lagen.nu

Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:675
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Exportkredit med statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning för att finansiera svenskt företags exportförsäljning, om det kan antas att konkurrerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd kan erbjuda särskilt förmånliga kreditvillkor och att stödet behövs för att försäljningen skall komma till stånd. Sådan kredit får dock inte lämnas i kombination med en gåva (kombinationskredit) enligt förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) om räntan eller övriga villkor för exportkrediten innebär att det enligt AB Svensk Exportkredits bedömning är fråga om en statlig subvention.

Krediten lämnas i svenska kronor eller i utländsk valuta till fast ränta. Förordning (1987:974).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1987:974

2 § Exportkredit med statligt stöd får lämnas vid försäljning av varor eller tjänster om

  • 1. krediten har en löptid av minst två år, och
  • 2. försäljningen med avseende på varuslag eller tjänstens beskaffenhet samt kredittid och övriga villkor är sådan att exportkredit kan lämnas enligt förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti. Förordning (2002:675).

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Vid försäljning av råvaror eller konsumtionsvaror får exportkredit med statligt stöd lämnas endast om särskilda skäl föranleder det. Förordning (1994:252).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:252

4 § Villkoren för exportkredit med statligt stöd skall stå i överensstämmelse med inom EU antagna riktlinjer för statsstödda exportkrediter. Förordning (2002:675).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Frågor om exportkredit med statligt stöd prövas av Aktiebolaget Svensk Exportkredit. Ansökan om sådan kredit ges in till Aktiebolaget Svensk Exportkredit eller Exportkreditnämnden.

Frågor om stöd i samband med underskridande av de räntenivåer som anges i de riktlinjer som avses i 4 § prövas dock av regeringen. Stöd lämnas i sådant fall endast om särskilda skäl föreligger. Förordning (2002:675).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:675

6 § Aktiebolaget Svensk Exportkredit kan på begäran utfästa sig att lämna kredit med statligt stöd. Förordning (2002:675).

Ändringar/Förarbeten (3)

7 § För lämnad exportkredit med statligt stöd kan Aktiebolaget Svensk Exportkredit ta ut ersättning om det finns särskilda skäl. Förordning (2002:675).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:126, 2002:675

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:665

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1980/81:130, NU 1980/81:58, rskr 1980/81:426
SFS-nummer
1981:665

Förordning (1983:1) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1983-01-13
SFS-nummer
1983:1
Rubrik
Förordning (1983:1) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1983:1096) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:1096
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar som har gjorts före den 22 december 1983.

Rubrik
Förordning (1983:1096) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1984:126) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förarbeten
Jfr prop. 1983/84:101 (bil. 6), NU 1983/84:20, rskr 1983/84:162
Ikraft
1984-04-15
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
1984:126
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1984 och gäller i fråga om krediterbjudanden som lämnas efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1984:126) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1984:688) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förarbeten
Jfr prop. 1983/84:168, NU 1983/84:40, rskr 1983/84:382
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1984-07-24
SFS-nummer
1984:688
Rubrik
Förordning (1984:688) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1986:666) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1986-08-01
SFS-nummer
1986:666
Rubrik
Förordning (1986:666) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1987:974) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1987-12-01
SFS-nummer
1987:974
Rubrik
Förordning (1987:974) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1989:65) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1989-04-01
SFS-nummer
1989:65
Rubrik
Förordning (1989:65) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1989:826) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:826
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter tillämpas dock om kreditgaranti har beviljats enligt förordningen (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering eller motsvarande äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (1989:826) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1992:784) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:784
Rubrik
Förordning (1992:784) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1994:252) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1994-06-01
SFS-nummer
1994:252
Rubrik
Förordning (1994:252) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1994:1410) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1410
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 9 juni 1994.

Rubrik
Förordning (1994:1410) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (1996:1548) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förarbeten
Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.24, bet. 1996/97:NU1, rskr. 1996/97:120
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1997-01-20
SFS-nummer
1996:1548
Rubrik
Förordning (1996:1548) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Förordning (2002:675) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2002-09-01
SFS-nummer
2002:675
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om ansökningar som har kommit in före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2002:675) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation