lagen.nu

Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:942
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § Avgifter för polisbevakning ska betalas med belopp som anges i 3 § i följande fall:

När Polismyndigheten med stöd av 8 § andra stycket lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. har beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryckning ska avgift betalas med samma belopp. Det som anges i denna förordning om bevakning gäller för sådant fall utryckning.

De belopp som anges i 3 § ska också tillämpas när en part, en målsägande eller ett vittne, med stöd av en bestämmelse i rättegångsbalken, ska förpliktas att ersätta kostnaderna för att Polismyndigheten har hämtat honom eller henne till förhandling inför domstol. Det som anges i 3 § om bevakning gäller för sådant fall hämtning. Förordning (2014:1134).

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § Av 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) framgår att en avgift som avses i 1 § 1 ska betalas av den som anordnar den allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som det är fråga om. I fall som avses i 1 § 2 ska avgiften betalas av den som ansökt om beslutet och i fall som avses i 1 § 3 av den som är ansvarig för transporten. Förordning (2013:940).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1629, 2013:940

3 § Avgiften är

  • a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,
  • b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning i andra fall,
  • c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,
  • d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,
  • e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,
  • f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,
  • g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och
  • h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.

Avgift ska betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen och för väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen. I andra fall än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) ska avgiften anses utgöra ersättning för alla Polismyndighetens kostnader för bevakningen. Förordning (2014:1134).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (7)

4 § Den som innehar en larmanläggning som är direktansluten till larmmottagare vid en polisstation ska för varje fristående objekt som skyddas av anläggningen betala en avgift till staten.

Avgiften är 1 850 kronor per påbörjat kalenderår.

Finns det särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterges. Förordning (2009:586).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:729, 2003:387, 2009:586

5 § Polismyndigheten prövar frågor om skyldighet att betala avgift enligt denna förordning.

Polismyndigheten ska ta ut avgifterna i efterskott. Myndigheten får dock kräva förskottsbetalning eller borgen. Förordning (2014:1134).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:729, 2014:1134

6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:942).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Om bevakning som avses i 1 § första stycket 2 utförs av en parkeringsvakt som förordnats av kommunen, får kommunen ta ut avgift för bevakningen med belopp som anges i 3 §. Det som sägs i 5 och 6 §§ om Polismyndigheten ska i sådant fall gälla kommunen. Förordning (2014:1134).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1134, 1999:365

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:789

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 5 p. B 4), JuU 1981/82:38, rskr 1981/82:228
SFS-nummer
1982:789

Förordning (1983:471) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:471
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser skall gälla, om kostnaden har uppstått före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1983:471) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

Förordning (1983:1101) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggninar till polisen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1983:1101
Rubrik
Förordning (1983:1101) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggninar till polisen

Förordning (1984:729) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§;ny 6 §;omtryck
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:729
Rubrik
Förordning (1984:729) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

Förordning (1989:904) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 3-6 §§
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:904
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1989:904) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (1993:1629) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polibevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1629
Rubrik
Förordning (1993:1629) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polibevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (1998:1287) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1998:1287
Rubrik
Förordning (1998:1287) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (1999:365) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §;ny 7 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:365
Rubrik
Förordning (1999:365) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2000:115) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-05-01
SFS-nummer
2000:115
Rubrik
Förordning (2000:115) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2000:1177) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1177
Rubrik
Förordning (2000:1177) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2003:387) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:387
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2003:387) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2009:586 ) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:586
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser ska gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:586 ) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2013:940) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:940
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt rum före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2013:940) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2014:1134) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1134
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2014:1134) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:942
Rubrik
Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation