära anhörigs sjukdom har medfört ett påtagligt hjälpbehov som inte kunnat...

11 § Har någon genom lagakraftägande dom dömts för gärning som innefattar olovlig parkering eller godkänt strafföreläggande för sådan gärning får kontrollavgift inte tas ut. Redan erlagd avgift skall betalas tillbaka.

12 § Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i denna lag har för ändamålet lämplig utbildning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:318

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1983/84:104, TU 1983/84:25, rskr 1983/84:314
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:318
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen tillämpas dock inte i fråga om parkering som påbörjats före ikraftträdandet.

Lag (1986:377) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Förarbeten
Prop. 1985/86:106, TU 1985/86:24, rskr 1985/86:286
Ikraft
1986-07-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1986:377
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om olovlig parkering som ägt rum före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1986:377) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lag (1988:1181) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Förarbeten
Prop. 1988/89:6, 1988/89:TU2, rskr 1988/89:9
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1181
Rubrik
Lag (1988:1181) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lag (2001:566) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:566
Rubrik
Lag (2001:566) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation