lagen.nu

Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1980-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:992
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-15

1 § Om en utländsk medborgare som inte har hemvist här i landet eller en utländsk juridisk person vill väcka talan vid svensk domstol mot en svensk medborgare, mot någon som har hemvist i Sverige eller mot en svensk juridisk person, skall på svarandens yrkande käranden ställa säkerhet för de rättegångskostnader som han genom lagakraftägande avgörande i målet kan bli skyldig att betala.

Vad som i denna lag sägs om mål gäller även ärenden. Med kärande jämställs en målsägande som för talan i brottmål och den som är sökande i ett ärende. Med svarande jämställs den som är tilltalad i brottmål och den som är sökandens motpart i ett ärende.

Vid tillämpningen av denna lag likställs den som är medborgare eller har hemvist i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och juridiska personer som har bildats enligt ett sådant lands lagstiftning med svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Den som är statslös eller politisk flykting skall i fråga om skyldigheten att ställa säkerhet enligt denna lag vara likställd med en medborgare i den stat där han har hemvist. Lag (1997:1188).

Rättsfall (7)

NJA 1996 s. 668: Det utgör en enligt Romfördraget förbjuden diskriminering att av en kärande...
NJA 2014 s. 669: När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens...
NJA 2016 s. 587: En kärande med hemvist i Sverige kan inte åläggas att ställa säkerhet för...
RH 1995:69: Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§ lagen...
RH 2010:72: En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska...
RH 2011:51: Begreppet ”utländsk medborgare” i 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för...
RH 2014:50: En utländsk juridisk person har förelagts att ställa säkerhet för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1188

2 § Säkerhet behöver inte ställas i

 • 1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
 • 2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt

jordabalken,

21 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken som är ansökningsmål eller 21 kap. 1 § första stycket 5 miljöbalken som avser ersättning vid ingripande av det allmänna,

– lagen (1933:269) om ägofred,

– lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.,

fastighetsbildningslagen (1970:988),

rennäringslagen (1971:437),

väglagen (1971:948),

– lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,

– lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning,

expropriationslagen (1972:719),

– lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag,

ledningsrättslagen (1973:1144),

anläggningslagen (1973:1149),

– lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

bostadsförvaltningslagen (1977:792),

– lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

jordförvärvslagen (1979:230),

skogsvårdslagen (1979:429),

– lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,

kulturmiljölagen (1988:950),

minerallagen (1991:45),

bostadsrättslagen (1991:614),

– lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,

ellagen (1997:857),

– lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar,

naturgaslagen (2005:403), och

plan- och bygglagen (2010:900),

 • 3. växelmål och checkmål,
 • 4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
 • 5. mål vid förvaltningsdomstol.

Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom genstämning. Lag (2016:992).

Ändringar/Förarbeten (8)

3 § Säkerheten skall bestå av pant eller borgen. Borgen skall ställas såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. Är säkerheten inte godkänd av svaranden, skall den prövas av domstolen. Med svarandens medgivande kan även annan säkerhet ställas.

Säkerheten skall tas i förvar av domstolen eller av den som domstolen utser.

Rättsfall (2)

NJA 2014 s. 669: När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens...
RH 1995:69: Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§ lagen...

4 § Yrkandet om säkerhet skall framställas senast när svaranden första gången skall föra talan i målet. Var svaranden på grund av laga förfall hindrad att framställa yrkandet då, skall han framställa det så snart det kan ske sedan förfallet upphörde.

När yrkandet om säkerhet har framställts, skall domstolen förelägga käranden att inom en viss tid ställa säkerhet. Ställs inte säkerhet som godkänns av svaranden eller av domstolen, skall talan avvisas.

Rättsfall (2)

NJA 2017 s. 857: Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader....
RH 2015:17: Klander av skiljedom. Fråga om när svaranden har att framställa en invändning...

5 § I den mån det har avtalats i internationella överenskommelser, som är bindande för Sverige, är utländska medborgare och utländska juridiska personer befriade från skyldigheten att ställa säkerhet och har samma befogenhet att kräva säkerhet som svenska medborgare och svenska juridiska personer.

Med avtal som avses i första stycket jämställs ett åtagande som regeringen har gjort i förhållande till en annan stat eller del av stat vid ömsesidigt internationellt samarbete för indrivning av underhållsbidrag. Lag (1988:260).

Rättsfall (1)

RH 2010:72: En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:260

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:307

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1979/80:78, JuU 1979/80:33, rskr 1979/80:221
SFS-nummer
1980:307

Lag (1983:665) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1984-01-01
SFS-nummer
1983:665
Rubrik
Lag (1983:665) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1988-09-01
SFS-nummer
1988:260
Rubrik
Lag (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förordning (1988:919) om ikraftträdande av lagen (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Omfattning
ikrafttr. av 1988:260
Ikraft
1988-09-01
SFS-nummer
1988:919
Rubrik
Förordning (1988:919) om ikraftträdande av lagen (1988:260) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1990:1134) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1134
Rubrik
Lag (1990:1134) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1997:1188) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Förarbeten
Prop. 1996/97:159, bet. 1997/98:JuU4, rskr. 1997/98:63
Ikraft
1998-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1997:1188
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 • 2. De nya bestämmelserna gäller också i mål som är anhängiga vid svensk domstol vid ikraftträdandet. Har säkerhet i ett sådant mål ställts av en kärande som inte längre omfattas av en skyldighet att ställa säkerhet, skall säkerheten återgå.
Rubrik
Lag (1997:1188) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (1998:829) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1998:829
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Mål som har inletts före denna lags ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (1998:829) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (2010:981) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:981
Rubrik
Lag (2010:981) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (2012:186) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ikraft
2012-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2012:186
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

Rubrik
Lag (2012:186) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (2013:550) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Omfattning
ändr 2 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:550
Rubrik
Lag (2013:550) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (2016:202) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:202
Rubrik
Lag (2016:202) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Lag (2016:992) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ikraft
2017-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2016:992
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Rubrik
Lag (2016:992) om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation