lagen.nu

Förordning (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1980-10-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:788
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder enligt Nordiska ministerrådets beslut den 8 december 1979 om nordiskt tjänstemannautbyte.

Föreskrifterna gäller arbetstagare hos

  • 1. riksdagen och dess myndigheter,
  • 2. myndigheterna under regeringen.

Föreskrifterna gäller inte arbetstagare i militära anställningar. Förordning (2004:923).

Ändringar/Förarbeten (4)

Utbytestjänstgöringen

2 § Utbytestjänstgöringen utformas så, att den främjar det nordiska samarbetet och är till nytta både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.

3 § Utbytestjänstgöringen fullgörs hos en eller flera myndigheter (utbytesmyndigheter) i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Utbytestjänstgöringen skall avse uppgifter som så långt möjligt stämmer överens med arbetstagarens uppgifter i anställningen.

Arbetsledningen för utbytestjänstgöringen utövas av utbytesmyndigheten. Förordning (1994:977).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:977

4 § Utbytestjänstgöringen får pågå högst tolv månader. Den bör såvitt möjligt pågå i en följd.

Tjänstebefrielse

5 § En arbetstagare som fullgör utbytestjänstgöring är utan något särskilt beslut om det befriad från sina uppgifter i anställningen. Förordning (1994:977).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:977

Förmåner

6 § Under utbytestjänstgöringen har arbetstagaren rätt till samma avlönings- och andra förmåner som under sin vanliga tjänstgöring, dock inte till reseförmåner. Förordning (1981:1270).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1981:1270

7 § Av Nordiska ministerrådets beslut framgår att arbetstagaren har rätt till följande särskilda kostnadsersättningar.

  • 1. Ett stipendium varje månad för merkostnader för bostad m.m.
  • 2. Ersättning för kostnader för en utresa och en hemresa i samband med utbytestjänstgöringens början och slut.
  • 3. Ersättning för kostnader för

en utresa och en hemresa för arbetstagarens familjemedlemmar vid flyttning,

transport av nödvändigt personligt bohag i samband med utbytestjänstgöringens början och slut,

en resa under utbytestjänstgöringen till och från hemorten för arbetstagaren och dennes familjemedlemmar. Som familjemedlem anses därvid också den som arbetstagaren stadigvarande lever samman med.

Första stycket 3 gäller dock bara om utbytestjänstgöringen skall pågå minst sex månader. Förordning (1992:137).

8 § har upphävts genom förordning (1991:125).

9 § Stipendier enligt 7 § första stycket 1 betalas med ett av Nordiska ministerrådet fastställt belopp omräknat i svensk valuta.

Vid beräkning av ersättning enligt 7 § första stycket 2 skall tillämpas de föreskrifter om reseförmåner som gäller för anställningen. Kostnad för sovplats i enbäddskupé ersätts dock inte.

Ersättning enligt 7 § första stycket 3 beräknas enligt de föreskrifter som gäller för anställningen vid motsvarande resor och bohagstransporter inom Sverige. Förordning (1992:137).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:1270, 1991:125

Prövning

10 § Ansökningar om utbytestjänstgöring prövas av den myndighet där den sökande är anställd. Förordning (1992:137).

11 § Innan en myndighet beslutar om en utbytestjänstgöring, ska den försäkra sig om att myndigheten i det andra landet kan ta emot vederbörande och hos Universitets- och högskolerådet dels försäkra sig om att medel för kostnadsersättningarna finns, dels anmäla behov av att sådana medel reserveras för den avsedda utbytestjänstgöringen. Förordning (2012:788).

Ändringar/Förarbeten (5)

Utbetalningar m. m.

12 § Lön och andra avlöningsförmåner under utbytestjänstgöringen betalas ut på samma sätt som under arbetstagarens vanliga tjänstgöring.

De särskilda kostnadsersättningarna betalas ut av samma myndighet som betalar ut arbetstagarens lön eller arvode. Därvid tillämpas i fråga om förskott och reseräkning de föreskrifter som avses i 9 § andra stycket. Stipendiet betalas ut förskottsvis per månad. Förordning (1992:137).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1981:1270, 1992:137

13 § De särskilda kostnadsersättningarna bekostas av Nordiska ministerrådet.

Rekvisitioner av ersättning för myndighetens utgifter för kostnadsersättningarna ges in till Universitets- och högskolerådet senast fyra månader efter avslutad tjänstgöring. Förordning (2012:788).

Ändringar/Förarbeten (6)

Rapportering

14 § En arbetstagare som har fullgjort utbytestjänstgöring ska senast två månader efter det att utbytestjänstgöringen har avslutats lämna en skriftlig rapport om tjänstgöringen.

Rapporten ges i två exemplar in till den myndighet där arbetstagaren är anställd. Myndigheten ska lämna över det ena exemplaret till Universitets- och högskolerådet. Förordning (2012:788).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 § Har upphävts genom förordning (1984:32).

Överklagande

16 § En myndighets beslut om utbytestjänstgöring får inte överklagas. Förordning (1992:137).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:137

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:848

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1981-01-01
SFS-nummer
1980:848

Förordning (1981:1270) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Omfattning
ändr. 6, 9, 12 §§;omtryck
Ikraft
1982-01-01
SFS-nummer
1981:1270
Rubrik
Förordning (1981:1270) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1983:65) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraft
1983-03-01
SFS-nummer
1983:65
Rubrik
Förordning (1983:65) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1984:32) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §;ändr. 1, 13 §§;omtryck
Ikraft
1984-03-01
SFS-nummer
1984:32
Rubrik
Förordning (1984:32) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1991:125) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 9 §;omtryck
Ikraft
1991-04-15
SFS-nummer
1991:125
Rubrik
Förordning (1991:125) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1992:137) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 3, 5, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14 §§;nya 16 §, rubr. närmast före 16 §;omtryck
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:137
Rubrik
Förordning (1992:137) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1994:977) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:977
Rubrik
Förordning (1994:977) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1996:1528) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Omfattning
ändr. 11, 13, 14 §§
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1528
Rubrik
Förordning (1996:1528) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (1999:867) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:867
Rubrik
Förordning (1999:867) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (2004:923) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:923
Rubrik
Förordning (2004:923) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (2006:168) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 13, 14 §§
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:168
Rubrik
Förordning (2006:168) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (2008:1086) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1086
Rubrik
Förordning (2008:1086) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (2009:202) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraft
2009-04-21
SFS-nummer
2009:202
Rubrik
Förordning (2009:202) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Förordning (2012:788) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 13, 14 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:788
Rubrik
Förordning (2012:788) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation