lagen.nu

Förordning (1982:569) om lotsning m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Biträde av lots

1 § För biträde åt sjöfarande håller staten genom Sjöfartsverket lotsar vid rikets kuster samt i Mälaren och Vänern och i Trollhätte kanal. Förordning (2003:86).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1986:301, 2001:625, 2003:86

2 § Den som vill anlita lots för lotsning eller för annat biträde åt fartyg inom Sveriges sjöterritorium får endast anlita lots som är anställd av Sjöfartsverket, om Sjöfartsverket inte förklarar att lots inte tillhandahålls i det aktuella området. Förordning (2003:86).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:625, 2003:86

3 § I fråga om lotsning i Öresund gäller i vissa hänseenden deklarationen (1873:46) angående svenska och danska undersåtar tillkommande rätt till lotsning i Öresund samt tillägget (1911:107) till deklarationen. Förordning (1986:301).

4 § Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till militära förhållanden. Förordning (2008:1128).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till förhållanden som hänför sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön. Förordning (2008:1128).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Befälhavaren är skyldig att i den omfattning Sjöfartsverket föreskriver lämna lotsen och annan personal vid Sjöfartsverket de uppgifter som har betydelse för lotsningen.

Befälhavaren skall uttryckligen meddela lotsen vem av fartygsbefälet som svarar för förandet av fartyget. Förordning (2003:86).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1332, 2003:86

7 § Lotsen ansvarar för lotsningen. Han skall ange och övervaka de åtgärder för navigering och manövrering som fordras för fartygets säkra framförande. Lotsning skall ske så att fartyget förs med hänsyn tagen till sjösäkerheten och risken för skador på miljön.

Bestämmelsen i första stycket inskränker inte befälhavarens ansvar för fartyget och dess framförande.

Handlar befälhavaren eller någon annan, som svarar för förandet av fartyget, mot lotsens anvisningar får lotsen frånsäga sig ansvaret för lotsningen. Förordning (1986:301).

8 § Sjöfartsverket tillhandahåller i den utsträckning verket bestämmer lots för biträde åt fartyg för färd utanför Sveriges sjöterritorium (öppensjölotsning). Förordning (1986:301).

9 § Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för lotsning av fartyg och annat biträde av lots åt fartyg än lotsning. Förordning (2008:1128).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1128
2 kap. har upphävts genom förordning (1986:301).

Ansvarsbestämmelser m. m.

10 § Om ansvar för den som underlåter att anlita lots när skyldighet föreligger finns föreskrifter i 8 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Förordning (2003:445).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1986:301, 1988:599, 2003:445

11 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  • 1. bryter mot 2 §,
  • 2. lotsar fartyg eller på annat sätt utför lotsuppgifter på svenskt sjöterritorium i strid mot 2 §,
  • 3. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning om förseelsen inte är att anse som ringa. Förordning (1999:347).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:301, 1999:347

12 § Straff döms inte ut enligt denna förordning om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1995:174).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:301, 1995:174

13 § Kopia av dom i mål om ansvar för brott mot denna förordning ska sändas till Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Förordning (2008:1128).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1128

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:569

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1982:569

Förordning (1986:301) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
upph. 2 kap;nuvarande 1 kap 1-9 §§ betecknas 1-9 §§, nuvarande 3 kap 1-4 §§ betecknas 10-13 §§;ändr. de nya 4, 11, 12 §§, rubr. till 1, 3 kap sätts närmast före 1, 10 §§
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:301
Rubrik
Förordning (1986:301) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1988:599) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:599
Rubrik
Förordning (1988:599) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1991:2018) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:2018
Rubrik
Förordning (1991:2018) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1992:120) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-05-01
SFS-nummer
1992:120
Rubrik
Förordning (1992:120) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1993:1332) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 5, 6 §§;omtryck
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1332
Rubrik
Förordning (1993:1332) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1994:385) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:385
Rubrik
Förordning (1994:385) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1995:174) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1995:174
Rubrik
Förordning (1995:174) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1999:347) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:347
Rubrik
Förordning (1999:347) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning

Förordning (2001:625) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2001-09-01
SFS-nummer
2001:625
Rubrik
Förordning (2001:625) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (2003:86) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2003:86
Rubrik
Förordning (2003:86) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (2003:445) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2003-07-21
SFS-nummer
2003:445
Rubrik
Förordning (2003:445) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (2004:278) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:278
Rubrik
Förordning (2004:278) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (2008:1128) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 9, 13 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1128
Rubrik
Förordning (2008:1128) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation