lagen.nu

Lag (1980:578) om ordningsvakter

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1980-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:348
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Allmänna bestämmelser

1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

  • 1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) och cirkusföreställningar,
  • 2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,
  • 3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller
  • 4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1624).

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

  • 1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) och cirkusföreställningar,
  • 2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,
  • 3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller
  • 4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2019:348).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 a § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll i domstolar enligt vad som anges i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. Lag (2001:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:179
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

2 b § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting. Lag (2010:295).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1975, 2010:295
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

2 b § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden. Lag (2018:1975).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1975, 2010:295

3 § Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2–2 b §§. Lag (2010:295).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:179, 2010:295

Kvalifikationskrav

4 § Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning. Lag (2014:401).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 40: En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:401

Förordnande

5 § En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

I förordnandet ska det anges för vilken verksamhet och inom vilket område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av 3 §, ska det också innehålla uppgift om tjänstgöringsställe. Lag (2014:401).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 40: En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1989:150, 1998:1554, 2014:401

Allmänna åligganden

6 § En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten. Han eller hon är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att ordern inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning. Lag (2014:401).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:401

7 § En ordningsvakt ska hålla Polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Lag (2014:401).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1989:150, 2014:401

8 § För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte.

Återkallelse av förordnande

9 § Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som anges i 4 §, får Polismyndigheten återkalla förordnandet. Detsamma gäller när det finns något annat särskilt skäl för återkallelse.

Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antas att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten besluta att stänga av ordningsvakten från tjänstgöring för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om ordningsvakten åsidosätter sina skyldigheter som ordningsvakt.

Om myndighetens beslut inte kan avvaktas får en polisman besluta om avstängning. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Har avstängningen inte redan upphört, ska myndigheten omedelbart pröva om den ska bestå. Lag (2014:401).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:401

Överklagande

10 § Polismyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:401).

Ändringar/Förarbeten (4)

Tystnadsplikt

11 § En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:427).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:427

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:578

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
SFS-nummer
1980:578

Lag (1989:150) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Ikraft
1989-07-01
Omfattning
ändr. 5-7, 10 §§
SFS-nummer
1989:150
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1989:150) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (1993:1625) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-04-01
SFS-nummer
1993:1625
Rubrik
Lag (1993:1625) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (1995:1707) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Förarbeten
Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ikraft
1996-05-01
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
1995:1707
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Rubrik
Lag (1995:1707) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (1998:1554) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:1 utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1554
Rubrik
Lag (1998:1554) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (1999:330) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ikraft
1999-07-01
Omfattning
ändr. 2, 10 §§
SFS-nummer
1999:330
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1999:330) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2001:179) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Omfattning
ändr. 3 §;ny 2 a §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:179
Rubrik
Lag (2001:179) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2009:427) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:427
Rubrik
Lag (2009:427) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2010:295) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232
Omfattning
ändr. 3 §;ny 2 b §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:295
Rubrik
Lag (2010:295) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2010:1624) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1624
Rubrik
Lag (2010:1624) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2014:401) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ikraft
2014-07-01
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
SFS-nummer
2014:401
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2015.

Rubrik
Lag (2014:401) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:287, bet. 2018/19:KU9, rskr. 2018/19:34
Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2018:1975
Rubrik
Lag (2018:1975) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:348
Rubrik
Lag (2019:348) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation