lagen.nu

Lag (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Departement
Finansdepartementet BA 1
Utfärdad
1982-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1233
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Periodisk avgift som är bestämd i särskild vara eller tjänstbarhet och som har utgått i pengar enligt markegång, ska bestämmas med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Till grund för beräkningen läggs den med tillämpning av 1982 års markegångstaxa bestämda avgiften. Avgift som skulle ha bestämts på grundval av markegångstaxa för ett visst senare år utgörs av nyssnämnda avgift multiplicerad med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet för närmast följande år och basbeloppet enligt den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring för år 1983.
Den sålunda beräknade avgiften avrundas nedåt till helt krontal. Lag (2010:1233).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:948

Departement
Finansdepartementet BA 1
Förarbeten
Prop. 1981/82:228, SkU 1982/83:1, rskr 1982/83:7
SFS-nummer
1982:948

Lag (2010:1233) om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1233
Rubrik
Lag (2010:1233) om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation