lagen.nu

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:712
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-09

Inledande bestämmelser

1 § Om rätt att i vissa fall ansöka om kallelse på okända borgenärer finns bestämmelser i 2 och 3 §§. Bestämmelserna i denna lag gäller också när sådan kallelse sker enligt annan lag eller författning, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om...

2 § När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make, arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift, får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.

Bestämmelserna i första stycket om efterlevande make gäller också en sådan efterlevande sambo som avses i sambolagen (2003:376), om denne har begärt att bodelning skall förrättas enligt 8 § samma lag. Lag (2003:381).

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:810, 2003:381

3 § När ansökan om äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse på egna eller andra makens okända borgenärer.

Kallelse på okända borgenärer får också sökas av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. Lag (1988:1266).

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:810, 1988:1266

Förfarandet

4 § En ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, ska dock ansökan göras hos Bolagsverket.

Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer och, såvitt möjligt, ange deras adress. Lag (2018:712).

Rättsfall (1)

NJA 2016 s. 609: Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen.

Kallelsen ska skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare ska myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka underrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har tagits upp i förteckningen över kända borgenärer och som har känd adress. Myndigheten ska även skicka en underrättelse till Skatteverket. Lag (2018:712).

5 a § Vid överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.

Ett beslut av Bolagsverket överklagas till tingsrätten på den ort där bolaget har sitt säte. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2007:1280).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:240, 2007:1280, 1996:259

Verkan av att en fordran inte anmäls i tid

6 § En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att kräva ut fordringen, om han inte visar att gäldenären har känt till den före anmälningstidens utgång. Har kallelsen skett på ansökan av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, gäller vad som har sagts om gäldenären i stället gode mannen eller förvaltaren. Anmälan behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i gäldenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.

Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. Lag (1988:1266).

Rättsfall (4)

NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om...
NJA 2014 s. 114: En skattefordran kanprekluderasenligt lagen (1981:131) om kallelse på okända...
NJA 2016 s. 609: Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip anses vara tvistig när någon...
NJA 2016 s. 981: Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:1266

7 § Förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran av en av flera gäldenärer som har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld, tillämpas bestämmelserna i 9 § preskriptionslagen (1981:130).

8 § Även om borgenären har underlåtit att anmäla sin fordran efter kallelse på okända borgenärer, får fordringen användas till kvittning, om detta eljest är tillåtet och anmälningstiden inte har gått ut vare sig när borgenären förvärvade fordringen eller när han kom i skuld till gäldenären.

9 § Underlåtenhet att anmäla en fordran efter kallelse på okända borgenärer inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:131

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
SFS-nummer
1981:131

Lag (1987:810) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ikraft
1988-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1987:810
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  • 2. Har boskillnad beviljats, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas när det gäller rätten att på grund av boskillnaden ansöka om kallelse på okända borgenärer.
Rubrik
Lag (1987:810) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1988:396) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:396
Rubrik
Lag (1988:396) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1988:1266) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1266
Rubrik
Lag (1988:1266) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ikraft
1996-07-01
Omfattning
ändr. 4, 5 §§;ny 5 a §
SFS-nummer
1996:259
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Ansökningar om kallelse på okända borgenärer som har gjorts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (1997:366) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Förarbeten
Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1997-07-01
SFS-nummer
1997:366
Rubrik
Lag (1997:366) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (2003:381) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2003:381
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
  • 2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2003:381) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (2004:240) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 5 a §§
SFS-nummer
2004:240
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. Ansökan som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilken verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Lag (2004:240) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (2006:699) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:699
Rubrik
Lag (2006:699) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (2007:1280) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1280
Rubrik
Lag (2007:1280) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
2018:712
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
  • 2. En ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska överlämnas från Kronofogdemyndigheten till Bolagsverket, om någon kallelse på okända borgenärer inte har utfärdats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation