lagen.nu

Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr. o. m. den 1 februari 1984 skall ökas enligt följande:
1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr SFS 1973:216, 217 och 1981:1193).
1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av statsmedel utgår inte (jfr SFS 1973:218 och 1981:1214).
1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).
Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1984.
2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 och 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1984 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1983:1127

Departement
Försäkringsinspektionen
Ikraft
1984-02-01
SFS-nummer
1983:1127
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation