lagen.nu

Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1980-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:270
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Rättelseblad 2007:1082 har iakttagits.

Uppgifter

1 § Hyres- och arrendenämnderna har de uppgifter som anges i 1 och 4 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Förordning (2007:1082).

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar även för arrendenämnderna.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt inom vars domkrets hyresnämndens kansliort är belägen. Förordning (2007:1082).

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Bestämmelser om chef för hyresnämnd finns i 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Chefen för hyresnämnden ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Förordning (2010:1796).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Domstolsverket ansvarar inför regeringen för att hyresnämndens verksamhet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Domstolsverket har i övrigt de uppgifter och det ansvar i förhållande till hyresnämnden som anges i 1 och 4 §§ förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Chefen för hyresnämnden ska vid hyresnämnden genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen med instruktion för Domstolsverket. Förordning (2007:1082).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ledning

5 § I varje hyresnämnd finns ordförande och andra anställda. Förordning (2010:1796).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Arbetsordning m.m.

6 § För varje hyresnämnd ska det finnas en arbetsordning. Denna ska innehålla bestämmelser om grunderna för fördelningen av arbetsuppgifterna och de övriga bestämmelser som behövs för verksamheten i hyresnämnden.

En hyresnämnd får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i administrativa ärenden.

Domstolsverket meddelar allmänna råd om utformning av arbetsordning. Förordning (2007:1082).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

7 § Ärenden som inte är administrativa skall fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094
8 § Har upphävts genom förordning (2005:1094).

9 § Fördelningen av ärenden skall ske genom lottning. Undantag från kravet på lottning får göras

 • 1. för ärenden av särskild art,
 • 2. för ärenden från en viss del av verksamhetsområdet,
 • 3. för att ärenden som har inbördes samband skall kunna handläggas av samma organisatoriska enhet, och
 • 4. för att uppnå en fördelning av ärenden mellan hyresråden som tillgodoser kravet i 16 § och i övrigt framstår som rimlig. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

10 § Chefen för hyresnämnden meddelar de riktlinjer som behövs för tilllämpningen av arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

11 § Andra ledamöter än hyresråd tjänstgör i hyresnämnden i den ordning som chefen för hyresnämnden beslutar efter samråd med dem. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

12 § Till tjänstgöring som annan ledamot än ordförande bör i första hand kallas ledamöter med kännedom om förhållandena på den ort, till vilken ärendet närmast har anknytning.

13 § När det finns särskilda skäl för det, får chefen för hyresnämnden förordna om tillfälliga avvikelser från vad som har föreskrivits med stöd av 6 §. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

Handläggningen av ärenden om hyra m.m.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

14 § För varje ärende skall det vid varje tidpunkt finnas ett ansvarigt hyresråd.

Första stycket gäller inte ärenden som tingsnotarier eller notariemeriterade beredningsjurister handlägger med stöd av förordnanden enligt 15 a §. För sådana ärenden ansvarar den förordnade.

Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett effektivt sätt. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1094, 2019:270
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

14 § För varje ärende ska det vid varje tidpunkt finnas ett ansvarigt hyresråd.

Första stycket gäller inte ärenden som tingsnotarier, notariemeriterade beredningsjurister eller andra anställda handlägger med stöd av förordnanden enligt 15 § andra stycket och 15 a §. För sådana ärenden ansvarar den förordnade.

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt sätt. Förordning (2019:270).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1094, 2019:270
(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

15 § Chefen för hyresnämnden får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol att på eget ansvar

 • 1. svara för skriftväxling och begära in kompletteringar som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,
 • 2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och andra meddelanden,
 • 3. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och uppgifter som hyresnämnden ska utfärda eller avge i samband med beslut,
 • 4. fullgöra hyresnämndens uppgifter i samband med delgivningar,
 • 5. förordna tolk, och
 • 6. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. samt om ersättning till tolkar. Förordning (2017:545).

Ändringar/Förarbeten (6)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

15 § Chefen för hyresnämnden får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol att på eget ansvar

 • 1. svara för skriftväxling och begära in kompletteringar som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,
 • 2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och andra meddelanden,
 • 3. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och uppgifter som hyresnämnden ska utfärda eller avge i samband med beslut,
 • 4. fullgöra hyresnämndens uppgifter i samband med delgivningar,
 • 5. förordna tolk,
 • 6. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. samt om ersättning till tolkar, och
 • 7. pröva om ett överklagande av hyresnämndens beslut har kommit in i rätt tid och, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta medför.

Chefen för hyresnämnden får också förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid nämnden att på eget ansvar pröva en fråga om godkännande av en överenskommelse som avses i 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken. Ett förordnande får bara avse enkla ärenden och medför inte behörighet att avvisa eller avslå en ansökan. Förordning (2019:270).

Ändringar/Förarbeten (6)

15 a § Chefen för hyresnämnden får förordna en tingsnotarie eller en notariemeriterad beredningsjurist som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att tjänstgöra som ordförande i hyresnämnden. Ett sådant förordnande får avse sådana åtgärder som avses i

Ett förordnande enligt första stycket får inte avse ärenden som är omfattande eller svåra eller som av någon annan orsak kräver särskild erfarenhet. Förordning (2005:1094).

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Chefen för hyresnämnden bör delta när ett ärende avgörs, om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till ärendets beskaffenhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

17 § Sådan ersättning som avses i 19 § andra stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder skall stanna på statsverket.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:270
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

17 § Sådan ersättning som ska betalas av allmänna medel enligt 19 b § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ska stanna på staten. Förordning (2019:270).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:270

Handläggningen av administrativa ärenden m.m.

18 § Administrativa ärenden avgörs av chefen för hyresnämnden.

Chefen för hyresnämnden får hänskjuta ärenden till plenum. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

19 § Plenum består av chefen för hyresnämnden som ordförande samt hyresråden.

Lagrumshänvisningar hit (1)

20 § Chefen för hyresnämnden skall samråda med plenum innan han eller hon avgör ärenden som avser

 • 1. viktigare frågor om hyresnämndens organisation eller arbetsformer, eller
 • 2. arbetsordningen. Förordning (2005:1094).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

21 § Chefen för hyresnämnden får uppdra åt någon annan som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen för hyresnämnden. Förordning (2017:545).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

22 § I administrativa ärenden som handläggs i plenum efter att ha hänskjutits dit av chefen för hyresnämnden är hyresnämnden beslutför när hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande. Förordning (2005:1094).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:1097, 2005:1094

23 § Administrativa ärenden som handläggs i plenum avgörs efter föredragning, om inte chefen för hyresnämnden bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som chefen för hyresnämnden utser. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1986:1097, 2005:1094

24 § Beslut om indelningen av hyresråd på organisatoriska enheter, om att ett visst ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet eller om fördelningen av ansvar för ett visst ärende får inte överklagas.

Hyresnämndens beslut i fråga om vikariat för hyresråd får överklagas hos Domarnämnden. Domarnämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Hyresnämndens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (2008:422).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

Anställningar m.m.

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

25 § Bestämmelser om utnämning av hyresråd tillika chef för hyresnämnden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga hyresråd finns i 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Hyresnämnden ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som hyresråd som behöver tillsättas. Förordning (2010:1796).

Ändringar/Förarbeten (7)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

25 § Bestämmelser om utnämning av hyresråd tillika chef för hyresnämnden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga hyresråd finns i 3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Hyresråd anställs med fullmakt.

Hyresnämnden ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning som hyresråd som behöver tillsättas. Förordning (2019:270).

Ändringar/Förarbeten (7)

26 § Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i 34 a §, ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som hyresråd gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2017:545).

Ändringar/Förarbeten (7)

27 § Chefen för hyresnämnden får förordna ett hyresråd i en annan hyresnämnd eller en ordinarie domare i en allmän domstol eller i en allmän förvaltningsdomstol att tjänstgöra vid hyresnämnden, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss tid eller för särskilt angivna uppgifter. Förordning (2017:545).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:545, 1996:386

28 § Andra anställningar beslutas av hyresnämnden. Förordning (1996:386).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

29 § Har upphävts genom förordning (1996:386).

30 § Andra ledamöter i hyresnämnden än hyresråd förordnas av Domstolsverket för högst tre år.

Avgår en ledamot, förordnas en ny ledamot för återstoden av tiden. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

31 § Hyresråd och andra anställda är skyldiga att, i den utsträckning arbetsuppgifterna tillåter det, tjänstgöra vid en tingsrätt på samma ort som hyresnämnden. När det gäller hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö fattas beslut om sådan tjänstgöring av hovrätten efter samråd med hyresnämnden.

När information om en anställning lämnas skall den innehålla en uppgift om den skyldighet som avses i första stycket. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1981:564, 1994:921, 2005:1094
31 a § Har upphävts genom förordning (1994:921).

32 § Frågor om ledighet för att ha annan anställning som gäller cheferna för hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö prövas av Domstolsverket. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (4)

32 a § har upphävts genom förordning (1996:386).
33 § har upphävts genom förordning (1994:921).

34 § Om ett hyresråd är ledigt skall ersättarbehovet i första hand lösas genom omfördelning av arbetsuppgifter.

Som ersättare för ett hyresråd får den anlitas som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är eller har varit ledamot eller fiskal i hovrätt eller kammarrätt eller som under minst sex månader har utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals arbetsuppgifter.

Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som anges i första eller andra stycket får hyresnämnden anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd.

Ett sådant vikariat får ges till den som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är hovrättsassessor eller kammarrättsassessor eller som är hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal som tjänstgjort minst ett år i hovrätt eller kammarrätt. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1996:386, 2001:988, 2005:1094

34 a § Vid tillfällig arbetsanhopning får hyresnämnden anställa den som är eller har varit hyresråd, som är eller har varit ordinarie domare, som är hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, som är eller har varit ledamot eller fiskal i hovrätt eller kammarrätt eller som under minst sex månader har utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals arbetsuppgifter att för enstaka, kortvariga perioder tjänstgöra som ordförande i hyresnämnden. Förordning (2005:1094).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1094

35 § Om en chef för en hyresnämnd är förhindrad att utöva sin anställning och om någon ersättare eller vikarie inte har utsetts eller anställts av regeringen eller hyresnämnden, skall hovrätten förordna en ersättare. Förordning (1996:386).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:386

36 § Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning prövas av Domstolsverket. När det gäller hyresråd som är chefer för en hyresnämnd prövar Domstolsverket även i övrigt frågor om anställningens upphörande. Domstolsverket utövar också myndighetens befogenheter enligt 33 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen. Förordning (2005:1094).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1987:958, 1994:921, 2005:1094

36 a § En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av hyresnämnden när det gäller andra anställda än chefen för hyresnämnden.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det gäller chefen för hyresnämnden. Förordning (2008:237).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:237

Övriga bestämmelser

37 § Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:921).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:921

38 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd. Förordning (2008:422).

Ändringar/Förarbeten (4)

Undantag från myndighetsförordningen

39 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

2 § om myndighetens ledning,

4 § 1, 2, 4, och 5 om ledningens ansvar,

5 § om delegering,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, förutom när det gäller administrativa ärenden,

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut, förutom när det gäller administrativa ärenden,

22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2007:1082).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1082

Ändringar och övergångsbestämmelser

1980:1030

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1980:1030

Förordning (1981:564) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 31 §
SFS-nummer
1981:564
Rubrik
Förordning (1981:564) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1982:969) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 25 §
SFS-nummer
1982:969
Rubrik
Förordning (1982:969) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1984:967) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 6, 21, 32 §§;nya 31 a, 32 a §§
Ikraft
1985-01-01
SFS-nummer
1984:967
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.
 • 2. Bestämmelserna i 29 och 31 a §§ anställningsförordningen (1965:601) om tjänstledighet utan särskilt beslut därom skall alltjämt tillämpas i fråga om tjänsteföreningar till följd av anställningsbeslut före den 1 januari 1985.
Rubrik
Förordning (1984:967) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1986:1097) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 15, 22, 23 §§
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1097
Rubrik
Förordning (1986:1097) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1987:958) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 24, 28, 32 a, 36 §§
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:958
Rubrik
Förordning (1987:958) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1988:908) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 24, 32, 33 §§
Ikraft
1988-09-01
SFS-nummer
1988:908
Rubrik
Förordning (1988:908) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1988:1169) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1169
Rubrik
Förordning (1988:1169) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1989:741) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 25, 28 §§
Ikraft
1989-10-01
SFS-nummer
1989:741
Rubrik
Förordning (1989:741) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1992:198) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:198
Rubrik
Förordning (1992:198) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1994:921) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
upph. 31 a, 33 §§;ändr. 25, 26, 28, 31, 36, 37, 38 §§
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:921
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
 • 2. Har upphävts genom förordning (2005:1094).
 • 3. Har upphävts genom förordning (2005:1094).
Rubrik
Förordning (1994:921) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1996:386) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Omfattning
upph. 27, 29, 32 a §§;ändr. 1, 3, 4, 24, 26, 28, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 1, 25 §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:386
Rubrik
Förordning (1996:386) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (1998:1228) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraft
1998-11-02
SFS-nummer
1998:1228
Rubrik
Förordning (1998:1228) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2001:988) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 34, 38 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:988
Rubrik
Förordning (2001:988) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2003:235) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:235
Rubrik
Förordning (2003:235) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2005:1094) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 8 §§, p 2, 3 övergångsbest. till 1994:921;ändr. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 36 §§;nya 15 a, 34 a §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1094
Rubrik
Förordning (2005:1094) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2007:1082) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 3 §§;ändr. 1, 2, de nya 3, 6, 21 §§, rubr. närmast före 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 5 §;nya 4, 39 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1082
Rubrik
Förordning (2007:1082) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2008:237) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 36 a §
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:237
Rubrik
Förordning (2008:237) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2008:422) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 24, 26, 38 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:422
Rubrik
Förordning (2008:422) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2010:314) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2010-06-01
SFS-nummer
2010:314
Rubrik
Förordning (2010:314) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2010:1796 ) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5, 25, 26 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1796
Rubrik
Förordning (2010:1796 ) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2017:545) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 21, 26 §§;ny 27 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:545
Rubrik
Förordning (2017:545) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:270
Rubrik
Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation