lagen.nu

Lag (1981:324) om medborgarvittnen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1981-04-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:586
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten får en kommun utse trovärdiga personer att som medborgarvittnen följa Polismyndighetens arbete inom det län till vilket kommunen hör. Lag (2014:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:586

2 § Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och för den tid som fullmäktige bestämmer.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

3 § Valbar till medborgarvittne är den som är folkbokförd inom kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som inte är svensk medborgare är valbar endast om han eller hon sedan tre år är folkbokförd i Sverige. Den som är anställd av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får inte väljas till medborgarvittne.

Om ett medborgarvittne upphör att vara valbar, förfaller uppdraget genast. Lag (2014:586).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1988:1326, 1991:527, 2014:586

4 § Bestämmelser om medborgarvittnenas tjänstgöring meddelas av kommunen efter samråd med Polismyndigheten. Har en annan kommun inom länet utsett medborgarvittnen, ska samråd äga rum även med denna. Lag (2014:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:586

5 § Har medborgarvittnen utsetts ska Polismyndigheten i enlighet med vad kommunen har bestämt bereda dem tillfälle att närvara när polisverksamhet utövas. Detta gäller dock inte om av särskilda skäl hinder möter med hänsyn till

  • 1. rikets säkerhet,
  • 2. allmän ordning och säkerhet,
  • 3. vittnets eller annan enskilds säkerhet till liv eller hälsa,
  • 4. Polismyndighetens uppgift att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller beivra brott.

Det gäller inte heller om vittnets närvaro skulle vara oförenlig med en bestämmelse i lag eller annan författning. Lag (2014:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:586

6 § Ett medborgarvittne får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon som medborgarvittne har fått veta om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för Polismyndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, eller utreda eller beivra brott. Lag (2014:586).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:586

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:324

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1980/81:13, JuU 1980/81:24, rskr 1980/81:210
SFS-nummer
1981:324

Lag (1988:1326) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Förarbeten
1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1326
Rubrik
Lag (1988:1326) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Lag (1991:527) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Förarbeten
Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:527
Rubrik
Lag (1991:527) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Lag (2014:586) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:586
Rubrik
Lag (2014:586) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation