lagen.nu

Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1980-10-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § I denna förordning anges de grunder som skall tillämpas vid

  • 1. beräkning av kapitalbelopp och fondkapital enligt punkt 7 övergångsbestämmelserna till kungörelsen (1972:412) om sjömanspension,
  • 2. beräkning av kapitalbelopp och engångsbelopp enligt 11 a § kungörelsen om sjömanspension och enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1980:432) om ändring i kungörelsen,
  • 3. omräkning av pensionsbelopp enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till sistnämnda förordning.

2 § Beräkningen skall göras med utgångspunkt från aktuell pensionsnivå.

Lagrumshänvisningar hit (2)

3 § Räntefoten antas till 2,5 procent för pension som omräknas vid ändring av basbeloppet (värdesäkrad pension) och 7,5 procent för annan pension (ej värdesäkrad pension).

4 § Som antaganden i fråga om dödlighet gäller de formler som försäkringsinspektionen har fastställt enligt punkt 2.a i bilagan till kungörelsen (BFFS 1977:5) om försäkringstekniska grunder att tillämpas vid beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Vid tillämpning av 11a § tredje stycket kungörelsen (1972:412) om sjömanspension får det enligt 2-4 §§ beräknade beloppet sättas ned, om det är motiverat med hänsyn till den försäkrades allmänna hälsotillstånd eller med hänsyn till förväntad nedsättning av pensionsbeloppet på grund av samordning med annan pension.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Belopp som har räknats fram enligt 2-5 §§ skall höjas med tre procent (omkostnadstillägg).

7 § Närmare föreskrifter om beräkning av sådana kapitalbelopp m.m. som avses i denna förordning meddelas av Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1179).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:770

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1980:770

Förordning (1994:1276) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:223, bet. 1993/94:TU31, rskr. 1993/94:325
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1276
Rubrik
Förordning (1994:1276) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Förordning (2004:1074) om ändring i (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1074
Rubrik
Förordning (2004:1074) om ändring i (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Förordning (2009:1179) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1179
Rubrik
Förordning (2009:1179) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation