lagen.nu

Kreditupplysningsförordning (1981:955)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:917
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Datainspektionen. Förordning (2008:917).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:917

2 § Ansökan om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

 • 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post-adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,
 • 2. varifrån och på vad sätt uppgifter som skall läggas till grund för kreditupplysningar skall samlas in,
 • 3. till vem och på vad sätt kreditupplysningar skall lämnas ut,
 • 4. hur register skall förvaras och vilka principer som skall iakttas för gallring av uppgifter i register,
 • 5. hur den som är registrerad skall få del av de uppgifter som finns lagrade om honom,
 • 6. hur meddelande om innehållet i kreditupplysning skall lämnas till den som upplysningen avser,
 • 7. hur och när rättelse, komplettering eller uteslutning av oriktig eller missvisande uppgift skall göras.

En anmälan enligt 3 § tredje stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) skall innehålla motsvarande uppgifter. Förordning (1997:559).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:559

3 § Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift om

 • 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer,
 • 2. registrets omfattning och innehåll,
 • 3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske,
 • 4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

4 § Är ansökan ofullständig, skall inspektionen förelägga sökanden att inom viss tid komplettera handlingarna, med erinran att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

5 § Har upphävts genom förordning (1997:559).

6 § I ärenden som avser företag under Finansinspektionens tillsyn bör Datainspektionen samråda med Finansinspektionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett utländskt kreditinstitut avser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen vidarebefordra innehållet i underrättelsen till Datainspektionen. Förordning (2008:917).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:27, 1997:559, 2008:917

7 § När beslut enligt 4, 6, 13 eller 17 § kreditupplysningslagen (1973:1173) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern.

7 a § Datainspektionen skall på begäran utfärda intyg om att ett tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har återkallats som en disciplinär åtgärd. Förordning (1996:27).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:27

8 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen (1973:1173) meddelas av datainspektionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:955

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1981:955

Förordning (1996:27) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Förarbeten
EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171
Ikraft
1996-03-01
CELEX-nr
367L0043 495D0001
Omfattning
ändr. 6 §;ny 7 a §
SFS-nummer
1996:27
Rubrik
Förordning (1996:27) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Förordning (1997:559) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 2, 6 §§
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:559
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (1997:559) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Förordning (2008:917) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:917
Rubrik
Förordning (2008:917) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation