lagen.nu

Förordning (1982:327) om notarius publicus

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:194
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-18

Tillsättning och verksamhetsområde

1 § I varje län skall det finnas minst en notarius publicus.

Länsstyrelsen förordnar notarius publicus. I förordnandet skall länsstyrelsen ange det område inom vilket den förordnade är skyldig att verkställa förrättningar. Den förordnade är behörig att verkställa förrättningar också utanför det angivna området.

2 § Om det behövs, kan länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Sådana förordnanden kan begränsas till viss tid.

Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller hindrad att tjänstgöra.

Förordnas fler än en biträdande notarius publicus, skall länsstyrelsen bestämma i vilken ordning de skall tjänstgöra.

3 § Den som förordnas till notarius publicus eller biträdande notarius publicus skall

Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från första stycket 1. Förordning (2007:288).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:1357, 2007:288

4 § Innan länsstyrelsen utser notarius publicus eller biträdande notarius publicus skall uppdraget på lämpligt sätt kungöras ledigt till ansökan. Utan kungörande får dock biträdande notarius publicus utses för högst tre månader.

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen utser biträdande notarius publicus.

Länsstyrelsen skall föra en förteckning över förordnandena.

Uppgifter m.m.

5 § Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde ta upp protester enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) och fullgöra de uppgifter som ankommer på honom enligt särskilda bestämmelser i andra författningar.

Länsstyrelsen kan befria notarius publicus från skyldigheten att ta upp protester.

6 § Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde vidare gå allmänheten till handa med att

  • 1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  • 2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  • 3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  • 4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • 5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • 6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Han får också bestyrka översättningar i den mån hans språkkunskaper medger det.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 a § Notarius publicus och biträdande notarius publicus är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille). (SÖ 1999:1) Förordning (1999:153).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:153

7 § Notarius publicus får inte på grund av 6 § utföra sådant

  • 1. som är förbehållet en myndighet,
  • 2. som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang.

8 § Notarius publicus är inte skyldig att

  • 1. ombesörja delgivning av handlingar,
  • 2. utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

9 § Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet och opartiskhet.

Han får inte befatta sig med ett ärende, om det angår honom själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet.

Föreskrifter om sekretess hos notarius publicus finns i sekretesslagen (1980:100).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:194
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

9 § Notarius publicus ska fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet och opartiskhet.

Han eller hon får inte ta befattning med ett ärende, om det angår honom eller henne själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos notarius publicus. Förordning (2019:194).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:194

Mottagning för allmänheten

10 § Notarius publicus skall ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan, om inte länsstyrelsen bestämmer annat. Är han skyldig att ta upp protester, skall han under viss tid varje helgfri dag utom lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton ta emot de växlar och checkar som ges in till honom för protest.

Notarius publicus mottagningstid skall tillkännages genom anslag i anslutning till mottagningslokalen. Han får begära att uppgifter om hans adress, telefonnummer och mottagningstid anslås på kommunens anslagstavla i den eller de kommuner där han är skyldig att verkställa förrättningar.

Protokollföring

11 § Notarius publicus skall föra protokoll över verkställda förrättningar, om det begärs eller om han finner att det behövs till framtida säkerhet.

Innehåller en annan författning någon bestämmelse som avviker från första stycket, gäller den bestämmelsen.

Föreskrifter om arkiv hos notarius publicus finns i arkivlagen (1990:782). Förordning (1991:450).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1991:450

Rätt till ersättning

12 § Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar honom.

För varje växel- eller checkprotest tas ersättning ut med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdesskatt som belöper på uppdrag att ta upp sådana protester. Om protesten föranleder resekostnader, har notarius publicus dessutom rätt till skälig ersättning för dem.

Ersättningen skall antecknas på särskilt kvitto eller annan handling som tillställs sökanden. Förordning (1992:607).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:868, 1991:105, 1992:607

Ledighet

13 § Notarius publicus får efter överenskommelse med biträdande notarius publicus överlåta åt denne att verkställa förrättningar.

Om det inte finns någon biträdande notarius publicus som kan tjänstgöra när notarius publicus är ledig, prövar länsstyrelsen frågan om ledighet.

Uppdragets upphörande

14 § Förordnanden som notarius publicus eller biträdande notarius publicus upphör vid utgången av den månad, under vilken befattningshavaren fyller 67 år. För den som har fyllt 67 år kan förordnandet dock förlängas med ett år i sänder, om det finns särskilda skäl.

Om någon som är förordnad till notarius publicus eller biträdande notarius publicus får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller försätts i konkurs, upphör förordnandet genast. Förordning (1988:1357).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1357

15 § Länsstyrelsen skall entlediga notarius publicus eller biträdande notarius publicus, om han begär det eller om han blir olämplig eller oförmögen att fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan biträdande notarius publicus entledigas.

16 § Avlider notarius publicus eller upphör uppdraget av någon annan anledning, skall hans protokoll överlämnas till länsstyrelsen inom en månad.

Skyldighet att lämna upplysningar

17 § Notarius publicus och biträdande notarius publicus skall lämna länsstyrelsen de upplysningar om uppdraget som länsstyrelsen begär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:327

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1982:5
SFS-nummer
1982:327
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

Förordnanden som notarius publicus eller ersättare för notarius publicus, vilka har meddelats före ikraftträdandet, skall fortsätta att gälla enligt de nya bestämmelserna. Därvid skall den eller de kommuner, som det äldre förordnandet avser, anses som den förordnades verksamhetsområde enligt 1 § andra stycket andra meningen.

Förordning (1987:868) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1987-10-01
SFS-nummer
1987:868
Rubrik
Förordning (1987:868) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (1988:1357) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Omfattning
ändr. 3, 14 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1357
Rubrik
Förordning (1988:1357) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (1991:105) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1991-04-01
SFS-nummer
1991:105
Rubrik
Förordning (1991:105) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (1991:450) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:450
Rubrik
Förordning (1991:450) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (1992:607) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:607
Rubrik
Förordning (1992:607) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (1999:153) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 6 a §
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1999:153
Rubrik
Förordning (1999:153) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (2007:288) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:288
Rubrik
Förordning (2007:288) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:194
Rubrik
Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation