lagen.nu

Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1308
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Om en kommuns område ändras vid ingången av ett år, skall vid bestämmande av skattesatsen för kommunens uttag av skatt för detta år enligt 1 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna beräknas med hänsyn tagen till indelningsändringen. Motsvarande skall gälla när en ny kommun bildas. Lag (1999:1246).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1588, 1999:1246

2 § Om en kommuns område har ändrats eller en ny kommun bildats skall från och med det beskattningsår då indelningsändringen träder i kraft preliminära kommunalskattemedel enligt 4 § andra stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., när det är möjligt, beräknas med hänsyn tagen till den förändring av skatteunderlaget i kommunen som indelningsändringen medfört. I andra fall skall medlen beräknas med hänsyn tagen till den förändring av invånarantalet i kommunen som indelningsändringen medfört. Lag (1995:1520).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en annan ska vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel som beräknats på grundval av besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) under året innan indelningsändringen träder i kraft och det följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, ska en sådan fordran eller skuld påföras kommunerna enligt den nya indelningen i förhållande till de olika delarnas andel av skatteunderlaget i den odelade kommunen under det år besluten om slutlig skatt avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman med en annan kommun, ska påföras den kommun som bildats genom sammanläggningen. Lag (2011:1308).

Ändringar/Förarbeten (3)

4 § Vad som sagts i denna lag om kommun och kommunalskatt skall gälla också för landsting och landstingsskatt. Bestämmelserna i 1 § skall gälla också för begravningsavgift som skall betalas till kommun enligt begravningslagen (1990:1144). Lag (1999:299).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1979:417

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
SFS-nummer
1979:417

Lag (1992:1588) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Förarbeten
Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ikraft
1993-01-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
SFS-nummer
1992:1588
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992 samt i fråga om församlingar och församlingsskatt.

Rubrik
Lag (1992:1588) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar

Lag (1994:1985) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Förarbeten
Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1985
Rubrik
Lag (1994:1985) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Lag (1995:1520) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Förarbeten
Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116
Ikraft
1996-01-01
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
SFS-nummer
1995:1520
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1995 och tidigare år samt i fråga om församlingsskatt.

Rubrik
Lag (1995:1520) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Lag (1999:299) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ikraft
1999-10-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 4 §
SFS-nummer
1999:299
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla i fråga om församlingsskatt avseende 2000 och tidigare års taxeringar.

Rubrik
Lag (1999:299) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar

Lag (1999:1246) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1999:1246
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.

Rubrik
Lag (1999:1246) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Lag (2011:1308) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2011:1308
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Rubrik
Lag (2011:1308) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation