lagen.nu

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1982-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:363
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare: Daniel Berger och Tizian Tang

Lagen om anställningsskydd ( anställningsskyddslagen eller LAS) reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och är inte tillämplig på uppdragstagare. Gränsen mellan arbetstagare och uppdragstagare är inte alltid helt lätt att dra men utmärkande för ett anställningsavtal är att det inte avser ett visst arbete eller resultat, utan att arbetstagaren fortlöpande ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande. Det omvända gäller för ett uppdragsavtal som just går ut på att prestera ett visst arbete eller resultat.

Ett anställningsförhållande kan upphöra genom uppsägning (7 §) eller avsked (18 §). Vid uppsägning avslutas inte anställningsavtalet omedelbart, utan under en viss uppsägningstid (11 §) har arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner även om denne inte längre har några arbetsuppgifter. Ett avskedande innebär ett omedelbart skiljande från anställningen utan uppsägningstid, men är endast aktuellt när arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock

 • 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
 • 2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
 • 3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
 • 4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, och
 • 5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2016:1271).

Kommentar

För arbetstagare i allmän tjänst gäller även Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA).

Rättsfall (19)

AD 1993 nr 57: Fråga i mål om uppsägning huruvida en hos ett aktiebolag anställd arbetstagares...
AD 1996 nr 139: Fråga om familjemedlemsundantaget i 1 § andra stycket 2 p. lagen om...
AD 1996 nr 37: En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktierna i...
AD 1997 nr 148: Fråga om en kommunal förvaltningschef bl.a. på grund av sina arbetsuppgifter...
AD 1998 nr 22: Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för...
AD 1998 nr 65: En advokat är anställd på en advokatbyrå vars verksamhet bedrivs i...
AD 2000 nr 45: En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera år...
AD 2000 nr 97: Anställningsskyddslagen har inte ansetts vara tillämplig i fråga om en...
AD 2005 nr 33: Fråga om arbetstagarbegreppet. En skorstensfejarmästare som utfört...
AD 2005 nr 43: Samhall har sagt upp en arbetstagare av personliga skäl. Fråga om...
AD 2006 nr 24: Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid två...
AD 2006 nr 99: I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som...
AD 2011 nr 84: Fråga om det förelegat skäl för avskedande av en verksamhetschef hos en ideell...
AD 2012 nr 37: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens...
AD 2013 nr 32: Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till...
AD 2013 nr 4: En person som arbetar i ett mindre bolag har blivit uppsagd från sin...
AD 2014 nr 12: Fråga dels om en arbetstagare som tidigare varit vd och fått en ny anställning...
AD 2014 nr 62: En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att...
NJA 2002 s. 572: Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, ska dessa föreskrifter gälla.

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag.

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5–6, 22 och 25–27 §§. Om avtalet inte har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett sådant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av förmåner som avses i 12 §.

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40 och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvikelser

 • 1. från 6 b–6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre förmånliga regler ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av

rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, eller

rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, i den ursprungliga lydelsen,

 • 2. från 30 a §, när det gäller besked enligt 15 §, och
 • 3. från 30, 30 a och 31 §§, när det gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter.

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhållanden, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket har träffats för verksamhetsområdet ska tillämpas.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet. Lag (2017:363).

Kommentar

Lagen om anställningsskydd är semidispositiv och kan inskränkas genom kollektivavtal. Träffas avtal om något som ger arbetstagare sämre skydd eller rättigheter är det avtalet ogiltigt.

Rättsfall (12)

AD 1995 nr 108: I ett företag har inför uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist...
AD 1996 nr 12: Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag. Ett...
AD 1996 nr 60: I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att ett...
AD 1996 nr 92: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i ett...
AD 1998 nr 73: Ett företag har träffat kollektivavtal om avvikelse från...
AD 2002 nr 28: Tolkning av kollektivavtal. Fråga om journalistavtalets bestämmelser om...
AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...
AD 2004 nr 52: Fråga om en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2005 nr 53: En cateringarbetare som var helt sjukskriven uteblev från ett...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...
RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (10)

3 § Vid tillämpning av 5 a, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:

 • 1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.
 • 2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.
 • 3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1–2, får arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § ska anses ha uppnått den anställningstid som fordras för besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt 25 §. Lag (2016:248).

Rättsfall (4)

AD 1995 nr 100: Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att...
AD 2002 nr 37: Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiserade...
AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 §...
NJA 2002 s. 572: Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Anställningsavtalet

4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills vidare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats eller följer av 5 a § eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 8–10, 15, 16, 19, 20 och 28–33 §§. Lag (2016:248).

Kommentar

Det presumeras att en anställning gäller tills vidare (fast anställning) om inget annat anges. Bevisbördan ligger på den som hävdar att annan anställningsform än tillsvidareanställning föreligger.

Arbetstagaren har rätt till att direkt frånträda sin tjänst i de fall arbetsgivaren exempelvis inte betalar ut lön eller andra förmåner som arbetstagaren har rätt till.

Rättsfall (36)

AD 1993 nr 160: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter....
AD 1993 nr 30: En kvinnlig arbetstagare har sagt upp sin anställning vid ett bolag som är...
AD 1994 nr 147: Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om...
AD 1994 nr 22: Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postverket...
AD 1995 nr 101: En kommun underrättar en anställd som arbetat som barnomsorgschef om att denne...
AD 1995 nr 50: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter....
AD 1995 nr 55: Fråga huruvida en arbetstagare blivit uppsagd, alternativt avskedad, av...
AD 1995 nr 74: En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts...
AD 1996 nr 109: Fråga om en arbetsgivare genom att åsidosätta sitt rehabiliteringsansvar mot en...
AD 1996 nr 7: Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning eller...
AD 1997 nr 1: En butiksanställd blir misstänkt för att ha tagit pengar ur växelkassan i det...
AD 1998 nr 22: Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för...
AD 1999 nr 108: Enligt ett mellan parterna gällande kollektivavtal anses en arbetstagare ha...
AD 1999 nr 5: Fråga om en person blivit anställd i första hand genom uttryckligt avtal och i...
AD 1999 nr 9: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin anställning eller självmant...
AD 2000 nr 45: En tysk ingenjör som var anställd hos ett tyskt företag hade sedan flera år...
AD 2000 nr 6: En arbetstagare har varit anställd som vikarie för en viss namngiven anställd...
AD 2001 nr 55: En brevbärare rev sönder och slängde bort ett antal försändelser. Sedan detta...
AD 2002 nr 122: En provanställd ställningsbyggare underrättades om att anställningen skulle...
AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller...
AD 2002 nr 3: En renhållningsarbetare, som 1993 sades upp på grund av arbetsbrist, blev...
AD 2003 nr 104: Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt...
AD 2003 nr 20: En arbetstagare har fått vikariat hos en kommun som skolbusschaufför. Fråga...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2005 nr 117: Fråga om fältarkeologer, som haft flera på varandra följande s.k....
AD 2005 nr 24: En arbetstagare på ett tryckeri skickades hem av sin arbetsgivare efter ett...
AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträdare...
AD 2005 nr 63: En kvinnlig arbetstagare hos Försvarsmakten har lämnat en tidsbegränsad...
AD 2006 nr 82: En arbetstagare har haft en överenskommen visstidsanställning. Fråga om en...
AD 2007 nr 29: Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att...
AD 2007 nr 65: I ett skriftligt anställningsavtal har angivits att anställningen var en...
AD 2009 nr 27: En butiksanställd av serbisk härkomst deltar i en personalfest och säger upp...
AD 2012 nr 24: Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som...
AD 2012 nr 44: Efter att en arbetstagare arbetat drygt ett i år i en bemanningsverksamhet har...
AD 2013 nr 57: En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning med...
AD 2014 nr 79: Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

 • 1. för allmän visstidsanställning,
 • 2. för vikariat,
 • 3. för säsongsarbete, och
 • 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år. Lag (2016:248).

Kommentar

Tidsbegränsad anställning får ingås i följande fyra fall. Allmän visstidsanställning ingås fritt av arbetsgivaren utan några krav. Vikariat får endast ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst eller vissa tjänster. Det går alltså inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete, d.v.s. vikariera. Säsongsanställning får ingås när exempelvis naturens växlingar kräver säsongsarbete. Det kan handla om bärplockning, jordgubbsförsäljning, etc. Slutligen kan även en arbetstagare som fyllt 67 år få tidsbegränsad anställning.

En som är anställd som allmänt visstidsanställd eller vikarie blir efter två års anställning fast anställd (tillsvidareanställning). Vid beräkning av tvåårsperioden räknas allmän visstidsanställning för sig och vikariat för sig. En person kan således ha en tidsbegränsad anställning i form av allmän visstidsanställning i 1½ år för att sedan få anställning som vikarie i 1½ år på samma arbetsplats utan att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Rättsfall (12)

AD 1996 nr 60: I 2 § femte stycket anställningsskyddslagen finns en föreskrift om att ett...
AD 2000 nr 103: En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet med ett...
AD 2000 nr 51: Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att...
AD 2002 nr 28: Tolkning av kollektivavtal. Fråga om journalistavtalets bestämmelser om...
AD 2002 nr 3: En renhållningsarbetare, som 1993 sades upp på grund av arbetsbrist, blev...
AD 2003 nr 34: Fråga om en befattning som forskningsdirektor i en stiftelse som driver ett...
AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2012 nr 44: Efter att en arbetstagare arbetat drygt ett i år i en bemanningsverksamhet har...
AD 2014 nr 79: Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...
RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (10)

5 a § Har upphävts genom lag (2006:440).

5 a § En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år

 • 1. under en femårsperiod, eller
 • 2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Lag (2016:248).

Rättsfall (6)

AD 1998 nr 36: Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid, ej...
AD 1999 nr 7: Fråga i visst fall om en tidsbegränsad anställning var tillåten enligt reglerna...
AD 2002 nr 68: Fråga om förutsättningar i visst fall för att tillämpa bestämmelsen i 5 a §...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 §...
RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar...

Lagrumshänvisningar hit (11)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:1424, 2016:248, 2006:440

5 b § För den som fyllt 67 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning enligt 5 a §. Lag (2016:248).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:248

6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Lag (1994:1685).

Kommentar

En provanställning saknar uppsägningstid. Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Ett avbrytande av en provanställning kan inte prövas enligt LAS. Det kan dock bli aktuellt att angripa det med stöd av andra rättsliga grunder som t.ex. Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller Diskrimineringslagen (2008:567).

Rättsfall (7)

AD 2002 nr 122: En provanställd ställningsbyggare underrättades om att anställningen skulle...
AD 2003 nr 109: Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt...
AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2010 nr 61: Ett bussbolag övertog som ny entreprenör driften av viss...
AD 2014 nr 79: Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en...
RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1496, 1994:1685
6 a § Har upphävts genom lag (2006:439).

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg.

Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs.

Första stycket gäller inte heller ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner.

Trots bestämmelserna i första stycket skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare, om arbetstagaren motsätter sig detta. Lag (1994:1685).

Kommentar

Vid en övergång av verksamhet sker en automatisk övergång av alla kollektivavtalsbestämmelser om förvärvaren inte redan är bunden av annat kollektivavtal enligt 28 § 1 st. MBL. Om förvärvaren är bunden av annat kollektivavtal har detta företräde. De individuella arbetsvillkoren som gällde för arbetstagarna hos överlåtaren gäller dock hos förvärvaren i ett år enligt den s.k. ettårsregeln i 28 § 3 st. MBL.

Övergångsbegreppet förutsätter ett byte av arbetsgivare. Överlåtelse av aktier i ett företag är alltså inte övergång av verksamhet då det inte innebär ett byte av arbetsgivare. Överlåtelsen ska ha skett i en avtalsenlig kontext vilket innebär att det inte nödvändigtvis måste vara fråga om köp eller försäljning av verksamhet (även om detta är det vanligaste) utan även entreprenörsbyte, avveckling av dotterbolag, övertagande av koncession etc. omfattas av 6 b §.

6 b § tillkom för att anpassa svensk rätt till företagsöverlåtelsedirektivet 2001/23/EG, varför EG-domstolens tolkning av direktivet är avgörande vid bedömningen om en övergång av verksamhet har skett. Enligt Spijkersdomen (EG-domstolen C-24/85) är den avgörande frågan om verksamheten vid övergången har bevarat sin identitet – har en bestående ekonomisk enhet gått över?

Den frågan ska avgöras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter kring övergången. Sju kriterier har särskild betydelse vid denna helhetsbedömning:

1. Arten av företag eller verksamhet,
2. frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre har överlåtits eller inte,
3. värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten (good-will, varumärken etc.),
4. om majoriteten av de anställda har tagits över eller inte,
5. om kunder tagits över eller inte,
6. graden av likhet mellan mellan verksamheten före och efter överlåtelsen, samt
7. i förekommande fall under vilken tidsperiod verksamheten har legat nere.

EG-domstolen har fastslagit att även den situationen att ett företag överför en av sina entreprenader till ett annat företag, i syfte att det senare företaget ska färdigställa entreprenaden, kan omfattas av företagsöverlåtelsedirektivet. Men endast om det sker en övergång av en organiserad helhet av beståndsdelar som gör det möjligt att på ett stabilt sätt fortsätta överlåtarens aktiviteter.

Rättsfall (32)

AD 1995 nr 163: Ett företag A bedrev för viss tidsperiod enligt entreprenadavtal med...
AD 1995 nr 96: Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader för...
AD 1997 nr 67: Ett bolag bedrev på uppdrag av ett landsting och tre kommuner inom länet en...
AD 1997 nr 81: Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till...
AD 1998 nr 121: Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga...
AD 1998 nr 124: Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen...
AD 1998 nr 144: En enskild näringsidkare överlåter en blomsterhandel till ett bolag....
AD 1998 nr 146: Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar...
AD 1998 nr 44: En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta...
AD 1999 nr 21: Den 1 oktober 1997 övergick ansvaret för förvar av utlänningar från landets...
AD 2001 nr 101: Ett företag A som gav ut ett TV-magasin samarbetade med ett annat företag B som...
AD 2002 nr 63: En kommunalt ägd gård arrenderas av företaget A. A arrenderar i sin tur ut...
AD 2008 nr 51: Ett sågverksföretag A har lagt ut sin truckverksamhet på entreprenad till...
AD 2008 nr 61: Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade den...
AD 2008 nr 64: Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av...
AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har skett från...
AD 2010 nr 25: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet mellan två...
AD 2010 nr 88: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet vid ett...
AD 2011 nr 3: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnått viss...
AD 2011 nr 54: Fråga huvudsakligen om huruvida en restaurangrörelse och en anställds...
AD 2012 nr 25: En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande på sin...
AD 2013 nr 47: Ett företag som driver hotell har bytt städentreprenör. Entreprenörsbytet...
AD 2014 nr 1: Ett bolag utförde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetjänster vid ett...
AD 2014 nr 14: Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6b§ lagen om...
AD 2014 nr 28: Ett bolag utförde tidigare städning av tåg enligt ett avtal med SJ. Som en...
AD 2014 nr 46: Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Kommunen...
AD 2014 nr 69: Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i...
AD 2016 nr 59: Ett bolag har, enligt avtal med Försvarsmakten, tillhandahållit...
AD 2016 nr 76: Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 §...
AD 2018 nr 35: Frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa närmare...
AD 2018 nr 49: Fyra arbetstagare vid ett låsföretag har sagt upp sig för att verka för ett...
AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 §...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1685

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
 • 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 • 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
  • a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  • b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
  • c) vid provanställning: prövotidens längd.
 • 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
 • 5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 • 6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Lag (2006:440).

Rättsfall (3)

AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...
HFD 2018 ref. 68: Fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:440, 2006:439

6 d § I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands skall arbetsgivaren, om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan har skett.

Arbetsgivaren skall före avresan även lämna skriftlig information till arbetstagaren om åtminstone

 • 1. anställningstiden utomlands,
 • 2. den valuta i vilken lönen skall betalas,
 • 3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av utstationeringen,
 • 4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt
 • 5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

De uppgifter som avses i 2 och 3 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Lag (2006:439).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:439

6 e § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren informerat om, eller skulle ha informerat om, skall arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen inom en månad. Lag (2006:439).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:439

6 f § Arbetsgivaren skall informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning skall informationen, om arbetstagaren begärt det, lämnas direkt till honom eller henne. Lag (2007:389).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:389, 2006:439

6 g § Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare som är tidsbegränsat anställd enligt 5 § 1–3 lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning av 5 a §. För varje sådan anställning ska den tidsbegränsade anställningens form, tillträdesdag och slutdag anges.

Information enligt första stycket ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställts. Vid beräkning av anställningstiden och vid bedömning av vilka tidigare anställningar som omfattas av informationsskyldigheten ska även anställningar enligt 3 § första stycket 1–3 beaktas. Lag (2016:248).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:248, 2006:440

Uppsägning från arbetsgivarens sida

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.

En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1994:1685).

Kommentar

En uppsägning kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare är skyldig att uppge skälen till uppsägning vid arbetsbrist. Enligt praxis från arbetsdomstolen godtas normalt uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist. Med hänsyn till arbetsgivarprerogativet prövar arbetsdomstolen så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar vid påstående om arbetsbrist.

En uppsägning är aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

En övergång av en verksamhet enligt 6 b § utgör i sig inte saklig grund för uppsägning, men i samband med detta kan det uppstå arbetsbrist vilket i regel är saklig grund för uppsägning.

Rättsfall (284)

AD 1993 nr 101: Skattemyndigheten i Västmanlands län sade den 1 juni 1992 upp ett antal...
AD 1993 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en inköpare vid ett...
AD 1993 nr 129: Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall varje kommun svara, för den...
AD 1993 nr 130: Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för sent...
AD 1993 nr 131: Den 1 september 1988 överlät SSAB Svenskt Stål AB dotterbolaget SSAB Profiler...
AD 1993 nr 138: Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller i...
AD 1993 nr 144: En förrådsarbetare på ett pappersbruk har på arbetsplatsen av utländska...
AD 1993 nr 150: Fråga huruvida det förelegat saklig grund för att säga upp en djurskötare som...
AD 1993 nr 162: Fråga huruvida en arbetsgivare har haft saklig grund för att säga upp en...
AD 1993 nr 172: En ingenjör vid Luftfartsverket har blivit uppsagd från sin anställning. Som...
AD 1993 nr 185: Fråga huruvida en arbetsgivare ådragit sig skadeståndsskyldighet mot en...
AD 1993 nr 203: Fråga huruvida aktiebolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare...
AD 1993 nr 214: Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund av...
AD 1993 nr 215: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare främst på...
AD 1993 nr 228: Sedan en tjänsteman i sin tjänst i Sverige fått i uppdrag att se till att ett...
AD 1993 nr 30: En kvinnlig arbetstagare har sagt upp sin anställning vid ett bolag som är...
AD 1993 nr 39: En av ett landsting anställd hantverkare har genom ett beslut fråntagits viss...
AD 1993 nr 42: Fråga huruvida ett bolag som driver elinstallationsverksamhet haft saklig grund...
AD 1993 nr 61: I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disponera...
AD 1993 nr 70: Fråga huruvida uppsägning av arbetstagare var sakligt grundad. Bevisfråga. Har...
AD 1993 nr 73: Fråga huruvida det förelegatsaklig grund, för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 1993 nr 80: Ett företag beslutar minska sin personal. I samband härmed säger företaget bl.,...
AD 1993 nr 89: Enligt 3§ i kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S)...
AD 1993 nr 96: Ett landsting har sagt upp ett köksbiträde, som under flera år varit...
AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på...
AD 1994 nr 102: En kassörska i en livsmedelsbutik har avskedats på grund av vad som förekommit...
AD 1994 nr 12: En arbetstagare har en medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några års anställning...
AD 1994 nr 121: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som bl.a....
AD 1994 nr 122: Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om...
AD 1994 nr 123: En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körkort...
AD 1994 nr 134: En kommun har sagt upp en hos kommunen anställd socialsekreterare under...
AD 1994 nr 137: Fråga huruvida en kommun sagt upp en förskollärare som genom ett flertal...
AD 1994 nr 140: Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forskare...
AD 1994 nr 79: En processoperatör vid ett industriföretag sägs upp från sin anställning på...
AD 1994 nr 82: En säljares underlåtenhet att lämna skriftliga dagrapporter har ansetts utgöra...
AD 1994 nr 94: Fråga huruvida en kommun haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som...
AD 1994 nr 95: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som...
AD 1994 nr 99: Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare....
AD 1995 nr 11: Fråga om saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har som grund för...
AD 1995 nr 122: En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning...
AD 1995 nr 140: Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som...
AD 1995 nr 146: Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbiljetter....
AD 1995 nr 149: Fråga om en uppsägning varit sakligt grundad. Vid bedömningen härav har den...
AD 1995 nr 15: En kommun har inlett ett förfarande för att säga upp en lärare av personliga...
AD 1995 nr 152: En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning under åberopande av...
AD 1995 nr 153: Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem...
AD 1995 nr 16: Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetstagare...
AD 1995 nr 2: Tvistefrågorna i målen är dels om en kommun genom att förändra en yrkeslärares...
AD 1995 nr 23: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enligt...
AD 1995 nr 40: Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller...
AD 1995 nr 41: En lärare har under vikariat som rektor i strid med skolchefens besked inköpt...
AD 1995 nr 50: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter....
AD 1995 nr 60: Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1...
AD 1995 nr 74: En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts...
AD 1995 nr 82: Har ett landsting haft saklig grund för uppsägning av en överläkare med...
AD 1995 nr 96: Yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag innehade entreprenader för...
AD 1995 nr 97: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett företag handhade driften...
AD 1996 nr 10: En arbetstagare har sagts upp under åberopande av att han skulle ha gjort sig...
AD 1996 nr 102: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syo- konsulent vid...
AD 1996 nr 115: En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är...
AD 1996 nr 13: En arbetsgivare och en arbetstagare kommer under anställningstiden skriftligen...
AD 1996 nr 144: Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en...
AD 1996 nr 149: En kommun har sagt upp ett stort antal hemspråkslärare från deras anställningar...
AD 1996 nr 20: Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av...
AD 1996 nr 48: En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av...
AD 1996 nr 49: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadföretag A...
AD 1996 nr 54: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handläggare...
AD 1996 nr 66: Sedan tre arbetstagare vid häktet i Umeå blivit uppsagda på grund av...
AD 1996 nr 67: Ägaren till och ledaren av två bolag beslutar att det ena bolaget, som tidigare...
AD 1996 nr 7: Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning eller...
AD 1996 nr 77: Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsägning...
AD 1997 nr 100: Fråga huruvida en uppsägning av en byrådirektör vid arbetsmarknadsstyrelsen har...
AD 1997 nr 115: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av ett kommunanställt...
AD 1997 nr 121: En provisionsavlönad säljledare har sagts upp från sin anställning på grund av...
AD 1997 nr 141: Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort sig...
AD 1997 nr 145: Ett arbetstagare har enligt arbetsgivaren visat en allvarlig och långvarig...
AD 1997 nr 28: En undersköterska vid ett kommunalt sjukhem har sagts upp från sin anställning...
AD 1997 nr 29: Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskontroll...
AD 1997 nr 34: En bank öppnar för ett namngivet enkelt bolag ett checkkonto med kredit intill...
AD 1997 nr 36: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal med stöd...
AD 1997 nr 39: Fråga vid uppsägning på grund av sjukdom huruvida arbetsgivaren har uppfyllt...
AD 1997 nr 52: Fråga om en arbetsgivare har brustit i uppfyllandet av de krav som kan ställas...
AD 1997 nr 57: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av tre ambulanssjukvårdare...
AD 1997 nr 73: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en landstingsanställd...
AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 1998 nr 107: Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare....
AD 1998 nr 108: En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman, och...
AD 1998 nr 13: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har...
AD 1998 nr 142: Fråga om en facklig organisation haft saklig grund för att säga upp en...
AD 1998 nr 16: Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen...
AD 1998 nr 20: Fråga om en arbetsgivare haft saklig grund för att säga upp en vårdare vid ett...
AD 1998 nr 22: Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för...
AD 1998 nr 52: En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvarat...
AD 1998 nr 57: En tjänsteman inom den kommunala äldreomsorgen sägs upp på grund av dåliga...
AD 1998 nr 67: Fråga om en kommun haft saklig grund för att säga upp en lärare. Har kommunen...
AD 1999 nr 10: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos...
AD 1999 nr 124: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en elinstallatör. Han...
AD 1999 nr 13: En chaufför som vid upprepade tillfällen misskött sig i anställningen har sagts...
AD 1999 nr 146: Fråga om tillämpning av den s.k. månadsregeln i 7 § fjärde stycket...
AD 1999 nr 2: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 1999 nr 24: En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av...
AD 1999 nr 26: En forskare har sagts upp från sin anställning med hänvisning till att hans...
AD 1999 nr 47: Fråga om en arbetsgivare haft skäl för avskedande eller saklig grund för...
AD 1999 nr 49: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 1999 nr 79: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid ett...
AD 1999 nr 80: Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.
AD 1999 nr 87: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 1999 nr 96: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslektor som...
AD 2000 nr 111: En gymnasielärare har under många år haft hög frånvaro på grund av...
AD 2000 nr 12: En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, har...
AD 2000 nr 17: En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats,...
AD 2000 nr 18: Ett företag organiserar om sin verksamhet på ett sätt som bland annat får till...
AD 2000 nr 31: Fråga om det förelegat saklig grund i form av arbetsbrist för uppsägning av en...
AD 2000 nr 35: En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid därefter,...
AD 2000 nr 6: En arbetstagare har varit anställd som vikarie för en viss namngiven anställd...
AD 2000 nr 64: En arbetstagare hos ett företag inom processindustrin har vid tre tillfällen...
AD 2000 nr 76: En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisning...
AD 2001 nr 106: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning, varvid arbetsgivaren har...
AD 2001 nr 107: Fråga om ett bolags uppsägning av en säljare som tackat nej till fortsatt...
AD 2001 nr 110: I en anställningsskyddstvist uppkom frågan om svensk eller dansk rätt skulle...
AD 2001 nr 12: Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a....
AD 2001 nr 14: Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvätt,...
AD 2001 nr 2: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en...
AD 2001 nr 3: Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda...
AD 2001 nr 55: En brevbärare rev sönder och slängde bort ett antal försändelser. Sedan detta...
AD 2001 nr 59: Fråga om en kommun haft saklig grund för uppsägning av en lönebidragsanställd...
AD 2001 nr 60: Fråga om Sveriges Riksbank haft saklig grund för uppsägning av en skyddsvakt...
AD 2001 nr 70: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom...
AD 2001 nr 92: Fråga huruvida en mindre arbetsgivare som driver fastighetsförvaltning på...
AD 2001 nr 94: En arbetstagare dömdes för brott utom tjänsten till sex års fängelse. Fråga om...
AD 2002 nr 18: En arbetsgivare har tilldelat en av sina anställda en skriftlig varning. Fråga...
AD 2002 nr 25: En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa...
AD 2002 nr 26: En banarbetare med långvarig anställning hos Banverket har sagts upp sedan han...
AD 2002 nr 32: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en heltidsanställd...
AD 2002 nr 37: Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiserade...
AD 2002 nr 44: En arbetstagare har blivit uppsagd under åberopande av bristfälliga...
AD 2002 nr 51: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en busschaufför som...
AD 2002 nr 58: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid ett...
AD 2002 nr 75: I samband med nedläggningen av en avdelning på ett företag blir åtta...
AD 2002 nr 89: Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån...
AD 2003 nr 14: En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av...
AD 2003 nr 29: Fingerad arbetsbrist?
AD 2003 nr 45: Fråga om vilka omständigheter som fick läggas till grund för prövningen av om...
AD 2003 nr 50: En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånvaro...
AD 2003 nr 51: Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från...
AD 2003 nr 70: En landstingsanställd sjuksköterska begärde ledigt under några veckor över jul-...
AD 2003 nr 81: En tunnelbaneförare har, enligt vad utredningen visar, efter en incident i...
AD 2003 nr 83: En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga...
AD 2003 nr 96: En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har blivit...
AD 2004 nr 2: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
AD 2004 nr 30: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en...
AD 2004 nr 40: Sedan två arbetstagare på en mindre arbetsplats sagts upp på grund av...
AD 2004 nr 52: Fråga om en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl...
AD 2004 nr 56: Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett...
AD 2004 nr 82: Fråga om ett kommunalanställt vårdbiträde avsiktligen eller av vårdslöshet har...
AD 2004 nr 85: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande mm. En besiktningstekniker,...
AD 2004 nr 9: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
AD 2005 nr 105: En arbetstagare hos en arbetsgivare inom träindustrin har sedan många år lidit...
AD 2005 nr 115: En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans...
AD 2005 nr 17: En arbetstagare vid Luftfartsverket har avskedats under påstående att denne...
AD 2005 nr 43: Samhall har sagt upp en arbetstagare av personliga skäl. Fråga om...
AD 2005 nr 57: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Saklig grund för...
AD 2005 nr 60: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för...
AD 2005 nr 61: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare blivit uppsagd från sin...
AD 2005 nr 72: Fråga om saklig grund för uppsägning av en resesäljare som enligt arbetsgivaren...
AD 2005 nr 85: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning. En arbetstagare har under...
AD 2005 nr 86: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning...
AD 2006 nr 109: En terminalarbetare vid en av Postens godsterminaler har dömts till fängelse i...
AD 2006 nr 11: Fråga om en kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde. Har kommunen...
AD 2006 nr 110: En förvaltningschef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning sades upp på...
AD 2006 nr 112: Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund...
AD 2006 nr 118: Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat av en behandlingsassistent på...
AD 2006 nr 121: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som vid...
AD 2006 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som på...
AD 2006 nr 13: En arbetstagare på ett försäkringsbolags avdelning för s.k. back-office har...
AD 2006 nr 15: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har...
AD 2006 nr 57: En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt...
AD 2006 nr 63: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2006 nr 68: Tvist om uppsägning varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren gjort...
AD 2006 nr 69: Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de...
AD 2006 nr 73: Fråga om Försvarsmakten har haft saklig grund för att säga upp en regementschef...
AD 2006 nr 77: En kommunalt anställd integrationshandläggare gjorde sig utom tjänsten skyldig...
AD 2006 nr 79: Könsdiskriminering? Kort efter att en arbetstagares provanställning övergått...
AD 2006 nr 82: En arbetstagare har haft en överenskommen visstidsanställning. Fråga om en...
AD 2006 nr 83: Ett bolag har sagt upp en sjukskriven ambulanssjukvårdare med artros i knäna....
AD 2006 nr 90: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 2006 nr 92: Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för...
AD 2007 nr 12: En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt...
AD 2007 nr 29: Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att...
AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker som...
AD 2007 nr 43: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen....
AD 2007 nr 53: En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från...
AD 2007 nr 86: Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster...
AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...
AD 2007 nr 95: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en provningsingenjör som...
AD 2008 nr 106: Fråga om arbetsgivaren, en kommun, kan anses ha förmått arbetstagaren, som...
AD 2008 nr 2: En resemontör hos ett företag som tillverkar svetsutrustning m.m. har i samband...
AD 2008 nr 20: En processoperatör vid ett massa- och pappersbruk har sagts upp från sin...
AD 2008 nr 31: En person som arbetade som försäljningschef på konsultbasis skulle vid...
AD 2008 nr 46: En fristående gymnasieskola gjorde efter ett ägarbyte en genomgång av...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2008 nr 68: Samhall har sagt upp en anvisad arbetstagare på grund av olovlig frånvaro från...
AD 2008 nr 90: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en behandlingsassistent som...
AD 2008 nr 91: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdraget...
AD 2009 nr 30: Fråga om en arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen har...
AD 2009 nr 36: Fråga om två miljöarbetare som i tjänsten framfört tunga fordon varit skyldiga...
AD 2009 nr 40: Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt...
AD 2009 nr 41: Fråga om en kommun har haft saklig grund för att säga upp en...
AD 2009 nr 50: Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet...
AD 2009 nr 53: Fråga om ett företag inom verkstadsindustrin har haft saklig grund för att säga...
AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har skett från...
AD 2009 nr 67: En anställd vid ett måleriföretag skulle följa med på en av arbetsgivaren...
AD 2009 nr 96: En yrkesofficer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig till åtta...
AD 2010 nr 10: En habiliteringsassistent vid ett gruppboende i en kommun blev uppsagd av...
AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog....
AD 2010 nr 3: Ett försäkringsbolag sade upp en heltidsanställd arbetstagare med anledning av...
AD 2010 nr 34: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om turordning i 22 §...
AD 2010 nr 36: Arbetsgivaren har skiljt en 63-årig arbetstagare, en musiker, från...
AD 2010 nr 46: Sedan en högskola genomfört en verksamhetsförändring konstaterades arbetsbrist...
AD 2010 nr 59: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare...
AD 2010 nr 6: Åtta renhållningsarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist efter att de...
AD 2010 nr 62: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning på grund av bl.a....
AD 2010 nr 72: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen...
AD 2010 nr 74: En arbetstagare hos ett bolag omfattades av det bonusprogram för långsiktig...
AD 2010 nr 79: En arbetstagare som efter avslutad sjukskrivning har velat återgå i arbete har...
AD 2010 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en...
AD 2010 nr 81: Fråga huruvida det har varit berättigat att skilja en bergsarbetare från...
AD 2010 nr 9: En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter...
AD 2011 nr 14: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en...
AD 2011 nr 20: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en pilot som av...
AD 2011 nr 26: En maskinoperatör vid ett mejeriföretag har dömts till fem års fängelse för...
AD 2011 nr 30: Ett företag inom teknikindustrin har bedrivit verksamhet på orterna A och B....
AD 2011 nr 36: En bussförare har sagts upp från sin anställning av personliga skäl....
AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2011 nr 41: En arbetstagare med anställning vid ett hotell har sagts upp med hänvisning...
AD 2011 nr 71: Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning...
AD 2011 nr 94: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om...
AD 2012 nr 11: Fråga om en arbetsgivare har haft saklig grund för uppsägning av en...
AD 2012 nr 16: En kommun har ställt ett antal fritidspedagoger inför alternativen att antingen...
AD 2012 nr 25: En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande på sin...
AD 2012 nr 36: En kommun har avskedat ett vårdbiträde under påstående av att han vid två...
AD 2012 nr 47: En arbetsgivare som driver barnklädesbutiker har genomfört en omorganisation av...
AD 2012 nr 5: Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte...
AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/biträde...
AD 2012 nr 53: I samband med en arbetsbristsituation har arbetsgivaren och den lokala...
AD 2012 nr 67: Försvarsmakten har beslutat att alla anställda ska omfattas av en skyldighet...
AD 2013 nr 60: En arbetstagare som arbetat som administratör hos ett byggbolag har blivit...
AD 2013 nr 65: En arbetstagare, som lider av alkoholsjukdom och psykisk ohälsa, har blivit...
AD 2013 nr 72: En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under...
AD 2013 nr 78: En bussförare har drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning och i...
AD 2014 nr 1: Ett bolag utförde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetjänster vid ett...
AD 2014 nr 26: En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning....
AD 2014 nr 28: Ett bolag utförde tidigare städning av tåg enligt ett avtal med SJ. Som en...
AD 2014 nr 3: Fråga dels om tvåmånadersregeln varit tillämplig, dels om det förelegat saklig...
AD 2014 nr 41: Fråga om det fanns saklig grund för uppsägning av en textilslöjdslärare på...
AD 2014 nr 46: Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Kommunen...
AD 2014 nr 79: Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en...
AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomstolen...
AD 2014 nr 85: En yrkesofficer med tjänstegraden löjtnant har dömts för misshandel och...
AD 2014 nr 9: Fråga om det förelegat skäl för avskedande. Arbetsgivaren har gjort gällande...
AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid,...
AD 2015 nr 49: En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar...
AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i...
AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat...
AD 2015 nr 9: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en personlig assistent...
AD 2016 nr 1: Arbetstagare har kontaktat sin arbetstagarorganisation för att få till stånd...
AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett...
AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund föruppsägning...
AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist,...
AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...
AD 2016 nr 74: Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja en...
AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende...
AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en...
AD 2017 nr 37: En brandman som haft en hjärtinfarkt har sagts upp, eftersom brandmannen,...
AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
AD 2017 nr 56: Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställningar...
AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund av...
AD 2018 nr 28: En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den...
AD 2018 nr 41: En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist....
AD 2018 nr 76: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om det...
AD 2019 nr 2: Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av...
AD 2019 nr 20: Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men...
NJA 2008 s. 243: En hyresgästs misshandel av en granne har ansetts utgöra en sådan särskilt...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1496, 1994:1685

8 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig.

I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.

Kommentar

Kravet på att uppsägningen ska vara skriftlig samt innehålla fullföljdshänvisningar gäller endast uppsägningar från arbetsgivarens sida. Lagen reglerar ej vilken form eller med vilket innehåll en uppsägning från arbetstagaren ska ha.

Rättsfall (11)

AD 1994 nr 106: En arbetstagare avskedas sedan han omkring två månader tidigare omplacerats...
AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 2000 nr 107: En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjören...
AD 2001 nr 110: I en anställningsskyddstvist uppkom frågan om svensk eller dansk rätt skulle...
AD 2006 nr 92: Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för...
AD 2008 nr 29: Fråga om en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal mellan ett...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdraget...
AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid,...
AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat...
AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en...

9 § Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Rättsfall (9)

AD 2001 nr 70: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom...
AD 2003 nr 45: Fråga om vilka omständigheter som fick läggas till grund för prövningen av om...
AD 2005 nr 17: En arbetstagare vid Luftfartsverket har avskedats under påstående att denne...
AD 2006 nr 63: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2006 nr 90: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 2008 nr 91: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdraget...
AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog....
AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomstolen...

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett uppsägningsbesked har sänts i brev enligt första stycket, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Rättsfall (4)

AD 1997 nr 109: Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägning...
AD 1997 nr 9: En arbetsgivare har enligt 10 § första stycket anställningsskyddslagen skickat...
AD 2001 nr 110: I en anställningsskyddstvist uppkom frågan om svensk eller dansk rätt skulle...
AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en...

Uppsägningstid

11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

– när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller

– när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Lag (2015:759).

Kommentar

Paragrafen är semidispositiv och kan åsidosättas genom kollektivavtal. Det är även tillåtet att genom ett personlig avtal med arbetstagaren avtala om förmånligare villkor för denne än de som står stadgade i lagen. Vid beräkning av anställningstid tillämpas metoden i 3 §.

Rättsfall (4)

AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist,...
NJA 1991 s. 714: Fråga vid tillämpning av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs om...
NJA 2002 s. 572: Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (5)

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).

Kommentar

Då den anställde inte är arbetslös förrän uppsägningstidens slut har denne rätt till samma ersättning som om anställningen hade fortlöpt. Detta förutsatt att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att när som helst kunna utföra arbete under hela uppsägningstiden förutom när arbetsgivaren förklarar arbetstagaren arbetsbefriad.

Rättsfall (11)

AD 1993 nr 75: I en förhandlingsuppgörelse om nytt kollektivavtal infördes en bestämmelse av...
AD 1996 nr 125: En arbetstagare sägs upp därför att hon på grund av sjukdom inte längre kan...
AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 2006 nr 90: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 2008 nr 98: En arbetstagares fackliga organisation och en arbetsgivare har efter...
AD 2011 nr 36: En bussförare har sagts upp från sin anställning av personliga skäl....
AD 2015 nr 33: Ett antal arbetstagare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De har...
AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett...
AD 2016 nr 53: En arbetsgivare har erbjudit en arbetstagare, som drabbats av arbetsbrist,...
AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte...
AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:1008

13 § Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Lag (1993:718).

Kommentar

En arbetsgivare kan vara skyldig att betala ut lön till arbetstagaren under uppsägningstiden beroende på situationen. Om en uppsagd arbetstagare som är arbetsbefriad mottager ersättning från annan anställning kan den tidigare arbetsgivaren dra av motsvarande belopp i sin ersättning till arbetstagaren. Dubbel lön under arbetsbefriad uppsägningstid är därför i princip inte möjligt.

Inkomster från bisysslor eller förvärvsarbete från enskild firma ska i regel ej räknas av.

Med annan godtagbar anställning avses jobb som kan åtagas utan olägenhet för arbetstagaren. I bedömningen tas hänsyn till bl.a. lön, personliga förhållanden, arbetsort och kompetens.

Bevisbördan ligger på arbetsgivaren.

Rättsfall (4)

AD 1994 nr 132: Ställföreträdaren för ett aktiebolag A har på A:s vägnar till den verkställande...
AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...
AD 2008 nr 98: En arbetstagares fackliga organisation och en arbetsgivare har efter...
AD 2016 nr 21: Ett företag har sagt upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Fråga om ett...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:718

14 § En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden, om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därigenom skulle icke obetydligt försämras.

Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Kommentar

Detta gäller dock inte när arbetstagaren själv har sagt upp sig från sitt arbete utan endast när denne är uppsagd av arbetsgivaren.

Förflyttning är endast förbjudet i det fall arbetssökandesituationen försämras. Om det däremot förbättras måste arbetstagaren acceptera förflyttningen.

Arbetstagarens rätt till ledighet för att söka annat arbete under uppsägningstiden anses gälla vid anställningsintervjuer och besök hos arbetsförmedlingen. Att endast åka runt på måfå och söka jobb hos olika arbetsgivare ger inte rätt till ledighet.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta

15 § En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.

Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varit säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar. Lag (2007:390).

Rättsfall (7)

AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2005 nr 4: Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 1999....
AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...
AD 2008 nr 24: Fråga om en arbetsgivare varit skyldig att förhandla enligt 13 §...
AD 2016 nr 27: En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:1424, 2006:440, 2007:390

16 § Besked enligt 15 § skall vara skriftligt.

I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill föra talan om att anställningsavtalet skall förklaras gälla tills vidare eller yrka skadestånd för brott mot 4 § första stycket. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.

Beskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Rättsfall (1)

AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...

17 § En arbetstagare som har fått besked enligt 15 § första stycket har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Avskedande

18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).

Kommentar

För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor utgör normalt grund för avskedande. Även tillgrepp av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked. Illojal konkurrens (se uppsägning p.g.a. personliga skäl) är normalt tillräcklig grund för avskedande.

Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning m.m. Men till skillnad från när en prövning av om saklig grund föreligger för uppsägning p.g.a. personliga skäl enligt 7 § tillmäts inte ålder, anställningstid, tidigare felfri tjänstgöring etc. någon betydelse vid bedömningen.

Det finns ingen uppsägningstid vid avskedande och en arbetsgivare har heller ingen omplaceringsskyldighet. Däremot måste arbetsgivaren lämna besked om avsked till arbetstagaren minst en vecka i förväg enligt 30 §.

Rättsfall (219)

AD 1993 nr 12: Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän...
AD 1993 nr 122: Fråga huruvida en -I: e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen fått...
AD 1993 nr 18: Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör som...
AD 1993 nr 19: En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vid en...
AD 1994 nr 10: Målet gällde frågan om giltigheten av ett avskedande m.m. Den avskedade...
AD 1994 nr 102: En kassörska i en livsmedelsbutik har avskedats på grund av vad som förekommit...
AD 1994 nr 123: En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körkort...
AD 1994 nr 147: Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om...
AD 1994 nr 162: Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att...
AD 1994 nr 17: När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att han...
AD 1994 nr 46: En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämligen en...
AD 1994 nr 77: En kommun har beordrat en platschef inom kommunens barnomsorg till arbete med...
AD 1994 nr 9: Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid...
AD 1995 nr 121: En arbetsgivare - bryggeriföretag - har ansetts ha haft laga skäl för...
AD 1995 nr 133: Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstängts...
AD 1995 nr 137: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås ha...
AD 1995 nr 153: Kommun har funnits berättigad att avskeda två vårdare vid ett kommunalt vårdhem...
AD 1995 nr 3: I en verkstadslokal som disponerats av en hos Volvo anställd montör har...
AD 1995 nr 41: En lärare har under vikariat som rektor i strid med skolchefens besked inköpt...
AD 1995 nr 66: I samband med att ett företags verksamhet till stora delar skall avvecklas blir...
AD 1995 nr 89: En kassörska i en Pressbyråbutik har avskedats på grund av vad som förekommit i...
AD 1996 nr 105: Fråga om arbetsgivare mer än två månader före ett avskedande känt till de...
AD 1996 nr 117: Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin...
AD 1996 nr 143: En hotellanställd uppsökte efter arbetstidens slut en hotellgäst på dennas rum....
AD 1996 nr 15: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en av ett bildelsföretag...
AD 1996 nr 55: Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påstående...
AD 1996 nr 6: En lagerarbetare vid ett företag som med stöd av tillstånd från tullmyndigheten...
AD 1996 nr 65: I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppkom...
AD 1996 nr 77: Fråga om det förelegat laga skäl enligt anställningsskyddslagen för uppsägning...
AD 1996 nr 82: En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avskedandet...
AD 1996 nr 85: En manlig syo-konsulent vid en högstadieskola har avskedats från sin...
AD 1996 nr 99: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, som...
AD 1997 nr 103: Två nyhetsredaktörer vid Sveriges Radio har i nyhetssändning läst upp ett...
AD 1997 nr 13: Fråga om avskedande av en polisassistent som har gjort sig skyldig till grovt...
AD 1997 nr 138: En arbetstagare vid ett postkontor tog en till honom ställd...
AD 1997 nr 144: En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påstående...
AD 1997 nr 147: Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats...
AD 1997 nr 36: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal med stöd...
AD 1997 nr 47: En arbetstagare har under arbete som affärsbiträde med kassatjänst underlåtit...
AD 1997 nr 48: Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en lärare som dömts för...
AD 1997 nr 95: Fråga om avskedande av en polisman som dömts för snatteri, men förnekat brottet.
AD 1998 nr 11: Fråga om en person som skött den ekonomiska förvaltningen hos ett pastorat...
AD 1998 nr 145: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en arbetstagare som utom...
AD 1998 nr 2: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare -...
AD 1998 nr 22: Sedan rektorn vid en folkhögskola beviljats tjänstledighet från sin tjänst för...
AD 1998 nr 25: Fråga om det har förelegat grund för avskedande av en anställd vid posten som...
AD 1998 nr 30: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat...
AD 1998 nr 46: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningsingenjör vid AB...
AD 1998 nr 52: En anställd har brukat och förvarat marijuana på arbetsplatsen och förvarat...
AD 1998 nr 82: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medverkat...
AD 1998 nr 98: Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes privata...
AD 1999 nr 1: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars...
AD 1999 nr 102: Fråga om en kommun har haft rätt att avskeda en arbetstagare som gjort sig...
AD 1999 nr 107: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en journalist som i strid med...
AD 1999 nr 141: Fråga om en arbetstagare har blivit skild från provanställning genom...
AD 1999 nr 144: En försäljare hos ett företag i säkerhetsbranschen lät under pågående...
AD 1999 nr 147: Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal vykort...
AD 1999 nr 16: En undersköterska på ett kommunalt servicehem för äldre människor tillgrep från...
AD 1999 nr 29: En städledare har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedandet har...
AD 1999 nr 31: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som dömts...
AD 1999 nr 47: Fråga om en arbetsgivare haft skäl för avskedande eller saklig grund för...
AD 1999 nr 61: En konsult i databranschen sade upp anställningen med en månads uppsägningstid...
AD 1999 nr 64: Laga skäl för avskedande av en arbetstagare som genom lagakraftvunnen dom...
AD 1999 nr 66: Vid en slakterianläggning vägrade de anställda vid slaktlinjen i en gemensam...
AD 1999 nr 80: Fråga om avskedande på grund av tillgrepp av egendom på arbetsplatsen.
AD 1999 nr 87: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som...
AD 1999 nr 9: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin anställning eller självmant...
AD 2000 nr 116: En tjänsteman vid en skattemyndighet har haft som bisyssla att upprätta...
AD 2000 nr 12: En arbetstagare, som arbetar dagtid och bl.a. sysslar med truckkörning, har...
AD 2000 nr 14: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som bl.a....
AD 2000 nr 28: Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat...
AD 2000 nr 75: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som i brev...
AD 2000 nr 81: Fråga om ett landsting haft rätt att med stöd av allmänna avtalsrättsliga...
AD 2001 nr 14: Ett kommunalt anställt vårdbiträde har mot viss ersättning utfört klädtvätt,...
AD 2001 nr 24: En kommun avskedade ett vid hemtjänsten anställt vårdbiträde som inte...
AD 2001 nr 29: Fråga om en visstidsanställd arbetstagare har sagt upp sig under sådana...
AD 2001 nr 32: Ett vårdbiträde har avskedats sedan han underlåtit att vidta åtgärder med...
AD 2001 nr 33: En lagerarbetare, som även är facklig förtroendeman, har avskedats. Till stöd...
AD 2001 nr 35: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en postkassör som i...
AD 2001 nr 41: En arbetstagare har vid två tillfällen vägrat att utföra en viss arbetsuppgift....
AD 2001 nr 61: Otillåten könsdiskriminering? Fråga om en kvinna och ett företag har träffat...
AD 2001 nr 95: En arbetstagare hos en ideell förening har efter en kontrovers med företrädare...
AD 2002 nr 122: En provanställd ställningsbyggare underrättades om att anställningen skulle...
AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller...
AD 2002 nr 33: Fråga huruvida en kommun har haft rätt att avskeda en chaufför som i sin...
AD 2002 nr 35: Fråga om laga grund för avskedande av en arbetstagare som trots arbetsgivarens...
AD 2002 nr 80: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som dömts för...
AD 2002 nr 83: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av ett vårdbiträde inom...
AD 2002 nr 85: En städare avskedades från sin anställning sedan arbetsgivaren funnit att ett...
AD 2002 nr 89: Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån...
AD 2003 nr 16: En arbetstagare, som har blivit avskedad och efter avskedandet varit...
AD 2003 nr 32: En manlig arbetstagare inom en kommuns öppna psykiatrivård hade ett sexuellt...
AD 2003 nr 50: En arbetstagare har avskedats på grund av arbetsvägran och olovlig frånvaro...
AD 2003 nr 51: Fråga om en kommun haft grund för att skilja en hälsovårdsinspektör från...
AD 2003 nr 54: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anställd...
AD 2003 nr 93: Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren har...
AD 2003 nr 96: En besiktningstekniker, anställd i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, har blivit...
AD 2004 nr 2: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
AD 2004 nr 37: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att frigöra sig från en av arbetstagaren...
AD 2004 nr 50: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningstekniker vid...
AD 2004 nr 56: Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett...
AD 2004 nr 57: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som var anställd...
AD 2004 nr 82: Fråga om ett kommunalanställt vårdbiträde avsiktligen eller av vårdslöshet har...
AD 2004 nr 85: Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande mm. En besiktningstekniker,...
AD 2004 nr 86: Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om...
AD 2004 nr 9: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för...
AD 2005 nr 107: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket...
AD 2005 nr 115: En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans...
AD 2005 nr 124: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögskola....
AD 2005 nr 17: En arbetstagare vid Luftfartsverket har avskedats under påstående att denne...
AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträdare...
AD 2005 nr 35: Arbetsdomstolen har funnit att en arbetstagare gjort sig skyldig till...
AD 2005 nr 44: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket...
AD 2005 nr 60: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för...
AD 2005 nr 77: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid...
AD 2005 nr 78: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a. om...
AD 2005 nr 86: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning...
AD 2005 nr 97: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft...
AD 2006 nr 103: Fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en anställd sedan...
AD 2006 nr 111: Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne en...
AD 2006 nr 123: Fråga om det förelegat vägande skäl för att stadigvarande förflytta en lärare...
AD 2006 nr 127: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som på...
AD 2006 nr 22: Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft...
AD 2006 nr 54: En arbetstagare har avskedats under påstående att denne utsatt en arbetskollega...
AD 2006 nr 63: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2006 nr 77: En kommunalt anställd integrationshandläggare gjorde sig utom tjänsten skyldig...
AD 2006 nr 79: Könsdiskriminering? Kort efter att en arbetstagares provanställning övergått...
AD 2006 nr 85: En polisman har blivit avskedad sedan han dömts för grov kvinnofridskränkning...
AD 2007 nr 20: Fråga om det förelegat grund för avskedande alternativt saklig grund för...
AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker som...
AD 2007 nr 43: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen....
AD 2007 nr 53: En arbetsgivare har avskedat en facklig förtroendeman och avstängt honom från...
AD 2007 nr 63: Fråga om avskedande av en icke-ordinarie domare som har godkänt ett...
AD 2007 nr 86: Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster...
AD 2008 nr 10: En arbetstagare har på sin arbetsplats med hjälp av arbetsgivarens byggkran...
AD 2008 nr 40: En kommun har förflyttat en arbetstagare från att vara s.k. förste rektor på en...
AD 2008 nr 43: Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en larmoperatör som...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2008 nr 91: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2009 nr 22: En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin anställning sedan han hade...
AD 2009 nr 23: En polisman med närmare 40 års anmärkningsfri tjänst inom polisen har blivit...
AD 2009 nr 24: Ett åkeribolag har avskedat en chaufför. Som grund för avskedandet har bolaget...
AD 2009 nr 34: I en tvist om avskedande uppkommer bl.a. frågan om rättsverkan enligt 35 §...
AD 2009 nr 48: Fråga om en kommun har haft laglig grund för att avskeda en sektionschef vid...
AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har skett från...
AD 2009 nr 59: En tingsnotarie som har dömts till villkorlig dom och dagsböter för en...
AD 2009 nr 95: Fråga om en IT-tjänsteman vid Skatteverket med avsikt har vidtagit åtgärder för...
AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog....
AD 2010 nr 26: En rehabiliteringsassistent blev spottad i ansiktet av en vårdtagare som skulle...
AD 2010 nr 36: Arbetsgivaren har skiljt en 63-årig arbetstagare, en musiker, från...
AD 2010 nr 37: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en arbetstagare som enligt...
AD 2010 nr 45: Ett vårdbiträde har delat ut medicin till en vårdtagare utan att ha s.k....
AD 2010 nr 50: Under pågående skadereglering har en gruppchef vid ett försäkringsbolag köpt en...
AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
AD 2010 nr 57: Fråga om det har förelegat grund för avskedande. Påståenden bl.a. om att...
AD 2010 nr 59: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare...
AD 2010 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en...
AD 2010 nr 81: Fråga huruvida det har varit berättigat att skilja en bergsarbetare från...
AD 2010 nr 9: En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter...
AD 2010 nr 90: En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp,...
AD 2010 nr 95: En arbetstagare har varit anställd som paketerare på ett företag verksamt inom...
AD 2011 nr 14: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en...
AD 2011 nr 24: Ett landsting har gjort gällande att en arbetstagare, en skötare, under...
AD 2011 nr 29: En polis har dömts för misshandel av en frihetsberövad person i polisens...
AD 2011 nr 33: En läkare utsattes under en period för hot, dels i form av tre brev med visst...
AD 2011 nr 34: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en distansarbetande...
AD 2011 nr 35: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare...
AD 2011 nr 56: En arbetstagare, som huvudsakligen arbetat med kontorsgöromål och inte haft...
AD 2011 nr 57: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos SJ AB. Som grund för...
AD 2011 nr 7: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en förskollärare som enligt...
AD 2011 nr 71: Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning...
AD 2011 nr 74: En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskyddade...
AD 2011 nr 78: Fråga huvudsakligen om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt...
AD 2011 nr 84: Fråga om det förelegat skäl för avskedande av en verksamhetschef hos en ideell...
AD 2011 nr 90: En arbetstagare har avskedats från sin anställning som stormarknadschef på en...
AD 2011 nr 94: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om...
AD 2012 nr 36: En kommun har avskedat ett vårdbiträde under påstående av att han vid två...
AD 2012 nr 40: Huvudsakligen fråga om det funnits laga skäl för avskedande på grund av...
AD 2012 nr 49: En pilot har till följd av att han inte längre uppfyllde de medicinska kraven...
AD 2012 nr 79: En kyrkogårdsarbetare, som haft i uppdrag att köpa ett fordon för...
AD 2013 nr 12: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande på grund av bland annat sexuella...
AD 2013 nr 22: Frågan om en kvinna varit anställd hos arbetsgivaren när hon önskade återkomma...
AD 2013 nr 25: Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund...
AD 2013 nr 53: Tvist om giltighet av avskedande. Fråga om en arbetstagare uppträtt hotfullt...
AD 2013 nr 57: En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning med...
AD 2013 nr 72: En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under...
AD 2013 nr 89: Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot på...
AD 2013 nr 94: Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bland...
AD 2014 nr 12: Fråga dels om en arbetstagare som tidigare varit vd och fått en ny anställning...
AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för...
AD 2014 nr 22: Det har funnits grund för avskedande av en kommunal fastighetschef som utan i...
AD 2014 nr 24: Fråga om skäl för avskedande förelegat. Tvisten avser huvudsakligen om det är...
AD 2014 nr 39: En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare...
AD 2014 nr 62: En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att...
AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomstolen...
AD 2014 nr 89: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavare som...
AD 2014 nr 9: Fråga om det förelegat skäl för avskedande. Arbetsgivaren har gjort gällande...
AD 2014 nr 90: Fråga om det funnits laga grund för att avskeda en arbetstagare som påstås ha...
AD 2015 nr 22: Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för...
AD 2015 nr 46: Tvist om giltighet av ett avskedande av en platschef. Fråga bland annat om...
AD 2015 nr 47: Tvist om giltighet av ett avskedande av en produktionsledare. Fråga bland annat...
AD 2016 nr 24: En arbetstagare har blivit avskedad för att han under drygt ett par månader i...
AD 2016 nr 40: En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets...
AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund föruppsägning...
AD 2016 nr 48: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för...
AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte ansett sig...
AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick av...
AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende...
AD 2017 nr 47: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för...
AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
AD 2017 nr 52: Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att...
AD 2018 nr 10: En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av...
AD 2018 nr 24: Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd...
AD 2018 nr 48: En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till...
AD 2018 nr 54: Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polisman...
AD 2018 nr 58: Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att...
AD 2018 nr 66: En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggningen....
AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten...
AD 2019 nr 20: Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1496

19 § Avskedande skall vara skriftligt.

I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Rättsfall (21)

AD 1994 nr 162: Ett bolag har som grund för avskedande av en arbetstagare åberopat att...
AD 1995 nr 41: En lärare har under vikariat som rektor i strid med skolchefens besked inköpt...
AD 1996 nr 117: Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin...
AD 1996 nr 88: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Under tjänstgöring som...
AD 2005 nr 17: En arbetstagare vid Luftfartsverket har avskedats under påstående att denne...
AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträdare...
AD 2005 nr 77: Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en enhetschef vid...
AD 2005 nr 78: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a. om...
AD 2006 nr 63: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2008 nr 43: Fråga om det funnits laglig grund för avskedande av en larmoperatör som...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2008 nr 91: Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av...
AD 2009 nr 34: I en tvist om avskedande uppkommer bl.a. frågan om rättsverkan enligt 35 §...
AD 2009 nr 40: Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt...
AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog....
AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för...
AD 2014 nr 62: En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att...
AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomstolen...
AD 2014 nr 89: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavare som...
AD 2018 nr 66: En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggningen....
AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten...

20 § Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev enligt första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Rättsfall (2)

AD 2005 nr 124: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögskola....
AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för...

Lön och andra förmåner under permittering

21 § En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. Lag (1984:1008).

Kommentar

Permittering är när arbetsgivaren tillfälligt befriar arbetstagaren från arbetet. Det innebär inte att anställning avslutas. Detta kan hända när ett tillverkningsföretag producerar mer än vad som säljs. Det kan då helt enkelt vara mer ekonomiskt att stänga av maskinerna än att låta dem vara igång. Rätten till lön för arbetstagaren kvarstår dock under permitteringen.

Rättsfall (2)

AD 1996 nr 123: En deltidsanställd brandman har under en längre tid inte tagits i anspråk för...
AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:1008

Turordning vid uppsägning

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2000:763).

Kommentar

Turordningsregler tillämpas endast vid arbetsbristuppsägningar. Dessa regler kan dock åsidosättas genom kollektivavtal då paragrafen i sin lydelse är semidispositiv.

Huvudregeln är att den som senast blev anställd ska vara den förste som får gå vid en arbetsbristuppsägning. Om en arbetsgivare har högst tio anställda kan två nyckelpersoner undantas från turordningen. Dessa väljs av arbetsgivaren som dock måste motivera att dessa två personer är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Turordningskretsar kan även bestämmas för olika driftsenheter. En driftsenhet är i regel ett geografiskt avgränsat område. Det kan vara frågan om två olika driftsenheter ifall verksamheterna befinner sig på två olika orter.

Genom kollektivavtal kan särskilda turordningslistor upprättas. De får dock inte strida mot god sed på arbetsmarknaden eller mot diskrimineringslagstiftningen.

När arbetsbristuppsägningar sker kan det ibland bli aktuellt med omplacering för vissa av de anställda som får stanna kvar hos arbetsgivaren. De kan då få andra arbetsuppgifter än tidigare. Denna rätt till att få behålla ett jobb på arbetsplatsen gäller förutsatt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad för den nya uppgiften om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet.

Rättsfall (53)

AD 1993 nr 104: Vid prövning av, fråga om brott mot anställningsskyddslagens...
AD 1993 nr 105: Fråga huruvida kollektivavtal om turordningen vid uppsägning på grund av...
AD 1993 nr 197: Fråga huruvida uppsägningar av anställda på grund av arbetsbrist har inneburit...
AD 1993 nr 85: Enligt 3 § kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurAS)...
AD 1993 nr 99: Fråga om innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet" i 22 §...
AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på...
AD 1994 nr 113: Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av...
AD 1994 nr 122: Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om...
AD 1994 nr 15: Fråga - i mål om brott mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen -...
AD 1994 nr 73: Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft...
AD 1994 nr 85: Tre arbetstagare sades upp av en arbetsgivare som upphör med sin verksamhet. De...
AD 1995 nr 107: Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i strid med...
AD 1995 nr 118: Fråga huruvida arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist haft...
AD 1995 nr 2: Tvistefrågorna i målen är dels om en kommun genom att förändra en yrkeslärares...
AD 1995 nr 59: Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av...
AD 1996 nr 144: Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en...
AD 1996 nr 149: En kommun har sagt upp ett stort antal hemspråkslärare från deras anställningar...
AD 1996 nr 42: Fyra arbetstagare vid en tidnings s.k. telekorr har sagts upp på grund av...
AD 1997 nr 98: Fråga om en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist...
AD 1998 nr 88: Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndighet om...
AD 1998 nr 94: Två fotografer vid Västgöta-Tidningar AB har sagts upp på grund av arbetsbrist....
AD 1999 nr 98: En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som...
AD 2000 nr 107: En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjören...
AD 2002 nr 37: Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiserade...
AD 2002 nr 75: I samband med nedläggningen av en avdelning på ett företag blir åtta...
AD 2004 nr 103: Enligt 3 § Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller att...
AD 2004 nr 39: En elektriker blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I tvist om uppsägningen har...
AD 2004 nr 52: Fråga om en uppsägning skett på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2005 nr 32: En arbetstagare som fått diagnosen multipel skleros blev uppsagd drygt tre...
AD 2005 nr 53: En cateringarbetare som var helt sjukskriven uteblev från ett...
AD 2005 nr 57: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Saklig grund för...
AD 2005 nr 75: Tillräckliga kvalifikationer? Fråga bl.a. om två montörer hade tillräckliga...
AD 2006 nr 15: En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har...
AD 2006 nr 68: Tvist om uppsägning varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren gjort...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2009 nr 50: Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet...
AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har skett från...
AD 2010 nr 34: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om turordning i 22 §...
AD 2011 nr 27: En arbetsgivare har, efter förhandlingar om driftsinskränkningar, sagt upp ett...
AD 2011 nr 30: Ett företag inom teknikindustrin har bedrivit verksamhet på orterna A och B....
AD 2011 nr 39: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning som falsare vid ett...
AD 2011 nr 5: En arbetstagare hos Sveriges Television som var anställd som...
AD 2012 nr 11: Fråga om en arbetsgivare har haft saklig grund för uppsägning av en...
AD 2012 nr 47: En arbetsgivare som driver barnklädesbutiker har genomfört en omorganisation av...
AD 2012 nr 51: En arbetstagare med funktionsnedsättning, som har arbetat som säljare/biträde...
AD 2013 nr 11: En arbetsgivare sade upp fem anställda på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna...
AD 2014 nr 42: Tvist om en arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i...
AD 2015 nr 49: En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar...
AD 2016 nr 69: I en arbetsbristsituation blev ett antal arbetstagare i en butik erbjudna...
AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund av...
AD 2018 nr 41: En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist....
AD 2019 nr 8: Fråga om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna i 22 §...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

23 § Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.

Kommentar

Denna bestämmelse gäller endast vid arbetsbristuppsägningar och är tvingande. För att någon ska anses omfattas av bestämmelsen ska personens arbetsförmåga vara nedsatt. Det rör sig oftast om permanenta funktionshinder som gör det svårt att behålla eller få anställning. Denna person måste även särskilt ha beretts arbete på platsen p.g.a. den nedsatta arbetsförmågan för att omfattas av skyddet. Det kan vara frågan om en arbetsmarknadsåtgärd eller efterföljande av en företagspolicy där arbetsplatsen anpassas efter personen med den nedsatta arbetsförmågan.

Rättsfall (4)

AD 1993 nr 139: Vid bestämmande av turordning för uppsägning på grund av arbetsbrist skall...
AD 2003 nr 83: En arbetstagare har efter en arbetsskada ostridigt nedsatt arbetsförmåga. Fråga...
AD 2011 nr 39: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning som falsare vid ett...
AD 2013 nr 81: Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt...
24 § har upphävts genom lag (1984:1008).

Företrädesrätt till återanställning m.m.

25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. Har under de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §. Lag (2007:390).

Kommentar

Bestämmelsen tillämpas när ett tidigare anställningsförhållande har avslutat p.g.a. arbetsbrist. Den uppsagda arbetstagaren har då under nio månaders tid från uppsägningen rätt till att, under vissa förutsättningar, återfå en anställning hos arbetsgivaren.

Rätten till återanställning gäller även nya arbetsuppgifter förutsatt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för dessa uppgifter. Arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad för den nya uppgiften om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet.

Rättsfall (37)

AD 1993 nr 147: Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och dess verksamhet innefattande...
AD 1993 nr 179: Tvist om företrädesrätt till återanställning i verksamhet som övergått till en...
AD 1994 nr 105: Fråga om det i visst fall föreligger en övergång av en rörelse till ny...
AD 1994 nr 61: Med utgången av juni månad 1991 upphörde Lantbruksstyrelsen och Statens...
AD 1994 nr 88: En pilot som under årens lopp vid flera tillfällen visat brist på omdöme har...
AD 1994 nr 92: Mellan ett konkursbo och ett aktiebolag har träffats ett avtal om överlåtelse...
AD 1995 nr 156: Fråga om det i ett visst fall har skett en övergång av en verksamhet eller del...
AD 1995 nr 8: Sedan ett företag överlåtit viss verksamhet till ett annat företag träffar det...
AD 1996 nr 12: Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag. Ett...
AD 1996 nr 140: En arbetstagare vid ett företag i metallindustrin sägs upp på grund av...
AD 1996 nr 37: En person, som har arbetat i ett bolags rörelse, äger 49 procent av aktierna i...
AD 1996 nr 56: En arbetstagare sades upp på grund av arbetsbrist från en anställning vid en...
AD 1996 nr 67: Ägaren till och ledaren av två bolag beslutar att det ena bolaget, som tidigare...
AD 1996 nr 92: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i ett...
AD 1996 nr 94: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har haft...
AD 1997 nr 123: En arbetsgivare (ett aktiebolag) i plåtslageribranschen sade på grund av...
AD 1998 nr 59: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning...
AD 1999 nr 14: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning...
AD 1999 nr 30: Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, som hade...
AD 1999 nr 36: I mål om skadestånd för brott mot bestämmelserna om företrädesrätt till...
AD 2000 nr 26: Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till...
AD 2001 nr 57: Fråga om en arbetsgivare i samband med förlängning av arbetstagares...
AD 2002 nr 126: En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av...
AD 2003 nr 4: Sedan en arbetsgivare sagt upp ett antal arbetstagare på grund av arbetsbrist...
AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2005 nr 4: Två arbetstagare var säsonganställda på ett kafé sedan 1988 respektive 1999....
AD 2006 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att låta en arbetstagares...
AD 2007 nr 72: Ett bolag sade på grund av arbetsbrist upp ett antal arbetstagare, varav flera...
AD 2008 nr 81: Fråga huvudsakligen huruvida en person har varit anställd hos arbetsgivaren...
AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har skett från...
AD 2009 nr 92: En arbetsgivare i livsmedelsbranschen sade upp ett antal arbetstagare på grund...
AD 2010 nr 72: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen...
AD 2012 nr 86: Företrädesrätt till återanställning. Frågan om en före detta arbetstagare hade...
AD 2013 nr 67: En arbetsgivare har nyanställt sju personer som operatörer på ett pappersbruk...
AD 2015 nr 49: En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar...
RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (4)

25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.

Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 § andra stycket. Lag (2006:440).

Kommentar

En deltidsanställd är en person som är anställd med lägre sysselsättningsgrad än en heltidsanställd. I vissa fall kan även andra anställningsformer såsom tidsbegränsat projektanställda anses vara deltidsanställda. Det finns inga krav i praxis eller i förarbeten på att den deltidsanställde måste anmäla sitt intresse en viss tid i förväg. Det ska i princip gå att anmäla sitt intresse när tjänsten utlyses.

Rättsfall (4)

AD 2000 nr 51: Fråga om det på grund av arbetets särskilda beskaffenhet varit tillåtet att...
AD 2009 nr 9: En deltidsanställd säljare i en skobutik har till sin arbetsgivare anmält...
AD 2012 nr 41: Två deltidsanställda säljare i en kosmetikbutik anmälde till sin arbetsgivare...
RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:440, 1996:1424

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Lag (1996:1424).

Rättsfall (2)

AD 1996 nr 39: I samband med att viss verksamhet, arbetsmarknadsutbildning, överförs från...
AD 1997 nr 123: En arbetsgivare (ett aktiebolag) i plåtslageribranschen sade på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1424

27 § Har besked om företrädesrätt till återanställning lämnats enligt 8 § andra stycket eller 16 § andra stycket, kan företrädesrätt inte göras gällande innan arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren.

En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda den nya anställningen förrän efter skälig övergångstid.

Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.

Kommentar

Vad som är skälig övergångstid och skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall. Vid bedömning av vad som kan utgöra skälig övergångstid får hänsyn tas till vilka möjligheter den företrädesberättigade har att frigöra sig från ett eventuellt åtagande och arbetsgivarens intresse av att anställningen tillträds.

Rättsfall (2)

AD 1997 nr 106: En arbetstagare hos den statliga myndigheten Postverket blev uppsagd på grund...
AD 2009 nr 92: En arbetsgivare i livsmedelsbranschen sade upp ett antal arbetstagare på grund...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förhandlingar m.m.

28 § En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet. Underrättelse skall lämnas även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller.

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om anställningstiden är högst en månad.

29 § I fråga om en arbetsgivares skyldighet att förhandla före beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering eller återintagning efter permittering gäller 11-14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Rättsfall (2)

AD 2002 nr 25: En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa...
AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...

Lagrumshänvisningar hit (1)

30 § En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen skall underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning skall den lämnas minst två veckor i förväg. Gäller den avskedande skall den lämnas minst en vecka i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen och varslet avser. En förutsättning är dock att överläggning begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades.

Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning eller avskedande förrän överläggningen har avslutats. Lag (1989:963).

Kommentar

Trots att arbetsgivaren på arbetstagarorganisationens begäran om en förhandling är skyldig att avvakta med uppsägningen tills förhandlingen ägt rum föreligger ingen skyldighet för arbetsgivaren att ändra på uppsägningsbeslutet.

En underrättelse enligt denna paragraf kallas ibland "LAS-varning".

Rättsfall (22)

AD 1993 nr 18: Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör som...
AD 1995 nr 122: En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning...
AD 1996 nr 117: Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin...
AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 2001 nr 110: I en anställningsskyddstvist uppkom frågan om svensk eller dansk rätt skulle...
AD 2002 nr 35: Fråga om laga grund för avskedande av en arbetstagare som trots arbetsgivarens...
AD 2002 nr 44: En arbetstagare har blivit uppsagd under åberopande av bristfälliga...
AD 2005 nr 107: Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i 18 § andra stycket...
AD 2005 nr 30: En arbetstagare har lämnat sin arbetsplats efter det att en ställföreträdare...
AD 2007 nr 88: En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats...
AD 2008 nr 63: En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels...
AD 2008 nr 92: En lektor vid en högskola har genom avtal utsetts att vara prefekt. Uppdraget...
AD 2009 nr 34: I en tvist om avskedande uppkommer bl.a. frågan om rättsverkan enligt 35 §...
AD 2011 nr 35: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbetstagare...
AD 2011 nr 7: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en förskollärare som enligt...
AD 2012 nr 28: En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har...
AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för...
AD 2014 nr 89: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavare som...
AD 2015 nr 12: Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid,...
AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat...
AD 2016 nr 63: En barnskötare har varit frånvarande från arbetet eftersom hon inte ansett sig...
AD 2018 nr 66: En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggningen....

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1989:963

30 a § En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked enligt 15 § om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra skall samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Lag (1989:963).

Rättsfall (4)

AD 2003 nr 53: En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av...
AD 2008 nr 24: Fråga om en arbetsgivare varit skyldig att förhandla enligt 13 §...
AD 2016 nr 27: En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt...
AD 2018 nr 30: Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1989:963

31 § En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Rättsfall (3)

AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats...
AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha...
RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning...

Lagrumshänvisningar hit (1)

32 § En arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare, när någon annan har företrädesrätt till återanställning i verksamheten eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad, skall först förhandla med den berörda arbetstagarorganisationen på det sätt som anges i 11-14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Detsamma gäller när fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som skall få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad. Lag (1996:1424).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1424

Rätt att kvarstå i anställningen till 67 år

32 a § En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte annat följer av denna lag. Lag (2001:298).

Rättsfall (1)

AD 2010 nr 36: Arbetsgivaren har skiljt en 63-årig arbetstagare, en musiker, från...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:298

33 § Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning i samband med att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning, ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om beslutet om sjukersättning.

En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §. Lag (2010:1230).

Rättsfall (4)

AD 2007 nr 29: Fråga om anställningsform. I ett anställningsavtal har angetts att...
AD 2007 nr 40: Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i...
AD 2010 nr 36: Arbetsgivaren har skiljt en 63-årig arbetstagare, en musiker, från...
AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar eller...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (7)

Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m.m.

34 § Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om uppsägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsregler.

Uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet, upphör ej anställningen till följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren får inte heller avstängas från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen annat än om det finns särskilda skäl. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ så länge anställningen består.

Domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att anställningen skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som domstolen bestämmer eller att en pågående avstängning skall upphöra.

Kommentar

Med att tvisten har slutligt avgjorts menas att eventuell dom har vunnit laga kraft eller att tvisten nått sin slutliga lösning på annat sätt, t.ex. att parterna har förlikats. Särskilda skäl som berättigar till att arbetstagaren stängs av från arbetet innan tvisten slutligt avgjorts är t.ex. om uppsägningen beror på att arbetstagaren har gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av kollega.

Rättsfall (42)

AD 1993 nr 130: Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för sent...
AD 1993 nr 143: En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en...
AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på...
AD 1994 nr 82: En säljares underlåtenhet att lämna skriftliga dagrapporter har ansetts utgöra...
AD 1995 nr 122: En kapten vid Försvarsmakten har sagts upp och avstängts från sin anställning...
AD 1995 nr 2: Tvistefrågorna i målen är dels om en kommun genom att förändra en yrkeslärares...
AD 1996 nr 76: En arbetstagare sägs upp på grund av samarbetsproblem och avstängs senare från...
AD 1998 nr 1: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning...
AD 1998 nr 108: En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman, och...
AD 1998 nr 152: Arbetsdomstolen har funnit att förutsättningar inte föreligger för en prövning...
AD 1999 nr 39: En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en...
AD 1999 nr 79: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid ett...
AD 1999 nr 96: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en universitetslektor som...
AD 2000 nr 76: En byrådirektör vid dåvarande Statens Invandrarverk sades upp med hänvisning...
AD 2000 nr 90: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om...
AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning...
AD 2005 nr 43: Samhall har sagt upp en arbetstagare av personliga skäl. Fråga om...
AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a....
AD 2006 nr 100: Fråga om föreningsrättskränkning, brott mott förhandlingsskyldigheten i...
AD 2006 nr 73: Fråga om Försvarsmakten har haft saklig grund för att säga upp en regementschef...
AD 2007 nr 33: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker som...
AD 2007 nr 95: Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en provningsingenjör som...
AD 2007 nr 97: Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående...
AD 2008 nr 2: En resemontör hos ett företag som tillverkar svetsutrustning m.m. har i samband...
AD 2008 nr 57: Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i...
AD 2009 nr 53: Fråga om ett företag inom verkstadsindustrin har haft saklig grund för att säga...
AD 2009 nr 96: En yrkesofficer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig till åtta...
AD 2010 nr 62: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning på grund av bl.a....
AD 2010 nr 79: En arbetstagare som efter avslutad sjukskrivning har velat återgå i arbete har...
AD 2010 nr 83: En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat...
AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2012 nr 30: En arbetstagare har efter ett meningsutbyte med en företrädare för...
AD 2012 nr 56: En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det...
AD 2013 nr 73: En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska...
AD 2014 nr 1: Ett bolag utförde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetjänster vid ett...
AD 2015 nr 34: Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen...
AD 2015 nr 49: En 56-årig arbetsbristdrabbad arbetstagare i Långsele har haft godtagbar...
AD 2015 nr 75: Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat...
AD 2016 nr 65: Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt...
AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt med...
AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en...
AD 2019 nr 2: Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (3)

35 § Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren.

Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.

Har en domstol meddelat beslut enligt andra stycket, får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett avskedandet. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ så länge anställningen består.

Kommentar

Om omständigheterna skulle ha räckt till en uppsägning men inte ett avsked ogiltigförklaras inte avskedandet. Arbetsgivaren blir dock skyldig att utge ersättning till arbetstagaren motsvarande anställningsförmåner under uppsägningstiden samt allmänt skadestånd (se 38 §).

Utgångspunkten vid avsked är att anställningen inte består till dess att tvisten har slutligt avgjorts, alltså det motsatta till vad som gäller vid uppsägning enligt 34 §.

Rättsfall (19)

AD 1994 nr 9: Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid...
AD 1996 nr 7: Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning eller...
AD 1996 nr 82: En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avskedandet...
AD 1996 nr 88: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Under tjänstgöring som...
AD 1997 nr 144: En vårdare på ett kommunalt hem för utvecklingsstörda avskedas under påstående...
AD 1997 nr 147: Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats...
AD 1997 nr 26: Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal...
AD 1998 nr 34: I ett fall där parterna tvistar dels om arbetstagaren var uppsagd från...
AD 2004 nr 109: Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots...
AD 2006 nr 22: Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft...
AD 2009 nr 21: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en kyrkoherde. Påståenden bl.a....
AD 2009 nr 59: En tingsnotarie som har dömts till villkorlig dom och dagsböter för en...
AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog....
AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
AD 2011 nr 9: En arbetstagare har avskedats från sin anställning och bl.a. yrkat att...
AD 2012 nr 37: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens...
AD 2014 nr 83: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomstolen...
AD 2018 nr 58: Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att...
AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten...

Lagrumshänvisningar hit (2)

36 § Ett anställningsavtal, som har tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket, skall förklaras gälla tills vidare på yrkande av arbetstagaren.

Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen trots avtalet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ så länge anställningen består.

Rättsfall (4)

AD 1997 nr 42: Fyra arbetstagare hos en kommun träffade avtal med kommunen om tidsbegränsade...
AD 2004 nr 73: Fråga om giltigt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning har träffats samt,...
AD 2010 nr 61: Ett bussbolag övertog som ny entreprenör driften av viss...
AD 2012 nr 24: Fråga om en programledare för ett radioprogram har utfört arbete som...

Lagrumshänvisningar hit (2)

37 § Om en domstol genom lagakraftvunnen dom har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande, får arbetsgivaren inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen eller avskedandet.

Skadestånd

38 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer. En arbetstagare är skadeståndsskyldig om han eller hon inte iakttar den uppsägningstid som anges i 11 § första stycket.

Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Ersättning för förlust som avser tid efter anställningens upphörande får under alla förhållanden bestämmas till högst det belopp som anges i 39 §.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Kommentar

Skadeståndet delas upp i två delar: ekonomiskt skadestånd samt allmänt skadestånd.

Det ekonomiska skadeståndet består av ersättning för uppkomna skador. Även framtida beräkningsbara skador kan medräknas. Ersättningen ska i princip kunna styrkas med summor på eventuella bortfall av inkomster eller uppkomna kostnader som tillkommit p.g.a. att arbetsgivaren brutit mot bestämmelserna i LAS.

Det allmänna skadeståndet beräknas utan anknytning till någon faktisk förlust eller utgift för arbetstagare. Det agerar oftast som en sanktion för arbetsgivaren som brutit mot bestämmelserna i LAS. Ersättning för kränkning är ett allmänt skadestånd.

Nedsättning av skadestånd tillämpas mycket restriktivt.

Rättsfall (35)

AD 1994 nr 22: Fråga om upprepade vikariatsanställningar av två arbetstagare inom Postverket...
AD 1995 nr 37: Fråga om en vid en förhandling träffad överenskommelse innefattar ett avtal om...
AD 1996 nr 117: Tvist uppkommer med anledning av att en arbetstagare skilts från sin...
AD 1996 nr 94: Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har haft...
AD 1997 nr 147: Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats...
AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 1998 nr 59: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning...
AD 1998 nr 80: Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som...
AD 1999 nr 14: I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning...
AD 1999 nr 9: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin anställning eller självmant...
AD 2000 nr 103: En person fick anställning hos en ideell förening som bedrev verksamhet med ett...
AD 2000 nr 105: Fråga vid bestämmande av ekonomiskt skadestånd om betydelsen av att...
AD 2000 nr 68: Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas...
AD 2002 nr 13: Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller...
AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats...
AD 2003 nr 13: Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B...
AD 2005 nr 46: Ett verkstadsföretag anlitade under sommaren 2004 fem litauiska arbetstagare...
AD 2005 nr 97: Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft...
AD 2006 nr 22: Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft...
AD 2006 nr 68: Tvist om uppsägning varit sakligt grundad alternativt om arbetsgivaren gjort...
AD 2009 nr 22: En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin anställning sedan han hade...
AD 2009 nr 67: En anställd vid ett måleriföretag skulle följa med på en av arbetsgivaren...
AD 2010 nr 11: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en synpedagog....
AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
AD 2010 nr 8: Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda eller säga upp en...
AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a....
AD 2012 nr 25: En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande på sin...
AD 2013 nr 22: Frågan om en kvinna varit anställd hos arbetsgivaren när hon önskade återkomma...
AD 2013 nr 57: En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning med...
AD 2014 nr 13: En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för...
AD 2014 nr 62: En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att...
AD 2016 nr 41: En arbetstagare sades upp från sin anställning på grund av arbetsbrist, trots...
AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att...
AD 2019 nr 15: Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en generaldirektör. Tvisten...
NJA 2001 s. 823: Allmänt skadestånd enligt 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd får utmätas...

Lagrumshänvisningar hit (2)

39 § Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.

Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande

16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,

24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,

32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader, skall beloppet likväl motsvara sex månadslöner. Lag (2007:389).

Kommentar

Denna paragraf behandlar det normerade skadeståndet, vilket utgår till arbetstagaren enligt tabellen. Anledningen till detta är att även om en domstol har förklarat en uppsägning eller ett avskedande ogiltigt kan arbetsgivaren aldrig påtvingas ett anställningsförhållande. Det skulle vara att inkräkta på arbetsgivarprerogativet.

Rättsfall (10)

AD 1996 nr 35: Fråga huruvida värdet av tjänstebilsförmån skall beaktas vid fastställande av...
AD 1997 nr 26: Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal...
AD 1997 nr 84: Fråga om det funnits saklig grund för att säga upp en arbetstagare och om...
AD 2003 nr 104: Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt...
AD 2003 nr 13: Efter övergång av en verksamhet från arbetsgivaren A till arbetsgivaren B...
AD 2010 nr 51: En tingsnotarie har under en pågående process om ogiltigförklaring av ett...
AD 2011 nr 10: Fråga huvudsakligen om 39 § anställningsskyddslagen varit tillämplig för att...
AD 2011 nr 14: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en...
AD 2013 nr 57: En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning med...
NJA 1996 s. 723: Resningsärende. Sedan en uppsägning förklarats ogiltig genom tredskodom och...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:389

Preskription

40 § En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde.

Om en arbetstagare gör gällande att ett anställningsavtal har tidsbegränsats i strid mot 4 § första stycket och avser att yrka förklaring att avtalet skall gälla tills vidare, skall arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad efter anställningstidens utgång.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut.

Rättsfall (7)

AD 1993 nr 97: Frågor dels om underrättelse enligt 40 ¢ andra stycket anställningsskyddslagen...
AD 1995 nr 60: Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1...
AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning...
AD 2002 nr 65: Vid tingsrätt anhängiggjordes ett anställningsskyddsmål genom stämningsansökan,...
AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a....
AD 2006 nr 78: Fråga om arbetstagarorganisationens talan preskriberats på grund av att...
AD 2015 nr 34: Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen...

Lagrumshänvisningar hit (4)

41 § Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Har en arbetstagare inte fått något sådant besked om skadeståndstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, räknas tiden i stället från den dag då anställningen upphörde. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 4 § första stycket, räknas tidsfristen från anställningstidens utgång. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 6 f § räknas tidsfristen från den dag då någon anställdes på den lediga anställningen.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom fyra månader efter det att tiden för underrättelse gick ut. Lag (2006:439).

Rättsfall (20)

AD 1993 nr 137: En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal med stöd av avtalslagens regler...
AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på...
AD 1994 nr 5: Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om...
AD 1995 nr 113: Sedan en arbetstagare avskedats inleds förhandlingar mellan denne och...
AD 1997 nr 132: Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om...
AD 1997 nr 150: Fråga om ett sammanträffande mellan företrädare för en arbetsgivare och en...
AD 2000 nr 84: I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga...
AD 2000 nr 85: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förhandling...
AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats...
AD 2003 nr 99: Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss...
AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha...
AD 2006 nr 78: Fråga om arbetstagarorganisationens talan preskriberats på grund av att...
AD 2007 nr 6: Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen...
AD 2010 nr 20: Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning...
AD 2012 nr 28: En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har...
AD 2015 nr 3: En arbetstagare har avbrutit preskription enligt 41 § anställningsskyddslagen...
AD 2015 nr 56: Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare hade...
AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte...
NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om...
NJA 1997 s. 745: I ett mål om skadestånd enligt lagen om anställningsskydd underlät...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:439

42 § Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i 40 eller 41 §, har parten förlorat sin talan.

Rättsfall (21)

AD 1993 nr 97: Frågor dels om underrättelse enligt 40 ¢ andra stycket anställningsskyddslagen...
AD 1994 nr 1: Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på...
AD 1994 nr 5: Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om...
AD 1995 nr 113: Sedan en arbetstagare avskedats inleds förhandlingar mellan denne och...
AD 1995 nr 60: Enligt 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen i dess lydelse fr.o.m. den 1...
AD 1997 nr 132: Arbetstagarens fackliga organisation påkallade förhandling i frågan om...
AD 2000 nr 85: Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning genomfördes en förhandling...
AD 2002 nr 64: Interimistiskt beslut. I en tvist om bl.a. ogiltigförklaring av en uppsägning...
AD 2002 nr 65: Vid tingsrätt anhängiggjordes ett anställningsskyddsmål genom stämningsansökan,...
AD 2003 nr 115: En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats...
AD 2003 nr 99: Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss...
AD 2004 nr 74: Fråga om arbetstagarorganisation som vill kräva skadestånd kan anses ha...
AD 2005 nr 65: Interimistiskt beslut om upphörande av anställning. - I mål om bl.a....
AD 2010 nr 20: Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning...
AD 2012 nr 28: En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har...
AD 2012 nr 38: Fråga främst om en arbetstagares talan om ogiltigförklaring av uppsägning och...
AD 2014 nr 91: En restaurangverksamhet lades ned på grund av bristande lönsamhet, varvid två...
AD 2015 nr 34: Fråga om det finns skäl att, enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen...
AD 2016 nr 58: En arbetstagare som blivit uppsagd har yrkat bl.a. lön för tid då han inte...
NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om...
NJA 1997 s. 745: I ett mål om skadestånd enligt lagen om anställningsskydd underlät...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Rättegången

43 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Mål som avses i 34--36 §§ skall handläggas skyndsamt.

Ett yrkande om beslut enligt 34 § tredje stycket, 35 § andra stycket eller 36 § andra stycket får inte bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig. Om ett dröjsmål skulle medföra risk för skada, får dock domstolen omedelbart bifalla yrkandet att gälla till dess annat beslutas. Beslut som en tingsrätt har meddelat under rättegången får överklagas särskilt. Lag (1994:1046).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:80

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ikraft
1982-04-01
SFS-nummer
1982:80

Lag (1983:1073) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:1073
Rubrik
Lag (1983:1073) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1984:510) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1983/84:162, AU 1983/84:22, rskr 1983/84:367
Ikraft
1984-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1984:510
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas på lokala kollektivavtal som träffas därefter.

Rubrik
Lag (1984:510) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1984:1008) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1984/85:62, AU 1984/85:4, rskr 1984/85:78
Ikraft
1985-01-01
Omfattning
upph. 24 §;ändr. 2, 12, 21, 22, 33 §§, rubr. närmast före 22 §
SFS-nummer
1984:1008
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Avtal om permittering, som har ingåtts före lagens ikraftträdande, är utan verkan i den mån avtalet innefattar avvikelse från den nya lagen.

Rubrik
Lag (1984:1008) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1989:428) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1989:428
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dem som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.

Rubrik
Lag (1989:428) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1989:963) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ikraft
1990-01-01
Omfattning
ändr. 2, 30 §§;ny 30 a §
SFS-nummer
1989:963
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Har underrättelse eller varsel lämnats före ikraftträdandet om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra, tillämpas även efter ikraftträdandet äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1989:963) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1990:1357) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1990/91:25 (bil.6), 1990/91:AU15, rskr 1990/91:99
Ikraft
1991-04-01
Omfattning
ändr. 5, 33 §§
SFS-nummer
1990:1357
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.
 • 2. Den nya bestämmelsen i 5 § gäller endast anställningsavtal som har ingåtts efter lagens ikraftträdande. Beträffande tidigare sådana anställningsavtal tillämpas även efter ikraftträdandet den äldre bestämmelsen.
 • 3. I fråga om arbetstagare som fyller 65 år före den 1 maj 1991 tillämpas 33 § första stycket i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (1990:1357) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1992:324) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:324
Rubrik
Lag (1992:324) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1993:718) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1992/93:150 (bil.8), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ikraft
1993-07-01
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
1993:718
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om uppsägningstiden har börjat löpa före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1993:718) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1993:1496) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7, 18, 22 §§;ny 6 a §
SFS-nummer
1993:1496
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
 • 2. har upphävts genom lag (1994:1685).
 • 3. Såvitt avser anställningsförhållanden som råder när denna lag träder i kraft skall arbetsgivaren, om arbetstagaren begär det, inom två månader därefter lämna sådan information som avses i 6 a §.
 • 4. Bestämmelserna i 7 § tredje stycket och 18 § andra stycket i deras nya lydelse skall bara tillämpas i fråga om omständigheter som arbetsgivaren har fått kännedom om efter det att den nya lydelsen har trätt i kraft. I annat fall tillämpas bestämmelserna enligt den äldre lydelsen.
 • 5. Äldre föreskrifter om turordning enligt 22 § skall tillämpas i samband med förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist, om förhandlingen har begärts före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (1993:1496) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1046
Rubrik
Lag (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1994/95:76, 1994/95:102,, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:124
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
upph. 2 p övergångsbest, till 1993:1496;ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 22, 25 §§;ny 6 b §
SFS-nummer
1994:1685
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
 • 2. Lagen skall dock inte tillämpas beträffande en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som inträffat före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter om turordning enligt 22 § skall tillämpas i samband med förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist, om förhandlingen har begärts före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1995:777) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:399
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:777
Rubrik
Lag (1995:777) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Förarbeten
Prop. 1996/97:16, bet. 1996/97:AU4, rskr. 1996/97:107, EGTL61/77 s26, EGTL288/91 s32
Ikraft
1997-01-01
CELEX-nr
377L0187 391L0533
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25, 26, 32, 33 §§, rubr. närmast före 25 §;nya 5 a, 25 a §§
SFS-nummer
1996:1424
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 juli 1997, i fråga om 5 § andra stycket den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1997.
 • 2. För anställningsavtal som har ingåtts före den 1 januari 1997 gäller 11 § i sin äldre lydelse.
 • 3. För den som har förvärvat företrädesrätt till återanställning enligt 25 § före den 1 januari 1997 gäller 25 § i sin äldre lydelse.
 • 4. Vid tillämpning av bestämmelserna om anställningstid i 15 § första stycket och 25 § första stycket bortses från anställningstid före den 1 januari 1995.
Rubrik
Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2000:626) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:626
Rubrik
Lag (2000:626) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2000:763) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:86, 1999/2000:144, bet. 2000/01:AU4, rskr. 2000/01:3
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:763
Rubrik
Lag (2000:763) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ikraft
2001-09-01
Omfattning
upph. rubr. närmast före 33 §;ändr. 5, 33 §§;nya 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
SFS-nummer
2001:298
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.
 • 2. Kollektivavtal, som har ingåtts före lagens ikraftträdande, gäller utan hinder av 32 a § till dess avtalet löpt ut, dock längst till och med utgången av år 2002.
 • 3. Föreskrifter av vilka avgångsskyldighet följer enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning, i dess lydelse den 1 januari 2001, tillämpas utan hinder av 32 a § till dess Pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. löpt ut, dock längst till och med utgången av år 2002.
Rubrik
Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2002:195) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, 2001/02:215
Ikraft
2003-01-01
Omfattning
ändr. 4, 33 §§
SFS-nummer
2002:195
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tilllämpas fortfarande beträffande pension som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2002:195) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2005:1193) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1193
Rubrik
Lag (2005:1193) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2006:439) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
31977L0187, 31991L0533
Omfattning
upph. 6 a §;ändr. 2, 11, 41 §§;nya 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§
SFS-nummer
2006:439
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 • 2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2006 skall bestämmelserna i den upphävda 6 a § tillämpas i stället för bestämmelserna i 6 c-e §§.
Rubrik
Lag (2006:439) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
Ikraft
2007-07-01
CELEX-nr
31977L0187, 31991L0533
Omfattning
upph. 5 a §;ändr. 2, 4, 5, 6 c, 15, 25, 25 a §§;ny 6 g §
SFS-nummer
2006:440
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007 gäller 2, 4, 5, 5 a, 6 c, 15, 25 och 25 a §§ i den äldre lydelsen.
 • 3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie enligt 5 § andra stycket skall även anställningstid som vikarie före den 1 juli 2007 beaktas.
 • 4. Utgår genom lag (2007:390).
Rubrik
Lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 3, 6 f, 11, 39 §§
SFS-nummer
2007:389
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. För arbetstagare som har sagts upp före den 1 juli 2007 gäller 3 § i äldre lydelse.
 • 3. Vid bestämmande av skadestånd med anledning av en dom som har meddelats före den 1 juli 2007 gäller 3 och 39 §§ i äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Omfattning
upph. p 4 överg.best. till 2006:440;ändr. 5, 15, 25 §§ i 2006:440
SFS-nummer
2007:390
Rubrik
Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2007:391
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller 5 § i sin äldre lydelse.
 • 3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie skall även anställningstid som vikarie före den 1 januari 2008 beaktas.
Rubrik
Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2008:564) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:564
Rubrik
Lag (2008:564) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2010:1230) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 4, 33 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1230
Rubrik
Lag (2010:1230) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2014:423) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:423
Rubrik
Lag (2014:423) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2015:759) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Ikraft
2016-02-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
2015:759
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när uppsägning sker under tid då kommunalt vårdnadsbidrag lämnas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Rubrik
Lag (2015:759) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2016:248) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156, direktiv 1999/70/EG
Ikraft
2016-05-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 g §§;nya 5 a, 5 b §§
SFS-nummer
2016:248
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om övergång till tillsvidareanställning.
 • 3. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och vid bedömningen av om anställningar följt på varandra enligt 5 a § ska även anställningsavtal som ingåtts före ikraftträdandet beaktas.
 • 4. För anställningar som upphört före ikraftträdandet gäller 6 g § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2016:248) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2016:1271) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129
Ikraft
2017-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2016:1271
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 • 2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 1 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2016:1271) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Lag (2017:363) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-10-01
SFS-nummer
2017:363
Rubrik
Lag (2017:363) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation