lagen.nu

Inkassoförordning (1981:956)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:292
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet görs hos Datainspektionen. Förordning (2008:918).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:918

2 § Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om

  • 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,
  • 2. huruvida verksamheten avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som övertagits för indrivning,
  • 3. de kravrutiner som skall tillämpas i verksamheten,
  • 4. hur de klientmedel som inflyter i verksamheten skall förvaltas och redovisas.

3 § Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om

  • 1. sökandens namn, personummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer,
  • 2. registrets omfattning och innehåll,
  • 3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,
  • 4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 § Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

4 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet ska beslut meddelas inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Datainspektionen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2010:292).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:292

5 § När beslut enligt 3, 10 a eller 15 § inkassolagen (1974:182) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern.

6 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av inkassolagen (1974:182) meddelas av datainspektionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:956

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1981:956

Förordning (2008:918) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:918
Rubrik
Förordning (2008:918) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

Förordning (2010:292) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2010-06-01
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 4 a §
SFS-nummer
2010:292
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
  • 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Rubrik
Förordning (2010:292) om ändring i inkassoförordningen (1981:956)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation