lagen.nu

Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-05-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1414
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

1 § En allmän farled eller en allmän hamn får inrättas, om farleden eller hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig betydelse för fiskerinäringen eller om den är av väsentlig betydelse för trafiken med fritidsbåtar och det behövs med hänsyn till säkerheten i farleden.

Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna farleder eller hamnar.

1 a § Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken. Lag (2018:1414).

Ändringar/Förarbeten (5)

1 b § I ett ärende enligt denna lag ska

 • 1. frågan om farleden eller hamnen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om inte annat följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,
 • 2. en specifik miljöbedömning göras och information lämnas enligt 6 kap. 28–41, 44 och 45 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas,
 • 3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas,
 • 4. Sjöfartsverket och berörda länsstyrelser omfattas av de samråd som ska ske, och
 • 5. det som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken om länsstyrelse ska gälla den länsstyrelse inom vars område verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Berörda länsstyrelser ska ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken innan beslut fattas om att inrätta, utvidga eller avlysa allmän farled eller allmän hamn. Beslut i den frågan får inte överklagas.

I samband med prövningen av ett ärende enligt denna lag ska miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas. Lag (2017:959).

Ändringar/Förarbeten (5)

1 c § Den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 b § och 6 kap. miljöbalken ska ingå i ett ärende enligt denna lag. Lag (2017:959).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:868, 2017:959

1 d § Sjöfartsverket skall med eget yttrande överlämna frågan om inrättande av en allmän farled till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av en allmän farled eller allmän hamn. Lag (2017:959).

2 § En allmän farled eller en allmän hamn skall helt eller delvis avlysas

 • 1. om farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan att säkerheten äventyras,
 • 2. om farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål,
 • 3. om farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål tillgodoses.

3 § Om det är påkallat med hänsyn till det ändamål som en allmän farled skall tillgodose, skyddet för hälsan eller miljön eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser, säkerheten i farleden eller i övrigt med hänsyn till allmänna intressen eller enskild rätt, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela särskilda föreskrifter om hur den allmänna farleden skall ordnas och begagnas. Lag (1998:868).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1998:868

4 § Beslut enligt 1 och 2 §§ fattas av regeringen. Regeringen får meddela föreskrifter om att annan myndighet får fatta sådana beslut.

Beslut av en förvaltningsmyndighet enligt första stycket får överklagas hos regeringen. Lag (2008:1348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1348

4 a § Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Lag (2010:886).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1348, 2010:886, 2005:186

5 § Sjöfartsverket skall föra ett register över allmänna farleder och allmänna hamnar enligt denna lag. I registret skall anges vem som svarar för farleden eller hamnen samt finnas uppgift om sådana särskilda föreskrifter som har meddelats enligt 3 §.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:293

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1981/82:130, JoU 1982/83:30, rskr 1982/83:274
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:293

Lag (1991:652) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Förarbeten
Prop. 1990/91:90, 1990/91:BoU18, rskr 1990/91:342
Omfattning
ny 1 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1991:652
Rubrik
Lag (1991:652) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (1998:868) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
Ikraft
1999-01-01
CELEX-nr
385L0337 397L0011
Omfattning
ändr. 1 a, 3 §§;nya 1 b, 1 c §§
SFS-nummer
1998:868
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
Rubrik
Lag (1998:868) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2004:601) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2004-07-21
SFS-nummer
2004:601
Rubrik
Lag (2004:601) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2005:186) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
Ikraft
2005-05-15
CELEX-nr
32003L0035
Omfattning
ny 4 a §
SFS-nummer
2005:186
Rubrik
Lag (2005:186) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2005:576) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2005-08-01
SFS-nummer
2005:576
Rubrik
Lag (2005:576) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2006:1012) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387
Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2006-08-01
SFS-nummer
2006:1012
Rubrik
Lag (2006:1012) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2008:1348) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1348
Rubrik
Lag (2008:1348) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2010:886) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Omfattning
ändr 1 a, 4 a §§
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:886
Rubrik
Lag (2010:886) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2017:959) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
nuvarande 1 c § betecknas 1 d §;ändr. 1 a, 1 b §§;ny 1 c §
SFS-nummer
2017:959
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:959) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Lag (2018:1414) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1414
Rubrik
Lag (2018:1414) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation