lagen.nu

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:906
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1988:268

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.

När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas.

De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1994:1253

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna genomföras.

4 § Bestämmelser om byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:906).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1987:159, 2010:906

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:558

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1978/79:99, TU 1978/79:18, rskr 1978/79:419
SFS-nummer
1979:558

Lag (1987:159) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förarbeten
Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1987-07-01
SFS-nummer
1987:159
Rubrik
Lag (1987:159) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Lag (1988:268) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förarbeten
Prop. 1987/88:78, TU 1987/88:15, rskr 1987/88:166
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:268
Rubrik
Lag (1988:268) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Lag (1994:1253) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förarbeten
Prop. 1993/94:100 bil.7, bet. 1993/94:TU22, rskr. 1993/94:244
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:1253
Rubrik
Lag (1994:1253) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Lag (2010:906) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:906
Rubrik
Lag (2010:906) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation