lagen.nu

Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:153
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21

1 § Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör hamninnehavaren inom hamnens område anlöps eller nyttjas,

  • 1. för fartyg som anlöper en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område,
  • 2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
  • 3. för gods som lastas eller lossas över en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område.

Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2 gäller endast inom det område där trafiken enligt vad Sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse görs av hamninnehavaren. Lag (2019:153).

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Bestämmelserna i 1 § ska inte tillämpas på avgifter som ska tas ut enligt lagen (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning. Lag (2019:153).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:153

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:655

Departement
Näringsdepartementet RST
Förarbeten
Prop. 1980/81:132, TU 1980/81:29, rskr 1980/81:357
SFS-nummer
1981:655

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr.;ny 2 §
Ikraft
2019-03-24
SFS-nummer
2019:153
Rubrik
Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation