lagen.nu

Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-07-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:56
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag gäller en gäldenärs skyldighet att ersätta en borgenärs kostnader för åtgärder som syftar till att få gäldenären att betala en förfallen skuld.

I lagen finns också bestämmelser om en gäldenärs skyldighet att i vissa fall betala förseningsersättning till borgenären. Lag (2013:56).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:56

2 § Gäldenären är skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden, om avtal därom har träffats senast i samband med skuldens uppkomst.

Rättsfall (2)

NJA 1993 s. 512: Med hänsyn till den stora förekomsten av mål om obetalda...
RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

Lagrumshänvisningar hit (4)

3 § Gäldenären är vidare skyldig att utge ersättning för

  • 1. krav rörande skulden, om kravbrev som har utformats på ett sådant sätt som anges i 5§ inkassolagen (1974:182) har lämnats över eller sänts till gäldenären,
  • 2. upprättande av fullständig plan för amortering av återstående del av skulden, om planen har tillkommit i samråd med gäldenären samt har satts upp skriftligt och lämnats över eller sänts till gäldenären.

Rättsfall (3)

NJA 1993 s. 512: Med hänsyn till den stora förekomsten av mål om obetalda...
RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...
RH 2010:18: Ränta på inkassokostnad?

Lagrumshänvisningar hit (5)

4 § Gäldenärens ersättningsskyldighet enligt 2 och 3 §§ gäller endast kostnader som har varit skäligen påkallade för att ta till vara borgenärens rätt.

Ersättning ska betalas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst

  • 1. sextio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §,
  • 2. etthundraåttio kronor för krav som avses i 3 § 1,
  • 3. etthundrasjuttio kronor för upprättande av amorteringsplan som avses i 3 § 2. Lag (2013:56).

Rättsfall (4)

NJA 1988 s. 312: En betalning som skett till borgenärens postgirokonto har ansetts fullgjord den...
NJA 1993 s. 512: Med hänsyn till den stora förekomsten av mål om obetalda...
RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...
RH 2010:18: Ränta på inkassokostnad?

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:56

4 a § Om en borgenär i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet har rätt till dröjsmålsränta till följd av att en fordran på betalning för en vara eller tjänst inte har betalats i tid, har borgenären också rätt till en förseningsersättning. Detsamma gäller i ett förhållande mellan en näringsidkare och en myndighet eller ett annat offentligt organ, när näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning.

Förseningsersättning ska betalas med fyrahundrafemtio kronor. Lag (2013:56).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:56

5 § Om borgenären har vidtagit någon annan åtgärd än som avses i 2 och 3 §§ i syfte att få gäldenären att betala en förfallen skuld, är gäldenären inte skyldig att ersätta kostnaderna för åtgärden.

Om borgenären har rätt till förseningsersättning enligt 4 a §, är gäldenären skyldig att betala ersättning för sådana åtgärder som avses i 2 och 3 §§ endast till den del den sammanlagda ersättningen för åtgärderna överstiger förseningsersättningen.

Första och andra styckena hindrar inte att gäldenären kan vara skyldig att på annan grund än denna lag ersätta kostnader för mer omfattande förhandlingar för att lösa en tvist om en fordran. Lag (2013:56).

Rättsfall (1)

RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:56

6 § Ett avtalsvillkor som innebär att gäldenärens skyldighet att ersätta kostnader som avses i 1 § första stycket utvidgas utöver vad som följer av denna lag är ogiltigt.

Ett avtalsvillkor som innebär att borgenären inte har rätt till ersättning enligt 4 a § eller 5 § andra stycket är ogiltigt, om det inte finns särskilda skäl för att tillåta villkoret. Lag (2013:56).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:56

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:739

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
SFS-nummer
1981:739

Lag (2013:56) om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
Ikraft
2013-03-16
CELEX-nr
32011L0007
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6 §§;ny 4 a §
SFS-nummer
2013:56
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.
  • 2. För åtgärder enligt 2 eller 3 § som har vidtagits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser om ersättningens storlek.
  • 3. 4 a § och 5 § andra stycket tillämpas på fordringar som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, även om fordringen grundas på ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:56) om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation