lagen.nu

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:904
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna lag har hyresgäster rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet eller, om egendomen hyrs ut för något annat ändamål än fritidsändamål, som småhusenhet.

Vad som i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när det är fråga om tomträtt, i stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt. Lag (2002:99).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:1394, 1995:1465, 2002:99

2 § Lagen gäller inte om egendomen innehåller färre än tre lägenheter.

Vid beräkning av antalet lägenheter enligt denna lag räknas som lägenhet varje avskild enhet som är inrättad att varaktigt och självständigt användas som bostad eller för annat ändamål. Från garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymmen bortses. Lag (1993:316).

Rättsfall (1)

NJA 2003 s. 125: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:441, 1992:507, 1993:316

Intresseanmälan

3 § Om hyresgäster har intresse av att förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, får detta anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Intresseanmälan skall för hyresgästernas räkning göras av en bostadsrättsförening respektive en kooperativ hyresrättsförening.

Föreningen skall till sin anmälan foga ett intyg av föreningens styrelse om

 • 1. hur många lägenheter som finns i den fasta egendom som anmälan omfattar,
 • 2. att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildningen, samt att dessa hyresgäster är medlemmar i föreningen och - om de är bostadshyresgäster och anmälan avser ombildning till bostadsrätt - även är folkbokförda på fastigheten, och
 • 3. att samtliga lägenheter i en småhusenhet som omfattas av anmälan hyrs för något annat ändamål än fritidsändamål. Lag (2003:33).

Rättsfall (2)

NJA 2003 s. 125: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en...
RH 1993:71: En bostadsrättsförening har vid inskrivningsmyndighetens prövning av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

4 § Fastighetsägaren och den förening som har gjort intresseanmälan skall av inskrivningsmyndigheten underrättas om att en intresseanmälan har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Lag (2002:99).

Rättsfall (1)

NJA 2003 s. 125: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:245, 2002:99

5 § Sedan anteckning har skett gäller en intresseanmälan fram till den inskrivningsdag som inträffar närmast efter två år från den inskrivningsdag då anteckningen gjordes. Om hembud som avses i 6 § sker under denna tid, gäller anmälningen dock alltid fram till den inskrivningsdag som inträffar närmast efter två år från den dag då hembudet skedde. Vad som nu har sagts gäller även i förhållande till ny ägare av fastigheten.

En förening som har gjort en intresseanmälan kan ta tillbaka den. Anmälan upphör att gälla den inskrivningsdag som inskrivningsmyndigheten tar bort anteckningen.

En ny intresseanmälan får antecknas tidigast på den inskrivningsdag då den tidigares giltighet upphört. Lag (2002:99).

Rättsfall (1)

NJA 1986 s. 485: Anteckning om intresseanmälan enligt 5 § lagen (1982:352) om rätt till...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:99

5 a § Till en anmälan om att ta tillbaka en intresseanmälan skall föreningen foga ett intyg om att hyresgästerna i minst hälften av de uthyrda lägenheterna vid föreningsstämma har röstat för att föreningen inte skall förvärva den fasta egendomen. Lag (2002:99).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:99

Hembud

6 § Fast egendom som utgör en hyreshus- eller småhusenhet och för vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den förening som har gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus- eller småhusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hembud. Med överlåtelse genom köp eller byte likställs överlåtelse genom tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening samt fusion enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) eller delning enligt 24 kap. 1 § samma lag.

En överlåtelse får genomföras utan hembud till föreningen,

 • 1. om föreningen godkänner överlåtelsen,
 • 2. om staten förvärvar egendomen,
 • 3. om förvärvaren är gift med överlåtaren eller om förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling,
 • 4. om förvärvet genomförs genom inrop på exekutiv auktion eller offentlig auktion enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt,
 • 5. om överlåtelsen avser andel och förvärvaren redan äger en andel i egendomen och denna andel förvärvats på något annat sätt än genom gåva.

Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av föreningen skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en annan förvärvare än föreningen eller villkoren för eller omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs prövas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren. Lag (2005:904).

Rättsfall (4)

RH 1995:107: Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till...
RH 1999:61: Hyresnämndsmål. Sedan fastighetsägare begärt hyresnämndens förhandsbesked...
RH 2009:58: Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt 6 §...
RH 2012:55: Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

7 § Hembud sker hos hyresnämnden genom skriftlig anmälan av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt äktenskapsbalken, skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommer fastighetsägaren föreläggandet, anses hembud ha skett den dag då bristen avhjälptes. Efterkommer fastighetsägaren inte föreläggandet, får hembudet avvisas. Lag (1987:811).

Rättsfall (3)

RH 1995:107: Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till...
RH 1996:39: Hyresnämndsmål. Fastighetsägarens vägran att lämna ut information med avseende...
RH 2012:55: Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:245, 1987:811

8 § Hyresnämnden skall se till att förslaget till köpeavtal delges den förening som har gjort intresseanmälan. Efter delgivningen får inte hembudet eller samtycket till avtalsförslaget återkallas eller förslaget ändras.

Efter hembudet är fastighetsägaren skyldig att ge föreningen tillfälle att besikta egendomen.

Hyresnämnden skall för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel underrätta inskrivningsmyndigheten om hembudet och om dagen för det. Lag (2002:99).

Rättsfall (1)

RH 1995:107: Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:1465, 2000:245, 2002:99

Antagande av hembud

9 § Bestämmelser om bostadsrättsföreningars beslut att förvärva hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt finns i 9 kap. 19-21 §§ bostadsrättslagen (1991:614).

Bestämmelser om kooperativa hyresrättsföreningars beslut att förvärva hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt finns i 4 kap. 1-5 §§ lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Lag (2002:99).

Ändringar/Förarbeten (4)

10 § Hembudet antas genom att föreningen inom tre månader från den dag då hembudet skedde skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen beslutat att förvärva den hembjudna egendomen på de villkor som anges i fastighetsägarens förslag till köpeavtal. När anmälan har kommit in prövar nämnden om hembudet rätteligen har antagits.

Om föreningen inom den tid som anges i första stycket skriftligen anmäler till hyresnämnden att föreningen är intresserad av att förvärva den hembjudna egendomen, förlängs tiden för att anta hembudet till sex månader från den dag då hembudet skedde. Fastighetsägaren skall av hyresnämnden underrättas härom.

Hembudet upphör att gälla, om det inte antas inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller när föreningen skriftligen underrättat hyresnämnden om att den inte antar hembudet. Lag (2002:99).

Rättsfall (1)

RH 2003:36: Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:245, 2002:99

11 § Om hembudet har antagits, skall det anses som om fastighetsägaren och föreningen har slutit ett avtal om köp av den hembjudna egendomen på de villkor som anges i förslaget till köpeavtal. I förslaget skall anses föreskrivet att köpebrev skall upprättas. Lag (2002:99).

Rättsfall (1)

RH 2001:53: Säljare av fastighet har i köpekontrakt, som delgetts bostadsrättsförening...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:99

12 § Även om hembudet har upphört att gälla får, så länge föreningens intresseanmälan gäller, en sådan överlåtelse eller övergång som avses i 6 § första stycket inte ske till någon annan än den förening som har gjort intresseanmälan, om köpeskillingen är lägre eller villkoren för överlåtelsen sammantagna är avsevärt ogynnsammare för fastighetsägaren än vad som angavs vid hembudet. En sådan överlåtelse eller övergång får inte heller ske om ett villkor som angavs vid hembudet är uppenbart oskäligt mot föreningen. Har fastighetsägaren sedan ett hembud upphört att gälla gjort ett nytt hembud, enligt vilket köpeskillingen är lägre eller villkoren på annat sätt ogynnsammare för fastighetsägaren, och upphör även detta hembud att gälla, skall första och andra meningarna tillämpas på det nya hembudet.

Första stycket gäller också om överlåtelsen avser en andel av hyreshus- eller småhusenheten.

I fråga om förbudet i första stycket skall 6 § andra och tredje stycket tilllämpas. Om något undantag inte föreligger, är överlåtaren skyldig att skaffa hyresnämndens tillstånd till överlåtelsen. Lag (2002:99).

Rättsfall (1)

RH 2012:55: Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att båda...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:616, 1995:1465, 2002:99

Ogiltighet

13 § Överlåtelser i strid med 6 eller 12 § är ogiltiga.

Om lagfart har meddelats i strid med 20 kap. 6 § 5 eller 7 § 13 jordabalken, gäller inte första stycket. Lag (1988:727).

Rättsfall (1)

RH 2009:58: Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt 6 §...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:727

Särskilda bestämmelser

14 § I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärenden enligt denna lag finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

15 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skall ges in till hyresnämnden. Lag (1994:836).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:1187, 1994:836

16 § I ärenden enligt denna lag skall vardera parten svara för sina rättegångskostnader i hovrätten, i den mån annat inte följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1994:836).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:836

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:352

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
SFS-nummer
1982:352

Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:441
Rubrik
Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1983/84:141, BoU 1983/84:27, rskr 1983/84:302
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1984:302
Rubrik
Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 15 §
SFS-nummer
1986:1187
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:245
Rubrik
Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ikraft
1988-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1987:811
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
 • 2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
Rubrik
Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
LU 1987/88:37, rskr 1987/88:377
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:727
Rubrik
Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1394
Rubrik
Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
ändr. 3, 6, 9, 12 §§
SFS-nummer
1991:616
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
 • 2. Har en intresseanmälan gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1991/92:160, 1991/92:BoU22, rskr 1991/92:293
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 9 §§
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:507
Rubrik
Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:316
Rubrik
Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:811
Rubrik
Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:836
Rubrik
Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Förarbeten
Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr 1995/96:101
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 12 §§
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1465
Rubrik
Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:250
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:581
Rubrik
Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:245
Rubrik
Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt

Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§;ny 5 a §
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:99
Rubrik
Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/02:96
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:33
Rubrik
Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:904
Rubrik
Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation