lagen.nu

Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1984-05-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:204
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-11-15

1 § Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller hon ska tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning. Lag (2016:204).

Rättsfall (2)

MD 2006:30: Det har inte befunnits oskäligt att i ett avtal mellan ett TV-bolag och...
MD 2010:12: Ett bolag har när det ingått avtal med annan näringsidkare ställt upp...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:607, 2002:354, 2016:204

2 § Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Förbud skall meddelas endast om det är påkallat från allmän synpunkt.

3 § Frågor om förbud tas upp efter ansökan. En sådan ansökan får göras endast av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp. Lag (2002:354).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:354

3 a § Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (2016:204).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:204

4 § Beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, om ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det.

5 § Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av den som har ansökt om förbudet. Lag (2016:204).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:220, 2016:204

5 a § Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2016:204).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:204

5 b § I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. Lag (2016:204).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:204

6 § Lagen tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (2009:1088).

7 § Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader. Lag (2013:57).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1088

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:292

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1983/84:92, LU 1983/84:30, rskr 1983/84:259
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:292

Lag (1985:220) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Förarbeten
Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:220
Rubrik
Lag (1985:220) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (1999:607) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:607
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
  • 2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet och därefter förnyats.
Rubrik
Lag (1999:607) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (2002:354) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237, EGTL200/2000 s35
Ikraft
2002-07-01
CELEX-nr
32000L0035
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
SFS-nummer
2002:354
Rubrik
Lag (2002:354) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (2009:1088) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 6 §
SFS-nummer
2009:1088
Rubrik
Lag (2009:1088) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (2013:57) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
Ikraft
2013-03-16
CELEX-nr
32011L0007
Omfattning
ny 7 §
SFS-nummer
2013:57
Rubrik
Lag (2013:57) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Lag (2016:204) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
ändr. 1, 5 §§;nya 3 a, 5 a, 5 b §§
SFS-nummer
2016:204
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
  • 2. Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.
  • 3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2016:204) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation