lagen.nu

Ordningsvaktsförordning (1980:589)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:941
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Förordnande av ordningsvakter m.m.

1 § En ansökan om att bli förordnad till ordningsvakt ska vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

  • 1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
  • 2. Den verksamhet som ansökan gäller.
  • 3. Det eller de tjänstgöringsområden eller tjänstgöringsställen som ansökan avser. Om ansökan gäller förordnande med stöd av 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter, ska uppgift om tjänstgöringsställe alltid lämnas.
  • 4. Tidpunkt för genomgången eller planerad utbildning för ordningsvakter och vem som anordnat eller anordnar utbildningen.
  • 5. Vad sökanden i övrigt vill åberopa för att visa att han eller hon uppfyller de kvalifikationskrav som anges i 4 § lagen om ordningsvakter.

Om sökanden är anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ska det framgå av ansökan.

Ansökan ska ges in till Polismyndigheten. Förordning (2014:1132).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1999:331, 2014:1132

2 § Om den som förordnas till ordningsvakt är anställd i eller har sökt anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, ska Polismyndigheten sända en kopia av förordnandet till den länsstyrelse som enligt 8 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag utövar tillsyn över företaget.

Första stycket gäller också vid beslut om återkallelse av ett förordnande. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1132

3 § Om ett förordnande att vara ordningsvakt återkallas, är ordningsvakten skyldig att omedelbart överlämna beviset om förordnandet till Polismyndigheten eller till en polisman. Detsamma gäller om en ordningsvakt avstängs från tjänstgöring. I det sistnämnda fallet ska ordningsvakten återfå beviset, om avstängningen upphör utan att förordnandet återkallas. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1132

Vissa särskilda åligganden för ordningsvakter

4 § Får en ordningsvakt kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal skall han lämna rapport om det till en polisman så snart det kan ske.

Rättsfall (1)

RH 2004:42: Underlåtenhet av ordningsvakt att rapportera ett fall av misstänkt misshandel,...

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Skadas någon till följd av en ordningsvakts ingripande och är skadan inte obetydlig, skall ordningsvakten, efter att ha sörjt för att den skadade får den vård som behövs, snarast anmäla det inträffade till en polisman.

Utbildning och utrustning

6 § Utbildningen för ordningsvakter ska utformas så att eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Utbildningen ska utformas med särskilt beaktande av en ordningsvakts behov av yrkesetiska principer och teoretiska och praktiska kunskaper. Grundutbildningen ska omfatta minst 60 timmar.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utbildningens utformning och genomförande. För dem som gått igenom väktar- eller skyddsvaktsutbildning får Polismyndigheten föreskriva en kortare utbildningstid än vad som anges i första stycket.

Utbildning av ordningsvakter får bedrivas av Polismyndigheten eller, om det finns särskilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Polismyndigheten. Tillstånd får endast ges till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Polismyndigheten får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:1132, 1992:211, 1999:331

8 § Polismyndigheten får ta ut en avgift för utbildning av ordningsvakter som genomförs av myndigheten. Myndigheten bestämmer avgiftens storlek och får disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1132, 1999:331

9 § En ordningsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, utan att det uppstår risk för förväxling med polisman.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ordningsvakternas utrustning. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1132, 1999:331

Verkställighetsföreskrifter

10 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1980:578) om ordningsvakter och denna förordning. Förordning (2014:1132).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1999:331, 2014:1132, 1999:331

Avgifter

11 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 §. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (1999:331).

Överklagande

12 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:941).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:1132, 2018:941, 1999:331

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:589

Departement
Justitiedepartementet L4
SFS-nummer
1980:589

Förordning (1989:151) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:151
Rubrik
Förordning (1989:151) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Förordning (1992:211) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Omfattning
nya 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:211
Rubrik
Förordning (1992:211) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Förordning (1999:331) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 6, 7 §§ betecknas 10, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 7 § sätts närmast före nya 11 §;ändr. 1 §, den nya 10 §, rubr. före den nya 6 §;nya 6, 7, 8, 9, 12 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:331
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
  • 2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på beslut som meddelats före i kraftträdandet.
  • 3. Verkställighetsföreskrifter som har meddelats av länsstyrelserna enligt äldre bestämmelser skall gälla till utgången av år 1999.
Rubrik
Förordning (1999:331) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Förordning (2014:1132) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1132
Rubrik
Förordning (2014:1132) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Förordning (2018:941) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:941
Rubrik
Förordning (2018:941) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation