lagen.nu

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1662
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret.

Bestämmelser om företagsnamn för handelsbolag finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn och handelsregisterlagen (1974:157). Lag (2018:1662).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1993:760, 2018:1662

2 § Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär.

Lagrumshänvisningar hit (3)

2 a § En pensionsstiftelse enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. får inte vara bolagsman i ett handelsbolag. Detsamma gäller för en personalstiftelse enligt 27 § samma lag. Lag (2005:247).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:247

3 § Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger enligt 1 §. Lag (1993:760).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:760

4 § Ett handelsbolag men inte ett enkelt bolag kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2 kap. Handelsbolag

Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter

1 § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal.

I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-4 och 6-16 §§ tillämpas. Oavsett vad bolagsmännen har avtalat skall 5 § tillämpas.

2 § För att en ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras samtycke av samtliga bolagsmän.

3 § Varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter, om inte dessa åtgärder förbjuds av någon annan bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen.

Åtgärder som är främmande för bolagets ändamål får vidtas endast med samtliga bolagsmäns samtycke. En bolagsman som är förvaltningsberättigad får dock till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål använda tillgång som med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse.

Skall förvaltningen eller en viss del av den på grund av avtal skötas av flera bolagsmän gemensamt, får en åtgärd som inte tål uppskov vidtas fastän någon av bolagsmännen inte har deltagit i beslutet om åtgärden, om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 a § I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när ett handelsbolag skall upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut. Lag (2006:867).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:867, 1999:1089

4 § Om ett bolagsavtal föreskriver att en bolagsman skall sköta förvaltningen eller viss del av den, får han skiljas från uppdraget eller avsäga sig detta endast om det finns en viktig grund.

5 § Även en bolagsman som är utesluten från förvaltningen har rätt att granska bolagets räkenskaper och att få kännedom om bolagets angelägenheter. Denna kontrollrätt får inte utövas vid en tidpunkt eller på ett sätt som innebär särskilda olägenheter för bolaget.

6 § För varje räkenskapsår skall en bolagsman tillgodoräknas dels ränta på den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början, dels ett skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall beräknas enligt den räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) som gällde vid räkenskapsårets början med ett tillägg av två procentenheter. Lag (2002:353).

Rättsfall (3)

NJA 2004 s. 19: Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter.
RÅ 1995 ref. 35: Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag....
RÅ 2005 ref. 19: Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:184, 2002:353

7 § Det överskott eller den brist som finns sedan bolagsmännen har tillgodoräknats ränta och arvode enligt 6 § utgör räkenskapsårets resultat.

8 § Resultatet fördelas lika mellan bolagsmännen.

Är viss grund avtalad för fördelningen endast av vinsten eller endast av förlusten, gäller den grunden vid fördelningen av såväl vinst som förlust.

9 § Sedan årsredovisningen eller årsbokslutet har upprättats, har bolagsmännen rätt att få ut vad som har tillgodoförts dem enligt 6 och 8 §§. Om en bolagsmans behållna insats är lägre än den skall vara enligt vad som avtalats mellan bolagsmännen, skall dock så mycket av vad som tillkommer honom hållas inne som behövs för att fylla bristen. Lag (1999:1089).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1089

10 § Vad en bolagsman har rätt att lyfta för ett räkenskapsår skall läggas till hans insats, om han inte före utgången av följande räkenskapsår begagnar sig av lyftningsrätten. Hans behållna insats får dock inte mot någon annan bolagsmans bestridande ökas utöver vad den skall vara enligt vad som avtalats mellan bolagsmännen.

Rättsfall (1)

RÅ 1995 ref. 35: Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag....

11 § En bolagsman är inte skyldig att på begäran av de övriga bolagsmännen öka sin behållna insats i bolaget utöver vad den skall vara enligt vad som avtalats mellan bolagsmännen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Under bolagets bestånd har en bolagsman inte rätt att mot någon annan bolagsman göra gällande fordran på grund av utgifter för bolagets räkning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Har en bolagsman haft nödvändig eller nyttig kostnad för bolagets räkning, är han berättigad till ränta på sin fordran från den dag fordringen kom till. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden fram till dess ränta skall utgå enligt 6 § samma lag.

Försummar en bolagsman att göra avtalat tillskott eller att redovisa influtna medel, skall han betala ränta beräknad enligt 6 § räntelagen från den dag tillskottet eller redovisningen bort ske.

Lagrumshänvisningar hit (2)

14 § En bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget när han fullgör sina uppgifter skall ersätta skadan. Skadeståndet kan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt första stycket. Vad någon har betalat i skadestånd får sökas åter av de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Rättsfall (1)

NJA 1988 s. 580: Frågan huruvida bolagsmans rätt att väcka skadeståndstalan enligt 2 kap 14 §...

Lagrumshänvisningar hit (4)

15 § Talan för bolagets räkning mot en bolagsman om skadestånd på grund av beslut eller åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas, om talan förs i en bolagsmans namn, senast ett år från det årsredovisningen eller årsbokslutet blev tillgängligt för sistnämnde bolagsman eller, om talan förs i bolagets namn, senast ett år från det årsredovisningen eller årsbokslutet blev tillgängligt för samtliga bolagsmän.

Har tiden för talan försuttits eller har årsredovisning eller årsbokslut inte upprättats, kan talan ändå väckas, om det inte i årsredovisningen eller årsbokslutet eller på annat sätt till bolagsmännen har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan. Talan som avses i detta stycke kan dock inte väckas sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då beslutet fattades eller åtgärden vidtogs.

Utan hinder av första eller andra stycket kan skadeståndstalan som grundas på brott föras mot en bolagsman. Lag (1999:1089).

Rättsfall (1)

NJA 1988 s. 580: Frågan huruvida bolagsmans rätt att väcka skadeståndstalan enligt 2 kap 14 §...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1089

16 § En bolagsman som vill klandra en årsredovisning eller ett årsbokslut skall väcka talan senast ett år efter det att årsredovisningen eller årsbokslutet blev tillgängligt för honom. Lag (1999:1089).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1089

Bolagets och bolagsmännens förhållande till tredje man

17 § Var och en av bolagsmännen företräder bolaget, om inte något annat har avtalats eller följer av 31 §.

En bolagsman som har visat trolöshet i bolagets angelägenheter kan på talan av någon annan bolagsman av domstol skiljas från rätten att företräda bolaget. Domstolens avgörande får verkställas utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

Rättsfall (1)

AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...

18 § Har en bolagsman överskridit sin befogenhet när han företog en rättshandling för bolaget, gäller inte rättshandlingen mot bolaget, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att bolagsmannen överskred sin befogenhet.

Rättsfall (1)

NJA 1989 s. 519: Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd...

19 § Prokura får meddelas endast av samtliga bolagsmän i förening. Varje bolagsman som är behörig att företräda bolaget kan återkalla prokuran.

Första stycket gäller inte, om något annat har avtalats mellan bolagsmännen.

I övrigt finns bestämmelser om prokura i prokuralagen (1974:158).

20 § Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser.

I en bolagsmans konkurs skall utdelning för en bolagsborgenärs fordran beräknas på fordringens belopp efter avdrag för vad bolagsborgenären kan få ut av bolaget.

Rättsfall (10)

AD 2014 nr 15: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och...
AD 2016 nr 22: Fråga om en målare varit anställd tills vidare eller om hon haft upprepade...
NJA 1989 s. 519: Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd...
NJA 1989 s. 92: Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsbolagsregistret som bolagsman i...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsregistret som bolagsman i ett...
NJA 1994 s. 231: Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdeskatteskuld...
NJA 1997 s. 591: Bolagsman i handelsbolag har ansetts berättigad att gentemot konkursansökan...
NJA 2005 s. 438: Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans...
RH 1994:135: Bolagsmän i handelsbolag har ålagts personligt betalningsansvar enligt 2 kap....

Lagrumshänvisningar hit (6)

21 § Överlåter en bolagsman utan samtycke av de övriga bolagsmännen sin andel i bolaget till någon annan eller utmäts och försäljs andelen eller övergår annars en bolagsmans andel utan samtycke av de övriga bolagsmännen till någon annan, har överlåtelsen, försäljningen eller övergången följande verkan mot bolaget. Bolagsmannens rättsinnehavare har rätt att under bolagets bestånd få ut vad bolagsmannen enligt 9 § har haft rätt att lyfta och att vid bolagsskiftet få ut den del av behållna tillgångar som belöper på bolagsmannen. Rättsinnehavaren har samma rätt som bolagsmannen att säga upp bolaget eller att på annat sätt kräva dess upplösning.

I bolagsavtalet kan intas förbehåll att en bolagsman eller någon annan skall ha rätt att lösa en rättighet som enligt första stycket övergår till ny innehavare. Förbehållet skall ange

 • 1. vilka som är lösningsberättigade och, om lösningsrätt inte skall kunna utövas vid vissa fång, vilka slags fång som har undantagits,
 • 2. den ordning i vilken lösningsrätten tillkommer de lösningsberättigade inbördes,
 • 3. den tid, inte överstigande två månader från anmälan hos den uppgivne lösningsberättigade om en rättighets övergång, inom vilken lösningsanspråk skall framställas hos bolaget,
 • 4. den tid inom vilken lösen skall erläggas, vilken tid inte får överstiga en månad räknat från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om tillämpningen av en föreskrift i bolagsavtalet rörande lösenbeloppet skulle bereda någon otillbörlig fördel, kan jämkning ske.

Tvister om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän, om inte annat föreskrivs i bolagsavtalet.

Innan det visar sig att lösningsrätten inte begagnas, kan den till vilken rättigheterna enligt första stycket har övergått inte utöva annan av fånget härflytande rätt gentemot bolaget än rätt att få ut vad fångesmannen under bolagets bestånd skulle ha haft rätt att lyfta enligt 9 §.

22 § Inträder en ny bolagsman i bolaget, svarar han även för de förbindelser som bolaget har ingått dessförinnan. En bolagsman som avgår svarar inte för de förbindelser av bolaget som uppkommer efter avgången, om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha känt till att bolagsmannen avgått.

Rättsfall (5)

HFD 2011 ref. 88: Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsbolagsregistret som bolagsman i...
NJA 1990 s. 65: En person, som felaktigt antecknats i handelsregistret som bolagsman i ett...
NJA 1995 s. 654: A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget....
NJA 2005 s. 438: Beslut i fråga som hänskjutits av tingsrätt till prövning av HD. En bolagsmans...

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 a § En fordran mot en bolagsman på grund av bolagsmannens ansvar enligt 20 eller 22 § preskriberas senast fem år efter det att bolagsmannens avgång registrerades i handelsregistret, om inte preskriptionen dessförinnan avbryts mot bolagsmannen. Lag (2014:540).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:540

23 § Om ett handelsbolag försätts i konkurs, kan en fordran mot bolaget genast göras gällande mot bolagsmännen, även om fordringen annars inte är förfallen till betalning.

Bolagets likvidation och upplösning

24 § Ett bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för en bolagsmans livstid.

Har ett bolagsavtal slutits för obestämd tid, kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst. Bolaget skall då träda i likvidation sex månader efter uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har avtalats.

Har ett bolagsavtal slutits för bestämd tid och fortsätts bolagets rörelse efter utgången av den tiden, anses avtal därefter slutet för obestämd tid.

Rättsfall (5)

NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur...
NJA 2002 s. 173: Fråga om rätt till uteslutning av bolagsman i handelsbolag.
NJA 2005 s. 276: Vid prövning huruvida likvidator skall utses i ett enkelt bolag invänds att det...
NJA 2009 s. 672: Fråga om återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid och utan villkor om...
NJA 2018 s. 19: Uppsägning av återförsäljaravtal. I ett långvarigt återförsäljaravtal utan...

Lagrumshänvisningar hit (3)

25 § På begäran av en bolagsman skall ett bolag genast träda i likvidation, om någon annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning.

Rättsfall (2)

NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur...
NJA 2005 s. 276: Vid prövning huruvida likvidator skall utses i ett enkelt bolag invänds att det...

26 § Dör en bolagsman, skall bolaget genast träda i likvidation, om inte något annat har avtalats eller följer av 29 eller 30 §.

27 § Försätts en bolagsman i konkurs, skall bolaget genast träda i lik vidation, om inte något annat följer av 29 eller 30 §.

Rättsfall (2)

NJA 2004 s. 410: När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är...
RH 2004:20: Innehavare av en ekonomisk andel i ett kommanditbolag har ansetts ha ställning...

Lagrumshänvisningar hit (3)

28 § Ett handelsbolag i vilket antalet bolagsmän har gått ned till en skall, när detta förhållande har bestått under sex månader, anses ha trätt i likvidation, om så ej skett tidigare.

Rättsfall (1)

RH 1997:88: Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän...

29 § Bolagsmännen får avtala att, om det finns grund för likvidation enligt 24-27 §§, en bolagsman eller hans rättsinnehavare skall utträda ur bolaget i stället för att bolaget skall träda i likvidation. Ett sådant avtal gäller inte mot en bolagsmans konkursbo såvida inte konkursboet har biträtt avtalet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

30 § Om det finns grund för likvidation enligt 24-27 §§, kan i stället för att bolaget träder i likvidation uteslutning ske av den bolagsman till vilken likvidationsgrunden kan hänföras eller dennes rättsinnehavare. För att uteslutning skall få ske måste följande iakttas. De övriga bolagsmännen skall vara ense om uteslutningen. Den som begärs utesluten skall erhålla ett lösenbelopp som kan antas motsvara vad han skulle ha erhållit om bolagsskifte i stället hade ägt rum. Den som begärs utesluten har rätt att kräva att säkerhet ställs för att hans ansvar för bolagets förbindelser inte tas i anspråk i större omfattning än som kan antas ha blivit fallet om i stället för uteslutning bolagsskifte hade ägt rum.

Första stycket gäller inte, om något annat har avtalats mellan bolagsmännen.

Rättsfall (3)

NJA 1989 s. 356: Resning. Bestämmelsen i 2 kap 30 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla...
NJA 1990 s. 673: Fråga huruvida i visst fall förelegat rätt att utesluta bolagsman ur...
NJA 2002 s. 173: Fråga om rätt till uteslutning av bolagsman i handelsbolag.

Lagrumshänvisningar hit (3)

31 § Under likvidationen vidtas förvaltningsåtgärder av alla bolagsmännen i förening, om inte något annat har avtalats eller särskild likvidator har förordnats. Vad som nu sagts gäller även rätten att företräda bolaget.

En bolagsman har rätt att under likvidationen låta sig företrädas av ombud vid medverkan i bolagets angelägenheter, om inte något annat har avtalats mellan bolagsmännen.

Under likvidationen får dödsboet efter en bolagsman företrädas av endast en ställföreträdare eller ett ombud, om inte något annat har avtalats mellan bolagsmännen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

32 § Bestämmelserna i 5 § gäller under likvidationen.

Om inte något annat har avtalats i fråga om bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter, gäller under likvidationen 2 §, 3 § tredje stycket, 4, 6, 8 och 12-16 §§. Bestämmelserna i 3 § tredje stycket och 4 § gäller dock inte, om särskild likvidator har förordnats.

När bolaget har trätt i likvidation, får kallelse på bolagets okända borgenärer sökas av bolagsman eller likvidator.

Rättsfall (1)

NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om...

33 § När bolaget har trätt i likvidation, skall bolagets egendom i den mån det behövs för likvidationen så snart det kan ske förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Bolagets rörelse får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skälig tid för att skaffa ny anställning.

Lagrumshänvisningar hit (2)

34 § Om inte något annat har avtalats mellan bolagsmännen, får tillgångarna inte skiftas innan alla kända skulder har blivit betalda eller behövliga medel har avsatts för sådan betalning.

Varje bolagsman har rätt att ur de behållna tillgångarna få tillbaka sin behållna insats enligt den senaste årsredovisningen eller det senaste årsbokslutet. Om varken årsredovisning eller årsbokslut har upprättats, har varje bolagsman rätt att få ut vad han har betalat in till bolaget som insats. Om inte behållningen räcker till, räknas bristen som förlust. Uppstår ett överskott, utgör detta den slutliga vinsten. Lag (1999:1089).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1089

35 § Om ett handelsbolag i vilket antalet bolagsmän har gått ned till en har trätt i likvidation, får bolagets rörelse fortsättas eller annars rättshandlingar eller andra åtgärder vidtas endast i den mån det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skälig tid för att skaffa ny anställning.

En rättshandling, som är otillåten enligt första stycket, får åberopas mot bolaget av den mot vilken rättshandlingen företogs endast om denne varken kände till eller borde ha känt till de omständigheter som medförde att rättshandlingen var otillåten.

Rättsfall (1)

RH 1997:88: Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolagsmän...

36 § Bolagsskiften som inte sker i skriftlig form är ogiltiga.

Rättsfall (1)

RH 2005:69: I lagen om handelsbolag och enkla bolag stadgas att bolagsskiften som inte sker...

37 § Om det är sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars utförs på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras, får en domstol på ansökan av bolagsmannen besluta att likvidationen ska verkställas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.

Ansökan ska göras hos rätten i den ort där bolaget har sin hemvist. Ansökan ska innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökan ska delges denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål. De ska ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

En bolagsman får utses till likvidator.

En likvidator får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om bolaget inte har någon likvidator som är bosatt i Sverige, ska likvidatorerna bemyndiga en i Sverige bosatt person att ta emot delgivning på bolagets vägnar. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2014:540).

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 276: Vid prövning huruvida likvidator skall utses i ett enkelt bolag invänds att det...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

38 § Har flera likvidatorer blivit utsedda, skall de ha hand om uppdraget gemensamt, om inte rätten förordnar att uppdraget skall delas på visst sätt mellan dem.

En likvidator kan när som helst entledigas av rätten. Är bolagsmännen ense om att återta likvidationen, skall rätten återkalla förordnandet för likvidator.

Ett beslut om förordnande eller entledigande av likvidator skall gälla omedelbart även om det överklagas.

39 § En likvidator skall med iakttagande av 33 och 34 §§ genomföra likvidationen i bolagsmännens ställe.

En likvidator som inte är bolagsman får inte handlägga frågor om avtal mellan honom och bolaget. Inte heller får han handlägga frågor om avtal mellan bolaget och tredje man, om han har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot bolagets. Vad som nu har sagts om avtal gäller även rättegång och annan talan.

40 § En likvidator har rätt till skäligt arvode och till ersättning för kostnader för att utföra uppdraget.

41 § Sedan en likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall han så snart det kan ske avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse rörande likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för bolagsskiftet. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall av likvidatorn delges var och en av bolagsmännen.

42 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även i fråga om skadeståndsskyldighet för likvidatorer. Bestämmelserna i 15 § om årsredovisning och årsbokslut skall i stället gälla slutredovisningen. Lag (1999:1089).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1089

43 § Om ett bolagsskifte har förrättats av likvidator, har varje bolagsman rätt att klandra skiftet genom att väcka talan mot de övriga bolagsmännen inom tre månader från det slutredovisningen delgavs honom.

44 § Bolaget är upplöst när skifte har ägt rum eller, om en likvidator har haft hand om likvidationen, när slutredovisningen har delgetts var och en av bolagsmännen.

Om bolaget är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas. Finns det överskott, ska bolaget träda i likvidation.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst. Lag (2017:474).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:474

45 § Om det framkommer någon tillgång för bolaget efter dess upplösning eller om talan väcks mot bolaget eller om det på annat sätt uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 190: Försäkringsgivare till ett upplöst handelsbolag förklarade att ersättning ur...

3 kap. Kommanditbolag

1 § I fråga om kommanditbolag gäller 2 kap., om inte något annat föreskrivs.

Rättsfall (1)

NJA 2004 s. 410: När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är...

2 § Samtliga bolagsmän får inte vara kommanditdelägare. Stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer. Åsidosätts dessa föreskrifter, anses bolaget som handelsbolag enligt 2 kap.

3 § Om inte något annat har avtalats, får en kommanditdelägare vid bolagets upplösning eller när han utträder ur bolaget inte påföras en förlust som överstiger vad han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget.

4 § Om inte något annat har avtalats, har en kommanditdelägare inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter. I fråga om förvaltningsåtgärder under likvidation gäller dock 2 kap. 31 §.

5 § Om det inte genom avtal har bestämts efter vilken grund en kommanditdelägare skall ta del i vinst och förlust och bolagsmännen inte heller kan enas om det, ankommer det på rätten att avgöra denna fråga efter skälighet.

Rättsfall (1)

RÅ 1995 ref. 35: Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag....

6 § Bolagsmännen får avtala att kommanditdelägare inte skall ha kontrollrätt som avses i 2 kap. 5 §.

7 § Kommanditdelägare är inte behöriga att företräda bolaget.

En rättshandling som en kommanditdelägare företar för bolaget blir dock bindande för bolaget, om den mot vilken rättshandlingen företogs varken insåg eller borde ha insett att den som företog rättshandlingen var kommanditdelägare.

Rättsfall (1)

NJA 2000 s. 479: I ett mål om försättande i konkurs av ett kommanditbolag har delgivning med...

8 § En kommanditdelägare fullgör sin skyldighet att svara för bolagets förpliktelser genom att betala in sin utfästa insats till bolaget.

På begäran av den som har en fordran mot bolaget som är förfallen till betalning är en kommanditdelägare skyldig att betala in sin utfästa insats till bolaget.

En kommanditdelägares utfästa insats anses som inte inbetald i den mån han har återtagit något av insatsen eller, innan en uppkommen brist i insatsen har blivit fylld, lyft vad som har tillgodoförts honom enligt 2 kap. 6 eller 8 §.

9 § Om kommanditbolaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid avtalets ingående varken kände till eller borde ha känt till att det skett ett förbehåll enligt 1 kap. 2 §, svarar den kommanditdelägare som förbehållet avser såsom komplementär för de förbindelser som uppkommit för bolaget genom avtalet.

Om ett avtal ingås för bolagets räkning och därvid med en kommanditdelägares vetskap och vilja ett företagsnamn används som inte innehåller ordet ”kommanditbolag”, svarar kommanditdelägaren såsom komplementär gentemot den med vilken avtalet ingicks, även om denne på grund av 19 § handelsregisterlagen (1974:157) ska anses ha haft vetskap om att det skett ett förbehåll enligt 1 kap. 2 §. Lag (2018:1662).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1662

10 § Nedsätts det belopp med vilket en kommanditdelägare svarar enligt 1 kap. 2 § på grund av överenskommelse mellan bolagsmännen, är nedsättningen utan verkan i fråga om förpliktelser vid vars tillkomst medkontrahenten varken kände till eller borde ha känt till nedsättningen.

11 § Om inte något annat har avtalats, medför en kommanditdelägares död inte att bolaget skall träda i likvidation.

4 kap. Enkla bolag

Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter

1 § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal.

I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-4 §§ tillämpas.

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 och 14 §§ gäller för enkla bolag. Härvid skall det som föreskrivs i 2 kap. 14 § om skada för bolaget i stället gälla skada för någon annan bolagsman.

Rättsfall (1)

NJA 1986 s. 402: En delägare i s k tipsbolag underlät att enligt åtagande lämna in tipskupong...

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter får vidtas endast med samtliga bolagsmäns samtycke. Dock får en åtgärd som inte tål uppskov vidtas fastän en bolagsman inte har deltagit i beslutet om åtgärden, om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Har bolagsmännen avtalat att en förvaltningsåtgärd får vidtas utan samtycke av samtliga bolagsmän, får åtgärden dock inte vidtas, om den förbjuds av en bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Talan om skadestånd av en bolagsman mot någon annan bolagsman skall väckas senast tre år efter utgången av det år då det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan.

Utan hinder av första stycket kan skadeståndstalan som grundas på brott föras mot en bolagsman.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Bolagsmännens förhållande till tredje man

5 § Genom ett avtal som sluts på bolagsmännens vägnar eller under en benämning varmed bolagsmännen samfällt betecknas blir endast den bolagsman som har deltagit i avtalet berättigad eller förpliktad i förhållande till medkontrahenten.

Har flera bolagsmän deltagit i avtalet, har de lika rätt i förhållande till medkontrahenten och svarar solidariskt för vad som har utfästs. Vad som nu har sagts gäller inte, om något annat har bestämts i avtalet.

6 § Används vid ingående av ett avtal en benämning varmed bolagsmännen samfällt betecknas, får benämningen inte innehålla något av orden "handelsbolag", "aktiebolag", "förening" eller "stiftelse". Om så ändå sker, svarar de bolagsmän med vilkas vetskap och vilja det har skett solidariskt för förbindelser gentemot den som varken insåg eller borde ha insett att benämningen avsåg ett enkelt bolag.

Bolagets likvidation och upplösning

7 § Under bolagets likvidation gäller i fråga om bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter 2 kap. 2, 4, 5, 8, 13 och 14 §§ samt 3 och 4 §§ i detta kapitel, om inte något annat har avtalats. Vad som nu har sagts om 2 kap. 4 § och 3 § i detta kapitel gäller dock inte, om särskild likvidator har förordnats.

I övrigt gäller i fråga om bolagets likvidation och upplösning 2 kap. 24-27, 29 och 30 §§, 31 § andra och tredje styckena, 33, 34 och 36 §§, 37 § första stycket, andra stycket andra-fjärde meningarna och tredje-femte styckena, 38-43 §§, 44 § första stycket samt 45 §.

Rättsfall (1)

NJA 1997 s. 211: Sedan bolagsman i enkelt bolag försatts i konkurs, har i konkursboet ansetts...

8 § Ansökan om förordnande av likvidator skall göras hos rätten i den ort där någon av bolagsmännen har sitt hemvist. Föreligger sådana ansökningar vid skilda domstolar, skall den ansökan som kom in senare inte tas upp till prövning.

9 § En likvidator är behörig att företa rättshandlingar på bolagsmännens vägnar endast i den mån det behövs för att bolagsmännens för bolaget avsedda tillgångar skall kunna förvandlas till pengar enligt 2 kap. 33 §. Överskrider likvidatorn sin behörighet, är rättshandlingen dock bindande för bolagsmännen, om tredje man varken insåg eller borde ha insett att behörigheten överskreds.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:1102

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1979/80:143, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39
SFS-nummer
1980:1102
Övergångsbestämmelse
 • 4. Fråga huruvida handelsbolag eller enkelt bolag föreligger skall intill utgången av år 1994 bedömas enligt äldre lag. Enkelt bolag, som från och med den 1 januari 1995 blir handelsbolag, skall ansöka om registrering före nämnda dag. Lag (1992:1210).

Lag (1985:92) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1984/85:99, LU 1984/85:14, rskr 1984/85:122
Omfattning
ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft
1985-04-02
SFS-nummer
1985:92
Rubrik
Lag (1985:92) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1987:1014) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1987/88:27, LU 1987/88:10, rskr 1987/88:20
Omfattning
ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1014
Rubrik
Lag (1987:1014) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1988:1306) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Omfattning
ändr. 2 kap 37 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1306
Rubrik
Lag (1988:1306) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1989:914) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1989/90:8, 1989/90:LU7, rskr 1989/90:23
Omfattning
ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft
1990-01-01
SFS-nummer
1989:914
Rubrik
Lag (1989:914) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1990:1105) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1990/91:26, 1990/91:LU12, rskr 1990/91:43
Omfattning
ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1105
Rubrik
Lag (1990:1105) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1990:1299) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Omfattning
ändr. 2 kap 37 §
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1299
Rubrik
Lag (1990:1299) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1992:1210) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1992/93:118, bet. 1992/93:LU24, rskr 1992/93:50
Omfattning
ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1210
Rubrik
Lag (1992:1210) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1993:760) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328
Ikraft
1995-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3 §§
SFS-nummer
1993:760
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
 • 2. För handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt äldre lag gäller den nya lagen med det undantag som följer av punkten 3.
 • 3. För handelsbolag som har bildats före den 1 januari 1995 gäller 1 kap. 1 § i sin äldre lydelse till utgången av år 1995. Om ett sådant bolag vid utgången av 1995 inte har förts in i handelsregistret är bolaget upplöst.
Rubrik
Lag (1993:760) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1994:1931) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Förarbeten
Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131
Omfattning
ändr. 2 kap 37 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1931
Rubrik
Lag (1994:1931) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1999:1089) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 9, 15, 16, 34, 42 §§;ny 2 kap 3 a §
SFS-nummer
1999:1089
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

Rubrik
Lag (1999:1089) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2000:184) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
SFS-nummer
2000:184
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2000:184) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2002:353) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ikraft
2002-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
SFS-nummer
2002:353
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I fråga om räkenskapsår som inleds före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (2002:353) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2005:247) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
ny 1 kap 2 a §
SFS-nummer
2005:247
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 • 2. Bestämmelserna i 1 kap. 2 a § gäller inte om pensions- eller personalstiftelsen har inträtt som bolagsman i handelsbolaget före lagens ikraftträdande och ansökan om registrering av bolagsavtalet har kommit in till Bolagsverket före utgången av december 2005.
Rubrik
Lag (2005:247) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2006:867) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ikraft
2007-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 3 a §
SFS-nummer
2006:867
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

Rubrik
Lag (2006:867) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2014:540) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ikraft
2014-08-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 37 §;ny 2 kap. 22 a §
SFS-nummer
2014:540
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 • 2. Bestämmelsen i 2 kap. 22 a § tillämpas också på fordringar som har kommit till före ikraftträdandet, om bolagsmannens avgång har registrerats i handelsregistret efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:540) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2017:474) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Omfattning
ändr. 2 kap. 44 §
Ikraft
2017-06-26
SFS-nummer
2017:474
Rubrik
Lag (2017:474) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2018:1662) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1662
Rubrik
Lag (2018:1662) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation