lagen.nu

Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1276
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-04-01 genom SFS 2019:32

1 § Denna lag tillämpas när Kustbevakningen bedriver övervakning till havs och i kustvattnen samt i Vänern och Mälaren för att hindra brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller

 • 1. skyddsobjekt och militära skyddsområden,
 • 2. jakt,
 • 3. fiske,
 • 4. bevarande av den marina miljön och annan naturvård,
 • 5. trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrafiken,
 • 6. åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg,
 • 7. dumpning av avfall i vatten,
 • 8. kontinentalsockeln,
 • 9. fornminnen och sjöfynd,
 • 10. fartygs registrering och identifiering,
 • 11. skydd för den marina miljön mot andra förorenande åtgärder än sådana som avses i 6 och 7,
 • 12. märkning och användning av oljeprodukter,
 • 13. utlänningars inresa till och utresa från eller vistelse i Sverige,
 • 14. åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter,
 • 15. sjöfartsskydd, och
 • 16. sjömätning.

Lagen tillämpas i fråga om övervakning enligt första stycket 2–8, 10–12 och 14 även inom den ekonomiska zonen enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Lagen tillämpas även när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt inom den ekonomiska zonen bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Vidare tillämpas lagen när Kustbevakningen till havs och i kustvattnen, i Vänern och Mälaren samt i hamnar bedriver övervakning för att hindra brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Lagen tillämpas i fråga om övervakning som gäller fornminnen enligt första stycket 9 även inom den angränsande zonen enligt lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon. Lag (2017:1276).

2 § Om det finns anledning att anta att ett brott som avses i 1 § har begåtts, har en tjänsteman vid Kustbevakningen (kustbevakningstjänsteman) samma befogenhet som en polisman har att

Om misstanken gäller brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), har en kustbevakningstjänsteman dessutom samma befogenhet som en polisman har

Beslagtagen egendom ska förvaras av Kustbevakningen, om inte åklagaren bestämmer något annat.

I fråga om upphörande av ett omhändertagande och protokollföring av de åtgärder som anges i första stycket 3 ska 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla. Lag (2016:544).

2 a § I stället för vad som sägs i 2 § gäller 11 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg i fråga om Kustbevakningens och kustbevakningstjänstemäns befogenheter att vidta åtgärder vid misstanke om brott mot föreskrifter i lagar och andra författningar som gäller förorening från fartyg. Lag (2001:1281).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1281

3 § En kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som tillkommer polisman enligt 13 § polislagen (1984:387) att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som genom sitt uppträdande i trafiken till sjöss stör ordningen eller utgör omedelbar fara för denna. Sådan befogenhet har kustbevakningstjänstemannen också när det fordras för att avvärja brott mot de föreskrifter som avses i 1 § första stycket 5–7 och i 1 § första stycket 9 såvitt avser fornminnen.

Vid omhändertagande som avses i första stycket ska en kustbevakningstjänsteman tillämpa bestämmelserna i 17 § polislagen. Lag (2017:1276).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:392, 2017:1276

4 § Om det uppenbart behövs för att befogenheterna enligt 2 och 3 §§ skall kunna utövas, får kustbevakningstjänsteman stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk hamn.

4 a § Bestämmelser om befogenhet för en kustbevakningstjänsteman att ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Lag (2008:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:325

5 § Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast i omedelbar anslutning till den gärning som föranleder åtgärden.

6 § Befogenheterna enligt 2 - 4 §§ får utövas endast av kustbevakningstjänsteman som uppfyller de krav regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver i fråga om tjänsteställning, utbildning och erfarenhet eller i annat avseende.

7 § Vid förundersökning om brott mot de föreskrifter som avses i 1 § får åklagaren eller, om Polismyndigheten bedriver undersökningen, denna anlita biträde av Kustbevakningen samt uppdra åt en kustbevakningstjänsteman att vidta de särskilda åtgärder som behövs för undersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (2014:685).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:445, 2014:685

7 a § Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken om brott som avses i 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009). De befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då Kustbevakningen. Myndigheten ska förordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter.

Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagare ska också i andra fall överta ledningen när det behövs av särskilda skäl. Lag (2008:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:325

8 § För att verkställa en åtgärd enligt denna lag får en kustbevakningstjänsteman inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Kustbevakningstjänstemannen bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar och tillgripa våld bara när uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Om våld tillgrips, skall den lindrigaste form som kan leda till det avsedda resultatet användas. Våld får inte brukas längre än som är oundgängligen nödvändigt.

9 § Åtgärder enligt 2–4 §§ ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten utom i fall då Kustbevakningen med stöd av 7 a § första stycket beslutar att inleda förundersökning. Lag (2014:685).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:325, 2014:685

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:395

Departement
Justitiedepartementet L4
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-04-01
Förarbeten
Prop. 1981/82:114, JuU 1981/82:48, rskr 1981/82:296
SFS-nummer
1982:395

Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:392
Rubrik
Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Omfattning
ikrafttr. av 1984:392
Ikraft
1984-10-01
SFS-nummer
1984:726
Rubrik
Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 7 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:445
Rubrik
Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-04-01
SFS-nummer
1990:220
Rubrik
Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1142
Rubrik
Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1779
Rubrik
Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:411
Rubrik
Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1997-03-01
SFS-nummer
1996:1642
Rubrik
Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förarbeten
Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:342
Rubrik
Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2001-03-25
SFS-nummer
2000:350
Rubrik
Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2000:350
SFS-nummer
2001:46
Rubrik
Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81
Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2001:1281
Rubrik
Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:488
Rubrik
Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:264
Rubrik
Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Omfattning
ändr. 2, 9 §§;nya 4 a, 7 a §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:325
Rubrik
Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:685
Rubrik
Lag (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2016:324) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:324
Rubrik
Lag (2016:324) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2016:544) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:544
Rubrik
Lag (2016:544) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1276
Rubrik
Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

2019:32

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:32
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation