lagen.nu

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:36
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om förbud mot förorening från fartyg, mottagning av skadliga ämnen från fartyg, fartygs konstruktion, tillsyn och andra åtgärder för att förebygga eller begränsa förorening från fartyg samt om förundersökning vid brott mot bestämmelser i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation, vilka även avser att skydda miljön, finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2003:366).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:527, 2001:1294, 2003:366

2 § I lagen används beteckningar som har följande betydelse.

Beteckning Betydelse
Östersjöområdet Allt vattenområde i den egentliga Östersjön med Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Östersjön upp till latitudparallellen genom Skagen i Skagerack vid 57° 44,8' nord
Fartyg Fartyg, svävare, undervattensfartyg, fasta eller flytande plattformar samt andra flytande anordningar som används till sjöss
Skadligt ämne Olja och andra ämnen som, om de kommer ut i havet, i något annat vattenområde eller i luften, kan innebära risker för människors hälsa, vara skadliga för den marina faunan eller floran, skada skönhets- eller rekreationsvärden eller störa annat rättmätigt utnyttjande av havet eller andra vattenområden
Utsläpp Varje utsläpp i havet, i andra vattenområden eller i luften, såsom utströmning, kvittblivning, spill, läckage, utpumpning, utspridning eller uttömning
Lag (2006:1318).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:527, 2006:1318

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om vad som vid tillämpningen av lagen förstås med olja, andra skadliga flytande kemikalier som transporteras i bulk än olja, skadliga ämnen i övrigt samt oljetankfartyg.

4 § Lagen skall inte tillämpas på andra utländska statsfartyg än sådana som används i affärsdrift.

På svenska statsfartyg som inte används i affärsdrift är lagen tillämplig endast i den mån regeringen föreskrifter det. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

5 § Föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag får inte strida mot sådana bestämmelser i internationella överenskommelser som är bindande för Sverige. Detsamma gäller undantag som i enskilda fall meddelas från bestämmelser i denna lag eller från föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Vid tillämpningen av lagen skall sådana begränsningar som följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser beaktas. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

6 § Vad som sägs i denna lag om redare skall även gälla den som i redarens ställe utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

2 kap. Förbud mot förorening från fartyg

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som härrör från eller i övrigt står i samband med fartygens drift. Bestämmelserna gäller dock inte i fråga om sådana utsläpp av skadliga ämnen som är en omedelbar följd av utforskning, utvinning och därmed förenad, ej landbaserad hantering av havsbottnens mineraltillgångar.

2 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt Östersjöområdet utanför dessa vattenområden får olja inte släppas ut från fartyg.

I fråga om andra vattenområden får regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddela föreskrifter om förbud mot utsläpp av olja.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får särskilda villkor föreskrivas. Lag (2001:1294).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 255: Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om förbud mot utsläpp från fartyg av andra skadliga ämnen än olja.

4 § Om, till följd av olyckshändelse, från fartyg släpps ut skadliga ämnen, beträffande vilka gäller förbud mot utsläpp, skall utsläppet begränsas så långt det är möjligt.

3 kap. Mottagning av avfall från fartyg

1 § Anordningar för mottagning och behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas på de platser där olja lastas eller oljetankfartyg repareras. Den som lastar ut olja eller driver reparationsverksamhet svarar för att det finns behövliga mottagnings- och behandlingsanordningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva att mottagnings- och behandlingsanordningar för oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas även på andra platser. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anordningarna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får särskilda villkor föreskrivas. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:847, 2001:1294

2 § Anordningar för mottagning av barlastvatten eller tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja skall finnas på de platser som regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anordningarna. Lag (2000:847).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:847

3 § Anordningar för mottagning av annat avfall som innehåller skadliga ämnen än sådant som avses i 1 och 2 §§ skall finnas på de platser som regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får även föreskriva vem som skall svara för anordningarna. Lag (2000:847).

4 § Någon avgift får inte tas ut vid anordning, som avses i 1 § första stycket, för mottagning eller behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg som lastas hos den som svarar för anordningen.

I fråga om avgift för mottagning och behandling som avses i 1 § andra stycket och mottagning som avses i 2 § meddelar regeringen föreskrifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får särskilda villkor föreskrivas. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1983:57, 2001:1294

5 § Någon avgift för mottagning eller annan hantering av avfall som anges i 3 § får inte tas ut av fartygens redare eller ägare. Vad nu har sagts utgör inte hinder mot att kostnaderna för verksamheten täcks genom hamnavgifter eller motsvarande generella avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första stycket. När undantag meddelas får särskilda villkor föreskrivas. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

6 § Den som avser att avlämna oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten till en mottagningsanordning som avses i 1 § skall lämna uppgifter om lösningsmedel eller andra ämnen i vattnet som har betydelse för behandlingen.

Ett fartyg får inte lastas eller repareras hos den som svarar för att det finns behövlig mottagnings- och behandlingsanordning som avses i 1 § första stycket, om han underlåter att omhänderta oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyget. För de fall som avses i 1 § andra stycket meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen utser motsvarande föreskrifter om förbud mot lastning, reparation eller annan verksamhet.

I fråga om mottagning av barlastvatten eller tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja meddelar regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskrifter i de hänseenden som avses i första och andra styckena.

Lagrumshänvisningar hit (2)

7 § Den som svarar för sådana mottagningsanordningar som avses i 1-3 §§ skall se till att dessa är placerade och utformade så att de fartyg som använder anordningarna inte orsakas onödig försening. Regeringen eller den myndighet som regeringe utser får meddela närmare föreskrifter om utformning och drift av sådana anordningar som avses i 1-3 §§. Lag (2001:1294).

7 a § Befälhavaren skall vidta de åtgärder ombord på fartyget som krävs för att avfall skall kunna lämnas utan onödig försening. I den mån sådana åtgärder omfattar fartygets maskineri med tillhörande anordningar åligger denna skyldighet maskinchefen. Lag (2002:874).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:874

7 b § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med 7 eller 7 a § orsakar en onödig försening i samband med avlämning eller mottagning av avfall från fartyg skall ersätta den skada som förseningen orsakar den som tar emot eller lämnar avfallet.

Ersättningen får sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till beskaffenheten av det fel eller den försummelse som orsakat skadan, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

I fråga om redares ansvar för skada som befälhavare eller besättningsmedlem orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten och om redares rätt till återkrav finns bestämmelser i 7 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). Om skadan har vållats av en arbetstagare i tjänsten gäller 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Lag (2002:874).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:874

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får meddela föreskrifter om skyldighet att

 • 1. från fartyg lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning,
 • 2. i förväg anmäla avlämning av avfall från fartyg till en mottagningsanordning, utom i de avseenden som anges i 6 §,
 • 3. vidta åtgärder i samband med mottagandet och hanteringen av avfall som innehåller skadliga ämnen från fartyg samt
 • 4. upprätta avfallshanteringsplaner. Lag (2000:847).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:847

9 § Den myndighet som avses i 6 kap. 5 a § får meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att

 • 1. en mottagnings- eller behandlingsanordning skall finnas enligt 1-3 §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av någon av dessa bestämmelser,
 • 2. en mottagnings- eller behandlingsanordning skall utformas och drivas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 §,
 • 3. de skyldigheter som har föreskrivits med stöd av 8 § 3 skall fullgöras,
 • 4. en avfallshanteringsplan skall upprättas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § 4. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

10 § Ett beslut om föreläggande enligt 9 § skall föregås av samråd med den kommun eller den myndighet som enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken har det operativa tillsynsansvaret över den verksamhet som föreläggandet avser. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

11 § Ett föreläggande enligt 9 § får förenas med vite. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

4 kap. Fartygs konstruktion, m. m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift för att förebygga eller begränsa förorening samt om certifikat som visar att sådana föreskrifter är uppfyllda. Lag (1996:527).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva att fartyg inte får användas till sjöfart eller, såvitt avser utländska fartyg,

till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon, om de inte

 • 1. har certifikat, som avses i 1 §, eller motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndigheter,
 • 2. är så underhållna att de i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §,
 • 3. drivs i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 §. Lag (1992:1143).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:1143

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om hur skadliga ämnen som transporteras till sjöss i förpackad form eller i fraktcontainrar eller på liknande sätt skall hanteras för att förorening skall förebyggas eller begränsas. Lag (1996:527).

5 kap. Dagböcker m. m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om dagböcker och andra handlingar rörande hanteringen av skadliga ämnen ombord på fartyg.

2 § Handlingar som avses i 1 § ska i fråga om svenska fartyg på begäran hållas tillgängliga för Polismyndigheten, Kustbevakningen, den tillsynsmyndighet som avses i 6 kap. 5 § eller annan myndighet som regeringen utser. Detsamma gäller i fråga om motsvarande handlingar på utländska fartyg, som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i den mån regeringen föreskriver detta.

Inom en främmande stats sjöterritorium är befälhavare på svenska fartyg skyldiga att låta behöriga utländska myndigheter ta del av sådana handlingar som avses i 1 §. Lag (2014:722).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2014:722

6 kap. Tillsyn

Besiktning

1 § Svenska fartyg, som omfattas av föreskrifter enligt 4 kap. 1 § om konstruktion, utrustning eller drift, skall besiktas innan de sätts i trafik och därefter genomgå regelbundna besiktningar.

Vid besiktningarna skall fastställas om fartygen uppfyller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 § i fråga om konstruktion, utrustning och drift.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

Inspektion

2 § Fartyg skall inspekteras när den tillsynsmyndighet som avses i 5 § anser att det behövs.

Ett utländskt fartyg som är under genomfart av Sveriges territorialhav får inspekteras endast om det finns grundad anledning att anta att ett förbjudet utsläpp har skett från fartyget inom Sveriges sjöterritorium.

Om utsläpp har skett från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon, gäller i fråga om rätt att inspektera vad som föreskrivs i 2 a och 2 b §§. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 a § Ett utländskt fartyg, som befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon, får med anledning av ett utsläpp i den ekonomiska zonen inspekteras endast

 • 1. om det är klarlagt att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget, och
 • 2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på den svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar inom Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.

Trots bestämmelserna i första stycket får ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon inspekteras, om det finns grundad anledning att anta att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget i den ekonomiska zonen och

 • 1. utsläppet har medfört eller kan medföra betydande förorening av den marina miljön, och
 • 2. fartygets befälhavare har vägrat att lämna uppgifter om fartygets identitet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpningshamn eller annan relevant information som har begärts, eller har lämnat uppgifter som uppenbarligen inte överensstämmer med verkliga förhållanden, och
 • 3. inspektionen är påkallad av omständigheterna i övrigt. Lag (2001:1294).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 255: Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 1992:1143

2 b § Ett utländskt fartyg som befinner sig utanför Sveriges sjöterritorium får, utöver vad som anges i 2 och 2 a §§, inspekteras om de förutsättningar som anges i 2 eller 2 a § föreligger och fartyget har blivit föremål för omedelbart förföljande. Rätten till omedelbart förföljande upphör när fartyget kommer in på en annan stats territorialhav. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2001:1294

3 § Vid en inspektion ska det kontrolleras att fartyget och dess utrustning är i det skick och att driftförhållandena är sådana som behövs för att förebygga förorening. Vid en inspektion får det även kontrolleras om det har skett en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Inspektionen får vidare gälla kontroll av efterlevnaden av sådana bestämmelser som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 § 1.

I fråga om utländska fartyg som har certifikat som avses i 4 kap. 1 § eller motsvarande handlingar som har utfärdats av behöriga utländska myndigheter ska inspektionen begränsas till granskning av dessa handlingar och av handlingar som avses i 5 kap. 1 § samt till kontroll av det system som används för att hindra påväxt på fartygets skrov, såvida

 • 1. det inte finns grundad anledning att anta att fartyget eller dess utrustning eller driftförhållanden i väsentliga avseenden avviker från uppgifterna i certifikaten eller handlingarna, eller
 • 2. innehållet i certifikaten eller handlingarna inte är tillräckligt för att bekräfta en misstänkt överträdelse av bestämmelser i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller i internationella överenskommelser som är bindande för Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från den begränsning som anges i andra stycket under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll eller av Paris Memorandum of Understanding on Port State Control. Lag (2010:1359).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Närmare föreskrifter om de tillsynsförrättningar som avses i 1--3 §§ meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

Tillsynsmyndighet

5 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om fartygs konstruktion, utrustning och drift utövas av myndighet som regeringen utser. Myndigheten får uppdra åt sakkunniga att utom riket verkställa tillsynsförrättningar.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

5 a § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 kap. om mottagning av avfall från fartyg utövas av den myndighet som regeringen utser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om tillsynen. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

Giltighet av vissa certifikat m.m.

6 § Har en sådan organisation som anges i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) företagit undersökning av fartyg och utrustning eller utfärdat certifikat efter en sådan undersökning, har undersökningen eller certifikatet samma giltighet som en undersökning verkställd av eller ett certifikat utfärdat av en svensk myndighet. Lag (2003:366).

Ändringar/Förarbeten (4)

Tillsynsförrättningar

7 § Den som verkställer en tillsynsförrättning som gäller ett fartyg eller biträder vid en sådan förrättning skall få tillträde till fartyget för att göra nödvändiga undersökningar och ta del av de handlingar i fråga om fartyget som finns ombord. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2001:1294

7 a § Polismyndigheten skall lämna den handräckning som behövs för tillsyn enligt denna lag. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten för

 • 1. tillsyn,
 • 2. provning och granskning av material och utrustning till fartyg, och
 • 3. ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1558).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1558

9 § Fartygets redare och ägare ansvarar för att fartyget undergår sådan tillsyn som avses i 1 §.

10 § Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin tjänst har fått veta om enskildas affärs- eller driftförhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:426).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:426, 1980:1032

Anmälan om brott m.m.

11 § Om den tillsynsmyndighet som avses i 5 eller 5 a § har anledning att anta att det har begåtts ett brott som avses i denna lag ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten eller åklagare. Gäller misstanken ett förbjudet utsläpp ska också Kustbevakningen underrättas.

Om det har inletts en förundersökning om brott som avses i denna lag ska tillsynsmyndigheten på begäran bistå Polismyndigheten, Kustbevakningen och åklagare vid undersökningen. Lag (2014:722).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:722, 2001:1294

7 kap. Särskilda åtgärder mot förorening

Förbud mot trafik m.m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får föreskriva sådana begränsningar av eller förbud mot trafik i farvatten inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon som behövs för att förebygga förorening. Lag (1996:527).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar sådana föreskrifter om läktring av skadliga ämnen inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon som behövs för att förebygga förorening. Föreskrifterna får avse förbud mot läktring inom vissa områden. Lag (1996:527).

Rapportering

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar föreskrifter om skyldighet

 • 1. att rapportera utsläpp av skadliga ämnen och händelser som innebär risk för förorening,
 • 2. att lämna sådana uppgifter om fartyg och fartygs last som behövs för att förebygga eller bekämpa utsläpp av skadliga ämnen. Lag (1996:527).

Förbud och förelägganden beträffande fartyg

4 § Om ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § eller om föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § detta kapitel överträds, får Transportstyrelsen eller annan myndighet som regeringen utser meddela

 • 1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
 • 2. förbud mot att använda viss utrustning,
 • 3. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
 • 4. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats,
 • 5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

Om något beslut om sådan åtgärd inte meddelas får myndigheten, när det gäller brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela föreläggande att bristerna skall avhjälpas. Lag (2008:1364).

5 § Släpps olja eller något annat skadligt ämne ut från ett fartyg eller kan det skäligen befaras att så kommer att ske och finns det grundad anledning att anta att svenskt territorium, svenskt luftrum eller svenska intressen i övrigt på grund av detta kan skadas i avsevärd mån, får Transportstyrelsen eller annan myndighet som regeringen utser meddela de förbud och förelägganden som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa förorening. Sådana förbud och förelägganden kan vara

 • 1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
 • 2. förbud att påbörja eller fortsätta lastning, lossning, läktring eller bunkring,
 • 3. förbud att använda viss utrustning,
 • 4. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
 • 5. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats,
 • 6. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift,
 • 7. föreläggande att läktra olja eller annat skadligt ämne.

Ett förbud eller föreläggande enligt första stycket får även meddelas om det finns ett allvarligt hot om förorening av andra staters havs- eller kustområden. Lag (2008:1364).

5 a § Ett utländskt fartyg som befinner sig utanför svenskt inre vatten får förbjudas att fortsätta sin resa enligt 4 eller 5 § endast om

 • 1. utsläpp eller risk för utsläpp föreligger som en följd av en sjöolycka eller åtgärder i samband med en sådan olycka, eller
 • 2. fartyget har inspekterats med stöd av 6 kap. 2 § andra stycket, 2 a § eller 2 b § och fartygets fortsatta resa medför eller kan medföra betydande risk för skada på den marina miljön. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2001:1294

6 § /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer/ Om ett fartyg ombord saknar ett certifikat som det ska ha enligt 10, 10 a eller 11 a kap. sjölagen (1994:1009), får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om

 • 1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,
 • 2. förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg. Lag (2017:724).

6 § /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Om ett fartyg ombord saknar ett certifikat som det ska ha enligt 10, 10 a, 11 eller 11 a kap. sjölagen (1994:1009), får Transportstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om

 • 1. förbud för fartyget att anlöpa eller avgå från en svensk hamn eller från en tilläggsplats som ligger inom svenskt territorium,
 • 2. förbud mot fartygets vidare resa, om det är fråga om ett svenskt fartyg. Lag (2018:1860).

6 a § Regeringen får meddela sådana föreskrifter om förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn som följer av ett direktiv eller en förordning som antagits inom Europeiska unionen eller av något internationellt avtal eller motsvarande som Sverige har ingått.

Om ett fartyg har förbjudits att anlöpa svensk hamn enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket, får Transportstyrelsen även förbjuda svenska hamnar att ta emot det fartyget. Detsamma gäller om fartyget har förbjudits att anlöpa hamn med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2978/94. Lag (2010:1359).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

6 b § Har beträffande ett visst fartyg inte fullgjorts vad som föreskrivs med stöd av 3 kap. 8 § 1 om skyldighet att lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning, får Transportstyrelsen eller annan myndighet som regeringen utser förbjuda fartyget att avgå från en svensk hamn.

Om den myndighet som regeringen har utsett med stöd av 6 kap. 5 a § första stycket har informerats om att ett fartyg har lämnat närmast föregående hamn utan att den skyldighet att lämna avfall som gäller där har fullgjorts och hamnen finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), skall myndigheten förbjuda fartyget att avgå från en svensk hamn. Fartyget skall inte tillåtas att lämna hamnen förrän det har kontrollerats om fartyget har efterlevt de bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. Lag (2008:1364).

7 § Beslut enligt 4, 5, 6 a § eller 6 b § första stycket om förbud skall innehålla uppgift om de åtgärder som skall vidtas för rättelse. Beslut om föreläggande enligt 4 eller 5 § skall innehålla uppgift om den tid inom vilken åtgärderna skall vara vidtagna. Lag (2002:874).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2001:876, 2002:874

7 a § Ett förbud mot ett fartygs avgång som meddelats enligt 4-6 §§ skall gälla till dess rättelse har skett och betalning har erlagts eller säkerhet ställts för de kostnader för tillsynsförrättningen eller kvarhållandet som enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall betalas av redaren eller fartygsägaren. Lag (2003:366).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:874, 2003:366, 2001:876

8 § I beslut enligt 4, 5, 6 a eller 6 b § får vite sättas ut. Ett föreläggande eller förbud som förenas med vite får allt efter omständigheterna riktas mot fartygets befälhavare, redare eller ägare. Lag (2003:366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2003:366

9 § Underlåter någon att inom den förelagda tiden vidta åtgärd som åligger honom enligt beslut som har meddelats med stöd av 4 eller 5 § eller kan han inte underrättas om beslutet utan sådant dröjsmål som äventyrar syftet med beslutet, får myndigheten låta verkställa åtgärden på bekostnad av fartygets redare eller ägare. Detsamma gäller även i andra fall när ett beslut har meddelats med stöd av 4 eller 5 §, om omedelbar åtgärd krävs men inte kan väntas bli vidtagen av den som avses med beslutet.

10 § Den myndighet som med stöd av 4, 5, 6, 6 a eller 6 b § har förbjudit ett fartygs avgång eller vidare resa eller förbjudit ett fartyg att anlöpa svensk hamn ska, om fartyget befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller, i fråga om beslut enligt 4 eller 5 §, Sveriges ekonomiska zon, genast anmäla beslutet till Polismyndigheten, Tullverket, Sjöfartsverket och Kustbevakningen samt berörda hamnar. Polismyndigheten och Kustbevakningen ska, om det behövs, vidta åtgärder för att förhindra överträdelse av förbudet. Tullverket och Sjöfartsverket ska, så länge förbudet gäller, ställa in de förrättningar för fartygets resa som ankommer på dem.

Gäller förbudet ett svenskt fartyg som befinner sig inom en främmande stats sjöterritorium, är befälhavaren skyldig att på begäran av en svensk utlandsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till myndigheten. Lag (2014:722).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Märkning av olja och tagande av oljeprov

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan märkning av olja ombord på fartyg som behövs för att det ska kunna fastställas varifrån förorenande olja har kommit.

För att undersöka varifrån förorenande olja har kommit får Polismyndigheten eller den myndighet som har befogenhet att meddela beslut enligt 5 § ta oljeprov ombord på ett fartyg och för sådant ändamål avbryta fartygets resa, om det inte leder till någon väsentlig olägenhet. Lag (2014:722).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:722, 2001:1294

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för fartygets ägare eller redare att utge ersättning för kostnader i samband med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2003:366).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:366

8 kap. Vattenföroreningsavgift

1 § En särskild avgift (vattenföroreningsavgift) skall tas ut, om något av de förbud mot utsläpp av olja från fartyg som avses i 2 kap. 2 § har överträtts och utsläppet inte är obetydligt. Detsamma gäller om ett sådant utsläpp av olja som avses i 2 kap. 4 § inte har begränsats så långt det är möjligt.

Vattenföroreningsavgiften tillfaller staten. Lag (1983:463).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 255: Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av...

2 § Vattenföroreningsavgiften skall påföras den fysiska eller juridiska person som vid överträdelsen var fartygets ägare eller redare. Om ägaren visar att han eller hon har saknat inflytande över fartygets drift får avgift dock inte påföras honom eller henne.

För vattenföroreningsavgift som delägarna i ett partrederi skall betala enligt första stycket, svarar de solidariskt. Lag (2001:1294).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 255: Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

3 § Vattenföroreningsavgiften ska bestämmas med hänsyn till utsläppets omfattning samt fartygets storlek (bruttodräktighet) enligt följande tabell.

Med bruttodräktighet avses det bruttodräktighetstal som anges i det för fartyget gällande mätbrevet. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när utsläppet inträffade.

/Tabellen är ej med här./ Lag (2010:1228).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Om en vattenföroreningsavgift enligt 3 § med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskälig, får den nedsättas eller efterges. Lag (1983:463).

5 § Frågor om vattenföroreningsavgift prövas av kustbevakningen. Lag (1988:437).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:437

6 § Kan det skäligen antas att vattenföroreningsavgift skall tas ut, får Kustbevakningen eller annan myndighet som regeringen utser meddela de förbud eller förelägganden beträffande fartyget som är nödvändiga för att säkra bevisning, såsom förbud mot fartygets avgång eller vidare resa eller föreläggande att fartyget skall anlöpa viss hamn.

En åtgärd enligt första stycket som riktas mot ett utländskt fartyg, som befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon, får med anledning av ett förbjudet utsläpp i den ekonomiska zonen vidtas en dast om

 • 1. det är klarlagt att det har skett ett utsläpp från fartyget och
 • 2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på stränder i Sverige eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon.

Finns det inte längre fog för en åtgärd enligt första stycket, skall åtgärden omedelbart hävas. Lag (1992:1143).

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 255: Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1992:1143

7 § Påförs någon som är ägare av fartyget eller lasten vattenföroreningsavgift, får kustbevakningen samtidigt beträffande egendomen besluta sådant förbud eller föreläggande som avses i 6 § första stycket, om det behövs för att säkerställa statens anspråk på avgiften. Beslutet gäller längst till dess verkställighet sker.

Beslut enligt första stycket får meddelas även innan avgiftsärendet avgörs, om det finns sannolika skäl att avgift kommer att påföras någon som är ägare av fartyget eller lasten.

Ställs säkerhet för avgiftsskyldighetens fullgörande eller finns det i övrigt inte längre fog för ett beslut enligt första eller andra stycket, skall beslutet omedelbart hävas. Lag (1988:437).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:437

8 § Beslut om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7 § gäller inte i något fall längre än fjorton dagar efter det att ett sådant beslut med anledning av utsläppet först meddelades rörande fartyget eller dess last. Lag (1983:463).

9 § I fråga om förbud eller föreläggande enligt 6 eller 7 § gäller 7 kap. 7 - 10 §§ i tillämpliga delar. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

10 § I avgiftsärenden hos Kustbevakningen är fartygets befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Befälhavaren är på motsvarande sätt behörig att ta emot en underrättelse om innehållet i Kustbevakningens beslut enligt 33 och 34 §§ förvaltningslagen och att överklaga beslutet. Lag (2018:790).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1986:1185, 1988:437, 2018:790

9 kap. Överklagande m.m.

1 § Om ett beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5, 6 eller 6 b § har meddelats av någon annan myndighet än Transportstyrelsen, skall det genast underställas styrelsen. Om ett beslut enligt 8 kap. 6 § har meddelats av någon annan myndighet än Kustbevakningen, skall det genast underställas detta verk. Lag (2008:1364).

2 § Beslut som har meddelats av Transportstyrelsen i frågor som avses i 3 kap. 9 § eller 7 kap. 4 § första stycket, 5, 6, 6 a eller 6 b § får överklagas hos allmän förvalningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut i andra frågor som avses i 1-7 kap. får överklagas hos

 • 1. Transportstyrelsen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som inte är central förvaltningsmyndighet och inte heller kommunal myndighet, eller
 • 2. regeringen, om beslutet har meddelats av Transportstyrelsen eller av en annan myndighet som är central förvaltningsmyndighet. Lag (2008:1364).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Kustbevakningens beslut om vattenföroreningsavgift och om förbud eller föreläggande enligt 8 kap. 6 eller 7 § får överklagas hos den tingsrätt som är sjörättsdomstol i den ort där den enhet vid Kustbevakningen som har meddelat det överklagade beslutet har sitt säte. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Beslut som skall underställas någon enligt denna lag får inte överklagas. Detsamma gäller beslut som meddelats inom Transportstyrelsen eller kustbevakningen och som, enligt vad regeringen förordnar, skall underställas någon inom styrelsen samt kustbevakningens beslut att vägra ta emot erbjuden säkerhet för vattenföroreningsavgift. Lag (2008:1364).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1364, 1983:463

5 § Beträffande talan vid domstol rörande beslut om påförande av vattenföroreningsavgift gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter.

Första stycket tillämpas även beträffande talan vid domstol angående förbud eller föreläggande enligt 8 kap. 6 eller 7 §. I fråga om handläggningen vid tingsrätt gäller dock bestämmelserna i 52 kap. 2, 3 och 5--12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. De bestämmelser som avser hovrätt gäller därvid i stället tingsrätten.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om kvarstad i brottmål gäller i tillämpliga delar i mål som avses i första stycket.

Allmän åklagare företräder staten i mål vid domstol rörande beslut av kustbevakningen som har överklagats enligt 3 §. Lag (1988:437).

6 § Kustbevakningens beslut och domstols dom varigenom vattenföroreningsavgift påförs får verkställas genast, om inte annat förordnas eller säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande. Om verkställigheten gäller i övrigt vad som föreskrivs i utsökningsbalken om allmänt mål. Utmätt egendom får dock inte säljas utan gäldenärens samtycke, förrän beslutet eller domen har vunnit laga kraft.

Andra beslut i frågor som avses i 1--8 kap. gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet. I fråga om beslut som skall underställas Transportstyrelsen eller kustbevakningen kan Transportstyrelsen eller kustbevakningen förordna att beslutet tills vidare inte skall gälla. Lag (2008:1364).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1988:437, 2008:1364

7 § En påförd vattenföroreningsavgift bortfaller i den mån verkställighet inte har skett inom tio år från det att beslutet vann laga kraft.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1983:463

10 kap. Ansvar m. m.

1 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud som gäller enligt 2 kap. 2 § första stycket eller mot 2 kap. 4 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §, om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken eller miljöbalken. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

2 § Till böter eller fängelse i högst två år döms befälhavaren, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i den tillsyn som behövs för att utsläpp inte skall ske i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Om befälhavaren har delegerat ansvaret för tillsynen över hanteringen ombord av skadliga ämnen till ett annat befäl eller om ett visst befäl har sådant ansvar till följd av tjänstens beskaffenhet, gäller vad som nu har sagts i motsvarande mån det befälet. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

3 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 • 1. en föreskrift om begränsning av eller förbud mot trafik eller läktring av skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 eller 2 §,
 • 2. ett förbud eller föreläggande i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §,
 • 3. ett förbud i fråga om ett fartyg som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §, eller
 • 4. ett beslut om förbud för fartyg att anlöpa svensk hamn som har meddelats med stöd av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov. Lag (2003:366).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2001:876, 2003:366

4 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

 • 1. den som i strid med en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 § 1 uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att lämna avfall som innehåller olja eller andra skadliga ämnen till en mottagningsanordning,
 • 2. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg i strid med ett förbud som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 §,
 • 3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift
  • a) om hantering av skadliga ämnen som har meddelats med stöd av 4 kap. 3 §,
  • b) om dagböcker och andra handlingar som har meddelats med stöd av 5 kap. 1 §, eller
  • c) om skyldighet att rapportera utsläpp och andra händelser eller att lämna uppgifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,
 • 4. den som uppsåtligen bryter mot föreskriften i 5 kap. 2 § första stycket om skyldighet att hålla dagbok och andra handlingar tillgängliga,
 • 5. ett fartygs redare eller ägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till att fartyget undergår sådan besiktning som anges i 6 kap. 1 §. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:822, 2001:1294

5 § Till böter döms

 • 1. den som uppsåtligen bryter mot förbudet att ta ut avgift för mottagning, behandling eller annan hantering av avfall enligt 3 kap. 4 § första stycket eller 5 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § andra stycket,
 • 2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att lämna sådana uppgifter som avses i 3 kap. 6 § eller bryter mot ett förbud mot lastning, reparation eller annan verksamhet enligt 3 kap. 6 § eller bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av samma paragraf,
 • 3. den som uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till en tillsynsmyndighet för att få ett certifikat som utfärdas med stöd av denna lag eller för att få giltighetstiden för ett sådant certifikat förlängd,
 • 4. en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om märkning av olja som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 § första stycket,
 • 5. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att i förväg anmäla avlämning av avfall enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 8 § 2. Lag (2001:1294).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

6 § 1. Släpps ett skadligt ämne ut i strid med ett förbud som gäller enligt 2 kap. 2 § första stycket eller mot 2 kap. 4 § eller i strid med en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 3 §,

 • 2. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 2 eller 3 § eller 7 kap. 1 eller 2 §,
 • 3. överträds ett förbud eller åsidosätts ett föreläggande som har meddelats med stöd av 7 kap. 4 eller 5 §,
 • 4. överträds ett förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 6 a §,
 • 5. åsidosätts en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap. 11 § första stycket, eller
 • 6. används ett fartyg i strid med ett beslut som har meddelats med stöd av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov,

döms fartygets redare eller ägare som om han själv hade begått gärningen, om han underlåtit att göra vad som skäligen kunnat fordras av honom för att förhindra det inträffade. Lag (2003:366).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:876, 2003:366

7 § Bryter någon mot ett förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 4, 5 eller 6 b §, som har förenat med vite, skall han inte dömas till ansvar. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1294

8 § Mål om ansvar för brott som avses i denna lag eller om ersättning för åtgärder som verkställts enligt 7 kap. 9 § handläggs av tingsrätt som är behörig domstol enligt rättegångsbalken eller enligt 21 kap. 1, 2 och 8 §§ sjölagen (1994:1009).

Om ett brott som avses i denna lag har begåtts på ett svenskt fartyg utanför svenskt sjöterritorium får åtal för brottet väckas även vid den domstol vars domkrets ligger närmast den plats där brottet förövades.

Om ett brott som avses i denna lag har begåtts på ett utländskt fartyg utanför svensk hamn får åtal för brottet väckas även vid den domstol vars domkrets omfattar eller ligger närmast den plats där brottet förövades. Lag (2001:1294).

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Om brott enligt denna lag som har begåtts utanför svenskt inre vatten på ett fartyg som är registrerat i en främmande stat finns särskilda bestämmelser i lagen (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg. Lag (1996:527).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:527

10 § Om ett brott enligt 1, 2, 3 eller 4 § har begåtts på ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

Om ett brott enligt 1 eller 2 § har begåtts på ett utländskt fartyg inom en annan stats inre vatten, territorialhav eller ekonomiska zon döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig om

 • 1. överträdelsen har medfört eller sannolikt kommer att medföra förorening inom svenskt inre vatten, territorialhav eller svensk ekonomisk zon, och
 • 2. fartyget frivilligt har anlöpt svensk hamn.

Om ett brott enligt 1 eller 2 § har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria havet döms vid svensk domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig om fartyget frivilligt har anlöpt svensk hamn.

Det som anges i första-tredje styckena gäller också om gärningen kan föranleda ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken. Lag (2006:1318).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1318

11 § Åtal för ett brott som avses i 10 § får väckas endast

 • 1. om brottet avser ett förbjudet utsläpp och detta har medfört betydande skador på den svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar i Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon, eller
 • 2. om den stat där fartyget är registrerat inte inom sex månader från det att staten underrättats om brottet har inlett rättsliga förfaranden som syftar till att ådöma straff för gärningen, eller
 • 3. om den stat där fartyget är registrerat vid upprepade tillfällen har underlåtit att iaktta sina skyldigheter att vidta åtgärder med anledning av överträdelser begångna på dess fartyg.

Att åtal för brott som avses i första stycket i vissa fall får väckas endast efter förordnande av regeringen eller den myndighet som regeringen bemyndigat följer av 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2001:1294).

12 § Det som anges i 23 kap. 4 § brottsbalken om anstiftan och medhjälp till brott skall gälla i fråga om en gärning som är straffbelagd enligt denna lag även om fängelse inte kan dömas ut för gärningen på grund av bestämmelserna i lagen (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg. Lag (2006:1318).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1318

11 kap. Förundersökningen

Ingripanden mot utländska fartyg

1 § Beslut om att hålla förhör enligt 23 kap. eller om att använda tvångsmedel enligt 24-28 kap. rättegångsbalken ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig utanför svenskt inre vatten ska meddelas av åklagaren eller rätten.

Vid fara i dröjsmål får en tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polisman vidta åtgärd enligt första stycket, om åtgärden är sådan att en kustbevakningstjänsteman eller en polisman annars får besluta om den enligt rättegångsbalken eller kustbevakningslagen (2019:32). Åtgärden ska skyndsamt anmälas till åklagaren, som omedelbart ska pröva frågan om åtgärder beträffande fartyget. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav får åtgärder som avses i 1 § vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att ett förbjudet utsläpp har skett från fartyget inom Sveriges sjöterritorium eller att det på fartyget i svenskt inre vatten har begåtts ett brott som avses i 10 kap. 3 eller 4 §.

Om utsläpp har skett från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon, gäller i fråga om rätt att vidta åtgärder det som föreskrivs i 3 och 4 §§. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 a § Har upphävts genom lag (2019:36).

3 § Ombord på ett utländskt fartyg som befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon får åtgärder som avses i 1 § vidtas med anledning av ett utsläpp i den ekonomiska zonen endast

 • 1. om det är klarlagt att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget, och
 • 2. detta utsläpp har medfört eller kan medföra betydande skador på den svenska kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångar inom Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska zon.

Trots bestämmelserna i första stycket får förhör enligt 23 kap., beslag enligt 27 kap. i form av oljeprov eller husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken genomföras om det finns grundad anledning att anta att det har skett ett förbjudet utsläpp från fartyget i den ekonomiska zonen och

 • 1. utsläppet har medfört eller kan medföra betydande förorening av den marina miljön, och
 • 2. fartygets befälhavare har vägrat att lämna uppgifter om fartygets identitet och registreringshamn, senaste och nästa anlöpningshamn eller annan relevant information som har begärts, eller har lämnat uppgifter som uppenbarligen inte överensstämmer med verkliga förhållanden, och
 • 3. ett ingripande mot fartyget är påkallat av omständigheterna i övrigt. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Åtgärder som avses i 1 § får, utöver vad som anges i 2 och 3 §§, vidtas mot ett utländskt fartyg som befinner sig utanför Sveriges sjöterritorium om de förutsättningar som anges i 2 eller 3 § föreligger och fartyget har blivit föremål för omedelbart förföljande. Rätten till omedelbart förföljande upphör när fartyget kommer in på en annan stats territorialhav. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § I fråga om ett utländskt fartyg som har ett sådant certifikat som avses i 4 kap. 1 § eller motsvarande handlingar utfärdade av behöriga utländska myndigheter och som medför handlingar som avses i 5 kap. 1 § ska dessa handlingar granskas innan andra utredningsåtgärder vidtas. När handlingarna har granskats får en åtgärd som avses i 1 § vidtas endast om granskningen av handlingarna inte är tillräcklig för att bekräfta en misstanke om att det på fartyget har begåtts ett brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Kvarhållande av fartyg, m.m.

6 § En tjänsteman vid Kustbevakningen eller en polisman får stoppa ett fartyg och hålla kvar det under den tid som behövs för att hålla förhör enligt 23 kap. rättegångsbalken eller använda ett tvångsmedel enligt 24-28 kap. rättegångsbalken.

Om det uppenbart behövs för att åtgärden ska kunna vidtas får fartyget även föras in till hamn.

Om ett fartyg hålls kvar av skäl som anges i 3 § andra stycket får fartyget föras in till hamn endast om det uppenbart behövs för att en husrannsakan ska kunna genomföras. Fartyget ska därefter omedelbart tillåtas att avgå, om

det inte efter husrannsakan finns förutsättningar enligt 3 § första stycket att vidta någon ytterligare åtgärd.

Om det inte längre finns fog för en åtgärd ska den omedelbart hävas. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2019:36, 2019:36

Rapportering till flaggstaten

7 § Om en åtgärd avseende ett utländskt fartyg har vidtagits med stöd av detta kapitel ska konsuln eller den närmaste diplomatiske representanten för den stat där fartyget är registrerat (flaggstaten) genast underrättas om åtgärden och omständigheterna kring den. En sådan underrättelse ska, när det är möjligt, även lämnas till sjöfartsmyndigheten i samma stat.

Om åtal väcks för ett brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, och om brottet har begåtts på ett utländskt fartyg i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon, ska flaggstaten underrättas om åtalet på det sätt som anges i första stycket. Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken. Lag (2019:36).

8 § Om en förundersökning har inletts om brott mot en bestämmelse om förbud mot utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen, och om det skäligen kan befaras att brottet har begåtts på ett fartyg registrerat i en främmande stat, ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer pröva om den staten ska upplysas om överträdelsen och tillställas utredningen i syfte att lagföringen i stället ska ske där (flaggstatsrapport).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om flaggstatsrapport vid otillåtna utsläpp av skadliga ämnen och om flaggstatsrapport i fråga om brott mot bestämmelserna i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken eller miljöbalken. Lag (2019:36).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:36, 2019:36

9 § Har betecknats 11 kap. 1 § genom lag (2019:36).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2019:36

10 § Har betecknats 11 kap. 2 § genom lag (2019:36).

11 § Har betecknats 11 kap. 3 § genom lag (2019:36).

12 § Har betecknats 11 kap. 4 § genom lag (2019:36).

13 § Har betecknats 11 kap. 5 § genom lag (2019:36).

14 § Har betecknats 11 kap. 6 § genom lag (2019:36).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2019:36

15 § Har betecknats 11 kap. 7 § genom lag (2019:36).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1294, 2019:36

16 § Har betecknats 11 kap. 8 § genom lag (2019:36).

17 § Har upphävts genom lag (2019:36).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:424

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1979/80:167, JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ikraft
1981-01-01
SFS-nummer
1980:424

Lag (1980:1032) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1980/81:15, JoU 1980/81:12, rskr 1980/81:72
Omfattning
ny 6 kap 10 §
SFS-nummer
1980:1032
Rubrik
Lag (1980:1032) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1983:57) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1982/83:25 (bil. 3), TU 1982/83:5, rskr 1982/83:115
Ikraft
1983-03-01
Omfattning
ändr. 3 kap 4 §
SFS-nummer
1983:57
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983. I fråga om avgift för mottagning eller behandling av oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avlämnats före ikraftträdandet gäller dock 3 kap. 4 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (1983:57) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förordning (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Omfattning
ikrafttr.
Ikraft
1984-07-01
SFS-nummer
1983:58
Rubrik
Förordning (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1983:463) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1982/83:87, JoU 1982/83:29, rskr 1982/83:255
Ikraft
1984-01-01
Omfattning
nuvarande 8, 9, 10 kap betecknas 9, 10, 11 kap;ändr. nya 9 kap 1-3 §§;nytt 8 kap, 9 kap 4-7 §§;omtryck
SFS-nummer
1983:463
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Bestämmelserna i 8 kap. tillämpas endast i fråga om överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1983:463) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förordning (1984:269) om ändring i förordningen (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Omfattning
ändr. av 1983:58
Ikraft
1986-01-01
SFS-nummer
1984:269
Rubrik
Förordning (1984:269) om ändring i förordningen (1983:58) om ikraftträdande av lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1985:217) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ikraft
1985-07-01
Omfattning
ändr. 10 kap 8 §
SFS-nummer
1985:217
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om vite som har förelagts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.

Rubrik
Lag (1985:217) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1986:1185) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ikraft
1987-01-01
Omfattning
ändr. 8 kap 10 §, 9 kap 3 §
SFS-nummer
1986:1185
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1986:1185) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1988:54) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Omfattning
ändr. 6 kap 6 §
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:54
Rubrik
Lag (1988:54) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1988:437) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Omfattning
ändr. 7 kap 10 §, 8 kap 5-7, 10 §§, 9 kap 1, 3-6 §§
Ikraft
1988-07-01
SFS-nummer
1988:437
Rubrik
Lag (1988:437) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1992:1143) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 10 §§, 8 kap 6 §;ny 6 kap 2 a §
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1143
Rubrik
Lag (1992:1143) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Omfattning
ändr. 10 kap 8 §
Ikraft
1994-10-01
SFS-nummer
1994:1022
Rubrik
Lag (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

1994:1139

Omfattning
ikrafttr. av 1994:1022
SFS-nummer
1994:1139

Lag (1994:1796) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1994/95:28, bet. 1994/95:TU5, rskr. 1994/95:121
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
SFS-nummer
1994:1796
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om utsläpp som inträffat före ikraftträdandet gäller 8 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

Rubrik
Lag (1994:1796) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1995:52) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 9 kap 2 §
SFS-nummer
1995:52
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:52) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1995:928) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413
Omfattning
ny 11 kap 4 §
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:928
Rubrik
Lag (1995:928) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1995:1085) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ikraft
1996-05-30
Omfattning
ändr. 7 kap 6 §, 10 kap 8 §
SFS-nummer
1995:1085
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. När lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas, skall 7 kap. 6 § gälla i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (1995:1085) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

1996:11

Omfattning
ikrafttr. av 1995:1085
SFS-nummer
1996:11

Lag (1996:527) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 1, 3 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. till 7 kap;ny 10 kap 9 §
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:527
Rubrik
Lag (1996:527) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Lag (1996:995) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förarbeten
Prop. 1995/96:219, bet. 1996/97:TU2, rskr. 1996/97:8, EGTL319/94 s20
Ikraft
1997-01-01
CELEX-nr
394L0057
Omfattning
ändr. 6 kap 6 §
SFS-nummer
1996:995
Rubrik
Lag (1996:995) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (1998:822) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Omfattning
ändr. 10 kap 4 §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:822
Rubrik
Lag (1998:822) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2000:847) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:133, bet. 2000/01:TU5, rskr. 2000/2001:15
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 2, 3, 7 §§, 6 kap 2 §, rubr. till 3 kap;ny 3 kap 8 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:847
Rubrik
Lag (2000:847) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2001:876) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9, EGTL157/1995 s1, EGTL331/1999 s67
Ikraft
2002-01-01
CELEX-nr
31995L0021, 31999L00097
Omfattning
ändr. 7 kap 7, 10 §§, 9 kap 2 §, 10 kap 3, 6 §§;nya 7 kap 6 a, 7 a §§
SFS-nummer
2001:876
Rubrik
Lag (2001:876) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2001:1294) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/01:139, bet. 2001/02:MJU4, rskr. 2001/02:81
Ikraft
2002-02-01
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 4, 5, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 2 a, 2 b, 3, 7 §§, 7 kap 4, 5, 5 a, 6, 6 b, 7, 8, 10 §§, 8 kap 2, 3, 9 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 9, 11 kap;nya 1 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 9, 10, 11 §§, 6 kap 2 b, 5 a, 7 a, 11 §§, 7 kap 5 a, 6 b §§, 10 kap, 10, 11 §§, 11 kap 5-17 §§, rubr. närmast före 6 kap 1, 2, 5, 6, 7, 11 §§, 7 kap 1, 3, 4, 11 §§, 11 kap 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17 §§
SFS-nummer
2001:1294
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.
 • 2. För utsläpp som skett före ikraftträdandet gäller 8 kap. 2 och 3 §§ i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2001:1294) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2002:874) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:181, bet. 2002/03:MJU3, rskr. 2002/03:13 EGTL332/2000 s81
Ikraft
2002-12-27
CELEX-nr
32000L0059
Omfattning
ändr. 7 kap 6 b, 7, 7 a §§;nya 3 kap 7 a, 7 b §§
SFS-nummer
2002:874
Rubrik
Lag (2002:874) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2003:366) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL157/1995 s1, EGTL324/2002 s53, EGTL64/2002 s1
Ikraft
2003-07-21
CELEX-nr
31995L0021, 32002L0084, 32002R0417
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 6 §§, 7 kap 6 a, 7 a, 8, 10 §§, 10 kap 3, 6 §§;ny 7 kap 12 §
SFS-nummer
2003:366
Rubrik
Lag (2003:366) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2004:412) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:88, bet. 2003/04:TU12, rskr. 2003/04:229, EGTL208/2002 s10
Ikraft
2004-07-01
CELEX-nr
32002L0059
Omfattning
ändr. 7 kap 5 §
SFS-nummer
2004:412
Rubrik
Lag (2004:412) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2006:1318) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2, rskr. 2006/07:4, EUTL255/2005 s 11
Ikraft
2007-01-01
CELEX-nr
32005L00035
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 10 kap 10 §;ny 10 kap 12 §
SFS-nummer
2006:1318
Rubrik
Lag (2006:1318) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2008:1364) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 7 kap 4, 5, 6, 6 a, 6 b §§, 9 kap 1, 2, 4, 6 §§
SFS-nummer
2008:1364
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

Rubrik
Lag (2008:1364) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2009:426) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 6 kap. 10 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:426
Rubrik
Lag (2009:426) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2010:1228) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1228
Rubrik
Lag (2010:1228) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2010:1359) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s57
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32009L0016
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 § , 7 kap. 6 a §
SFS-nummer
2010:1359
Rubrik
Lag (2010:1359) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2010:1558) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1558
Rubrik
Lag (2010:1558) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft
2013-09-03
SFS-nummer
2013:327
Rubrik
Lag (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordning (2013:542) om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2013:327
SFS-nummer
2013:542
Rubrik
Förordning (2013:542) om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2014:722) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 10, 11 §§, 11 kap. 3, 5 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:722
Rubrik
Lag (2014:722) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2016:540) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Omfattning
ändr. 11 kap. 2 §;ny 11 kap. 2 a §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:540
Rubrik
Lag (2016:540) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr 2016/17:307
Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft
2018-02-03
SFS-nummer
2017:724
Rubrik
Lag (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2017:724
SFS-nummer
2017:1243
Rubrik
Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:790
Rubrik
Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2018:1860) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Omfattning
ändr. 7 kap. 6 §
SFS-nummer
2018:1860
Rubrik
Lag (2018:1860) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Omfattning
upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§;nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§;nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2019:36
Rubrik
Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation