lagen.nu

Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1981-05-21
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Fastighetsreglering får ske för att ge staten möjlighet att förfoga över mark som genom en förestående ändring av riksgränsen skall föras över till det andra landet.

I fråga om en sådan fastighetsreglering gäller fastighetsbildningslagen (1970:988), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 § Fastighetsregleringen får ske utan hinder av 3 kap. samt 5 kap. 4, 5 och 8 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988).

3 § Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:381

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1980/81:168, CU 1980/81:34, rskr 1980/81:360
SFS-nummer
1981:381
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation