lagen.nu

Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1141
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas på sådana spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall anordnas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten. Lagen skall tillämpas också på uppställning av automater av detta slag i lokaler eller på platser till vilka allmänheten har tillträde.

Lokaler eller platser till vilka tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor skall utan hinder härav vid tillämpningen av första stycket anses som lokaler eller platser till vilka allmänheten har tillträde, om de med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor under vilka tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådana lokaler eller platser.

Lagen gäller inte uppställning av spelautomat eller anordnande av spel på fartyg i reguljär trafik. Lag (1990:104).

Rättsfall (2)

NJA 2009 s. 189: I en tobaksaffär uppställda datorer, som inte varit styrda till Internetsajter...
RÅ 2007 ref. 44: Lagen om anordnande av visst automatspel har ansetts tillämplig på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:104

2 § Den som anordnar automatspel som avses i 1 § första stycket skall svara för att spelautomaten inte används för annat ändamål än den är avsedd för, att god ordning råder inom den lokal eller på den plats där spelet bedrivs samt att barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att delta i spelet. Lag (1990:104).

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 a § Spelmyndigheten är den myndighet som regeringen bestämmer ska fullgöra de uppgifter som anges i denna lag. Lag (2018:1141).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1141

Tillstånd

3 § Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som tillståndet avser anges.

Frågan om tillstånd prövas av spelmyndigheten. Tillstånd får inte meddelas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i ärendet.

Spelmyndigheten får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2018:1141).

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 189: I en tobaksaffär uppställda datorer, som inte varit styrda till Internetsajter...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Vid prövning av tillstånd ska spelmyndigheten bedöma risken för att en spelautomat används för annat ändamål än som avses med ansökan eller för att verksamheten kan komma att äga rum i strid mot 2 § eller bedrivas i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen ska särskilt beaktas sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamålsenlighet och belägenhet. Lag (2018:1141).

Rättsfall (1)

RÅ 1995 ref. 10: Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återkallas...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1063, 2018:1141

5 § Tillstånd att anordna automatspel får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas samt andra föreskrifter som behövs för att motverka att spelverksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av spelverksamheten, får spelmyndigheten meddela nya eller ändrade föreskrifter. Lag (2018:1141).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1063, 2018:1141

6 § Spelmyndigheten får återkalla ett tillstånd, om automatspel har anordnats i strid mot bestämmelserna i 2 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser eller om det annars inte längre finns förutsättningar för tillstånd. Lag (2018:1141).

Rättsfall (1)

RÅ 1995 ref. 10: Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återkallas...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1063, 2018:1141

Tillsyn

7 § Spelmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

För att utöva tillsynen har myndigheten rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att begära upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för tillsynen. Lag (2018:1141).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

8 § Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får spelmyndigheten besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

För att skaffa sig tillträde får spelmyndigheten vid behov anlita hjälp av Polismyndigheten. Lag (2018:1141).

Ändringar/Förarbeten (3)

Övriga bestämmelser

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2009:1081).

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 189: I en tobaksaffär uppställda datorer, som inte varit styrda till Internetsajter...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1081

9 a § Spelautomater och annan egendom som har använts vid eller varit föremål för brott enligt 9 § samt insatser som har uppburits vid brottet skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (1990:104).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1990:104, 1986:1014

10 § Spelmyndighetens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller omedelbart om myndigheten inte bestämmer annat. Lag (2018:1141).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1063, 2018:1141

11 § Spelmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1141).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:636

Departement
Finansdepartementet OU
Förarbeten
Prop. 1981/82:203, NU 1981/82:54, rskr 1981/82:434
SFS-nummer
1982:636

Lag (1986:1014) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Förarbeten
Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ny 9 a §
SFS-nummer
1986:1014
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1014) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (1990:104) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Förarbeten
Prop. 1989/90:46, 1989/90:NU20, rskr 1989/90:140
Ikraft
1990-05-01
Omfattning
ändr. 1-9 a, 11 §§
SFS-nummer
1990:104
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.
  • 2. Den som vid ikraftträdandet har låtit ställa upp en spelautomat utan att det enligt äldre bestämmelser krävs tillstånd är skyldig att senast före utgången av juni 1990 ansöka om tillstånd, om tillståndsplikt föreligger enligt 1 § i dess nya lydelse. Har en sådan ansökan gjorts, får spelautomaten stå uppställd till dess ansökningen har avgjorts slutligt. Om tillstånd inte beviljas, skall spelautomaten avlägsnas från lokal eller plats som avses i 1 § i dess nya lydelse inom två månader från den dag då beslutet vann laga kraft.
  • 3. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd enligt 6 § i dess nya lydelse gäller även beträffande tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.
  • 4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av beslut som meddelats av länsstyrelsen före lagens ikraftträdande.
Rubrik
Lag (1990:104) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (1995:1710) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
1995:1710
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1710) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (2004:1063) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-01-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§
SFS-nummer
2004:1063
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
  • 2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och vars giltighetstid löper ut före den 1 april 2006 skall fortsätta att gälla till dess giltigheten löper ut. Tillstånd vars giltighetstid löper ut efter den 31 mars 2006 och tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock att gälla den 1 april 2006.
  • 3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser gälla för överklagande och vid handläggningen av överklagandet.
Rubrik
Lag (2004:1063) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (2007:633) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:633
Rubrik
Lag (2007:633) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (2009:1081) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ändr. 9 §
SFS-nummer
2009:1081
Rubrik
Lag (2009:1081) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (2014:666) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:666
Rubrik
Lag (2014:666) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lag (2018:1141) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§;ny 2 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1141
Rubrik
Lag (2018:1141) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation