lagen.nu

Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1979-09-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:782
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Över ärenden enligt konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tingsrätten föra en förteckning enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förteckningen skall föras särskilt för ärenden enligt konkurslagen och för ärenden enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Ärendena skall tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in. De skall numreras i löpande följd för kalenderår. Förteckningsbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i följd efter ärendenummer. Förordning (1996:782).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:929, 1996:782

2 § När ett beslut har meddelats om konkurs eller om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall ett dagboksblad och ett referensblad läggas upp. Förordning (1996:782).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:782

3 § I varje ärende skall handlingarna föras samman i en akt.

4 § På dagboksbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket. Dagboken skall visa samtliga åtgärder som har vidtagits i ärendet.

Dagboksbladet skall förvaras i akten till dess ärendet har avgjorts och därefter i en samlingspärm.

5 § På referensbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket.

Referensbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i nummerföljd eller annan lämplig ordning. Sedan ärendet har avgjorts, skall referensbladet tas ut ur pärmen.

6 § har upphört att gälla genom förordning (1979:861).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:802

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1979:802

Förordning (1979:861) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

Omfattning
upph. 6 §
SFS-nummer
1979:861
Rubrik
Förordning (1979:861) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

Förordning (1987:929) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:929
Rubrik
Förordning (1987:929) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

Förordning (1996:782) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
1996-09-01
SFS-nummer
1996:782
Rubrik
Förordning (1996:782) om ändring i förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation