lagen.nu

Skogsvårdslag (1979:429)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1413
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available at the Swedish forestry agency.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Allmänna bestämmelser

1 § Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Lag (2008:662).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:662

2 § I denna lag avses med

 • 1. skogsmark: mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder,
 • 2. produktiv skogsmark: skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år,
 • 3. skogligt impediment: improduktiv skogsmark och träd- och buskmark.

Med improduktiv skogsmark avses skogsmark som inte är produktiv skogsmark enligt definitionen i första stycket 2.

Med träd- och buskmark avses mark inom ett sammanhängande område som inte är skogsmark enligt definitionen i första stycket 1, och som uppfyller minst ett av följande kriterier.

 • 1. Träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än fem procent.
 • 2. Den sammanlagda täckningen av träd och buskar högre än 0,5 meter är minst tio procent.
 • 3. Förutsättningarna finns att nå gränsvärdena i 1 eller 2 utan produktionshöjande åtgärder. Lag (2008:662).

Rättsfall (2)

MÖD 2005:49: Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av...
NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:662

2 a § Som skogsmark eller träd- och buskmark enligt 2 § anses inte sådana områden där marken i väsentlig utsträckning används för jordbruksändamål, hör till byggnader eller anläggningar eller används för annat ändamål än att tillgodose intressen som kan hänföras till träden och vegetationen. Lag (2008:662).

2 b § Med fjällnära skog avses sådan skog inom det fjällnära området där

 • 1. skogsbruksåtgärder kan påverka intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller rennäringen, eller
 • 2. det råder särskilda förutsättningar för skogens skötsel.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som utgör fjällnära skog. Lag (2010:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

3 § Denna lag hindrar inte att produktiv skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion.

Bestämmelserna i 5, 6 och 10 §§ ska inte tillämpas på produktiv skogsmark som i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion. Lag (2008:662).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:662

4 § Bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter skall inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. samma balk eller med stöd av annan lag.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a - 29 b §§ miljöbalken. Lag (2001:440).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 63: Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1998:821, 2001:440

Anläggning av skog på skogsmark

5 § Ny skog ska anläggas på produktiv skogsmark

 • 1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt,
 • 2. om marken ligger outnyttjad, eller
 • 3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande.

Åtgärd enligt första stycket ska vidtas i fall som anges i 1 och 2 utan dröjsmål och i fall som anges i 3 inom skälig tid.

Vad som föreskrivs i första stycket 2 ska inte gälla mark som på grund av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första och andra styckena för att möjliggöra försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första och andra styckena. Lag (2014:890).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:662, 2014:890

6 § Vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas som kan behövas för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för att möjliggöra försöksverksamhet.

Skogsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från första stycket. Lag (2014:890).

6 a § Hyggesplöjning får inte användas som markberedningsmetod.

Om det behövs för att trygga återväxten av en skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i övrigt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om föryngringsmetod, markberedning, sådd, plantering, vård av plantskog och andra åtgärder. Lag (2010:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

6 b § Främmande trädarter får inte användas som skogsodlingsmaterial i fjällnära skog.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket. Lag (2010:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

7 § Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för användning av visst slag av skogsodlingsmaterial vid anläggning av skog.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.5

Med skogsodlingsmaterial aves frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med direktiv 1999/105/EG. Lag (2002:614).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1490, 2002:614

8 § Den produktiva skogsmarkens ägare är ansvarig för anläggning och vård av ny skog.

Om säkerhet ställts för fullgörande av återväxtåtgärder enligt 36 § och den produktiva skogsmark på vilken åtgärderna ska vidtas överlåts genom försäljning, byte eller gåva, är den som ställt säkerhet solidariskt med en senare ägare ansvarig för kostnader som uppkommer om åtgärderna efter beslut av Skogsstyrelsen enligt 35 § fjärde stycket utförs på ägarens bekostnad.

Ansvar enligt andra stycket är begränsat till det belopp för vilket säkerhet ställts. Ansvaret för den som ställt säkerhet upphör om en ny ägare ställer säkerhet för de ifrågavarande återväxtåtgärdernas fullgörande och säkerheten godkänns av Skogsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen i andra fall än som anges i tredje stycket besluta att en tidigare ägares ansvar för återväxtåtgärderna ska bortfalla. Lag (2008:662).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:1164, 2005:390, 2008:662
9 § Har upphävts genom lag (2014:890).

Avverkning m.m. på skogsmark

10 § Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning ska bedrivas för att tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljövärden får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag (2014:890).

10 a § Om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) krävs vid förvärv av fastighet, får förvärvaren inte påbörja avverkning förrän sådant tillstånd meddelats.

Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge undantag från första stycket. Lag (2005:1164).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 2005:390

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga om större skogsinnehav, för att främja en jämn åldersfördelning av skogen föreskriva att högst en viss andel av en brukningsenhets areal produktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion får avverkas under en viss period.

I fråga om övriga skogsinnehav får föreskrifter enligt första stycket innebära att avverkning inte får ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens areal produktiv skogsmark som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion kommer att bestå av kalmark och yngre skog. Lag (2008:662).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:662

12 § Som brukningsenhet ska räknas den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2008:662).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:662

13 § Skogsstyrelsen skall på begäran meddela beslut på förhand huruvida viss avverkning är förenlig med föreskrifter meddelade med stöd av 11 §. Lag (2005:1164).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 1993:553

13 a § Avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling får inte ske på skogliga impediment som är större än 0,1 hektar. Enstaka träd får dock avverkas om det inte förändrar naturmiljöns karaktär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i första stycket. Lag (2010:930).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

13 b § Inom ett område där renskötsel får bedrivas enligt rennäringslagen (1971:437) under hela året (renskötselns året-runt-marker), får avverkning inte ske om den

 • 1. medför ett sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla tillåtet renantal påverkas, eller
 • 2. omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord. Lag (2010:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

14 § Den produktiva skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer underrätta Skogsstyrelsen om

 • 1. avverkning och uttag av skogsbränsle som ska äga rum på hans eller hennes mark,
 • 2. sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken,
 • 3. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans eller hennes mark,
 • 4. vad han eller hon avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen i samband med avverkning på hans eller hennes mark inom renskötselns året-runt-marker, och
 • 5. vad han eller hon avser att göra för att trygga återväxten av skogen. Lag (2010:930).

Rättsfall (4)

NJA 1990 s. 490: Åtalspreskription i fråga om brott mot 14 § skogsvårdslagen (1979:429) utgjorde...
RH 2005:8: Förvaltningsmyndighet har utfyllt ett s.k. blankettstraffstadgande i...
RH 2007:83: I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät...
RH 2013:43: I samband med att ägare av fastighet upplät avverkningsrätt i fastigheten till...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (8)

14 a § Har upphävts genom lag (2008:662).

Krav på tillstånd till avverkning i fjällnära skog

15 § I fjällnära skog får avverkning inte ske utan Skogsstyrelsens tillstånd.

Tillstånd behövs inte för röjning eller gallring som främjar skogens utveckling. Lag (2010:930).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

16 § I ansökan om tillstånd till avverkning ska sökanden redovisa vad han eller hon avser att göra för att

 • 1. tillgodose naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen, samt
 • 2. trygga återväxten av skogen. Lag (2010:930).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 2010:930

17 § Tillstånd till avverkning får inte ges, om avverkningen medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs. Avverkningen får dock tillåtas, om den förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 5 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.

Tillstånd till avverkning får inte heller ges för att bygga en skogsbilväg om nyttan av vägen för skogsbruket inte motsvarar kostnaden för den, eller om vägen inte kan passas in i en vägnätsplan. Lag (2018:1413).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

18 § Tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Lag (2010:930).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

18 a § Tillstånd till avverkning på en sammanhängande yta som är större än 20 hektar inom samma brukningsenhet får ges endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (2010:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

18 b § När tillstånd till avverkning ges ska Skogsstyrelsen besluta om vilka hänsyn som ska tas till

 • 1. naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, samt
 • 2. rennäringens intressen.

Sådana hänsyn får avse hyggets storlek och förläggning, avverkningsform eller liknande.

Villkor som gäller rennäringens intressen får inte avse annat än vad som uppenbart behövs med hänsyn till renskötselrätten. Lag (2010:930).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

18 c § I samband med att tillstånd till avverkning ges får Skogsstyrelsen besluta om åtgärder för att begränsa eller motverka andra olägenheter än sådana som avses i 18 b § och för att trygga återväxten av skogen. Lag (2010:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

19 § I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt 18 § eller 18 b § första stycket 1 gäller 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och 13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje stycket samt 33 § miljöbalken. Lag (2010:931).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (5)

Samråd inom renskötselns året-runt-marker

20 § Innan avverkning sker inom renskötselns året-runt-marker ska berörd sameby beredas tillfälle till samråd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant samråd. Lag (2010:930).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:930, 2010:930
21 § Har upphävts genom lag (2010:930).

Ädellövskog

22 § Med ädla lövträd avses i denna lag de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Lag (1993:553).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:553

23 § Med ädellövskog avses i denna lag:

 • 1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar.
 • 2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Av de ädla lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30 centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal skall uppgå till minst ett hektar.

Har Skogsstyrelsen enligt 27 § tredje stycket beslutat viss trädslagssammansättning vid föryngring av ädellövskog, skall skogen betraktas som ädellövskog även om andelen lövträd under en tid är lägre än som anges i första stycket. Lag (2005:1164).

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 1993:553

24 § Skogsstyrelsen skall på begäran meddela beslut på förhand om ett visst skogsbestånd eller trädbestånd på betesmark är att anse som ädellövskog. Lag (2005:1164).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 1993:553

25 § I ett bestånd som avses i 23 § får det inte vidtas åtgärder som leder till att beståndet upphör att vara ädellövskog. Efter annan avverkning än röjning eller gallring skall ny ädellövskog anläggas på området.

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge undantag från första stycket. I samband därmed får Skogsstyrelsen besluta att ny ädellövskog skall anläggas på ett annat ställe inom en brukningsenhet. För anläggning av ny ädellövskog gäller 27 § tredje stycket. Lag (2005:1164).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 1993:553

26 § Vad som föreskrivs i 25 § första stycket hindrar inte att mark används i enlighet med en detaljplan eller i enlighet med beslut som gäller för företag vars tillåtlighet har prövats enligt någon annan lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av någon annan lag. Lag (1993:553).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:553

27 § Annan avverkning än röjning eller gallring i ett bestånd som avses i 23 § får inte påbörjas innan Skogsstyrelsen lämnat tillstånd till detta.

I ansökan om tillstånd skall sökanden redovisa vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

I samband med att tillstånd meddelas får Skogsstyrelsen besluta om det sätt på vilket avverkningen och den därav föranledda anläggningen av ny ädellövskog skall genomföras. Lag (2005:1164).

Rättsfall (1)

NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av...

Ändringar/Förarbeten (5)

28 § Bidrag kan lämnas av allmänna medel till kostnader för åtgärder som behövs för att trygga återväxten av ädellövskog. Lag (1993:553).

Rättsfall (1)

NJA 1990 s. 490: Åtalspreskription i fråga om brott mot 14 § skogsvårdslagen (1979:429) utgjorde...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1993:553

Insektshärjning

29 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om bekämpning av insektshärjning i skog och om upparbetning av skadad skog, utforsling eller lagring av virke och andra åtgärder som behövs för att motverka uppkomsten av yngelhärdar.

Skogsmarkens ägare är ansvarig för att sådana åtgärder utförs. För förebyggande åtgärder i samband med avverkning och lagring av virke är också annan som har rätt att förfoga över skog eller virke ansvarig. Lag (1993:553)

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:96

Hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas för det fall föreskrifter enligt första stycket inte har följts.

Bemyndigandena i första och andra styckena medför inte befogenhet att meddela föreskrifter som är så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Lag (2010:930).

Rättsfall (2)

MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsak att...
RÅ 2003 ref. 63: Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1990:96, 1998:1538, 2010:930

31 § Vid skötsel av skog skall i fråga om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbilvägars sträckning den anpassning ske som uppenbart påkallas med hänsyn till rennäringen. Vid planläggning och genomförande av åtgärderna skall eftersträvas att berörd sameby har årlig tillgång till sammanhängande betesområden och till vegetation som behövs inom områden för samling, flyttning och rastning av renarna. Lag (1993:553).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Miljöanalys

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden enligt denna lag skall göras en analys av vilken inverkan nya metoder för skogens skötsel och nya skogsodlingsmaterial har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en sådan analys skall göras av den som avser att använda en ny metod eller ett nytt skogsodlingsmaterial. Lag (1998:821).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1998:1538, 1998:821, 1993:553

Register

32 a § För de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ skall med hjälp av automatiserad behandling föras ett register över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material samt ett register över godkända frökällor. Dessa register skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial. Lag (2002:614).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:614

32 b § I fråga om personuppgifter ska registret över fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och
  • a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, eller
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana näringsidkare,
 • 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller
 • 3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:365).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:365, 2002:614

32 c § I fråga om personuppgifter ska registret över godkända frökällor ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och
  • a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, eller
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana frökällor,
 • 2. omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frö-källa registrerats,
 • 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller
 • 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:365).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:365, 2002:614

32 d § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de register som avses i 32 a § första stycket. Lag (2002:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:614

32 e § Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i de register som avses i 32 a § första stycket. Lag (2018:365).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:365, 2002:614

32 f § Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ medge direktåtkomst till de register som avses i 32 a § första stycket. Lag (2002:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:614
32 g § Har upphävts genom lag (2018:365).

Tillsyn

33 § Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller 32 a-32 g §§. Lag (2005:1164).

Rättsfall (1)

RÅ 2003 ref. 63: Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

34 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket. Lag (2005:1164).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:614, 2005:1164

34 a § När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om kontrollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos den som avses i 34 § andra stycket:

 • 1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och
 • 2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av den som avses i 34 § andra stycket.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om handräckningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Lag (2006:696).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:696, 2002:614

35 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite.

Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får tillsynsmyndigheten besluta att åtgärden ska vidtas på dennes bekostnad. Lag (2014:890).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1164, 2014:890

36 § Om en avverkning föranleder förhållandevis dyra återväxtåtgärder i större omfattning, får Skogsstyrelsen i samband med avverkningen besluta att säkerhet skall ställas för fullgörandet av åtgärderna, om det skäligen kan befaras att åtgärderna annars inte blir vidtagna. Säkerheten skall avse de kostnader som Skogsstyrelsen får ta ut enligt 8 § andra stycket och 35 § fjärde stycket.

Säkerhet får även krävas som villkor för tillstånd enligt 16 § eller enligt 27 § första stycket.

Har Skogsstyrelsen enligt första stycket beslutat att säkerhet skall ställas, får avverkningen inte påbörjas förrän säkerheten har ställts och godkänts av Skogsstyrelsen.

Ställs inte säkerhet i fall som avses i första stycket, får Skogsstyrelsen meddela förbud att avverka skog på brukningsenheten utan Skogsstyrelsens tillstånd. Lag (2005:1164).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

37 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att särskilda avgifter skall tas ut i ärenden enligt denna lag och för att täcka kostnader för tillsyn och kontroll. Lag (1997:1241).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:1241

38 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2010:930).

Rättsfall (3)

NJA 2005 s. 33: Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i...
RH 2005:8: Förvaltningsmyndighet har utfyllt ett s.k. blankettstraffstadgande i...
RH 2007:83: I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:390, 2010:930

38 a § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • 1. bryter mot en föreskrift som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 7 § första stycket eller 11 §,
 • 2. bryter mot en föreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 10 § andra stycket, 20 § eller 29 § första stycket,
 • 3. inte fullgör underrättelseskyldighet enligt föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 14 §,
 • 4. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har meddelats för att en föreskrift enligt 30 § ska följas.

I ringa fall döms inte till ansvar. Lag (2010:930).

Rättsfall (1)

RH 2013:43: I samband med att ägare av fastighet upplät avverkningsrätt i fastigheten till...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

38 b § Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande eller som har överträtt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2010:930).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:930

39 § Virke efter avverkning som innebär brott enligt denna lag eller värdet därav skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart obilligt. Lag (1993:553).

40 § Skogsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Naturvårdsverket får överklaga Skogsstyrelsens beslut i fall som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:365).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

41 § Skogsstyrelsen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart. Lag (2005:1164).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1164

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:429

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 1978/79:110, JoU 1978/79:30, rskr 1978/79:387
SFS-nummer
1979:429
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.
 • 2. Genom lagen upphävs skogsvårdslagen (1948:237) och förordningen (1894:17 s. 1) angående hushållningen med de allmänna skogarna i riket.
 • 3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
 • 4. Den som innehar skogsmark under ständig besittningsrätt och äger tillgodogöra sig skogens avkastning utöver husbehovet eller som innehar skogsmark med fideikommissrätt, skall vid tillämpningen av nya lagen anses som skogsmarkens ägare.

Lag (1982:556) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1981/82:177, JoU 1981/82:36, rskr 1981/82:404
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
1982:556
Rubrik
Lag (1982:556) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1983:427) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1982/83:145, JoU 1982/83:34, rskr 1982/83:360
Omfattning
ändr. 9, 14, 27 §§;ny 21 a §, rubr. närmast före nya 21 a §
Ikraft
1983-07-01
SFS-nummer
1983:427
Rubrik
Lag (1983:427) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1990:96) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ikraft
1990-07-01
Omfattning
ändr. 29, 30 §§, rubr. närmast före 27 §
SFS-nummer
1990:96
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Rubrik
Lag (1990:96) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1990:1379) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1990/91:3, 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Ikraft
1991-07-01
Omfattning
upph. 6 §;nuvarande 21 a § betecknas 21 b §;ändr. 14, 18, 21, 27 §§, rubr. närmast före 18, 21 §§;rubr. närmast före 21 a § sätts närmast före 21 b §;nya 19 a-19 e, 21 a §
SFS-nummer
1990:1379
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

I ärende som avses i 19 b § första stycket eller 19 e § första stycket skall sökanden, även om ansökningen gjorts före ikraftträdandet av denna lag, om tillståndsmyndigheten begär det komplettera ansökningen med en redovisning av vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens respektive rennäringens intressen.

Rubrik
Lag (1990:1379) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1991:644) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Omfattning
ändr. 17, 19 c, 21 §§
Ikraft
1991-08-01
SFS-nummer
1991:644
Rubrik
Lag (1991:644) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1993:553) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252
Ikraft
1994-01-01
Omfattning
upph. 9, 13, 21 b §§, rubr. närmast före 21 b;nuvarande 7, 8, 10-12 §§ betecknas 6-10 §§, nuvarande 14-19 e §§ betecknas 11-21 §§, nuvarande 20-21 a §§ betecknas 29-31 §§, nuvarande 22-30 betecknas 33-41 §§, ändr. 1, 2, 5 §§, de nya 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 30, 35, 36, 37, 38 §§, 40 §, rubr. närmast före nuvarande 12, 18, 20, 21, 22, 27 §§ sätts närmast före de nya 10, 15, 29, 30, 33, 38 §§;nya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 §§, rubr. närmast före 22, 32 §§;omtryck
SFS-nummer
1993:553
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
 • 2. Genom lagen upphävs ädellövskogslagen (1984:119).
 • 3. Den som före ikraftträdandet har gjort anmälan enligt 17 § eller ansökt om tillstånd enligt 19 § i paragrafernas då gällande lydelser eller ansökt om tillstånd enligt 7 § ädellövskogslagen (1984:119) skall på begäran av Skogsvårdsstyrelsen komplettera anmälan eller ansökan med uppgift om vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans mark.
 • 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut enligt ädellövskogslagen som har meddelats före den 1 januari 1994.
 • 5. Beslut enligt 4, 5 och 7 §§ ädellövskogslagen skall anses meddelade med stöd av motsvarande nya bestämmelser i skogsvårdslagen.
Rubrik
Lag (1993:553) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1995:49) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ikraft
1995-04-01
Omfattning
ändr. 40 §
SFS-nummer
1995:49
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Rubrik
Lag (1995:49) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1996:1490) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.23, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:114, EGTL87/71 s14, EGTL15/74 s35, EGTL196/75 s14
Ikraft
1997-01-01
CELEX-nr
371L0161 374L0013 375L0445
Omfattning
ändr. 7, 33 §§
SFS-nummer
1996:1490
Rubrik
Lag (1996:1490) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1997:1241) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Förarbeten
Prop. 1997/98:1 utg.omr. 23, bet. 1997/98:JoU1, rskr. 1997/98:118
Omfattning
ändr. 14, 37 §§
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1241
Rubrik
Lag (1997:1241) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ikraft
1999-01-01
Omfattning
ändr. 4, 14, 17, 19, 32 §§
SFS-nummer
1998:821
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 • 2. Ärenden som har inletts före denna lags ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser. Bestämmelserna i 17 § första stycket i dess nya lydelse skall dock tillämpas omedelbart.
 • 3. I fråga om rätt till ersättning på grund av ett beslut som har meddelats före denna lags ikraftträdande gäller äldre bestämmelser i 19 §.
Rubrik
Lag (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1998:1538) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3, rskr. 1998/99:32
Omfattning
ändr. 10, 30, 36 §§, rubr. närmast före 32 §;ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1538
Rubrik
Lag (1998:1538) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (1998:1539) om ändring i lagen (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3, rskr. 1998/99:32
Omfattning
ändr. 14 § i 1998:821
SFS-nummer
1998:1539
Rubrik
Lag (1998:1539) om ändring i lagen (1998:821) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2001:440) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:440
Rubrik
Lag (2001:440) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2002:614) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:137, bet. 2001/02:MJU21, rskr. 2001/02:286, EGTL11/2000 s17
Ikraft
2003-01-01
CELEX-nr
31999L0105
Omfattning
ändr. 7, 33, 34, 40 §§;nya 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 34 a §§, rubr. närmast före 32 a §
SFS-nummer
2002:614
Rubrik
Lag (2002:614) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2005:390) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:58, bet. 2004/05:MJU9, rskr. 2004/05:262
Ikraft
2005-07-01
Omfattning
ändr. 8, 10, 36, 38 §§;ny 10 a §
SFS-nummer
2005:390
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 • 2. Har skogsvårdsstyrelsen före ikraftträdandet beslutat att säkerhet skall ställas enligt 36 § första stycket, gäller 8 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Lag (2005:390) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2005:1164) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 10 a, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 40, 41 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1164
Rubrik
Lag (2005:1164) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2006:696) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 34 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:696
Rubrik
Lag (2006:696) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2008:662) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244
Omfattning
upph. 14 a §, rubr. närmast före 14 a §;ändr. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14 §§;ny 2 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:662
Rubrik
Lag (2008:662) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2009:1320) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
2009:1320
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i mål om ersättning på grund av ett beslut som har meddelats före den 1 januari 2010.
Rubrik
Lag (2009:1320) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2010:822) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ikraft
2010-08-01
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
2010:822
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna i 19 § till 31 kap. miljöbalken samt hänvisningarna i 31 kap. miljöbalken till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid utgången av juli 2010.
Rubrik
Lag (2010:822) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2010:930) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU28, rskr. 2009/10:352 och prop. 2009/10:201, bet. 2009/10:MJU28, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:352, rskr. 2009/10:352, och rskr. 2009/10:363
Ikraft
2010-09-01
Omfattning
upph. 21 §;ändr. 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 38 §§, rubr. närmast före 10, 15 §§;nya 2 b, 6 a, 6 b, 13 a, 13 b, 18 a, 18 b, 18 c, 38 a, 38 b §§, rubr. närmast före 20 §
SFS-nummer
2010:930
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
 • 2. Tillstånd som har meddelats enligt 16 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande.
 • 3. En ansökan om tillstånd till avverkning av skog enligt 16 § i dess äldre lydelse som inte omfattas av tillståndsplikt enligt 15 § och som har kommit in till, men inte prövats av, Skogsstyrelsen före den 1 september 2010, ska anses som en underrättelse enligt 14 §.
Rubrik
Lag (2010:930) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2010:931) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:931
Rubrik
Lag (2010:931) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2014:890) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359
Ikraft
2014-09-01
Omfattning
upph. 9 §, ändr. 5, 6, 10, 35 §§
SFS-nummer
2014:890
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
 • 2. Beslut som har meddelats enligt 5, 6 och 10 §§ i deras äldre lydelse gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2014:890) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2018:365) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Omfattning
upph. 32 g §;ändr. 32 b, 32 c, 32 e, 40 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:365
Rubrik
Lag (2018:365) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Lag (2018:1413) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1413
Rubrik
Lag (2018:1413) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation