lagen.nu

Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1982-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:943
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ersättning av allmänna medel till de uppdragstagare som anges i 2 §.

Bestämmelserna för ledamöter gäller i förekommande fall även ersättare för ledamöter. Förordning (2016:923).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:923

2 § Arvoden betalas enligt följande.

Uppdragstagare Arvode för sammanträde (belopp per dag) Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag)
1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna 500 kr 300 kr
2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna 500 kr 300 kr
3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål 500 kr 300 kr
4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande 600 kr
5. Experter i hyresnämnderna 600 kr 180 kr
6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram 600 kr
7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna 600 kr 180 kr
8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch 680 kr 180 kr
9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram 550 kr
I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.

Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 250 kr per dag. Förordning (2016:923).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (16)

2 a § Nämndemän och jurymän har rätt till ersättning för inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget. Förordning (2006:1289).

Ändringar/Förarbeten (7)

2 b § Till nämndemän och jurymän som tjänstgör vid sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton betalas ett ytterligare arvode om 500 kr per dag. Förordning (2016:923).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:922, 2016:923, 2003:526

2 c § Nämndemän och jurymän med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Domstolsverket får meddela föreskrifter om när sådan ersättning skall betalas. Förordning (2006:1289).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1289

2 d § Till nämndemän och jurymän som tjänstgör efter kl. 16.30 betalas ett ytterligare arvode om 150 kr per dag. Förordning (2016:923).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:923

3 § Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

Till sådana uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 5 och 8 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete. Förordning (2016:923).

Ändringar/Förarbeten (7)

4 § Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 a § Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100 kr per dag. Förordning (2006:1289).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1289

5 § Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 4–9 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnaden för en sovplats i en enbäddskupé.

Vid en resa som berättigar till ersättning bör en gemensam färd anordnas när det är möjligt, om det medför en kostnadsbesparing. Förordning (2016:923).

Ändringar/Förarbeten (5)

6 § Nämndemän har rätt till ersättning enligt 2–4 a §§ när de genomgår introduktions- eller repetitionsutbildning. Domstolen eller nämnden får också besluta att sådan ersättning ska lämnas när nämndemän kallas till information. Förordning (2014:1358).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

7 § Ställs ett sammanträde in, får ersättning för sammanträdet ändå betalas om det finns särskilda skäl för det. Förordning (1998:1221).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1985:291, 1998:1221

8 § Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 1–4, 6 och 9 styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdet. Förordning (2016:923).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

9 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:943).

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 39: En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för...

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:814

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1982:814

Förordning (1983:828) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1983-11-01
SFS-nummer
1983:828
Rubrik
Förordning (1983:828) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1985:291) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 5, 7 §§;ny 2 a §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1985:291
Rubrik
Förordning (1985:291) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1987:334) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:334
Rubrik
Förordning (1987:334) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1988:321) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 5, 8 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:321
Rubrik
Förordning (1988:321) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1989:193) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3 §§
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:193
Rubrik
Förordning (1989:193) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1990:27) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ny 9 §
Ikraft
1990-04-01
SFS-nummer
1990:27
Rubrik
Förordning (1990:27) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1992:24) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:24
Rubrik
Förordning (1992:24) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1992:1551) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1551
Rubrik
Förordning (1992:1551) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1994:922) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:922
Rubrik
Förordning (1994:922) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1994:1138) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 a, 5, 8 §§
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1138
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya bestämmelsen i 8 § skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1994.

Rubrik
Förordning (1994:1138) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1995:257) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 8, 9 §§
Ikraft
1995-04-01
SFS-nummer
1995:257
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut om ersättning som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1995:257) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1995:573) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:573
Rubrik
Förordning (1995:573) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1998:1035) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1998-10-01
SFS-nummer
1998:1035
Rubrik
Förordning (1998:1035) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1998:1221) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a, 6, 7, 8 §§
Ikraft
1998-11-02
SFS-nummer
1998:1221
Rubrik
Förordning (1998:1221) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1998:1806) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
Ikraft
1999-02-01
SFS-nummer
1998:1806
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. De nya bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999.

Rubrik
Förordning (1998:1806) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolväsendet m.m.

Förordning (2003:40) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:40
Rubrik
Förordning (2003:40) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2003:526) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 b §
Ikraft
2003-09-01
SFS-nummer
2003:526
Rubrik
Förordning (2003:526) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2005:1097) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1097
Rubrik
Förordning (2005:1097) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (206:1289) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 6 §§;nya 2 c, 4 a §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1289
Rubrik
Förordning (206:1289) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2008:922) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:922
Rubrik
Förordning (2008:922) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2009:877) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:877
Rubrik
Förordning (2009:877) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2013:393) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:393
Rubrik
Förordning (2013:393) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2014:1358) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1358
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  • 2. Bestämmelserna i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar den 1 januari 2016.
  • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2015.
Rubrik
Förordning (2014:1358) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2016:361) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 8 §§
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:361
Rubrik
Förordning (2016:361) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2016:923) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 b, 3, 5, 8 §§;ny 2 d §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:923
Rubrik
Förordning (2016:923) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2018:943) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:943
Rubrik
Förordning (2018:943) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation