lagen.nu

Preskriptionslag (1981:130)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1981-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:698
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Rättsfall (4)

AD 2002 nr 49: En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överenskommelse...
NJA 2003 s. 302: Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
NJA 2013 s. 632: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för...

Preskriptionstid

2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande.

Rättsfall (24)

ARN 1998-3055: Fråga om underårigs bundenhet av ett avtal (9 kap. 7 § föräldrabalken). Även...
AD 2008 nr 60: Fråga om preskription. Käranden i målet har gjort gällande att hon inte fullt...
MÖD 1999:1: Preskription av anläggningsavgift enligt va-lagen-----Under 1990-talet...
MÖD 2001:23: Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet som...
MÖD 2001:24: Miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk-----Den verksamhet som kommunen...
MÖD 2005:21: Preskription av skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----En fastighetsägare...
NJA 1988 s. 505: Treårspreskriptionen enligt 2 § 2 st preskriptionslagen (1981:130) har ansetts...
NJA 1990 s. 35: Två makar har åtagit sig ett garantiansvar för att ett bolag skulle fullgöra...
NJA 1997 s. 281: Prövningstillstånd i HovR. Frågor rörande preskription av borgensåtagande för...
NJA 2000 s. 569: Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter...
NJA 2001 s. 471: Preskriptionsfristen för rätt till återvinning av arvsskatt räknas från den dag...
NJA 2003 s. 302: Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att...
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...
NJA 2011 s. 755: Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.
NJA 2012 s. 414: Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift preskriberas...
NJA 2013 s. 632: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för...
NJA 2013 s. 700: Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har ansetts...
NJA 2013 s. 980: Treårspreskription enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte ansetts...
NJA 2018 s. 103: Ersättning för ideell skada vid avregistrering av medborgarskap. Frågor om...
RH 1995:6: Kommuns fordran på avgift för barnomsorg har ansetts vara en konsumentfordran...
RH 2006:17: Treårig s.k. konsumentpreskription gäller för en hyresvärds fordran mot en...
RH 2007:6: Fråga om Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är...
RH 2010:49: Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrassering av...
RH 2011:46: Återkrav av arbetslöshetsersättning har ansetts inte röra sig om en...

Lagrumshänvisningar hit (4)

3 § En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Har så skett, preskriberas fordringen ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §.

Om någon har häktats eller erhållit del av åtal för brott före utgången av tiden för åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgjorts dessförinnan, preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brottet tidigast ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen.

Preskriptionsavbrott

5 § Preskription avbryts genom att

  • 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,
  • 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
  • 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698).

Rättsfall (23)

ARN 1998-3055: Fråga om underårigs bundenhet av ett avtal (9 kap. 7 § föräldrabalken). Även...
AD 2002 nr 49: En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överenskommelse...
NJA 1996 s. 809: För att ett kravbrev skall medföra preskriptionsavbrott åligger det borgenären...
NJA 1997 s. 250: Fristen i 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd för väckande av talan om...
NJA 1998 s. 750: Kravbrev, som sänts med post som rekommenderad försändelse, har med hänsyn till...
NJA 2002 s. 358: Fråga om återuppväckande av en preskriberad fordran hos en konsument.
NJA 2004 s. 499: Preskription av hyresfordran. (Jfr NJA 2002 s.358)
NJA 2005 s. 843: Fråga huruvida preskription avbrutits avseende skadeståndsanspråk mot landsting...
NJA 2007 s. 157: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt ett flertal kravbrev till en...
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...
NJA 2007 s. 9: Fråga om en ansökan om verkställighet i eget namn av annan än borgenären har...
NJA 2012 s. 172: Preskriptionsavbrott. En borgenär har skickat ett flertal kravbrev till en...
NJA 2013 s. 632: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för...
NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till...
NJA 2016 s. 332: Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där...
RH 1996:111: A och B har gått i borgen såsom för egen skuld för lån som ett aktiebolag tagit...
RH 2002:66: Enbart den omständigheten att kravbrev vid flera tillfällen sänts till...
RH 2004:6: En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skifteslikvid...
RH 2008:57: I ett utmätningsmål gör gäldenären invändning om preskription. I målet uppstår...
RH 2008:70: Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa på...
RH 2009:24: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär. Fråga...
RH 2010:19: Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes...
RH 2016:6: Fråga om vilka krav som kan uppställas på bevisning för att påvisa att...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:698

Verkan av preskriptionsavbrott

6 § Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet.

7 § Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas.

Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas.

Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång.

Rättsfall (5)

NJA 1991 s. 647: Sedan utmätning i överskjutande skatt vid två tillfällen skett för en...
NJA 1994 s. 553: Fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 7 § 1 st preskriptionslagen (1981:130)...
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...
NJA 2014 s. 844: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till...
RH 2002:66: Enbart den omständigheten att kravbrev vid flera tillfällen sänts till...

Innebörden av preskription

8 § Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.

Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

Rättsfall (6)

HFD 2014 ref. 56: Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnden till en...
NJA 2004 s. 499: Preskription av hyresfordran. (Jfr NJA 2002 s.358)
NJA 2005 s. 44: Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga regler...
NJA 2014 s. 107: Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även...
NJA 2017 s. 569: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av...
RH 2015:42: I den mån ett aktiebolags ansvar mot en borgenär bortfallit på grund av...

9 § Om flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel. Andelarna beräknas efter huvudtalet, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller avgörande som borgenären har fått kännedom om senast sex månader före preskriptionen.

Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna, fördelas ansvaret för bristen mellan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid svarar varje gäldenär i förhållande till sin andel och borgenären i förhållande till den andel som har preskriberats.

Rättsfall (1)

NJA 1989 s. 269: Fem personer verksamma i ett aktiebolag tecknade generell proprieborgen för...

Lagrumshänvisningar hit (2)

10 § Utan hinder av att en fordran är preskriberad får den användas till kvittning, om detta eljest är tillåtet och den inte var preskriberad vare sig när borgenären förvärvade den eller när han kom i skuld till gäldenären.

Rättsfall (1)

RH 2007:52: Den allmänna bestämmelsen i 10 § preskriptionslagen (1981:130) om kvittning med...

11 § Preskriptionen inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen.

Rättsfall (2)

NJA 1996 s. 560: Preskription av huvudfordran inskränker inte borgenärens rätt att få betalning...
NJA 2007 s. 280: En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att...

Särskilda bestämmelser

12 § Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en fordran som avses i 2 § andra stycket.

Rättsfall (1)

RH 2006:17: Treårig s.k. konsumentpreskription gäller för en hyresvärds fordran mot en...

13 § Om en åtgärd som avses i 5 § 3 vidtas utomlands, medför den verkningar enligt denna lag, under förutsättning att borgenären med hänsyn till gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt har haft skälig anledning att vidta åtgärden i den främmande staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1981:130

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1979/80:119, LU 1980/81:1, rskr 1980/81:139
SFS-nummer
1981:130

Lag (2006:698) om ändring i preskriptionslagen (1981:130)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356§
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:698
Rubrik
Lag (2006:698) om ändring i preskriptionslagen (1981:130)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation