lagen.nu

Lag (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:353
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Författningssamling för riksdagsförvaltningen

1 § Riksdagsförvaltningen författningssamling (RFS) utges genom riksdagsförvaltningen försorg.

Chefen för riksdagsförvaltningen är utgivare av RFS. Lag (2000:422).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:422

2 § Förutom författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen, skall författningar som beslutas av någon annan förvaltningsmyndighet under riksdagen än Riksbanken och Riksrevisionen kungöras i RFS. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:422, 2003:353

3 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall kungöras i RFS meddelas av utgivaren eller den som han bestämmer.

Tillstånd till tryckning av en författning som har beslutats av en förvaltningsmyndighet under riksdagen får meddelas först sedan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks.

4 § Författningar som kungörs i RFS skall om möjligt utges så att de är riksdagens ledamöter och organ samt författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

5 § Riksdagens ledamöter skall fortlöpande tillställas exemplar av RFS.

Författningssamling för riksbanken

6 § Riksbanken skall låta utge Riksbankens författningssamling (RBFS) och utse utgivare för den.

7 § Av riksbanken beslutade författningar skall kungöras i RBFS.

Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas i RBFS så snart det kan ske. Lag (1988:1390).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1390

8 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in RBFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges.

9 § Författningar som kungörs i RBFS skall om möjligt utges så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft.

Författningssamling för Riksrevisionen

10 § Riksrevisionen skall låta utge Riksrevisionens författningssamling (RRFS) och utse utgivare för den. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:422, 2003:353, 2003:353

11 § Av Riksrevisionen beslutade författningar skall kungöras i RRFS.

Utan hinder av första stycket får författningar som är av allmänt intresse i stället kungöras i Svensk författningssamling.

Om kungörande skett enligt andra stycket skall en notis om detta införas i RRFS så snart det kan ske. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:945, 2000:422, 2003:353

12 § Tillstånd till tryckning av en författning som skall tas in i RRFS meddelas av utgivaren. Innan en behörig tjänsteman hos myndigheten har godkänt att författningen trycks får tillstånd till tryckningen ej ges. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:353

13 § Författningar som kungörs i RRFS skall om möjligt utges så att de är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan de träder i kraft. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:353

Övriga bestämmelser

14 § Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall senast den 15 januari varje år lämna utgivaren av Svensk författningssamling uppgift om huruvida författningssamling utgivits under föregående år samt om vilka andra myndigheter som låtit inta författningar i någon av författningssamlingarna. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:353

15 § De författningssamlingar som utges av riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen skall ha likartad typografisk utformning som Svensk författningssamling. De skall utges i lösa exemplar eller, när så anses lämpligt, i häften omfattande en eller flera författningar. Endast en författning får tryckas på samma blad. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:353

16 § För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har utkommit från trycket.

Varje författning tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskilt från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:945

17 § När en författning som intagits i författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den införas i sin helhet i författningssamlingen. Detta kan ske antingen i samband med ändring eller vid annat lämpligt tillfälle. Lag (2003:353).

18 § Författningssamlingarna skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till författningarnas rubriker. Lag (2003:353).

19 § Författningar som ingår i författningssamling skall kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Lag (2003:353).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:422

20 § Utgivaren av författningssamling bestämmer vilka myndigheter och andra som får abonnera kostnadsfritt på författningssamlingen. Han bestämmer också hur många exemplar som varje mottagare skall få.

Om utgivaren medger det, kan även andra i särskilda fall få författningen kostnadsfritt. Förordning (2003:353).

21 § I en författningssamling får införas även annat än författningar, i den mån föreskrift därom finns eller i övrigt särskilda skäl talar för det och författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Lag (2003:353).

22 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2003:353).

23 § De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag meddelas av riksdagsförvaltningen. Lag (2003:353).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1982:1255

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Förs. 1982/83:7, KU 1982/83:10, rskr 1982/83:48
SFS-nummer
1982:1255

Lag (1987:945) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

Förarbeten
Förs. 1986/87:23, KU 1987/88:2, rskr 1987/88:5
Omfattning
ändr. 11, 16 §§
Ikraft
1987-11-15
SFS-nummer
1987:945
Rubrik
Lag (1987:945) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

Lag (1988:1390) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

Förarbeten
Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1390
Rubrik
Lag (1988:1390) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och riksbanken

Lag (2000:422) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och Riksbanken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 10, 11, 19 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:422
Rubrik
Lag (2000:422) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagens förvaltningskontor och Riksbanken

Lag (2003:353) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Förs. 2002/03:RS3, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197
Omfattning
nuvarande 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§;ändr. författningsrubr., 2 § de nya 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före den nya 14 §;nya 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:353
Rubrik
Lag (2003:353) om ändring i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen och Riksbanken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation