lagen.nu

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:398
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Lag (2011:1320).

Rättsfall (2)

RÅ 1993 ref. 36: Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1 §...
RÅ 1994 ref. 11: Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (10)

2 § Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

Fastighetsskatt beräknas för kalenderår på grundval av det taxeringsvärde som gäller under kalenderåret. Lag (2007:1417).

Rättsfall (1)

RÅ 1993 ref. 36: Bedömningen av om en fastighet är skattepliktig har vid tillämpning av 1 §...

Ändringar/Förarbeten (8)

2 a § Har upphävts genom lag (2007:1417).
(Upphör att gälla 2020-01-01 00:00:00)

3 § Fastighetsskatten utgör

 • a) 1,0 procent av:

taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsenhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är under uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsenhet för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värderingsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

 • b) 0,4 procent av:

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

 • c) 1,0 procent av:

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

 • d) 0,5 procent av:

taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,

 • e) 1,0 procent av:

taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk,

 • f) 0,2 procent av:

taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Lag (2017:397).

Rättsfall (4)

RÅ 1994 ref. 11: Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då...
RÅ 1998 ref. 27: Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig...
RÅ 2002 ref. 44: Nedsättning av statlig fastighetsskatt har inte ansetts kunna medges för sådana...
RÅ 2004 ref. 72: Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte har...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (30)

(Träder i kraft 2020-01-01 00:00:00)

3 § Fastighetsskatten utgör

 • a) 1,0 procent av:

taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsenhet för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är under uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värderingsenhet för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende tomtmark avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser värderingsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

 • b) 0,4 procent av:

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

 • c) 1,0 procent av:

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

 • d) 0,5 procent av:

taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk,

 • e) 0,2 procent av:

taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket e föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Lag (2017:398).

Rättsfall (4)

RÅ 1994 ref. 11: Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då...
RÅ 1998 ref. 27: Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig...
RÅ 2002 ref. 44: Nedsättning av statlig fastighetsskatt har inte ansetts kunna medges för sådana...
RÅ 2004 ref. 72: Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte har...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (30)

3 a § Har upphävts genom lag (2007:1417).

4 § Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet gäller också beträffande del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som utgör sådan enhet. Lag (2009:106).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § har upphävts genom lag (1990:394).

6 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1320).

Ändringar/Förarbeten (3)

7 § Har upphävts genom lag (2011:1320).

8 § Fastighetsskatt tillfaller staten. Lag (1984:1078).

9 § Termer och uttryck i denna lag som används även i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden som i dessa lagar. Lag (1999:1254).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1254

Ändringar och övergångsbestämmelser

1984:1052

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1984/85:18, SkU 1984/85:17, SkU 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:1052
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Ingår fastighet i förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatten vid 1986 års taxering påföras med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och hela beskattningsåret.

I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket b, f, g, i och k skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,7 och vid 1987 års taxering 1,4. I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket c och e skall procenttalet vid 1986 års taxering utgöra 0,5 och vid 1987 års taxering 1. Lag (1984:1078).

Lag (1984:1078) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Omfattning
nuvarande 2-8 §§ betecknas 3-9 §§;ändr. 1 §, nya 3 §, ikrafttr.best.;ny 2 §
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:1078
Rubrik
Lag (1984:1078) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1986:493) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1985/86:150 (bil. 2), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:493
Rubrik
Lag (1986:493) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1986:1246) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1986/87:45, prop. 1986/87:48, SkU 1986/87:16, rskr 1986/87:94
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1986:1246
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
 • 2. De nya bestämmelserna i 3 § första stycket tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1986:1246) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1986/87:150 (bil.7), SkU 1986/87:50, rskr 1986/87:348
Ikraft
1988-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1987:565
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas första gången vid 1989 års taxering.
 • 2. I fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för hyreshusenheter utgöra hela det taxeringsvärde som åsatts för år 1987. Om taxeringsvärdet sänkts vid 1988 års allmänna fastighetstaxering skall för nämnda bekattningsår underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för hyreshusenheter utgöra hela det nya taxeringsvärdet. Lag (1987:1157).
Rubrik
Lag (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1987:1157) om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1987/88:34, SkU 1987/88:7, rskr 1987/88:48
Omfattning
ändr. ikrafttr.best., övergångsbest. till 1987:565
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1157
Rubrik
Lag (1987:1157) om ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1987:565) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1989:1019) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1989/90:50, 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ikraft
1990-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1989:1019
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1989:1019) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1990:394) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ikraft
1990-06-30
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 6 §
SFS-nummer
1990:394
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering.

Rubrik
Lag (1990:394) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
1990:652
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Bestämmelserna i 3 § andra stycket tillämpas dock först vid 1993 års taxering.
 • 2. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av år 1990.
 • 3. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i fråga om småhusenhet samt småhus och tomtmark för småhus på lantbruksenhet med beräknat värdeår före år 1991, procenttalet vid 1992 och 1993 års taxeringar utgöra 1,2.
 • 4. I stället för vad som följer av 3 § första stycket och punkt 3 skall vid följande års taxeringar endast halv fastighetsskatt utgå i fråga om fastig- heter, bebyggda med byggnader med nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör småhusenhet eller småhus och tomtmark för småhus på lantbruksenhet. Detta gäller dock inte i fråga om sådant småhus som är inrättat till bostad åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet. Vid beräkningen enligt denna punkt skall vad som anges i 3 § femte stycket ha motsvarande tillämpning:
Taxeringsår Värdeår
1992 1986--1990
1993 1987--1990
1994 1988--1990
1995 1989--1990
1996 1990
 • 5. I stället för vad som följer av 3 § första stycket skall vid följande års taxeringar fastighetsskatt inte utgå eller endast halv fastighetsskatt utgå för fastigheter, bebyggda med byggnader vilka innehåller bostäder och har nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör hyreshusenhet. Vid denna beräkning skall vad som anges i 3 § femte stycket ha motsvarande tillämpning. Detsamma gäller i fråga om sådant småhus som är inrättat till bostad åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet:
Taxeringsår Halv fastighetsskatt Värdeår Ingen fastighetsskatt Värdeår
1992 1973--1976 1977--1990
1993 1975--1978 1979--1990
1994 1977--1980 1981--1990
1995 1979--1982 1983--1990
1996 1981--1984 1985--1990
1997 1983--1986 1987--1990
1998 1985--1988 1989--1990
1999 1987--1990
2000 1989--1990
Lag (1992:1593).
 • 6. I stället för vad som följer av 3 § första stycket skall det vid 1998 års taxering inte tas ut fastighetsskatt på bostadsdelen för fastigheter bebyggda med byggnader vilka innehåller bostäder och har värdeår 1991. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av fastigheten skall 3 § femte stycket tillämpas. Lag (1996:432).
Rubrik
Lag (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1990:1383) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1990/91:47, prop 1990/91:54, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ikraft
1991-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 §§, övergångsbest. till 1990:652
SFS-nummer
1990:1383
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Vid 1992 års taxering skall dock vad som gäller för småhus enligt 3 § första stycket a och punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen om statlig fastighetsskatt också gälla för hyreshus som är inrättat till bostad åt högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet. För annat hyreshus på lantbruksenhet skall vid 1992 års taxering tillämpas vad som gäller för hyreshus enligt 3 § första stycket b och punkt 5 av nämnda övergångsbestämmelser.

Rubrik
Lag (1990:1383) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1991:1914) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ikraft
1992-01-01
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1991:1914
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas från och med 1992 års taxering.

Rubrik
Lag (1991:1914) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1991/92:150, 1991/92:FiU30, rskr 1991/92:350
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1992:842
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering. För sådan hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler och för vars förvärvskälla beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall skatt vid 1994 års taxering påföras enligt äldre bestämmelser med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet och hela beskattningsåret.

Rubrik
Lag (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1992:1593) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, 4, 5 p övergångsbest. till 1990:652
SFS-nummer
1992:1593
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
 • 2. Vid 1994 års taxering skall, såvitt avser hyreshusenhet, skatteuttaget enligt 3 § första stycket b) i dess äldre lydelse göras på den del av taxeringsvärdet som inte belöper på lokaler med tillhörande tomtmark. Nedsättning av skatteuttaget enligt den äldre lydelsen av 3 § andra stycket och punkt 5 övergångsbestämmelserna skall vid nämnda taxeringsår endast göras på den del av taxeringsvärdet som belöper på hyreshus som avser bostäder med tillhörande tomtmark, om tomtmarken och hyreshuset ingår i samma taxeringsenhet.
 • 3. För hyreshusenhet som innehåller lokaler och för vars förvärvskälla beskattningsåret har börjat före den 1 januari 1993 skall skatt som avser lokaler med tillhörande tomtmark vid 1994 års taxering påföras enligt äldre bestämmelser med så stor del som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före den 1 januari 1993 och hela beskattningsåret.
Rubrik
Lag (1992:1593) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1992:1594) om upphävande av lagen (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop.1992/93:122, bet. 1992/93:SkU16, rskr 1992/93:150
Omfattning
upph. 1992:842
SFS-nummer
1992:1594
Rubrik
Lag (1992:1594) om upphävande av lagen (1992:842) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1993:1525) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1993/94:91, bet. 1993/94:SkU17, rskr. 1993/94:111
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 3 §;ny 4 §
SFS-nummer
1993:1525
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Endast kostnader för om- eller tillbyggnad som nedlagts i fastigheter efter 1992 års utgång beaktas vid tillämpningen av denna lag.
 • 2. I stället för vad som följer av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, om ett reduceringsbelopp enligt 3 a § har bestämts för hyreshusenhet, skatten beräknas på sätt som följer av 3 och 3 a §§ om en sådan beräkning leder till lägre fastighetsskatt. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall ett reduceringsbelopp inte beaktas. Lag (1994:1910).
Rubrik
Lag (1993:1525) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1993:1560) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1993:1560
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

Rubrik
Lag (1993:1560) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1994:51) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Bet. 1993/94:SkU21, rskr. 1993/94:122
Ikraft
1994-03-02
Omfattning
nya 4 § i 1993:1525 betecknas 3 a §;ändr. 2 p övergångsbest. till 1993:1525
SFS-nummer
1994:51
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

Rubrik
Lag (1994:51) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1994:1872
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
 • 2. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av år 1994.
Rubrik
Lag (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1994:1910) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1994/95:53, 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU13, 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:150
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 a §§, 2 p övergångsbest. till 1993:1525
SFS-nummer
1994:1910
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
 • 2. Äldre föreskrifter i 2 § andra stycket tillämpas för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
 • 3. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall gälla vid 1996 års taxering endast om den skattskyldige yrkar det.
 • 4. Bestämmelserna i 2 § sjätte stycket skall inte gälla fastigheter som avses i punkterna 4 och 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt vid tillämpning av nämnda punkter i dessa övergångsbestämmelser.
Rubrik
Lag (1994:1910) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1994:1911) om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Omfattning
ändr. 3 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1872
SFS-nummer
1994:1911
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången i fråga om 3 § första stycket vid 1997 års taxering och i övrigt vid 1996 års taxering.
 • 2. I stället för procenttalet 1,7 som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av år 1994, procenttalet utgöra 1,5.
 • 3. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av taxeringsvärde som bestämts vid fastighetstaxering år 1995 eller tidigare tillämpas inte de nya bestämmelserna om underlaget för fastighetsskatt i 3 § första stycket.
Rubrik
Lag (1994:1911) om ändring i lagen (1994:1872) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1995:918) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ikraft
1995-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
SFS-nummer
1995:918
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
 • 2. Äldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av juni 1995.
Rubrik
Lag (1995:918) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1996:432) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:228
Omfattning
ny 6 p övergångsbest. till 1990:652
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:432
Rubrik
Lag (1996:432) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1996:1173) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1996:1173
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
 • 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den delen av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet. Lag (1996:1173).
Rubrik
Lag (1996:1173) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1996:1402) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1996:1402
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för räkenskapsår hos handelsbolaget eller den europeiska ekonomiska intressegrupperingen som har påbörjats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1996:1402) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1997:442) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1997:442
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
 • 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (1997:442) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1997:529) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Förarbeten
Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1997-11-01
SFS-nummer
1997:529
Rubrik
Lag (1997:529) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ikraft
1998-08-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
1998:526
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser bestämmelserna i 3 § första stycket punkten a och punkten b, den 1 augusti 1998, och i övrigt den 1 januari 1999.
 • 2. Bestämmelserna i 3 § första stycket punkten a och punkten b tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Har beskattningsåret påbörjats före den 1 januari 1998 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt.
 • 3. Bestämmelserna i övrigt tillämpas första gången vid 2000 års taxering. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
 • 4. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket punkten b skall procenttalet vid 2000 års taxering utgöra 1,3. Har beskattningsåret påbörjats före den 1 januari 1999 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt. Lag (1998:1478).
 • 5. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket b skall procenttalet vid 2001 års taxering utgöra 1,2. På bostadsdelen för fastighet som utgör hyreshusenhet och som har värdeår 1989 eller 1990 skall endast halv fastighetsskatt utgå vid 2001 års taxering. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av fastigheten skall 3 § femte stycket tillämpas. Lag (1999:995).
Rubrik
Lag (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1998:1478) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 avsnitt 8.5, bet. 1998/99:FiU1, rskr. 1998/99:38
Omfattning
ny 4 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1478
Rubrik
Lag (1998:1478) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1999:632) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:109, bet. 1998/99:SkU22, rskr. 1998/99:255
Ikraft
1999-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
SFS-nummer
1999:632
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser gäller för den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1999.

Rubrik
Lag (1999:632) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1999:636) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:100, bet. 1998/99:FiU20, rskr. 1998/99:256
Omfattning
ny 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:636
Rubrik
Lag (1999:636) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1999:995) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Omfattning
ändr. 5 p övergångsbest. till 1998:526
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:995
Rubrik
Lag (1999:995) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (1999:1254) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 9 §§
SFS-nummer
1999:1254
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1254) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2000:950) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ikraft
2001-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2000:950
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års taxering.

Rubrik
Lag (2000:950) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2001:835) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ikraft
2001-12-31
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2001:835
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. För den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 2000 tillämpas de procenttal som gäller vid 2001 års taxering.

Rubrik
Lag (2001:835) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2001:1219) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121
Ikraft
2002-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2001:1219
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering. Till den del fastighetsskatt skall beräknas på grundval av taxeringsvärde som bestämts vid fastighetstaxering år 2004 eller tidigare tillämpas inte den nya lydelsen.

Rubrik
Lag (2001:1219) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2003:1203) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119
Ikraft
2003-12-31
Omfattning
ändr. 3, 3 a §;ny 2 a §
SFS-nummer
2003:1203
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering såvitt avser småhusenheter, vid 2005 års taxering såvitt avser hyreshusenheter och vid 2006 års taxering såvitt avser lantbruksenheter.

Rubrik
Lag (2003:1203) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2006:3) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2006:3
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
 • 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2006:3) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:143, bet. 2005/06:NU21, rskr. 2005/06:362
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2006:1008
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
 • 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2006:1353) om ändring i lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Omfattning
ändr. 3 § i 2006:1008
SFS-nummer
2006:1353
Rubrik
Lag (2006:1353) om ändring i lagen (2006:1008) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2007:1417) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007:08:11, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
upph. 2 a, 3 a §§;ändr. 1, 2, 3 §§
SFS-nummer
2007:1417
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 • 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:1417) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2009:106) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21, rskr. 2008/09:171
Ikraft
2009-05-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
SFS-nummer
2009:106
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

Rubrik
Lag (2009:106) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2009:1408) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15, rskr. 2009/10:108
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2009:1408
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången vid 2011 års taxering.

Rubrik
Lag (2009:1408) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2010:773) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2010:773
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Rubrik
Lag (2010:773) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2011:1320) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
upph. 7 §;ändr. 1, 6 §§
SFS-nummer
2011:1320
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.
Rubrik
Lag (2011:1320) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2017:395) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2017:395
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2017.
Rubrik
Lag (2017:395) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2017:396) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2017:396
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2018.
Rubrik
Lag (2017:396) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2017:397) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2017:397
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2019.
Rubrik
Lag (2017:397) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Lag (2017:398) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ikraft
2020-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2017:398
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på fastighetsskatt för kalenderåret 2020.
Rubrik
Lag (2017:398) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation