lagen.nu

Arbetstidsförordning (1982:901)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1982-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:366
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Arbetsmiljöverket får meddela

I 24 § arbetstidslagen finns bestämmelser om straff för den som överträder föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 § andra stycket arbetstidslagen. Förordning (2000:1080).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1080

2 § När arbete utförs i någons hem, skall tillsyn i form av inspektionsbesök göras endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs eller om det finns särskilda skäl för sådan tillsyn. Detsamma gäller arbete som utförs av den som driver verksamhet utan andra arbetstagare än familjemedlemmar.

3 § En avskrift av en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om ansvar enligt 23 och 24 §§ arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska sändas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller ett beslut genom vilket någon har påförts sanktionsavgift enligt arbetstidslagen. Förordning (2014:366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:1080, 2014:366

4 § Kommer riket i krig skall, när det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov

Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får, efter regeringens förordnande, bestämmelserna i första stycket helt eller delvis tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer. Förordning (1989:795).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1989:795
5 § har upphävts genom förordning (2014:366).

6 § Arbetsmiljöverket får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673) att lagen skall tillämpas när det gäller fartygsarbete på fartyg som inte tillhör staten. Förordning (2000:1080).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1080

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:901

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft
1983-01-01
SFS-nummer
1982:901

Förordning (1989:795) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Förarbeten
Jfr prop. 1986/87:165, AU 1987/88:4, rskr 1987/88:9
Omfattning
ny 4 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:795
Rubrik
Förordning (1989:795) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Förordning (1993:1245) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Omfattning
ny 5 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1245
Rubrik
Förordning (1993:1245) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Förordning (2000:1080) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§;ny 6 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1080
Rubrik
Förordning (2000:1080) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Förordning (2014:366) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 3 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:366
Rubrik
Förordning (2014:366) om ändring i arbetstidsförordningen (1982:901)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation