lagen.nu

Utsökningsförordning (1981:981)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1808
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning är tillämplig i fråga om mål om verkställighet som avses i utsökningsbalken (utsökningsmål) samt, i den utsträckning som följer av 18 kap., i fråga om andra mål och ärenden som handläggs av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

2 § Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

 • 1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,
 • 2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut ska återbetalas,
 • 3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),
 • 4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
 • 5. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
 • 6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
 • 7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
 • 8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar,
 • 9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel,
 • 10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,
 • 11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken,
 • 12. upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
 • 13. skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Förordning (2016:1163).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (15)

3 § När bestämmelser i utsökningsbalken, som innebär att sökanden kan begära, medge eller bestrida något, skall tillämpas i allmänna mål och åtgärden inte sker vid sammanträde, anses åtgärden ha vidtagits först när den har registrerats i utsöknings- och indrivningsdatabasen eller sedan anteckning om den har gjorts i protokoll eller på annan handling i målet. Förordning (2001:593).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2001:593

4 § Vad som föreskrivs i denna förordning om fast egendom gäller i tilllämpliga delar även tomträtt. Detsamma gäller vattenfallsrätt som har upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av annan förmån som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken. Vad som sägs om arbetsgivaren gäller därvid den som utger förmånen. Förordning (1996:42).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

5 § Kronofogdemyndigheten skall registrera enskilda mål i utsöknings- och indrivningsdatabasen samt föra dagbok i varje mål. Därvid skall sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet registreras.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter för hur dagbok och kassajournal skall föras. Bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 kap. Ansökan m.m.

Ansökan

1 § Bestämmelserna i 2-8 §§ gäller inte i allmänna mål. Förordning (2004:594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:594

2 § I en ansökan ska följande anges: den åtgärd som yrkas, sökandens namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. Om telefonnumret är hemligt behöver det dock endast anges om Kronofogdemyndigheten begär det. Om sökanden har vidtalat ett ombud att företräda honom eller henne ska ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

I en ansökan ska följande uppgifter lämnas om en enskild svarande: namn, yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress och adress till arbetsplats och i förekommande fall annan adress där svaranden kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Uppgift ska även lämnas om svarandens telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen och om förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne. Om svaranden saknar känd adress ska uppgift lämnas om den utredning som har gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling som lämnas in behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens yrke, arbetsplats och telefonnummer behöver endast lämnas om den är känd för sökanden.

Uppgifter som avses i denna paragraf ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till Kronofogdemyndigheten. Om något av dessa förhållanden ändras eller om en uppgift är ofullständig eller felaktig ska detta utan dröjsmål anmälas till Kronofogdemyndigheten.

I en ansökan om avlägsnande behöver sådana uppgifter som anges i andra stycket lämnas endast om de är kända för sökanden. Förordning (2017:469).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Muntlig ansökan skall upptecknas av Kronofogdemyndigheten.

Om en dom har översänts till Kronofogdemyndigheten enligt 25 a § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m. m., skall myndigheten kontakta målsäganden för besked om denne vill ansöka om verkställighet och hjälpa målsäganden med en sådan ansökan. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:447, 2006:879

4 § När ansökan om utmätning omfattar ränta, bör sökanden ange vilket belopp räntefordringen uppgår till då ansökningen görs.

5 § Söks utmätning för belopp som har förfallit successivt, skall vid ansökningen anges på vilken tid fordringen belöper.

När en ansökan om utmätning avser fordran på underhållsbidrag till barn och rätten till avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken har bestämts genom dom eller avtal, bör sökanden ge in denna handling. Förordning (1996:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

6 § Dom, utslag eller beslut som åberopas för verkställighet skall vara försett med lagakraftbevis, om det för verkställigheten krävs att avgörandet har vunnit laga kraft.

7 § Den som begär försäljning av egendom, som enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken skall anses utmätt, skall inge exekutionstiteln med lagakraftbevis samt, i förekommande fall, fordringsbevis och pantbrev eller annan inteckningshandling. Handlingarna skall inges i original.

Något pantbrev behöver dock inte ges in när det är fråga om datapantbrev och sökanden är registrerad som pantbrevshavare i pantbrevsregistret. Förordning (1994:447).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:166, 1994:447

8 § I ett sådant föreläggande som avses i 2 kap. 5 § utsökningsbalken skall erinras om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps. Förordning (1996:42).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

9 § Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en uppgift om skulden. En underrättelse får underlåtas när den inte är av betydelse för överförmyndarens tillsynsverksamhet. Kronofogdemyndigheten får lämna närmare föreskrifter om underrättelser enligt denna paragraf. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 a § Kronofogdemyndigheten får lämna tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken att göra ansökan på medium för automatisk databehandling. Sådant tillstånd får beviljas ingivare som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Ett tillstånd får återkallas om det finns skäl för det.

Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om ansökningar enligt denna bestämmelse. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:932, 2006:879, 1991:879
10 § Har upphävts genom förordning (2006:879).
11 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

3 kap. Allmänna bestämmelser om förfarandet

Förrättning

1 § Kronofogdemyndigheten skall se till att en förrättning inte väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar svaranden eller annan enskild större olägenhet än som är nödvändigt.

Förrättning får inte utan särskilda skäl hållas före klockan 6 eller efter klockan 21.

2 § När förrättningsmannen bereder sig tillträde till en låst bostad eller annat utrymme som är tillslutet, får inte större skada förorsakas än nödvändigt. Efter förrättningen skall utrymmet tillslutas på lämpligt sätt, om det inte är uppenbart onödigt.

Den som förfogar över utrymmet skall underrättas om åtgärden, om han inte var närvarande vid förrättningen.

3 § Kronofogdemyndigheten får begära biträde av Polismyndigheten, om förrättningsmannen kan antas möta motstånd vid en förrättning eller om sådant biträde av annan särskild anledning behövs för att förrättningen ska kunna genomföras. Förordning (2014:1194).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1194

4 § Om det behövs av särskilda skäl, skall ett vittne närvara vid förrättning. Som vittne anlitas en tjänsteman vid Kronofogdemyndigheten eller någon annan person. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

5 § Uppträder en part eller någon annan som får närvara vid förrättning störande eller på annat sätt otillbörligt och rättar han sig inte efter tillsägelse, får förrättningsmannen avvisa honom.

Förhör m.m.

6 § Kallelse till förhör skall sändas med posten eller ske på något annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs, skall kallelsen vara skriftlig och delges.

7 § Om sökanden inte kallas till förhör med svaranden, skall han underrättas om tid och plats för förhöret och om att han har rätt att närvara vid förhöret. Sådan underrättelse behövs dock inte, om underrättelsen skulle medföra att förhöret måste uppskjutas eller om annan särskild anledning föreligger.

Vad som sägs i första stycket gäller beträffande sökanden och svaranden, när förhör skall hållas med tredje man.

Underrättelse enligt denna paragraf skall sändas med posten eller lämnas på något annat lämpligt sätt.

8 § Ersättning enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken betalas enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Förordning (1982:813).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1982:813

9 § Ett föreläggande av vite enligt 2 kap. 15 § första stycket utsökningsbalken skall ske skriftligen. Föreläggandet skall delges.

Protokoll och anteckningar

10 § Vid förrättningar skall protokoll föras. Protokoll behöver dock inte föras

 • 1. när förrättning hålls i Kronofogdemyndighetens lokaler utan att någon part eller annan sakägare är närvarande eller har kallats,
 • 2. när förrättning för utmätning eller annan verkställighet hålls utan att verkställighet kan ske,
 • 3. när förrättningen i andra fall är av enkel beskaffenhet.

Protokoll skall dock alltid föras vid exekutiv auktion, bevakningssammanträde och sammanträde för fördelning av köpeskilling eller andra medel. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

11 § I protokollet ska följande anges:

 • 1. förrättningsmannen, tid och plats för förrättningen och förrättningens ändamål,
 • 2. vittne och särskilt tillkallad sakkunnig,
 • 3. parterna, i den utsträckning dessa är kända, och deras ombud eller biträden samt, vid annan förrättning än exekutiv försäljning, uppgift om vilka av dem som är närvarande,
 • 4. när förrättningsmannen har berett sig tillträde till någons bostad i innehavarens frånvaro, uppgift om anledningen till det,
 • 5. den verkställighet som ansökan avser och exekutionstiteln,
 • 6. yttranden och upplysningar som lämnas i målet och bevis som läggs fram,
 • 7. Kronofogdemyndighetens beslut och åtgärder,
 • 8. vad som i övrigt förekommer vid förrättningen, om det kan antas ha betydelse.

Om de uppgifter som avses i första stycket 6–8 har tagits upp i en inlaga eller någon annan handling i akten, behöver det i protokollet endast hänvisas till handlingen.

I 6, 9–13, 15, 16 och 18 kap. finns bestämmelser om att protokoll vid vissa förrättningar ska innehålla ytterligare uppgifter. Förordning (2017:469).

12 § Protokollet skall om det är möjligt sättas upp efter hand som förrättningen fortgår. Om det inte kan ske, skall minnesanteckningar föras och protokollet sättas upp snarast möjligt sedan förrättningen har avslutats. I stället för minnesanteckningar får upptagning på fonetisk väg användas.

Protokoll som inte sätts upp i form av ett elektroniskt dokument skall undertecknas av förrättningsmannen. Förordning (1996:42).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

13 § När protokoll inte behöver föras vid en förrättning, skall i stället föras anteckningar på handling i målet eller på annat lämpligt sätt. Beträffande sådana anteckningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om protokoll.

14 § Vid förhör skall protokoll föras. I protokollet skall anges

 • 1. den som förhöret avser,
 • 2. uppgifter av betydelse som lämnas vid förhöret,
 • 3. bekräftelse på heder och samvete av lämnade uppgifter,
 • 4. beslut om ersättning till tredje man som har hörts,
 • 5. förordnande att uppgift inte får röjas obehörigen.

I övrigt gäller 11 och 12 §§ i tillämpliga delar.

Beslut

15 § Beslut, som inte tas in i protokoll, skall antecknas på handling i målet eller på annat lämpligt sätt.

Beslut och protokoll får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1996:42).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:486, 1996:42

16 § När ett beslut om utmätning eller verkställighet av kvarstad för fordran innehåller upplysning om hur beslutet överklagas, skall det i beslutet även anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära rättelse eller ändring hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879

17 § Kronofogdemyndigheten skall självmant pröva frågan om rättelse eller ändring av beslut, när det föreligger anledning till en sådan åtgärd. Detsamma gäller frågan om avbrytande eller hävande av verkställighet i andra fall, om inte annat är föreskrivet i utsökningsbalken.

Första stycket gäller också när överklagande ger anledning till en sådan åtgärd.

Rättsfall (2)

NJA 1993 s. 652: I samband med att en gäldenär överklagade beslut om införsel meddelade...
RH 1993:19: Sedan utmätning skett i företagsintecknad egendom för annan än...

4 kap. Gemensamma bestämmelser om underrättelse

1 § Skall ägaren av registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller av fast egendom underrättas eller kallas, skall underrättelsen eller kallelsen sändas till den för vilken inskrivning eller lagfart senast har beviljats eller sökts. Är det känt att någon annan har förvärvat eller gör anspråk på egendomen, skall även denne underrättas eller kallas. Beror en överlåtelse av egendomen av villkor, skall underrättelsen eller kallelsen sändas till såväl överlåtaren som förvärvaren.

En partredare kan underrättas eller kallas genom huvudredaren, om någon sådan finns.

2 § När ägaren till viss egendom skall underrättas eller kallas och egendomen hör till ett konkursbo, skall underrättelse eller kallelse sändas även till konkursförvaltaren.

3 § Kronofogdemyndigheten skall även i andra fall än då det är särskilt föreskrivet i utsökningsbalken eller denna förordning underrätta sökanden, svaranden eller annan sakägare om beslut eller åtgärder, när det har betydelse för sakägarens rätt.

4 § Underrättelser, anmaningar och andra meddelanden från Kronofogdemyndigheten får lämnas muntligen, när skriftlig form inte är föreskriven. Används skriftlig form och är det inte föreskrivet hur handlingen skall överbringas, får den sändas med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Delgivning skall dock ske även i andra fall än då det är särskilt föreskrivet, om det är av betydelse för det fortsatta förfarandet.

Meddelanden som lämnas muntligen skall följas av en skriftlig bekräftelse, om tiden medger det och en sådan bekräftelse kan antas ha betydelse för mottagaren. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

5 § Underrättelser och andra meddelanden från Kronofogdemyndigheten som överbringas till sakägare som vistas utomlands eller till utländska myndigheter skall vara avfattade på ett språk som mottagaren kan antas förstå. För översättning av sådana handlingar kan biträde erhållas hos Utrikesdepartementet.

När en handling skall delges utomlands, skall mottagaren avkrävas skriftligt erkännande att han har fått handlingen. Detta kan ske genom att rekommenderad försändelse med mottagningsbevis eller särskild blankett för erkännande används. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879

6 § Om det inträder sekretesskydd enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen (1980:100) för en uppgift som har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, eller om sekretesskyddet enligt nämnda bestämmelse upphör, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2001:593

5 kap. Exekutionstitlar m.m.

1 § Pengar som nedsatts enligt 3 kap. 6 § utsökningsbalken skall utan dröjsmål göras räntebärande. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:425, 1996:1442, 2006:879

2 § Är en dom så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur domstolen har dömt i saken, skall Kronofogdemyndigheten hänvisa sökanden att klaga över domvilla. Detsamma gäller i fråga om domstols utslag eller beslut.

Om en dom eller ett utslag eller beslut synes innehålla en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, skall Kronofogdemyndigheten förelägga sökanden eller, om det är lämpligare, svaranden eller båda parterna att begära rättelse i avgörandet. Kronofogdemyndigheten kan i stället underrätta den domstol eller myndighet som har meddelat avgörandet om felaktigheten, om det främjar handläggningen. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:1057, 2006:879

3 § När svaranden enligt 3 kap. 15 § utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över en ansökan om verkställighet av skiljedom, skall det ske skriftligen. Handlingen skall delges. Förordning (1999:926).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:926

4 § Finner Kronofogdemyndigheten på grund av invändning om betalning eller kvittning att en ansökan om verkställighet helt eller delvis inte kan bifallas, skall anteckning om beslutet göras på exekutionstiteln och på fordringsbevis som sökanden har åberopat. När beslutet grundas på invändning om kvittning, skall anteckning om beslutet också göras på det fordringsbevis eller den exekutionstitel som gäldenären har åberopat. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

6 kap. Utmätning

Förberedande åtgärder

1 § Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Underrättelserna får lämnas muntligen, om det är lämpligare. De ska då ha samma innehåll som om de lämnats enligt formulär.

Underrättelsen ska delges gäldenären, om målets beskaffenhet kräver det. Detta gäller dock inte, om det är känt att han inte kan anträffas.

Vid verkställighet som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken behöver underrättelse enligt första stycket bara lämnas en gång för varje gäldenär och kalenderår. Förordning (2010:1660).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Trots att underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken har lämnats gäldenären, ska en ny sådan underrättelse lämnas, när det är påkallat på grund av den tid som har förflutit från den förra underrättelsen eller av något annat skäl. Förordning (2007:791).

Rättsfall (1)

NJA 2006 s. 394: Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2007:791

3 § Gäldenären behöver underrättas om tid och plats för förrättning i hans bostad eller annat enskilt utrymme endast om det kan antas att målets handläggning därigenom främjas. Av 2 kap. 17 § andra stycket utsökningsbalken följer att förrättningen i vissa fall inte får äga rum utan föregående underrättelse.

Är gäldenären inte närvarande när förrättning hålls i hans bostad eller annat enskilt utrymme men anträffas gäldenärens make, någon som är anställd hos honom eller någon annan som har hand om gäldenärens egendom, skall denne anmodas att närvara vid förrättningen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

4 § Innan en gäldenär enligt 4 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken inför Kronofogdemyndigheten på heder och samvete bekräftar uppgifter om sina tillgångar, skall myndigheten erinra gäldenären om påföljden av osanna eller ofullständiga uppgifter. När bekräftelsen görs i en förteckning som avses i andra stycket i nämnda paragraf, skall motsvarande upplysning lämnas i formuläret till förteckningen. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

5 § Vill gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag tillgodoräkna sig ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, ska Kronofogdemyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat, ge gäldenären tillfälle att styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över gäldenärens begäran. Har ansökningen gjorts av Försäkringskassan för egen del eller med tillämpning av 19 kap. 33 § socialförsäkringsbalken, ska Kronofogdemyndigheten dock genast höra Försäkringskassan.

Innan underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken ska den underhållsberättigade om möjligt beredas tillfälle att yttra sig. Beslutas jämkning, ska den underhållsberättigade och gäldenären underrättas. Förordning (2010:1660).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Uppkommer fråga om utmätning av egendom som avses i 4 kap. 5 § utsökningsbalken men är sökandens fordran inte förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, skall Kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att ange om han begär att egendomen skall utmätas. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879
7 § Har upphävts genom förordning (2006:879).

8 § I protokoll vid en utmätningsförrättning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den som är närvarande efter anmodan enligt 3 § andra stycket,
 • 2. fordringsbeloppet till kapital, ränta och rättegångskostnader samt beräknade förrättningskostnader, dock att räntan får anges med ett uppskattat belopp om det är tillräckligt för förrättningens genomförande,
 • 3. särskild förmånsrätt med vilken sökandens fordran är förenad,

4.utmätt egendom och, beträffande lös egendom, dess värde,

När egendom har undantagits från utmätning enligt 5 kap. utsökningsbalken eller särskild föreskrift skall anledningen anges, om inte saken är uppenbar eller annan egendom som utmäts kan antas täcka sökandens fordran och förrättningskostnaderna.

Om de uppgifter som avses i första stycket 2-4 har tagits upp i en inlaga eller annan handling i målet, behöver i protokollet endast hänvisas till handlingen. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879

Underrättelser till enskilda om utmätning

9 § Gäldenären ska skriftligen underrättas om beslut om utmätning. I underrättelsen ska gäldenären upplysas om att han eller hon inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över den utmätta egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Underrättelsen ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten.

En underrättelse om beslut om utmätning ska delges, såvida det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas. Underrättelse om utmätning av fordran på belopp som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut om utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för delgivning.

I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om underrättelser i 7 kap. Förordning (2011:1441).

Rättsfall (2)

RH 1993:123: Kronofogdemyndigheten har avvisat ett överklagande av myndighetens beslut om...
RH 1999:27: Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till...

Ändringar/Förarbeten (5)

9 a § Om det har meddelats ett avgörande om utmätning i luftfartyg eller flygmotorer som omfattas av lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sökanden om möjligheten att registrera den rätt i egendomen som avgörandet medför i det internationella registret för luftfartsobjekt. Förordning (2015:876).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:876

10 § Har egendom utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken, skall sökanden genast underrättas om beslutet.

11 § Förbud och underrättelser som meddelas enligt 6 kap. 2 § tredje stycket, 3 § första stycket och andra stycket andra meningen, 7 § andra stycket och 14 § eller 9 kap. 15 § andra stycket eller 16 § utsökningsbalken ska, om inte något annat överenskommits med stöd av andra stycket, ske skriftligen och delges den som förbudet eller underrättelsen avser.

Kronofogdemyndigheten får ingå överenskommelse med en mottagare av förbud och underrättelser som avses i första stycket om att dessa ska ske elektroniskt. Förordning (2007:791).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2007:791

12 § När en åtgärd har vidtagits enligt 6 kap. 12 § utsökningsbalken, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas.

13 § Har en andel i viss egendom utmätts i sådana fall som avses i 8 kap. 8 § utsökningsbalken, skall även sökanden och annan delägare än gäldenären underrättas om beslutet. Gäldenären och annan delägare skall också underrättas, när en konkursförvaltare har begärt att en andel i fastighet skall säljas exekutivt eller när en sådan andel skall anses utmätt enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken och försäljning har begärts hos Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

14 § När sakägarna enligt 8 kap. 8 § första stycket andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över ett yrkande att hela egendomen skall säljas, skall yrkandet delges med föreläggande för mottagaren att yttra sig inom viss tid.

Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den eller de sakägare som beslutet har gått emot.

15 § Har ett pantbrev utmätts, skall sökanden underrättas om beslutet. Detsamma gäller när ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den intecknade egendomens ägare.

Beslutar Kronofogdemyndigheten att den intecknade egendomen skall tas i anspråk, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

16 § Kan det antas att utmätt egendom tillhör någon annan än gäldenären eller att utmätningen på annat sätt har gjort intrång i tredje mans rätt, skall denne skriftligen underrättas om utmätningen och om vad han skall iaktta, om han vill erhålla rättelse enligt 4 kap. 33 § utsökningsbalken eller överklaga utmätningsbeslutet.

17 § Har Kronofogdemyndigheten hävt en utmätning eller förordnat om någon annan rättelse av en utmätning enligt 4 kap. 33 eller 34 § utsökningsbalken, skall sökanden, gäldenären och andra vilkas rätt berörs av beslutet underrättas. Har beslutet om utmätning överklagats, skall även tingsrätten underrättas, eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt.

Avslås en begäran om rättelse som avses i första stycket, skall den som har begärt rättelse underrättas. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1243, 2006:879

18 § Innan Kronofogdemyndigheten vidtar en åtgärd enligt 4 kap. 31 § utsökningsbalken som medför kostnader av betydelse, skall myndigheten om möjligt höra sökanden och, när det är lämpligt, gäldenären. Förordning (2006:879).

Rättsfall (1)

NJA 1990 s. 137: Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

Underrättelser till myndigheter om utmätning

19 § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet, när

 • 1. ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri har utmätts,
 • 2. en konkursförvaltare har begärt att ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge ska säljas exekutivt,
 • 3. ägaren enligt 1 kap. 10 § andra stycket sjölagen (1994:1009) har begärt att ett registrerat skepp ska säljas exekutivt eller
 • 4. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge.

I fråga om svenska skepp eller skepp under byggnad i Sverige ska Transportstyrelsen underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 4 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom som avses i första eller andra stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen förfallit av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Transportstyrelsen eller motsvarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras genom telefon eller på annat sätt genom telebefordringsföretag. En sådan underrättelse ska följas av skriftlig bekräftelse. Förordning (2008:1185).

Ändringar/Förarbeten (5)

20 § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen, när

 • 1. ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri, eller rättighet i luftfartyg vilken har skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg har utmätts,
 • 2. en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret, intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller en rätttighet i luftfartyg, vilken skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg, ska säljas exekutivt eller
 • 3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 16 § jämförd med 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg.

I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom eller inskriven rättighet som avses i första stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen eller rättigheten förfallit av annat skäl, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen. Förordning (2008:1185).

Ändringar/Förarbeten (4)

21 § Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta inskrivningsmyndigheten, när

I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av fast egendom upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av sådan egendom förfallit av annat skäl, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten.

Har domstol eller Kronofogdemyndigheten fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, skall Kronofogdemyndigheten underrätta inskrivningsmyndigheten, om försäljning inte begärts inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft eller sökanden skriftligen till Kronofogdemyndigheten anmält att han inte kommer att begära försäljning. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:166, 1994:447, 2006:879

22 § När ett fartyg eller luftfartyg eller gods i fartyg eller luftfartyg har utmätts och fartyget finns i Sverige, skall Kronofogdemyndigheten underrätta Tullverket, om verkets medverkan behövs. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (4)

23 § När ett patent, en mönsterrätt, ett varumärke eller en varumärkesansökan har utmätts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen anges patentets, mönsterregistreringens, varumärkesregistreringens eller varumärkesansökans nummer. Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas.

När en växtförädlarrätt har utmätts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen anges registreringens nummer. Har utmätningen upphävts, ska verket också underrättas. Förordning (2018:1808).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

24 § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts. Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) ska anses ha en begränsad effekt.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Underrättelsen ska också innehålla uppgift om var och hur vapnet förvaras. Förordning (2014:1194).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:1194, 2006:879, 1996:891

24 a § Förbud enligt 6 kap. 3 § utsökningsbalken vid utmätning av fordran enligt 64 kap. 2 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) får meddelas genom att Kronofogdemyndigheten på medium för automatisk databehandling uppmanar Skatteverket att betala beloppet till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2011:1441).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:932, 2006:879, 1996:42

24 b § Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta överförmyndaren om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken förts över som gåva eller på liknande sätt till någon som är under arton år. Förordning (2010:1660).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1660, 2008:998

Särskilda föreskrifter

25 § Har upphävts genom förordning (2006:879).
26 § Har upphävts genom förordning (2007:791).

27 § Har utmätning av egendom som avses i 19-21 eller 23 § efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av domstolen. Förordning (1993:1243).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1243

7 kap. Utmätning av lön

Utredning och beslut

1 § När gäldenären bereds tillfälle att yttra sig i fråga om utmätning av lön, skall han uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet. Förordning (1996:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42
2 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

3 § Kronofogdemyndigheten skall hos gäldenärens arbetsgivare eller på annat sätt inhämta uppgifter om förhållanden som kan vara av betydelse vid behandlingen av frågan om utmätning av lön.

4 § Närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet får meddelas av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Rättsfall (1)

RH 2014:16: Vid bedömningen av en gäldenärs förbehållsbelopp vid utmätning av...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:42, 2003:932, 2006:879

5 § Underrättelser enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken samt beslut om utmätning av lön och beslut om ändring av ett sådant beslut skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:932, 2006:879

6 § I beslut om utmätning av lön skall anges vad som föreskrivs i 7 kap. 8 § utsökningsbalken. I beslutet skall föreskrivas i vilken utsträckning skatteavdrag skall göras innan utmätningsbeloppet innehålls.

I beslutet skall gäldenären erinras om att han inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (1996:42). 6 § I beslut om utmätning av lön skall anges vad som föreskrivs i 7 kap. 8 § utsökningsbalken. I beslutet skall föreskrivas i vilken utsträckning skatteavdrag skall göras innan utmätningsbeloppet innehålls.

I beslutet skall gäldenären erinras om att han inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879

7 § Har utmätning av lön beslutats för en fordran och skall sådan utmätning äga rum även för en annan fordran, skall Kronofogdemyndigheten förordna att belopp som därefter förfaller till betalning och skall innehållas skall fördelas enligt vad som följer av 7 kap. 14 och 16 §§ utsökningsbalken. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879
8 § Har upphävts genom förordning (2006:879).
9 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

10 § I fråga om utmätning av lön lämnas underrättelser enligt vad som anges i den tabell som är fogad som bilaga till förordningen.

Arbetsgivarens redovisning

11 § Arbetsgivaren skall redovisa innehållna medel till Kronofogdemyndigheten en gång i månaden enligt vad Kronofogdemyndigheten närmare föreskriver. Om särskilda skäl föreligger, får Kronofogdemyndigheten bestämma ett annat tidsmellanrum för arbetsgivarens redovisning. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

12 § Beslutas utmätning endast beträffande en viss lönepost, bör Kronofogdemyndigheten ålägga arbetsgivaren att redovisa så snart löneposten har innehållits. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

13 § På begäran av Kronofogdemyndigheten skall arbetsgivaren lämna uppgift om den tid som redovisade medel avser och när de har förfallit till betalning. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879

14 § Har arbetsgivaren inte innehållit belopp i enlighet med beslut om utmätning av lön, skall han anmäla orsaken för Kronofogdemyndigheten senast den redovisningsdag som infaller närmast därefter.

Upphör gäldenärens anställning eller avlider gäldenären, skall arbetsgivaren snarast anmäla detta för Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

15 § Arbetsgivaren skall vid varje lönetillfälle lämna gäldenären skriftlig uppgift om det belopp som har innehållits av lönen.

Särskilda föreskrifter beträffande sjukpenning m.m.

16 § Om särskilda skäl föreligger, får utmätning av sjukpenning beslutas, även om sådan ersättning inte utgår till gäldenären vid tiden för beslutet om utmätning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från Försäkringskassan, ska Försäkringskassan genast underrätta Kronofogdemyndigheten, om det i stället för sjukpenning ska betalas ut annan ersättning enligt 10 och 29–42 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1660).

Ändringar/Förarbeten (4)

18 § Bestämmelsen i 14 § första stycket gäller inte vid utmätning av sjukpenning.

19 § Beslut om utmätning av sjukpenning får hävas, om gäldenären inte längre uppbär sjukpenning och det är lämpligt med hänsyn till den tid som har förflutit sedan han senast uppbar sjukpenning och till förhållandena i övrigt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § Vad som sägs i 16-19 §§ om sjukpenning gäller även i fråga om annan dagersättning som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5 utsökningsbalken. Förordning (1996:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

Särskilda föreskrifter om utmätning för underhållsbidrag

21 § Om underhållsbidrag skall betalas med längre tidsmellanrum än en månad, skall bidraget vid tillämpning av 7 kap. 16 § första stycket utsökningsbalken omräknas till månadsbidrag. Förordning (1996:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

22 § När Försäkringskassan med tillämpning av 19 kap. 29 § socialförsäkringsbalken har sökt utmätning för underhållsbidrag, ska influtna medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten ska därvid efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för handläggningen hos Försäkringskassan. Förordning (2010:1660).

Ändringar/Förarbeten (8)

8 kap. Gemensamma bestämmelser om exekutiv försäljning

1 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta sökanden och gäldenären om beslut i fråga om anstånd med försäljning.

2 § En auktion skall anordnas på sådan tid och plats att tillfredsställande resultat kan väntas. Auktionen får hållas i annan region, om det kan antas att ett bättre resultat härigenom uppnås. Förordning (1996:1442).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:425, 1996:1442

3 § Vid försäljning av egendom på auktion bestäms köpeskillingen genom bud och överbud till dess budgivningen upphör. Vid försäljning på auktion enligt 10–12 kap. utsökningsbalken lämnas buden muntligen. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:789

4 § När begäran om försäljning enligt 4 kap. 27 § andra stycket utsökningsbalken har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska gäldenären genast underrättas. Förordning (2007:791).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:879, 2007:791, 1994:447

9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § Detta kapitel gäller lös egendom med undantag av sådan egendom som avses i 10 och 11 kap. utsökningsbalken.

2 § Om inte hinder möter eller Kronofogdemyndigheten ger anstånd enligt 8 kap. 3 § utsökningsbalken, skall försäljning äga rum inom två månader från utmätningen, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Anstånd får inte utan synnerliga skäl medges utöver sex månader från utmätningen. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

3 § Kronofogdemyndigheten får uppdra åt auktionsföretag att sälja egendom på auktion. Sådant uppdrag får även ges till advokater, fastighetsmäklare eller andra lämpliga personer.

Aktier, obligationer eller andra värdepapper får säljas genom värdepappersinstitut. Förordning (1995:1467).

4 § Den som enligt 3 § får i uppdrag att sälja utmätt egendom skall åläggas att följa föreskrifterna i 8 och 9 kap. utsökningsbalken och i denna förordning. Kronofogdemyndigheten kan meddela föreskrifter om den lägsta köpeskilling som får godtas och om försäljningen i övrigt. Myndigheten skall föreskriva viss tid för redovisning av influtna medel. Förordning (1995:1467).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1010, 1995:1467

5 § Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.

När försäljning ska ske av egendom som hör till näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen. Förordning (2008:998).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:553, 2006:879, 2008:998

6 § Före försäljningen av egendom som har utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken skall Kronofogdemyndigheten bestämma den lägsta köpeskilling till vilken försäljning får ske. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

7 § I protokoll vid en exekutiv försäljning ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den egendom som ska säljas,
 • 2. försäljningssättet,
 • 3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,
 • 4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid begäran om anbud och avgivna anbud,
 • 5. det bud eller anbud som antas och, om det högsta budet eller anbudet inte godtas, skälen till det,
 • 6. anstånd som lämnas med betalningen och villkor för anståndet som inte redan har angetts,
 • 7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

När egendom säljs under hand, ska köparens namn och adress antecknas i protokollet. En sådan anteckning ska också göras vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att överklagas. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:789

Auktion

8 § Om det i samband med en auktion finns anledning att räkna med att det finns okända borgenärer som har rätt till betalning ur egendomen, skall vid kungörelsen om auktionen sådana borgenärer uppmanas att senast vid auktionen anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten.

I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

9 § Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst en vecka innan auktionen påbörjas, om det inte finns särskilda skäl.

Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

Avser försäljningen annat fartyg än registrerat skepp, gods i fartyg, luftfartyg som inte är registrerat eller gods i luftfartyg, ska kungörandet ske minst två veckor innan auktionen påbörjas, om det inte är uppenbart att egendomen inte omfattas av sjöpanträtt eller luftpanträtt. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

10 § Underrättelser till sakägarna enligt 9 kap. 2 § andra stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om tid och plats för auktionen och för sammanträdet för fördelning av köpeskillingen, om ett sådant sammanträde har satts ut. I underrättelser till borgenärer som avses i 8 kap. 10 och 12-15 §§ utsökningsbalken skall anges vad de har att iaktta om de vill ha betalning ur egendomen.

Underrättelserna skall sändas minst två veckor före auktionen. En sakägare som blir känd först därefter skall genast underrättas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Om auktionen inte har blivit utlyst så som anges i 9 kap. 2 § utsökningsbalken och 8–10 §§ i detta kapitel, ska den ställas in och en ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och inte kan avhjälpas på annat sätt.

Om auktionen ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det behövs. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

12 § När försäljning ska ske av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska Kronofogdemyndigheten innan auktionen påbörjas redogöra för de fordringar som är förenade med panträtt eller annan särskild förmånsrätt i skeppet, skeppsbygget, luftfartyget eller reservdelarna och upplysa om att försäljningen inte rubbar en sådan rätt. Detsamma gäller vid försäljning av villkorlig rätt till egendomen eller andel i den. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

12 a § Sedan försäljningen av en bostadsrätt har vunnit laga kraft och köpeskillingen betalats, skall Kronofogdemyndigheten utfärda en köpehandling. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 1995:1467

Försäljning under hand

13 § Om sakägarna enligt 9 kap. 8 § utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig i frågan om egendom bör säljas under hand, skall de anmodas att yttra sig även om sättet för infordrande av anbud, den lägsta köpeskillingen och andra villkor för försäljningen.

14 § Begäran om anbud enligt 9 kap. 9 § utsökningsbalken ska ske genom kungörande, som sker i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats, eller på annat lämpligt sätt. Förfarandet bör inte vara mera omfattande än vad som krävs med hänsyn till egendomens beskaffenhet och övriga omständigheter. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

15 § En kungörelse, varigenom anbud infordras, skall innehålla upplysningar som kan antas vara av betydelse för den som vill avge anbud. I kungörelsen bör särskilt anges

 • 1. den egendom som skall säljas,
 • 2. tid och plats för visning av egendomen,
 • 3. anbudstidens utgång,
 • 4. den tidpunkt till vilken en anbudsgivare är bunden av sitt anbud,
 • 5. om anbud skall avlämnas i ett förseglat kuvert,
 • 6. om anstånd kan lämnas med betalningen,
 • 7. i det fall som avses i 6 § den lägsta köpeskillingen,
 • 8. att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

16 § Anbud skall avges skriftligen, om inte Kronofogdemyndigheten bestämmer annat. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

17 § Anbuden skall prövas snarast efter anbudstidens utgång. Den vars anbud har antagits skall snarast möjligt och inom den tid han är bunden av anbudet underrättas om resultatet av prövningen. Sådan underrättelse skall lämnas även till gäldenären, sökanden och övriga sakägare och, om särskilda skäl föranleder det, till dem vars anbud inte har antagits.

I underrättelserna till sakägarna skall dagen för försäljningen anges. Upplysning skall också lämnas om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta.

18 § Över försäljning under hand skall upprättas en skriftlig handling, om anstånd lämnas med betalningen eller något annat särskilt skäl föranleder det. Handlingen skall innehålla uppgift om

 • 1. köparens namn och postadress,
 • 2. den egendom som försäljningen avser,
 • 3. tid och plats för egendomens avlämnande,
 • 4. köpeskillingen och, om anstånd lämnas med betalningen, handpenningen och den tid inom vilken full betalning skall ske,
 • 5. andra villkor för försäljningen.

I handlingen skall också anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

I fråga om försäljning under hand av bostadsrätter tillämpas vad som sägs i 12 a §. Förordning (1995:1467).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:1467

Anstånd med betalning av köpeskillingen

19 § Anstånd med betalning av köpeskillingen får lämnas endast om köpeskillingen överstiger 10 000 kronor.

Anstånd får lämnas för längre tid än en månad endast om det finns särskilda skäl. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:789

20 § Om anstånd lämnas med betalningen, ska handpenningen bestämmas till tio procent av köpeskillingen eller det högre belopp som Kronofogdemyndigheten bestämmer. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

Indrivning av utmätt fordran

21 § Om en utmätt fordran drivs in hos sekundogäldenären enligt 9 kap. 11 § utsökningsbalken, skall Kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på ett fordringsbevis som har tagits i förvar, göra anteckning om betalningen på fordringsbeviset. Har enligt 9 kap. 12 § utsökningsbalken avtal träffats om nedsättning av fordringens belopp, skall anteckning därom också göras på fordringsbeviset.

Kronofogdemyndigheten skall lämna sekundogäldenären kvitto på belopp som denne betalar. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

Åtgärd beträffande vissa inteckningshandlingar

22 § När Kronofogdemyndigheten enligt 9 kap. 16 § utsökningsbalken pantförskriver ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg, skall myndigheten, om inteckningshandlingen är obelånad, anteckna på handlingen att personligt betalningsansvar som enligt handlingen åvilar utmätningsgäldenären har upphört. Detsamma gäller vid sådan pantförskrivning som avses i 23 § lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

10 kap. Försäljning av registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge

Inledande bestämmelser

1 § Kronofogdemyndigheten skall anskaffa registerutdrag beträffande ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge som skall säljas.

2 § Innan tid och plats för auktionen bestäms, skall sökanden och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan alltför stort dröjsmål.

Kungörelse om auktion m.m.

3 § Utöver vad som föreskrivs i 10 kap. 6 § utsökningsbalken skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande egendomen som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar om skeppets eller skeppsbyggets beskaffenhet och utrustning, det värde som har åsatts vid värderingen, den plats där beskrivningen hålls tillgänglig och var egendomen finns.

I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

4 § Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:1243, 2006:879, 2014:789

5 § Underrättelser till sakägarna enligt 10 kap. 7 § utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

 • 1. tid och plats för auktionen och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,
 • 2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 10 kap. 5 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken,
 • 3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med fordringen förenad förmånsrätt i egendomen.

Är egendomen utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall särskilt meddelande härom tillställas sakägarna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § När försäljningen avser ett skepp eller skeppsbygge som är infört i utländskt register, skall Kronofogdemyndigheten minst 30 dagar före auktionen sända underrättelse om försäljningen till registermyndigheten. Underrättelsen skall innehålla sådana uppgifter som anges i 5 §. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

7 § Om en auktion ställs in efter att den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen. I fråga om ett skepp eller skeppsbygge som är infört i ett utländskt register ska ett meddelande sändas även till registermyndigheten. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

Auktion m.m.

8 § Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till sakägarförteckning tillgängligt vid auktionen.

9 § I anslutning till att redogörelse lämnas för innehållet i sakägarförteckningen skall anges vad som gäller om handpenning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den egendom som auktionen avser,
 • 2. den fordran för vilken försäljning skall ske,
 • 3. vilka sakägare som är närvarande,
 • 4. de fordringar som har anmälts före auktionen eller som anmäls vid denna,
 • 5. vad sakägarna anför om anmälda fordringar och de villkor som skall gälla för försäljningen,
 • 6. vad som i övrigt förekommer vid auktionen i den mån det kan antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen och för försäljningen,
 • 7. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt 10 kap. 18 § utsökningsbalken och 9 § i detta kapitel,
 • 8. utrop som sker och det högsta bud som avges vid varje utrop,
 • 9. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop inte godtas, skälen därtill,
 • 10. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop och hur handpenningen erläggs,
 • 11. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

11 § Sedan försäljning av egendomen har vunnit laga kraft och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 10 kap. 16 § fjärde stycket utsökningsbalken, skall Kronofogdemyndigheten utfärda köpehandling. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

11 kap. Försäljning av registrerat luftfartyg m.m.

1 § Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas även beträffande försäljning av ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:144

12 kap. Försäljning av fast egendom

Beskrivning och värdering m.m.

1 § Kronofogdemyndigheten skall anskaffa gravationsbevis, äganderättsbevis och taxeringsbevis beträffande fast egendom som skall säljas. Om motsvarande uppgifter framgår av fastighetsbevis behövs endast sådant. Förordning (1994:447).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:447

2 § Beskrivning och värdering enligt 12 kap. 3 § utsökningsbalken skall ske under en förrättning, om inte särskilda skäl föranleder att värderingen sker vid en särskild förrättning efter beskrivningen.

3 § Fastighetsägaren skall underrättas om förrättning för beskrivning och värdering. I underrättelsen om beskrivning skall ägaren anmodas att, i den mån han innehar handlingar som avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken, hålla dem tillgängliga vid förrättningen.

4 § Kronofogdemyndigheten skall omhänderta handlingar som avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken och inhämta upplysningar i de hänseenden som nämns där. Omhändertas en sådan handling, skall bevis om detta utfärdas. Sådana upplysningar får vid behov begäras även från annan än ägaren.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § I protokollet vid en förrättning för beskrivning ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. fastighetens beteckning, lagfaren ägare och de upplysningar som i övrigt erhålls om äganderätten till fastigheten,
 • 2. fastighetens areal och ägoslag och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,
 • 3. om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten,
 • 4. om fastigheten är helt eller delvis inrättad för industriell verksamhet,
 • 5. tillbehör till fastigheten i den mån föreskriften i 12 kap. 3 § första stycket andra meningen utsökningsbalken föranleder det,
 • 6. om det på fastigheten finns egendom av betydelse, som framstår som tillbehör men som till följd av förbehåll om återtaganderätt eller av någon annan anledning inte är tillbehör eller beträffande vilken det inte tillförlitligen har kunnat utredas om den hör till fastigheten eller inte,
 • 7. när värdering sker samtidigt med beskrivningen, de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig,
 • 8. om handräckningsåtgärd enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken kan bli aktuell för att köparen ska komma i besittning av fastigheten och i vilken mån köparen kan bli ansvarig för kostnader för åtgärden.

I protokollet antecknas också de upplysningar som har inhämtats enligt 4 §. Har från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller någon annan myndighet inhämtats att ägarens rätt att förfoga över fastigheten är inskränkt, ska även detta anges. Handlingar som överlämnas eller företes förtecknas i protokollet.

Sker värderingen utan samband med beskrivningen, ska i protokollet vid värderingen tas upp de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig. Förordning (2007:791).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1991:1610, 2007:791

6 § Kronofogdemyndigheten skall vid behov komplettera den utredning om fastigheten och rättigheter till denna som har skett i samband med beskrivningen eller i övrigt är tillgänglig i målet. Myndigheten skall ombesörja en ny värdering, om sådan behövs.

7 § Om ägaren driver näringsverksamhet som kan omfattas av företagsinteckning på fastigheten, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa gravationsbevis angående verksamheten och underrätta kända innehavare av företagsinteckning om målet. Förordning (2008:998).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:553, 2006:879, 2008:998

Förvaltning av en utmätt fastighet

8 § Förbud att upplåta rättighet som meddelas enligt 12 kap. 6 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken skall delges ägaren.

Innan en fråga om undantag enligt 12 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken avgörs skall sökanden få tillfälle att yttra sig.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Om ägaren inte är närvarande när Kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 7 § utsökningsbalken tar vård om tillbehör, skall myndigheten genast underrätta honom om åtgärden. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

10 § Avkastning som Kronofogdemyndigheten eller en syssloman uppbär enligt 12 kap. 8 eller 9 § utsökningsbalken får användas till betalning av nödvändiga utgifter för fastighetens vård och underhåll. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

Försäljning av fastighetstillbehör

11 § I kallelser till sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall anges den fordran för vilken utmätning har skett och de frågor som avses bli behandlade vid sammanträdet.

12 § Vid sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall sakägarna lämnas tillfälle att yttra sig angående sättet att genomföra särskild försäljning av tillbehör, den köpeskilling som bör kunna uppnås och den tid inom vilken försäljning bör ske. Kronofogdemyndigheten bör söka utreda hur stort belopp de närvarande borgenärerna avser att bevaka och i vad mån de som innehar fordran med panträtt i fastigheten avser att avstå från betalning ur medel som kan komma att inflyta genom särskild försäljning av tillbehör. Om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning avser att avstå från betalning, bör han erinras om förutsättningarna för detta enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken.

Kungörelse om auktion m.m.

13 § Innan tid och plats för en auktion bestäms skall sökanden och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan alltför stort dröjsmål.

14 § Kan visning av fastigheten inte ombesörjas av ägaren, skall visningen ombesörjas av Kronofogdemyndigheten eller någon person som myndigheten utser.

Tid för visningen bestäms efter samråd med ägaren och sådana innehavare av nyttjanderätt som kan beröras av visningen. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

15 § Utöver vad som föreskrivs i 12 kap. 20 § utsökningsbalken skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande fastigheten som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar om fastighetens belägenhet, areal, bebyggelse och taxeringsvärde, det värde som har åsatts vid värderingen samt den plats där beskrivningen hålls tillgänglig. Besväras fastigheten av inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan registerbeteckning, skall kungörelsen även innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

I kungörelsen skall anges att fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

16 § Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:1243, 2006:879, 2014:789

17 § Underrättelser till sakägarna enligt 12 kap. 21 § utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

 • 1. tid och plats för bevakningssammanträdet, auktionen och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,
 • 2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 12 kap. 13 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken,
 • 3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med fordringen förenad förmånsrätt i fastigheten.

I underrättelsen till fastighetsägaren bör erinras om skyldigheten att låta fastigheten visas.

Är fastigheten utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Underrättelser som avses i 17 § bör sändas minst tre veckor före bevakningssammanträdet. Sakägare som blir kända först därefter skall genast underrättas.

Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall detta meddelas sakägarna särskilt.

19 § Om en auktion ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

Bevakningssammanträde m.m.

20 § Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till sakägarförteckning tillgängligt vid bevakningssammanträdet.

21 § Skall flera gemensamt intecknade fastigheter säljas samtidigt, skall vid bevakningssammanträdet särskilt behandlas hur utrop på auktionen skall äga rum.

22 § När en fastighetsägare enligt 12 kap. 49 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över ett yrkande om indragning av gemensamt intecknad fastighet, skall yrkandet delges med föreläggande för honom att yttra sig inom viss tid.

Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den som har yrkat indragning och fastighetens ägare, om beslutet har gått dem emot.

23 § I protokollet vid bevakningssammanträdet skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den egendom som skall säljas,
 • 2. den fordran för vilken försäljning skall ske,
 • 3. vilka sakägare som är närvarande,
 • 4. fordringar eller rättigheter som har anmälts före sammanträdet eller som anmäls vid detta,
 • 5. vad sakägarna anför om anmälda anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen,
 • 6. vad som i övrigt förekommer vid sammanträdet i den mån det kan antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen och för försäljningen.

Har tillbehör sålts för sig, skall i protokollet antecknas vad sakägarna anför vid behandlingen av frågan hur köpeskillingen skall användas. Har den som innehar en fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning avstått från betalning, skall det särskilt anges om någon har lämnat sitt samtycke till avståendet enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken.

24 § Sakägarförteckningen upprättas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:932, 2006:879

Auktion m.m.

25 § I anslutning till att redogörelse för innehållet i sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken ska ordningen vid utrop på auktionen och vad som gäller om handpenning anges.

Avser auktionen jordbruksfastighet ska vidare upplysas om bestämmelserna i 13–16 §§ jordförvärvslagen (1979:230). Förordning (2010:37).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1985:655, 2005:416, 2010:37

26 § I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den egendom som auktionen avser,
 • 2. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken och 25 § i detta kapitel,
 • 3. utrop som sker och högsta bud som avges vid varje utrop,
 • 4. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop inte godtas, skälen därtill,
 • 5. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop och hur handpenningen erläggs,
 • 6. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

Lämnas före utropet andra upplysningar om fastigheten än sådana som avses i första stycket 2 och är upplysningarna av betydelse för bedömandet av försäljningens omfattning, skall även de antecknas i protokollet. Ett förordnande enligt 12 kap. 36 § andra stycket utsökningsbalken skall anmärkas i protokollet.

27 § Om Kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 36 § första stycket utsökningsbalken medger att köparen före tillträdesdagen får ta vård om fastigheten eller någon del av den, skall förre ägaren underrättas om detta. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

Försäljning under hand

28 § Om det finns anledning till det, skall Kronofogdemyndigheten ge även andra sakägare än ägaren och sökanden tillfälle att yttra sig innan en fastighet bjuds ut till försäljning under hand. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:447, 2006:879

29 § Kronofogdemyndigheten skall ge en registrerad fastighetsmäklare eller någon annan lämplig person i uppdrag att bjuda ut fastigheten till försäljning under hand. Framstår det med hänsyn till fastighetens beskaffenhet eller i övrigt som ändamålsenligt, kan Kronofogdemyndigheten själv fordra in anbud. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:447, 2006:879

30 § I samband med att ett uppdrag enligt 29 § lämnas, skall Kronofogdemyndigheten träffa avtal om ersättningen med den som får uppdraget. Denne skall därvid åläggas att följa de föreskrifter om köpevillkoren som Kronofogdemyndigheten meddelar i ett förslag till köpehandling eller på något annat sätt. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

31 § Sådan köpehandling som avses i 12 kap. 60 § andra stycket utsökningsbalken skall först skrivas under av köparen och sedan av Kronofogdemyndigheten. I handlingen skall anges att fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

När köpehandlingen har skrivits under av Kronofogdemyndigheten och köparen, skall myndigheten genast underrätta sakägarna om försäljningen. En sådan underrättelse skall innehålla uppgift om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:447, 2006:879

32 § Underrättelse enligt 12 kap. 60 § tredje stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om köpeskillingens storlek. Förordning (1994:447).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:447

13 kap. Redovisning och fördelning i mål om utmätning

Allmänna bestämmelser om redovisning

1 § Medel som har influtit i mål om utmätning skall utan dröjsmål göras räntebärande. Detta behöver dock inte ske, om det kan antas att utbetalning kommer att äga rum inom två veckor från det att medlen har influtit.

Rättsfall (2)

NJA 1990 s. 137: Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från...
RH 2010:65: Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställighet...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Kronofogdemyndigheten skall lämna ett särskilt kvitto (indrivningskvitto) i fråga om influtna medel. Detta gäller dock inte medel som har satts in på myndighetens postgirokonto eller har betalats via bankgiro eller kontokortsterminal ansluten till myndighetens företagskonto.

Av 9 kap. 21 § andra stycket framgår att kvitto skall lämnas när en sekundogäldenär vid indrivning av utmätt fordran betalar sin skuld till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Rättsfall (1)

RH 2010:65: Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställighet...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:715, 2006:879

3 § Influtna medel som inte gäller egendom som avses i 13-20 §§ skall redovisas inom två veckor från det att medlen har influtit, om inte hinder möter eller särskilda skäl föreligger. I sådana fall som avses i 13 kap. 1 § andra meningen utsökningsbalken bör redovisningen inte utan särskilda skäl anstå längre tid än tre månader från det att beloppet har influtit.

4 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

5 § I fråga om redovisning till sökanden i allmänna mål gäller särskilda bestämmelser.

Fördelning

6 § När ett fördelningssammanträde kungörs enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken ska, om det finns anledning med hänsyn till okända borgenärer som har rätt till betalning ur medlen, sådana borgenärer i kungörelsen uppmanas att anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten senast vid sammanträdet.

Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får dock kungörandet ske på något annat sätt. Kungörandet ska ske minst två veckor före sammanträdet. Förordning (2014:789).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:879, 2014:789

7 § I kallelser enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken till borgenärer, som har rätt till betalning ur medlen om de anmäler sina fordringar senast vid fördelningssammanträdet, skall lämnas upplysning härom.

Underrättelser enligt nämnda bestämmelse skall sändas minst två veckor före sammanträdet. En sakägare som blir känd först därefter skall genast underrättas. Underrättelse behöver inte sändas till sakägare som var närvarande när beslut om sammanträdet meddelades.

8 § Om det möter hinder att verkställa fördelning på utsatt sammanträde, skall Kronofogdemyndigheten om möjligt underrätta sökanden, gäldenären och andra kända sakägare. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

9 § I protokollet vid ett fördelningssammanträde skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. vad som föranleder att sammanträdet hålls,
 • 2. hur sammanträdet har utlysts,
 • 3. vilka sakägare som är närvarande,
 • 4. de medel som skall fördelas,
 • 5. en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 • 6. sakägarnas yrkanden i övrigt,
 • 7. hur fördelningen sker (fördelningslängd),
 • 8. vad den som vill överklaga fördelningen har att iaktta.

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § När medel skall fördelas utan sammanträde, skall underrättelse om detta lämnas till sådana borgenärer, vars rätt till betalning ur medlen beror av om de anmäler sina fordringar senast vid fördelningen.

11 § När beslut om fördelning meddelas utan sammanträde, skall Kronofogdemyndigheten underrätta sakägarna om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

12 § Om egendom som omfattas av företagshypotek har sålts och betalning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska Kronofogdemyndigheten så snart beslutet om fördelning eller, om fördelning inte har skett, beslutet om utbetalning har vunnit laga kraft sända avskrift av beslutet till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller när en utmätt fordran som omfattas av företagshypotek har drivits in av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:998).

Ändringar/Förarbeten (4)

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp m.m.

13 § Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, skall Kronofogdemyndigheten i förekommande fall erinra köparen om vad som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 10 kap. 23 § första stycket utsökningsbalken. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

14 § I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

 • 1. om fördelning sker sedan egendomen har sålts, de ändringar i och tilllägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,
 • 2. om fördelning sker utan att egendomen har sålts och sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 • 3. i vad mån inteckningar till följd av egendomens försäljning eller fördelningen blir utan verkan.

15 § När försäljningen av ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge har vunnit laga kraft och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall Kronofogdemyndigheten genast sända en avskrift av protokollet vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp, skall Kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit laga kraft sända en avskrift av protokollet vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. Om en sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en avskrift av denna fogas till avskriften av protokollet. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat luftfartyg m.m.

16 § Bestämmelserna i 13-15 §§ tillämpas även beträffande registrerade luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

 • 1. Vad som i 15 § första stycket sägs om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet ska i stället gälla inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen.
 • 2. Vad som i 15 § andra stycket sägs om pantbrevs belopp ska i stället avse kapitalbeloppet av intecknad fordran. Vad där sägs om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet ska i stället gälla inskrivningsmyndigheten. Förordning (2008:1185).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1109, 2008:1185

Särskilda bestämmelser beträffande fast egendom

17 § När ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av fastighet kungörs utan samband med kungörande av auktion, skall kungörelsen, om fastigheten besväras av inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan registerbeteckning, innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

18 § Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för en fastighet, skall Kronofogdemyndigheten i förekommande fall upplysa köparen om vad som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 12 kap. 48 § första stycket eller 60 § femte stycket utsökningsbalken. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:447, 2006:879

19 § I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av fastighet skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

 • 1. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts på auktion, de ändringar i och tillägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,
 • 2. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts under hand, vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 • 3. om fördelning sker utan att fastigheten har sålts och sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 • 4. om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning har avstått från betalning, samtycken till avståendet som har lämnats enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken eller 6 kap. 13 § andra stycket jordabalken,
 • 5. i vad mån inteckningar till följd av fastighetens försäljning eller fördelningen blir utan verkan och beslut om fortsatt inteckningsansvar enligt 12 kap. 56 § utsökningsbalken,
 • 6. om försäljning av fastigheten har skett utan förbehåll för någon rättighet som inte är skyddad utan särskilt förbehåll, uppgift härom.

20 § När försäljningen av en fastighet har vunnit laga kraft och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall Kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända en kopia av protokollet vid fördelningssammanträdet och av sakägarförteckningen. Om fastigheten har sålts under hand och om fördelningssammanträde inte har hållits, skall Kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända en kopia av sakägarförteckningen och av beslutet om fördelningen av influtna medel.

Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp, skall Kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit laga kraft sända en kopia av protokollet från fördelningssammanträdet till inskrivningsmyndigheten. Om en sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en kopia av denna fogas till kopian av protokollet.

När fördelningen har vunnit laga kraft skall Kronofogdemyndigheten underrätta den tidigare ägaren om hur de fordringar som är förenade med panträtt på grund av inteckning i fastigheten har påverkats av försäljningen. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1994:447, 2006:879

Anteckningar på handlingar och översändande av handlingar

21 § När betalning har utfallit på en fordran skall Kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på en handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, göra anteckning om betalningen på handlingen. Detsamma gäller, när ett annat skriftligt fordringsbevis företes. Handlingen skall lämnas till gäldenären, om fordringen har infriats helt, och i annat fall till borgenären.

Har en överenskommelse om avräkning på köpeskillingen för egendom som avses i 10 eller 11 kap. utsökningsbalken eller för fastighet träffats mellan köparen och en borgenär, skall Kronofogdemyndigheten göra anteckning om överenskommelsen på sådan handling som avses i första stycket. I fråga om en fastighet skall också anges i vad mån avräkningen enligt 12 kap. 45 § tredje stycket utsökningsbalken har medfört ändring i fråga om betalningsskyldigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

22 § Innan ett pantbrev eller en annan inteckningshandling lämnas ut skall Kronofogdemyndigheten anteckna på handlingen i vad mån inteckningen är utan verkan till följd av den intecknade egendomens försäljning och fördelningen av medel. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

23 § Fordringsbevis, pantbrev eller annan värdehandling, som inte lämnas ut genast, skall sändas i rekommenderad försändelse till den som har rätt att få ut handlingen, om inte denne begär att handlingen skall tillhandahållas honom på något annat sätt. Försändelsen skall vid behov assureras.

14 kap. Har upphävts genom förordning (1996:42).

15 kap. Verkställighet av kvarstad

Allmänna bestämmelser

1 § Beslut om kvarstad skall verkställas skyndsamt.

2 § Verkställighet får ske på grund av ett meddelande genom ett telebefordringsföretag om innehållet i ett beslut om kvarstad. Förordning (1996:42).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:42

Kvarstad för fordran

3 § I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3, 4 och 6–8 §§, 9 § första stycket första och tredje meningarna och andra stycket, 9 a, 10–12, 16–18, 22, 23 och 27 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad ska gäldenären upplysas om att gäldenären inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (2015:876).

Rättsfall (1)

NJA 1990 s. 137: Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från...

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall sjöfartsregistret underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf skall göras genom telefon eller på annat sätt genom telebefordringsföretag. Underrättelsen skall följas av skriftlig bekräftelse. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:42, 2006:879

5 § Har ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen. I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Transportstyrelsen. Förordning (2008:1185).

Ändringar/Förarbeten (3)

6 § Har fast egendom belagts med kvarstad, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för vilken kvarstad har verkställts.

Har kvarstad på fast egendom upphävts, skall Kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

7 § Har kvarstad på egendom som avses i 4-6 §§ efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av domstolen. Förordning (1993:1243).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1243

8 § Innan Kronofogdemyndigheten enligt 16 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken säljer kvarstadsbelagd egendom, skall den part som inte har begärt försäljning beredas tillfälle att yttra sig. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

Kvarstad till säkerhet för bättre rätt

9 § I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första stycket, 9 a, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

Det som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också beträffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt. Förordning (2015:876).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:950, 2015:876

16 kap. Annan verkställighet

Inledande bestämmelse

1 § Detta kapitel gäller sådan verkställighet som avses i 16 kap. utsökningsbalken. Kapitlet gäller dock inte verkställighet av kvarstad.

Avhysning

2 § När ansökan har gjorts om avhysning från en bostad, skall Kronofogdemyndigheten underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden finns. Nämnden skall också underrättas om tiden för avhysningsförrättningen.

Om det föreligger särskild anledning, tillämpas första stycket även beträffande avhysning från annat än bostad. Förordning (2006:879).

Rättsfall (1)

RÅ 2005 ref. 94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

3 § Kronofogdemyndigheten skall genom att höra svaranden eller på annat sätt förbereda avhysningen så att onödig skada undviks och avhysningen kan verkställas så enkelt och billigt som möjligt.

4 § Svaranden skall underrättas om tiden för avhysningsförrättningen. Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig eller om särskilda skäl annars föreligger.

5 § Underrättelser enligt 16 kap. 8 § första stycket utsökningsbalken skall delges, om frågans beskaffenhet kräver det.

6 § I protokoll vid avhysning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den dag då svaranden bereddes tillfälle att yttra sig enligt 16 kap. 2 § utsökningsbalken,
 • 2. i vad mån tredje man berörs av avhysningen och om han har underrättats om avhysningen,
 • 3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avhysningen.

7 § Svaranden skall skriftligen underrättas om verkställd avhysning, om han inte var närvarande vid förrättningen. Om skäl föreligger, skall också tredje man som berörs av avhysningen underrättas.

Underrättelser enligt första stycket skall delges, om det är ändamålsenligt.

Avlägsnande

7 a § Kronofogdemyndigheten ska underrätta socialnämnden i den kommun där avlägsnandet ska ske om tiden för förrättningen. Av underrättelsen ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser barn. Förordning (2017:469).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

7 b § Kronofogdemyndigheten ska genom att höra svaranden eller på annat sätt förbereda avlägsnandet så att onödig skada undviks och avlägsnandet kan verkställas så enkelt och billigt som möjligt. Förordning (2017:469).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

7 c § Svaranden ska underrättas om tiden för avlägsnandeförrättningen. Förordning (2017:469).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

7 d § Ett protokoll som förs vid ett avlägsnande ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, innehålla uppgifter om

 • 1. den dag då svaranden underrättades enligt 16 kap. 10 a § första stycket utsökningsbalken,
 • 2. i vilken utsträckning tredje man berörs av avlägsnandet, och
 • 3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avlägsnandet. Förordning (2017:469).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

7 e § En svarande som inte var närvarande vid förrättningen ska underrättas om ett verkställt avlägsnande. Förordning (2017:469).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

7 f § Underrättelser enligt 16 kap. 10 a § första stycket och 10 c § andra stycket utsökningsbalken samt 7 c § och 7 e § får lämnas genom att de anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser. Om målets beskaffenhet kräver det ska sådana underrättelser delges.

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932) ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser. Förordning (2017:469).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

7 g § För en sådan tredje man som ett avlägsnande kan verkställas mot enligt 16 kap. 10 d § utsökningsbalken gäller vad som är föreskrivet om avlägsnande för svaranden. Förordning (2017:469).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:469

Verkställighet i andra fall

8 § Underrättelser enligt 16 kap. 11 § utsökningsbalken skall delges, om målets beskaffenhet kräver det.

9 § Svaranden skall underrättas om tiden och platsen för förrättning för verkställighet, om det kan antas att målets handläggning därigenom främjas eller om det annars är lämpligt. Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Svaranden skall skriftligen underrättas när den sökta verkställigheten har ägt rum, om han inte var närvarande vid förrättningen. Underrättelsen skall delges, om frågans beskaffenhet kräver det.

Särskild föreskrift

11 § I protokoll vid en förrättning för återtagande av en vara enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 • 1. den vara som förrättningen avser,
 • 2. om varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, det åsatta värdet,
 • 3. de belopp som säljaren får tillgodoräkna sig enligt 40 § konsumentkreditlagen eller 9 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Förordning (2010:1858).

Ändringar/Förarbeten (3)

17 kap. Överklagande

1 § Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.

Tingsrätt Svaranden har sitt hemvist i
Nacka tingsrätt Stockholms län
Uppsala tingsrätt Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län
Linköpings tingsrätt Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt Jönköpings län
Växjö tingsrätt Kronobergs län
Kalmar tingsrätt Kalmar län
Gotlands tingsrätt Gotlands län
Blekinge tingsrätt Blekinge län
Kristianstads tingsrätt en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län
Malmö tingsrätt en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län
Halmstads tingsrätt Hallands län
Göteborgs tingsrätt en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län
Vänersborgs tingsrätt en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län
Skaraborgs tingsrätt en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län
Värmlands tingsrätt Värmlands län
Örebro tingsrätt Örebro län
Västmanlands tingsrätt Västmanlands län
Falu tingsrätt Dalarnas län
Gävle tingsrätt Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län
Östersunds tingsrätt Jämtlands län
Umeå tingsrätt Västerbottens län
Luleå tingsrätt Norrbottens län
Om svaranden inte har hemvist i Sverige överklagas
Kronofogdemyndighetens beslut hos Nacka tingsrätt.
Förordning (2009:377).

Ändringar/Förarbeten (8)

2 § Ett beslut av Kronofogdemyndigheten om att avvisa ett överklagande skall delges klaganden. Förordning (2006:879).

Rättsfall (2)

NJA 1985 s. 464: När kronofogdemyndigheten i besvärsmål sänder besvärshandlingarna till HovR:n...
NJA 1987 s. 979: Kronofogdemyndigheten har i besvärsmål med hänvisning till ingivna handlingar...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1243, 2006:879

3 § När Kronofogdemyndigheten enligt 18 kap. 10 § utsökningsbalken sänder handlingarna i målet till tingsrätten, skall myndigheten bifoga ett eget yttrande, om det inte kan anses obehövligt. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1243, 2006:879

4 § Om Kronofogdemyndigheten, sedan ett beslut har överklagats, meddelar ytterligare beslut i målet innan överklagandet har prövats, skall myndigheten underrätta tingsrätten eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:1243, 2006:879

5 § När en domstol har meddelat ett slutligt beslut i ett överklagat utsökningsmål, skall en kopia av beslutet genast sändas till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:879

18 kap. Andra mål och ärenden än utsökningsmål

1 § I fråga om handräckning enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. tilllämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 8 §§, 3 kap. 3–5 §§, 16 kap. 8–11 §§ och 17 kap.

Underrättelser enligt 45 § konsumentkreditlagen och 12 § tredje stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. jämförda med 16 kap. 11 § utsökningsbalken ska lämnas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. En sådan underrättelse får lämnas muntligen, om det är lämpligare. Den ska då ha samma innehåll som om den hade lämnats enligt formulär. Förordning (2010:1858).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Beslut om betalningssäkring ska verkställas skyndsamt.

Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap. 3-5 §§, 3 och 4 kap., 6 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 9 § första stycket, 10-12, 16-18, 22-24 och 27 §§, 12 kap. 8-10 §§, 13 kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 4-8 §§ och 17 kap. Förordning (2009:950).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:1005, 2009:950

3 § Närmare föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som enligt 4 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall vara skyddad mot kvittning får meddelas av Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:932

4 § Beslut enligt 5 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall meddelas enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

I sådant beslut skall anges vad den som vill överklaga beslutet skall iaktta.

Kronofogdemyndigheten skall underrätta utmätningssökanden om beslutet. Förordning (2003:932).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:932

5 § I framställningar enligt 7 § första stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall arbetsgivaren lämna uppgift om arbetstagarens anställnings- och löneförhållanden.

Underrättelser och beslut enligt nämnda paragraf skall meddelas enligt formulär som fastställs av Kronofogdemyndigheten. I underrättelser skall arbetstagaren uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet.

I beslut enligt nämnda paragraf skall anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära ändring hos Kronofogdemyndigheten. Arbetstagaren skall underrättas om beslutet. Förordning (2006:879).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:932

6 § I fråga om mål enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt tillämpas i övrigt 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§, 4 kap. 4 och 5 §§ och 17 kap. Förordning (2006:879).

6 a § Ett beslut om en intrångsundersökning enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen (1997:306), varumärkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om företagsnamn ska verkställas skyndsamt.

En ansökan om verkställighet får göras genom telefax. Vid verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§ samt 3 och 4 kap.

I protokollet ska utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som påträffas. Handlingarna och föremålen ska beskrivas så ingående som det krävs för att intrångsundersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Om handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, ska detta anges i protokollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs. Förordning (2018:1808).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

7 § Beträffande andra mål och ärenden hos Kronofogdemyndigheten gäller i tillämpliga delar 1 kap. 4 och 5 §§ och 2-4 och 17 kap. om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

I sådana mål och ärenden får ansökan göras muntligen, om skriftlig form inte är föreskriven. En ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller hans ombud. Förordning (2006:879).

19 kap. Särskilda bestämmelser

1 § Finner Kronofogdemyndigheten i ett mål om utmätning eller om verkställighet av kvarstad för fordran eller betalningssäkring att gäldenären kan misstänkas för brott som avses i 11 kap. brottsbalken, bör myndigheten anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet och ange grunden för misstanken. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten finner att en sådan gäldenär eller svaranden i ett annat utsökningsmål kan misstänkas för brott som avses i 17 kap. 13 § brottsbalken eller något annat brott som rör verkställigheten och inte är av mindre betydelse. Förordning (2014:1194).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:932, 2006:879, 2014:1194

2 § Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsökningsbalken och lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken såvitt avser förfarandet hos myndigheten. Förordning (2006:879).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:932, 2006:879

Bilaga

E = Enkelt överlämnande enligt 4 kap. 4 § första stycket andra meningen utsökningsförordningen D = Delgivning
Handling som kall lämnas Mottagare av handlingen Sökanden Anmärkning Gäldenären Arbetsgivaren
______________________________________________________________________
1.Underrättelse enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken E
2. Beslut om utmätE ning av lön E D
3. Underrättelse om ifrågas att uppdelning av ett engångsbelopp enligt 8 a § utsökningsbalken samt beslut därom E E
4. Underrättelse om ifrågasatt ändring enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken av sättet för lönens utbetalande E E
5. Beslut enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken E D
6. Underrättelse om ifrågasatt ändring eller hävande av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken E ifrågasatta ändringen går går gäldenären emot behöver denne underrättas. Endast om
7. Beslut om ändring eller hävande enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken instans, skall denna underrättas. Om ett beslut innebär att utmätningsbeloppet sänks, räcker det med enkel underrättelse till arbetsgivaren. E E hävs beslut, som är föremål för prövning i högre E Ändras eller
8. Underrättelse om ifrågasatt jämkning av under-hållsbidrag enligt 7 kap. 17 § utsökningsbalken och beslut därom gäldenären underrättas om beslutet. E Med sökanden avses den bidragsberättigade vars underhåll kan bli nedsatt. Beslutas jämkning skall även
9. Underrättelse om ifrågasatt föreläggande för arbetsgivaren enligt 7 kap. 22 § utsökningsbalken E E D
10. Beslut enligt E 7 kap. 22 § utsökningsbalken E D
11. Underrättelse E om ifrågasatt medgivande för gäldenären enligt 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken
12. Beslut enligt E 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken E
13. Beslut enligt E 7 kap. 7 § utsökningsförordningen skall underrättas. E varje mål som berörs av beslutet E Sökanden i
14. Underrättelse E om anstånd med utmätning av lön enligt 7 kap. 11 § utsökningsbalken Förordning (2006:879). E E
Övergångsbestämmelser
1992:1011
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.
 • 2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock 6 kap. 24 § i äldre lydelse.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997. I fråga om fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller dock 7 kap. 22 § första stycket i sin äldre lydelse.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 • 2. Undantaget i 6 kap. 9 § andra stycket andra meningen från kravet på delgivning av underrättelse skall gälla också vid återbetalning av skatt enligt bestämmelserna i den upphävda uppbördslagen (1953:272) eller den likaledes upphävda lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Äldre lydelse av 9 kap. 5 § tillämpas i de fall försäljning skall ske av egendom som omfattas av företagsinteckning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om beslut som har fattats med stöd av lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 kap. 2 § i sin äldre lydelse.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
 • 2. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för forsatt handläggning.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2009.
 • 2. Äldre lydelse av 1 kap. 2 § ska gälla i mål som inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.
 • 2. Äldre lydelse av 1 kap. 2 § ska gälla i mål som inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utländsk allmän avgift enligt lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:981

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
1981:981

Förordning (1982:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 3 kap 8 §
SFS-nummer
1982:813
Rubrik
Förordning (1982:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1983:166) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 2 kap 7, 10 §§, 6 kap 21 §
Ikraft
1983-05-03
SFS-nummer
1983:166
Rubrik
Förordning (1983:166) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1983:804) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:804
Rubrik
Förordning (1983:804) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1983:925) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 7 kap 17 §, 14 kap 1 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:925
Rubrik
Förordning (1983:925) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1985:655) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 12 kap 25 §
Ikraft
1985-07-23
SFS-nummer
1985:655
Rubrik
Förordning (1985:655) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1985:806) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 13 kap. 12 §
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1985:806
Rubrik
Förordning (1985:806) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1987:176) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:176
Rubrik
Förordning (1987:176) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1987:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 19 kap 1 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:932
Rubrik
Förordning (1987:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Lag (1988:399) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Omfattning
upph. 6 kap 22 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:399
Rubrik
Lag (1988:399) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1988:425) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 2 kap 2, 10 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 7 §, 8 kap 2 §;ny 6 kap 22 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:425
Rubrik
Förordning (1988:425) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1989:1005) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 18 kap 2 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:1005
Rubrik
Förordning (1989:1005) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1990:323) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:323
Rubrik
Förordning (1990:323) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1990:1274) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
upph. 14 kap 7 §;ändr. 6 kap 9 §, 2 p i bil.
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1274
Rubrik
Förordning (1990:1274) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1991:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ny 2 kap 9 a §
Ikraft
1991-09-01
SFS-nummer
1991:879
Rubrik
Förordning (1991:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1991:1010) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 9 kap 3, 4 §§
Ikraft
1991-08-01
SFS-nummer
1991:1010
Rubrik
Förordning (1991:1010) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1991:1610) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 26 §, 12 kap 5 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1610
Rubrik
Förordning (1991:1610) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1992:1011) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 16 kap 11 §, 18 kap 1 §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1011
Rubrik
Förordning (1992:1011) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1993:1243) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448, prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr, 1992/93:373
Omfattning
ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 10 §, 6 kap 17, 27 §§, 10 kap 4 §, 12 kap 16 §, 15 kap 7 §, 17 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. till 17 kap
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1243
Rubrik
Förordning (1993:1243) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1994:447) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 7 §§, 6 kap 21 §, 12 kap 1, 28, 29, 31 §§, 13 kap 18, 20 §§;nya 8 kap 4 §, 12 kap 32 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:447
Rubrik
Förordning (1994:447) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1994:1057) om ändring i utsökningsförordningen (1991:981)

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1057
Rubrik
Förordning (1994:1057) om ändring i utsökningsförordningen (1991:981)

Förordning (1995:148) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:86, bet. 1992/93:SkU11, rskr. 1992/93:146
Omfattning
ändr. 2 kap 9 §
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1995:148
Rubrik
Förordning (1995:148) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1995:178) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 19 §
Ikraft
1995-03-01
SFS-nummer
1995:178
Rubrik
Förordning (1995:178) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1995:486) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 10 §, 3 kap 15 §
Ikraft
1995-06-01
SFS-nummer
1995:486
Rubrik
Förordning (1995:486) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1995:1467) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 9 kap 3, 4, 18 §§;ny 9 kap 12 a §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1467
Rubrik
Förordning (1995:1467) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1996:42) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
upph. 2 kap 9 §, 7 kap 2, 9 §§, 13 kap 4 §, 14 kap;ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 5, 8 §§, 3 kap 12, 15, 16 §§, 4 kap 5 §, 6 kap 2, 5, 8, 11, 19, 26 §§, 7 kap 1, 4, 6, 7, 13, 20 §§, 15 kap 2, 3, 4 §§, bil.;nya 6 kap 24 a §, 7 kap 21, 22 §§, rubr. närmast före 7 kap 21 §
Ikraft
1996-04-01
SFS-nummer
1996:42
Rubrik
Förordning (1996:42) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1996:891) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
upph. 6 kap 24 §;ändr. 7 kap 22 §
Ikraft
1996-10-01
SFS-nummer
1996:891
Rubrik
Förordning (1996:891) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1996:1039) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 7 kap 22 §
Ikraft
1997-02-01
SFS-nummer
1996:1039
Rubrik
Förordning (1996:1039) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1996:1442) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98
Omfattning
nuvarande 17 kap 1, 2, 3, 4 §§ betecknas 17 kap 2, 3, 4, 5 §§;ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 10 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 2 §;ny 17 kap 1 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1442
Rubrik
Förordning (1996:1442) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1997:374) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 22 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:374
Rubrik
Förordning (1997:374) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1997:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:813
Rubrik
Förordning (1997:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1997:1075) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Omfattning
ändr. 6 kap 9 §
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1075
Rubrik
Förordning (1997:1075) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1998:410) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:410
Rubrik
Förordning (1998:410) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1998:910) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 1 kap 2 § 11 p
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:910
Rubrik
Förordning (1998:910) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1998:1595) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 18 kap 6 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1595
Rubrik
Förordning (1998:1595) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1999:494) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 22 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:494
Rubrik
Förordning (1999:494) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1999:715) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 9 §, 13 kap 2 §
Ikraft
1999-08-01
SFS-nummer
1999:715
Rubrik
Förordning (1999:715) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (1999:926) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:926
Rubrik
Förordning (1999:926) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Utsökningsförordning (1981:981) (2000:1)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
omtryck
SFS-nummer
2000:1
Rubrik
Utsökningsförordning (1981:981) (2000:1)

Förordning (2001:77) om ändring utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraft
2001-04-01
SFS-nummer
2001:77
Rubrik
Förordning (2001:77) om ändring utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2001:593) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 3, 5 §§, 2 kap 10 §;ny 4 kap 6 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:593
Rubrik
Förordning (2001:593) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2001:803) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 19 §
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:803
Rubrik
Förordning (2001:803) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2001:1305) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraft
2002-02-25
SFS-nummer
2001:1305
Rubrik
Förordning (2001:1305) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2003:553) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 kap 5 §, 12 kap 7 §, 13 kap 12 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:553
Rubrik
Förordning (2003:553) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2003:560) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraft
2003-09-01
SFS-nummer
2003:560
Rubrik
Förordning (2003:560) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2003:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 9 a §, 6 kap 1, 9, 24 a §§, 7 kap 4, 5, 22 §§, 12 kap 24 §, 18 kap 1, 3, 4, 5 §§, 19 kap 2 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:932
Rubrik
Förordning (2003:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2004:594) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap 1 §;ny 2 kap 9 §
Ikraft
2004-10-01
SFS-nummer
2004:594
Rubrik
Förordning (2004:594) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2004:924) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 17, 22 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:924
Rubrik
Förordning (2004:924) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2004:1109) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 20 §, 13 kap 16 §, 15 kap 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1109
Rubrik
Förordning (2004:1109) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2004:1297) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2005-02-07
SFS-nummer
2004:1297
Rubrik
Förordning (2004:1297) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2005:144) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 20 §, 11 kap 1 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:144
Rubrik
Förordning (2005:144) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2005:416) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 kap 25 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:416
Rubrik
Förordning (2005:416) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2005:1240) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Omfattning
ändr. 6 kap 23 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1240
Rubrik
Förordning (2005:1240) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2006:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 kap 10, 11 §§, 6 kap 7, 25 §§, 7 kap 8 §, 14, 15 p i bil., rubr. närmast före 2 kap 10 §;ändr. 1 kap 1, 5 §, 2 kap 2, 3, 9, 9 a §§, 3 kap 4, 10, 11, 16 §§, 4 kap 4, 5, 6 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a, 26 §§, 7 kap 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 22 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12 a, 14, 16, 20, 21, 22 §§, 10 kap 4, 6, 7, 11 §§, 12 kap 7, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31 §§, 13 kap 2, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 §§, 15 kap 3, 4, 5, 6, 8 §§, 16 kap 2, 11 §§, 17 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 18 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7 §, 19 kap 1, 2 §§, 3 p i bil., nuvarande 16 p betecknas 14 p i bil.;ny 6 kap 24 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:879
Rubrik
Förordning (2006:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2007:76) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraft
2007-04-01
SFS-nummer
2007:76
Rubrik
Förordning (2007:76) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2007:791) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 kap 26 §;ändr. 6 kap 2, 11 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 5 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:791
Rubrik
Förordning (2007:791) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2008:998) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 kap 5 §, 12 kap 7 §, 13 kap 12 §;ny 6 kap 24 b §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:998
Rubrik
Förordning (2008:998) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2008:1185) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap 19, 20 §§, 13 kap 16 §, 15 kap 5 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1185
Rubrik
Förordning (2008:1185) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2009:377) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 kap. 1 §
Ikraft
2009-06-01
SFS-nummer
2009:377
Rubrik
Förordning (2009:377) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2009:950) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 15 kap. 3, 9 §§, 18 kap. 2 §
Ikraft
2009-11-15
SFS-nummer
2009:950
Rubrik
Förordning (2009:950) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2010:22) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:22
Rubrik
Förordning (2010:22) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2010:37) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 kap. 25 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:37
Rubrik
Förordning (2010:37) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2010:1660) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. att 6 kap. 1, 5, 24 b §§, 7 kap. 17, 22 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1660
Rubrik
Förordning (2010:1660) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2010:1858) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 kap. 11 §, 18 kap. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1858
Rubrik
Förordning (2010:1858) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2011:358) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:358
Rubrik
Förordning (2011:358) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2011:598) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap. 23 §, 18 kap. 6 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:598
Rubrik
Förordning (2011:598) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2011:1041) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2011-11-01
SFS-nummer
2011:1041
Rubrik
Förordning (2011:1041) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2011:1441) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 kap. 9, 24 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1441
Rubrik
Förordning (2011:1441) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2011:1547) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1547
Rubrik
Förordning (2011:1547) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2014:789) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §, 9 kap. 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20 §§, 10 kap. 4, 7 §§, 12 kap. 16, 19 §§, 13 kap. 6 §
Ikraft
2014-10-01
SFS-nummer
2014:789
Rubrik
Förordning (2014:789) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2014:1194) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 24 §, 19 kap. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1194
Rubrik
Förordning (2014:1194) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2015:876) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 kap. 3, 9 §§;ny 6 kap. 9 a §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:876
Rubrik
Förordning (2015:876) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2016:871) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:871
Rubrik
Förordning (2016:871) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2016:1163) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1163
Rubrik
Förordning (2016:1163) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2017:469) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §;nya 16 kap. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 16 kap. 7 a §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:469
Rubrik
Förordning (2017:469) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förordning (2018:1808) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 kap. 23 §, 18 kap. 6 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1808
Rubrik
Förordning (2018:1808) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation