lagen.nu

Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1605
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

Inledande bestämmelser

1 § Administrations- och aviseringsavgift skall betalas enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1984:906).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1984:906

Bestämmelser om administrationsavgift

2 § Administrationsavgift skall betalas för lån som beviljas enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), förordningen (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall, nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem. Administrationsavgift skall också betalas för räntestöd som beviljas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Avgiften skall dock betalas endast om lånet eller räntestödet betalas ut.

Administrationsavgift skall också betalas för övertagande av sådana lån som avses i första stycket samt för övertagande av lån som har beviljats enligt

 • 1. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,
 • 2. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
 • 3. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,
 • 4. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
 • 5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,
 • 6. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,
 • 7. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,
 • 8. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 • 9. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk,
 • 10. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 • 11. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
 • 12. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,
 • 13. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter.

Avgift skall dock inte betalas om övertagandet avser förbättringslån enligt någon av kungörelserna i andra stycket 3 och 5. Förordning (1990:9).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

3 § För varje lån som beviljas eller övertas skall administrationsavgift tas ut med följande belopp:

Lånebelopp, kronor Administrationsavgift, kronor
Högst 200 000 200 200 001--1 000 000 600
1 000 001--2 000 000 2 000 001--3 000 000 3 000 001--4 000 000 4 000 001--6 000 000 6 000 001--8 000 000 Över 8 000 000 1 600 2 600 3 600 5 000 7 000 8 000

För varje räntestöd som beviljas tas administrationsavgift ut med 200 kronor.

Övertar någon två eller flera lån, som avser samma fastighet eller tomträtt, eller övertar någon lån i samband med att bostadslån för förvärv eller förvärvstillägg beviljas, får administrationsavgift tas ut med sammanlagt högst 8 000 kronor. Förordning (1986:715).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1983:504, 1986:109, 1986:715

4 § Administrationsavgiften för lån skall betalas av låntagaren senast då ränta på lånet eller lånen skall betalas första gången.

Administrationsavgiften för räntestöd skall betalas av den som får räntestödet. Avgiften skall betalas vid den tidpunkt som Boverket föreskriver. Förordning (1993:1112).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1984:906, 1993:1112

Bestämmelser om aviseringsavgift

5 § Aviseringsavgift skall betalas av låntagaren varje gång ränta skall betalas på lån som har beviljats enligt

Avgift skall dock inte betalas om lånet är ett förbättringslån enligt någon av kungörelserna i första stycket 5 och 7. Förordning (1990:1006).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:872, 1990:1006

6 § Aviseringsavgiften är 25 kronor för varje lån och betalningstillfälle. Förordning (1993:135).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Boverket får föreskriva att avgiften skall betalas genom att räntebidrag som betalas ut till låntagaren minskas med avgiftsbeloppet. Förordning (1993:1112).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:872, 1993:1112

Övriga bestämmelser

8 § Frågor om administrationsavgift och aviseringsavgift prövas av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB. Förordning (1993:1112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:1112

9 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2018:1605).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:872, 2018:1605

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:340

Departement
Finansdepartementet BB
Förarbeten
Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 16 s. 17), CU 1980/81:29, rskr 1980/81:244
SFS-nummer
1981:340

Förordning (1981:870) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1981:870
Rubrik
Förordning (1981:870) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1982:1051) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1982:1051
Rubrik
Förordning (1982:1051) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1983:504) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:504
Rubrik
Förordning (1983:504) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1984:906) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förarbeten
Jfr prop. 1983/84:150 (bil. 5 s.11), BoU 1983/84:33, rskr 1983/84:419
Omfattning
ändr. 1-4, 6 §§
Ikraft
1984-12-27
SFS-nummer
1984:906
Rubrik
Förordning (1984:906) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1985:668) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1985-07-23
SFS-nummer
1985:668
Rubrik
Förordning (1985:668) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1986:109) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
1986-04-01
SFS-nummer
1986:109
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 april 1986, och i övrigt den 1 juni 1986.

Rubrik
Förordning (1986:109) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1986:715) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1986-11-15
SFS-nummer
1986:715
Rubrik
Förordning (1986:715) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1989:872) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2, 5, 7-9 §§
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:872
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Bestämmelserna i 2 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande, om den fastighet som lånet avser har förvärvats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (1989:872) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1990:9) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1990-02-15
SFS-nummer
1990:9
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1990 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 1990. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin lydelse vid utgången av år 1989 tillämpas dock fortfarande, om den fastighet som lånet avser har förvärvats före den 1 januari 1990.

Rubrik
Förordning (1990:9) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1990:1006) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1006
Rubrik
Förordning (1990:1006) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1993:135) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1993-04-01
SFS-nummer
1993:135
Rubrik
Förordning (1993:135) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1993:1112) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1112
Rubrik
Förordning (1993:1112) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (2018:1605) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1605
Rubrik
Förordning (2018:1605) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation